Jak pracovat s katalogem

Charitní domov Otrokovice

piktogram

Služba naplňuje potřebu: Ubytování spojené s dalšími službami - přechodné

Území, na kterém je služba poskytována

Pobytová forma / služba s bydlením: Otrokovice

Počet lůžek: 2Komu je služba určena

Senioři


Věkové skupiny

65-80 let

Nad 80 let

Kontaktní údaje na službu

Adresa:Na Uličce 1617, 76502 Otrokovice
Telefon:577 112 039
Email:chd@otrokovice.charita.cz
Web:www.otrokovice.charita.cz

Popis sociální služby

1. Komu je služba určena

Cílovou skupinou, které je Odlehčovací služba v Charitním domově Otrokovice určena, jsou senioři ve věku od 65 let, kteří z důvodu svého věku, ztráty soběstačnosti, případně zhoršení zdravotního stavu potřebují zajistit péči na nezbytně nutnou dobu nepřesahující 3 měsíce za kalendářní rok.

2. Smysl, poslání a cíl služby

Posláním Odlehčovací služby v Charitním domově Otrokovice je poskytování pomoci
a podpory seniorům, o něž běžně pečují rodinní příslušníci, blízcí, kteří si potřebují odpočinout od péče, zajistit si své osobní záležitosti, případně pro zhoršení zdravotního stavu nejsou schopni péči zajistit.

Seniorům poskytujeme ubytování, stravování, pečovatelskou a ošetřovatelskou péči s nabídkou aktivního trávení volného času, včetně duchovní podpory.

Cíle služby:

 • Umožnit co nejdelší setrvání seniora v domácím prostředí a oddálit jeho případný nástup do pobytového zařízení prostřednictvím občasného odlehčení pečujícím osobám.
 • Podporovat soběstačnost uživatelů sociální služby s ohledem na jejich zdravotní možnosti; podpora zachování a zlepšení jejich stávajících tělesných, smyslových a psychických schopností uživatelů prostřednictvím zajišťování potřebné péče.
 • Pomáhat uživatelům služby aktivně trávit svůj volný čas tak, aby se necítili osaměle; uživatelé se mohou účastnit společenských akcí v domově, zapojovat do různých aktivizačních činností, mohou využívat místní služby a nabídku duchovní podpory.
 • Pomáhat uživatelům služby při obstarávání jejich osobních záležitostí.

3. Nabízené činnosti

Poskytnutí ubytování:

Kapacita Odlehčovací služby jsou 2 lůžka (dvoulůžkový pokoj).

Celodenní strava:

Uživatelům služby zajišťujeme celodenní stravu. Strava je dovážena firmou DOOT, s. r. o. Uživatelům je strava přizpůsobena podle potřeb zdravotního stavu (např. diabetická strava, úprava stravy). Jídlo je podáváno v jídelně domova nebo přímo na pokoji.

Nepřetržitá odborná péče:

Ošetřovatelská - poskytují ji všeobecné sestry (převazy, podávání léků, aplikace injekcí
a inzulínu, odběry krve, měření TK, provádění ordinací lékaře apod.).

Pečovatelská - poskytují ji pracovníci v sociálních službách (pomoc při osobní hygieně, pomoc při sebeobsluze apod.).

Základní sociální poradenství:

Poskytují sociální pracovnice – pomoc při vyřizování záležitostí spojených s příchodem
a pobytem v domově, kontakt s institucemi, pomoc při obstarávání osobních záležitostí, kontakt se společenských prostředím, apod.

Aktivizační programy:

Snažíme se pomocí různých aktivizačních programů udržovat a podporovat psychické
i fyzické schopnosti uživatelů domova (trénink paměti, společenské hry, výtvarné činnosti pro rozvíjení jemné motoriky, skupinové cvičení, canisterapie apod.). K těmto účelům jsou určeny místnosti Denního centra, zimní zahrady, venkovní posezení, reminiscenční místnost. Lze využívat také dva počítače s připojením k internetu nebo knihy k zapůjčení.

Uživatelé domova se mohou dle svého přání účastnit různých kulturních vystoupení a akcí, které se v CHD pořádají (posezení a harmonikou, vystoupení dětí, Masopust, cimbálová muzika, adventní posezení atp.).

Křesťanská duchovní a pastorační služba:

K uživatelům domova může dle osobního přání přicházet kněz za účelem zpovědi, svátosti smíření, svátosti pomazání nemocných či potřeby sdílení a rozpravy.

4. Specifika služby

Nejsme schopni naše služby poskytnout:

 • osobám vyžadujícím nepřetržitou lékařskou péči v lůžkovém zdravotnickém zařízení,
 • osobám s Alzheimerovou demencí či jiným typem demence
 • osobám s těžkým smyslovým postižením
 • osobám, které mají psychiatrické onemocnění nebo trpí chronickým duševním onemocněním, jež vyžaduje specializovanou psychiatrickou léčbu, dále osobám s mentálním postižením
 • osobám, které mají aktuálně problém s nadužíváním alkoholu nebo jiných návykových látek
 • osobám s akutním infekčním onemocněním.
 • Identifikátor sociální služby: 3807413
 • Druh sociální služby: § 44 - Odlehčovací služby
 • Skupina služby: Služby sociální péče
 • Služba je poskytována od: 01.09.2001

Časový rozsah poskytování služby

Pobytová forma

Nepřetržitě

Úhrada za služby

PLACENÁ SLUŽBA

Úhrada se skládá z částky za:

 • ubytování – zahrnuje úklid, praní, žehlení a provozní náklady (topení, elektrická energie, voda)
 • stravu
 • úkony péče  - hrazeny podle reálně vykonaných úkonů 

Aktuální rozpis úhrad je k dispozici na webových stránkách www. otrokovice.charita.cz

Fakultativní činnosti

ANO

Fakultativní služby jsou činnosti poskytované nad rámec základních služeb a jsou poskytovány za účelem zvýšení kvality a rozšíření spektra nabízených služeb. Uživatelé mohou, ale nemusí tyto činnosti využívat.

Aktuální sazebník fakultativních služeb je k dispozici na webových stránkách
www. otrokovice.charita.cz

Architektonická bezbariérovost

ANO

Název poskytovatele

Charita Otrokovice

IČ poskytovatele

46276262

Kontaktní údaje na poskytovatele

Adresa:Na Uličce 1617, 76502 Otrokovice
Telefon:577 112 032
Email:reditel@otrokovice.charita.cz
Web:www.otrokovice.charita.cz

Mapa

Fotografie zařízení


Kliknutím na obrázek ho zvětšíte a zobrazíte celou fotogalerii.

Kontaktujte službu

 

Akce