Jak pracovat s katalogem

Diakonie ČCE - středisko CESTA

piktogram piktogram

Služba naplňuje potřebu: Nácvik dovedností, Péče o vlastní osobu či domácnost

Území, na kterém je služba poskytována

Ambulantní forma / navštívím službu: Uherské Hradiště

Maximální počet uživatelů v jeden okamžik: 12Komu je služba určena

Osoby se ZP - osoby s kombinovaným postižením

Osoby se ZP - osoby s mentálním postižením


Věkové skupiny

1-6 let (Ambulantní - od 6 let)

7-10 let

11-15 let

16-18 let

19-26 let

27-64 let (Ambulantní - do 40 let)

Kontaktní údaje na službu

Adresa:Na Stavidle 1266, 68601 Uherské Hradiště
Telefon:734 267 722
Email:stacionar@strediskocesta.cz
Web:www.strediskocesta.cz

Popis sociální služby

1. Komu je služba určena

Cílovou skupinou jsou osoby ve věku od 6 do 40 let se středním až hlubokým mentálním či kombinovaným postižením z regionu Uherskohradišťska, které jsou při zajištění péče o svou osobu určitou měrou závislé na pomoci a dohledu jiné osoby.

2. Smysl, poslání a cíl služby

Posláním denního stacionáře je podporovat osoby s mentálním a kombinovaným postižením. Služba je poskytována v Uh. Hradišti formou denního stacionáře otevřeného od pondělí do pátku (7.30 - 15.00). Služba pomáhá naplňovat osobní cíle svých klientů, a to zejména při osvojování a upevňování dovedností v oblasti sebeobsluhy, a snaží se dosahovat pozitivních změn v jejich životě.

Cíle

 • Rozvíjení schopností a upevňování dosavadních dovedností, vědomostí a návyků klientů služby (pohybových, mentálních a sebeobslužných), to vše prostřednictvím aktivizačních činností pod vedením odborných a motivovaných pracovníků (pro každého klienta je toto jasně stanoveno v individuálních plánech a v plánech denních činností).

 • Rozvíjení spolupráce s rodinami a s dalšími blízkými klientů střediska a se spřátelenými organizacemi (Oblastní charita UH, ZŠ a MŠ speciální UH atd.).

 • Rozšiřování nabídky sociálně aktivizačních služeb s přihlédnutím k aktuálním potřebám klientů.

 • Umožnit rodinám a dalším blízkým osobám klientů střediska mít čas „sám na sebe“.

Zásady

 • Důraz na individualitu klienta a na zachování jeho důstojnosti

 • Schopnost přizpůsobit se potřebám klienta

 • Odbornost a vysoká motivovanost pracovníků

 

3. Nabízené činnosti

Základem individuální sociální práce s klientem je společně zpracovaný individuální plán, který obsahuje osobní cíl, kterého chce uživatel dosáhnout.

Metody práce: bazální stimulace, taneční terapie, snoezelen terapie, holistická muzikoterapie; zraková, hmatová a sluchová stimulace atd.

Poskytnutí stravy v rozsahu jednoho hlavního jídla (oběd) je zajišťováno dodavatelsky. Snídaně a svačiny si nosí klienti vlastní.

4. Specifika služby

Komu není služba určena:

- osobám, které nespadají do cílové skupiny

- osobám se zdravotním stavem vyžadujícím odbornou zdravotní péči a osobám, jejichž zdravotní stav vyžaduje ošetřovatelskou péči anebo pobyt ve zdravotnickém zařízení

- klientům vyžadujícím péči nad rámec poskytované služby (např. znaková řeč)

- osobám, jejichž zdravotní stav by ohrožoval zdraví a život zaměstnanců organizace či ostatních klientů denního stacionáře (např. osobám s přenosným infekčním onemocněním, osobám s agresivním chováním atd.)

- osobám s duševním onemocněním či pod vlivem návykových látek, které nejsou schopny kolektivního soužití s ostatními klienty denního stacionáře

 • Identifikátor sociální služby: 8496098
 • Druh sociální služby: § 46 - Denní stacionáře
 • Skupina služby: Služby sociální péče
 • Služba je poskytována od: 05.01.1998

Časový rozsah poskytování služby

Ambulantní forma

Pondělí: 07:30 - 15:00
Úterý: 07:30 - 15:00
Středa: 07:30 - 15:00
Čtvrtek: 07:30 - 15:00
Pátek: 07:30 - 15:00

Úhrada za služby

PLACENÁ SLUŽBA

Služba je poskytovaná na základě platného sazebníku: http://www.strediskocesta.cz/o-stredisku-cesta/sazebniky-uhrad/

Fakultativní činnosti

NE

Architektonická bezbariérovost

ANO

Název poskytovatele

Diakonie ČCE - středisko CESTA

IČ poskytovatele

65267991

Kontaktní údaje na poskytovatele

Adresa:Na Stavidle 1266, 68601 Uherské Hradiště
Telefon:604 298 294
Email:reditelstvi@strediskocesta.cz
Web:www.strediskocesta.cz

Mapa

Fotografie zařízení


Kliknutím na obrázek ho zvětšíte a zobrazíte celou fotogalerii.

Kontaktujte službu

 

Akce