Jak pracovat s katalogem

Diakonie ČCE - středisko CESTA

piktogram piktogram piktogram

Služba naplňuje potřebu: Nácvik dovedností, Péče o vlastní osobu či domácnost, Přechodné ubytování spojené s dalšími službami

Území, na kterém je služba poskytována

Terénní forma / služba přijde za mnou: Uherské Hradiště (ORP)


Komu je služba určena

Osoby se ZP - osoby s chronickým duševním onemocněním

Osoby se ZP - osoby s kombinovaným postižením

Osoby se ZP - osoby s mentálním postižením


Věkové skupiny

19-26 let

27-64 let

65-80 let

Kontaktní údaje na službu

Adresa:Na Stavidle 1266, 68601 Uherské Hradiště
Telefon:734 267 722
Email:podpora@strediskocesta.cz
Web:www.strediskocesta.cz

Popis sociální služby

1. Komu je služba určena

Dospělí lidé s duševním onemocněním a osoby s mentálním a kombinovaným postižením (tj. mentální postižení v kombinaci s jiným, tělesné v kombinaci se smyslovým postižením a narušením komunikační schopnosti, poruchy autistického spektra) ve věku od 19 do 80 let.

 

 

2. Smysl, poslání a cíl služby

Posláním podpory samostatného bydlení je poskytovat sociální službu osobám s duševním onemocněním a osobám s mentálním a kombinovaným postižením. Sociální služba podporuje klienty ve zvládání samostatného bydlení i specifické projevy zdravotního znevýhodnění. Cílem je obnovovat a rozvíjet jejich přirozené i získané praktické dovednosti, schopnosti, znalosti, a tak posílit jejich sebedůvěru při získávání, udržení a zkvalitňování života v přirozeném prostředí.

Cílem je dlouhodobá a pravidelná podpora klientů při zdokonalování návyků a dovedností souvisejícím se samostatným bydlením vedoucí ke zvýšení dosavadní životní úrovně. Osvojení si návyků spojených s finanční gramotností, získávání a rozvoj sociálních dovedností a schopností. Podpora při běžném kontaktu s veřejností, eliminaci rizika společenské izolace a stigmatizace a vytváření funkčních podpůrných mezilidských vztahů.

Zásada respektu a dodržování práv – důsledně zajišťujeme dodržování lidských práv našich klientů.
Zásada flexibility – při poskytování sociální služby našim klientům se snažíme, co nevíce přizpůsobit jejich potřebám a přistupovat tak k jednotlivým klientům individuálně.
Zásada samostatnosti – podporujeme a rozvíjíme u klientů sebedůvěru, samostatnost, soběstačnost a potenciál pro řešení vlastní situace.
Zásada odbornosti a profesionality – pracovníci PSB jsou odborně a pravidelně proškolování, tak aby se klientům dostávala, co nejlepší a nejprofesionálnější přístup.
Mlčenlivost – Pracovník PSB je vázán mlčenlivostí o osobních a citlivých údajích klienta, nesděluje informace o klientovi třetím osobám bez jeho souhlasu.

3. Nabízené činnosti

Služba podle zákona obsahuje tyto základní činnosti:
a) pomoc při zajištění chodu domácnosti,
b) výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti,
c) zprostředkování kontaktu se společenským prostředím,
d) sociálně terapeutické činnosti,
e) pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí.

 

Vycházejí z metod sociální práce a bio-psycho-sociálního rehabilitačního přístupu. Jsou voleny individuálně s ohledem na aktuální potřeby a cíle klienta. Mezi hlavní metody práce patří: případová práce, práce s rodinou a příbuznými, podpůrné rozhovory atd. Služba flexibilně reaguje na různé změny v životní situaci klienta. Pracovníci posilují u jednotlivých klientů schopnosti a rozvíjí dovednosti vedoucí k samostatnosti. Nedílnou součástí služby je rovněž nácvik základních návyků a upevňování motorických, psychických, sociálních schopností. Pracovníci napomáhají klientovi při obnovení, upevnění nebo zprostředkování kontaktu s přirozeným sociálním
prostředím.

4. Specifika služby

Kritéria podmiňující přijetí do služby:

  • bydliště zájemce v okruhu správního obvodu Uherské Hradiště
  • dodání potvrzení lékaře o cílové skupině
  • schopnost zvládnutí základní sebeobsluhy
  • stabilizovaný psychický stav
  • ochota spolupracovat na vytváření a naplňování individuálního plánu
  • zájem o aktivní využití sociální služby.
  • Identifikátor sociální služby: 5066579
  • Druh sociální služby: § 43 - Podpora samostatného bydlení
  • Skupina služby: Služby sociální péče
  • Služba je poskytována od: 01.01.2016

Časový rozsah poskytování služby

Terénní forma

Pondělí: 08:00 - 16:30
Úterý: 08:00 - 16:30
Středa: 08:00 - 16:30
Čtvrtek: 08:00 - 16:30
Pátek: 08:00 - 16:30

Úhrada za služby

PLACENÁ SLUŽBA

Služba je poskytovaná na základě platného sazebníku: http://www.strediskocesta.cz/o-stredisku-cesta/sazebniky-uhrad/

Fakultativní činnosti

NE

Architektonická bezbariérovost

ANO

Název poskytovatele

Diakonie ČCE - středisko CESTA

IČ poskytovatele

65267991

Kontaktní údaje na poskytovatele

Adresa:Na Stavidle 1266, 68601 Uherské Hradiště
Telefon:604 298 294
Email:reditelstvi@strediskocesta.cz
Web:www.strediskocesta.cz

Mapa

Fotografie zařízení


Kliknutím na obrázek ho zvětšíte a zobrazíte celou fotogalerii.

Kontaktujte službu

 

Akce