Jak pracovat s katalogem

Domov pro osoby se zdravotním postižením Barborka - Denní stacionář

piktogram piktogram

Služba naplňuje potřebu: Nácvik dovedností, Péče o vlastní osobu či domácnost

Území, na kterém je služba poskytována

Ambulantní forma / navštívím službu: Kroměříž

Maximální počet uživatelů v jeden okamžik: 10Komu je služba určena

Osoby se ZP - osoby s kombinovaným postižením

Osoby se ZP - osoby s mentálním postižením


Věkové skupiny

19-26 let

27-64 let

Kontaktní údaje na službu

Adresa:Karla Čapka 3333, 76701 Kroměříž
Telefon:573 509 530
Email:mikulova@sskm.cz
Web:www.sskm.cz

Popis sociální služby

1. Komu je služba určena

Cílová skupina

Do denního stacionáře mohou být přijati žadatelé starší 19 let s mentálním postižením, popřípadě s jinými přidruženými vadami.

2. Smysl, poslání a cíl služby

Poslání

Posláním denního stacionáře je poskytnutí podpory a pomoci osobám s mentálním postižením, popřípadě s jinými přidruženými vadami, směřující ke spokojenému zvládání jejich osobního života včetně možnosti osobní seberealizace. Uživatele podporujeme v optimálním rozvoji jejich osobnosti tak, aby jim zůstávala zachována nejvyšší míra nezávislosti na pomoci jiných.

2.Cíle vedoucí k naplňování poslání denního stacionáře

Základním cílem naší služby je prostřednictvím nabídky různých forem činností a terapií umožnit zdravotně postiženým občanům ohroženým sociálním vyloučením produktivně a smysluplně prožít volný čas, prohlubovat jejich soběstačnost a samostatnost, pomoci jim dosáhnout maximálně možného rozvoje vědomostí, schopností, dovedností a zájmů, začlenit se do běžného společenského dění, orientovat se v jeho pravidlech a prožívat tak život co nejpodobnější životu jejich zdravých vrstevníků. Ve spolupráci s uživatelem realizovat cíle stanovené v jeho individuálním plánu.

Všeobecné cíle jsou:

1. získávání manuálních zručností

2. udržení, upevnění a rozvoj získaných vědomostí a dovedností

3. vzdělávání v oblasti počítačové gramotnosti

Zásady poskytované služby

  • úzká spolupráce s rodinou uživatele
  • individuální přístup k uživateli, respektování volby a potřeb uživatele, přijímání uživatele v jeho jedinečnosti
  • integrace uživatele – spolupráce s veřejností, zvyšování informovanosti veřejnosti, účast uživatelů na běžném společenském životě
  • samostatnost a nezávislost uživatele – snahou všech zaměstnanců je zachování co nejvyššího stupně samostatnosti a nezávislosti uživatelů
  • vzájemná komunikace – budování důvěry mezi uživateli a zaměstnanci

 

 

3. Nabízené činnosti

Sociální služba je poskytována na základě písemně uzavřené smlouvy o poskytování sociální služby.

Služba obsahuje tyto základní činnosti:

a) pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu,

b) pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu,

c) poskytnutí stravy,

d) výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti,

e) zprostředkování kontaktu se společenským prostředím,

f) sociálně terapeutické činnosti,

g) pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí.

 

4. Specifika služby

Okamžitá kapacita: 10 uživatelů

Služba je poskytována v souladu se zákonem 108/2006 Sb., o sociálních službách

Služby denního stacionáře jsou poskytovány od pondělí do pátku od 7.00 hod. do 15.30 hod.

  • Identifikátor sociální služby: 6962438
  • Druh sociální služby: § 46 - Denní stacionáře
  • Skupina služby: Služby sociální péče
  • Služba je poskytována od: 02.04.2007

Časový rozsah poskytování služby

Ambulantní forma

Pondělí: 07:00 - 15:30
Úterý: 07:00 - 15:30
Středa: 07:00 - 15:30
Čtvrtek: 07:00 - 15:30
Pátek: 07:00 - 15:30

Úhrada za služby

PLACENÁ SLUŽBA

Informace o úhradách  naleznete na stránkách: www.sskm.cz nebo zde

Další informace poskytne sociální pracovnice - tel.: 573509537.

 

Fakultativní činnosti

ANO

Fakultativní činnosti a jejich úhrady:
1. Kopírování tiskovin: 2,- Kč/A4 jednostranně,
4,- Kč/ A4 oboustranně,
10,- Kč – barevný tisk


2. Zhotovení fotografií z akcí zařízení : skutečné náklady


3. Tisk fotografií – normální velikost: černobíle 2,- Kč/ks
barevně 4,- Kč/ks
- velikost A4 8,- Kč/ks


4. Pronájem kulturní místnosti na soukromé akce a oslavy uživatelů: 100,- Kč za akci


5. Provádění úkonu:
- perličková koupel 40,- Kč


6. Škody způsobené klientem na majetku domova, na majetku ostatních uživatelů a na
majetku personálu – skutečné náklady

 Bližší Informace o fakulativních činnostech poskytne sociální pracovnice - tel.: 573509537.

Architektonická bezbariérovost

ANO

IČ poskytovatele

71193430

Kontaktní údaje na poskytovatele

Adresa:Riegrovo náměstí 159, 76701 Kroměříž
Telefon:573 500 762
Email:kluckova@sskm.cz
Web:www.sskm.cz

Mapa

Fotografie zařízení


Kliknutím na obrázek ho zvětšíte a zobrazíte celou fotogalerii.

Kontaktujte službu

 

Akce