Jak pracovat s katalogem

Domov pro osoby se zdravotním postižením Uherský Brod

piktogram

Služba naplňuje potřebu: Dlouhodobé ubytování spojené s dalšími službami

Území, na kterém je služba poskytována

Pobytová forma / služba s bydlením: Uherský Brod

Počet lůžek: 35Komu je služba určena

Osoby se ZP - osoby s kombinovaným postižením (Pobytová - osoby s mentálním postižením s přidruženým smyslovým nebo tělesným postižením)

Osoby se ZP - osoby s mentálním postižením


Věkové skupiny

16-18 let (Pobytová - od 18 let)

19-26 let

27-64 let

Kontaktní údaje na službu

Adresa:Okružní 1519, 68801 Uherský Brod
Telefon:572 612 925
Email:martin.bristela@ssluh.cz
Web:www.ssluh.cz

Popis sociální služby

1. Komu je služba určena

Cílová skupina:

Služba je určena pro osoby s mentálním postižením, které může být kombinované v omezené míře s tělesným postižením, ve věkovém rozmezí 18-64 let. Kombinovaným postižením rozumíme osoby s mentálním postižením a přidruženým smyslovým nebo tělesným postižením.

Negativní vymezení cílové skupiny:

Službu nemůžeme poskytnout osobám s těžkým zrakovým postižením (nevidomí, slepota), osobám s poruchou chování s agresivními projevy a psychiatrickou diagnózou, které by svým chováním závažným způsobem narušovaly kolektivní soužití. Dále pak osobám s těžkým tělesným postižením, které vyžadují bezbariérový přístup.

2. Smysl, poslání a cíl služby

Poslání Domova:

Posláním Domova pro osoby se zdravotním postižením Uherský Brod je poskytování pobytové sociální služby osobám v nepříznivé sociální situaci a s vysokou potřebou míry podpory z důvodu zdravotního postižení.

Domov podporuje soběstačnost uživatelů a poskytuje jim pouze takovou míru pomoci, kterou skutečně potřebují k prožití plnohodnotného života.

Cílem poskytované služby je:

 • Podporovat uživatele služeb v dosahování co nejvyšší míry schopností vést běžný způsob života a rozhodovat o osobních záležitostectech.
 • Udržovat a rozvíjet schopnosti uživatelů služeb prostřednictvím jejich zapojení do sociálně terapeutických, vzdělávacích, pracovních, zájmových a aktivizačních činností v rámci domova a v běžném společenském prostředí.

Principy služby:

 • Dodržování práv uživatelů – zařízení usiluje o vytvoření podmínek, ve kterých mohou uživatelé naplňovat svá práva.
 • Nezávislost - uživatelům je poskytována přiměřená míra podpory a péče, která napomáhá k jejich nezávislosti na službě a pracovnících.
 • Integrace – způsob poskytování služby podporuje běžný způsob života uživatelů a zachování přirozených vazeb na komunitu.
 • Respektování volby uživatelů – vytváření podmínek, v nichž se uživatelé mohou cítit důstojně, rozhodovat a rozumět důsledkům svých rozhodnutí.
 • Respektování potřeb – prostřednictvím individiuálního plánování zjišťovat potřeby uživatelů a naplňovat to, co uživatelé skutečně potřebují.
 • Partnerství – rovnoprávná spolupráce na všech úrovních: management x pracovník, pracovník x uživatel, management x zřizovatel apod.

 

 

3. Nabízené činnosti

Služba je poskytována uživatelům na základě písemně uzavřené smlouvy o poskytování sociální služby.

Základem individuální sociální práce s uživatelem je společně zpracovaný individuální plán, který navazuje na osobní cíl stanovený uživatelem a je součástí smlouvy.

Domov poskytuje základní činnosti, které vycházejí ze zákona č.108/2006 Sb., o sociálních službách:

 • ubytování - uživatelům se poskytuje ubytování v jednolůžkových a ve dvoulůžkových pokojích vybavených obvyklým nábytkem.Uživatel má možnost si pokoj dovybavit vlastním drobným nábytkem.
 • stravování - domov poskytuje uživatelům celodenní stravování v rozsahu minimálně 3 hlavních jídel. Strava odpovídá věku, zásadám racionální výživy a potřebám dietního stravování na základě ordinace lékaře.
 • pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu
 • pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu
 • výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti
 • zprostředkování kontaktu se společenským prostředím
 • sociálně terapeutické činnosti
 • pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí

Vše při zachování přirozené vztahové sítě, respektování práv a lidské důstojnosti každého uživatele.

Domov pro osoby se zdravotním postižením poskytuje mimo základní činnosti i fakultativní činnosti hrazené uživateli Domova, a to dle platného sazebníku vycházejícího z organizační směrnice SSl UH. Hradiště, p.o.

Domov dále nabízí uživatelům aktivity:

Sociálně - terapeutické, ergoterapie, sportovně - pohybové aktivity - plavání, lyžování, turistika, přizpůsobivé sporty, nácvik. Nácvik každodenních činností v péči o sebe a o "domácnost". Volnočasové aktivity - ozdravně-rekreační pobyty, jednodenní výlety, návštěvy kina, divadla, koncerty, galerie, muzea,...

4. Specifika služby

Službu nemůžeme poskytnout:

Osobám s těžkým zrakovým postižením (nevidomí, slepota), osobám s poruchou chování s agresivními projevy a psychiatrickou diagnózou, které by svým chováním závažným způsobem narušovaly kolektivní soužití. Dále pak osobám s těžkým tělesným postižením,které vyžadují bezbariérový přístup.

Důvody pro ukončení poskytování sociální služby ze strany Poskytovatele:

 • nesplnění podmínek vyplývajících ze Smlouvy ze strany uživatele
 • na žádost uživatele
 • na žádost opatrovníka
 • úmrtí uživatele
 • v situaci, kdy již sociální služba poskytovaná v DZP z důvodu vzniku nových potřeb a okolností nemůže být poskytována (zdravotní komplikace, žádost o poskytnutí služby, kterou nemá možnost ani prostředky Poskytovatel zajistit...).
 • Identifikátor sociální služby: 3212835
 • Druh sociální služby: § 48 - Domovy pro osoby se zdravotním postižením
 • Skupina služby: Služby sociální péče
 • Služba je poskytována od: 01.01.2007

Časový rozsah poskytování služby

Pobytová forma

Nepřetržitě

Úhrada za služby

PLACENÁ SLUŽBA

Úhrada za poskytovanou sociální službu se řídí platnou organizační směrnicí Sociálních služeb Uh. Hradiště, p.o.

Informace o úhradách sdělí sociální pracovnice domova, tel.: 572 612 920.

Fakultativní činnosti

ANO

Domov poskytuje mimo základní činnosti i fakultativní činnosti:

autodoprava - 10,- Kč/ 1 km

sauna - 20,- Kč/ použití

bazén - 15,-/ použití

Uživatelé si hradí poplatek za vlastní elektrospotřebiče na pokoji - televizi, DVD, rádio, video, notebook, rychlovarná konvice, holící strojek,....  30,- Kč/ měsíc a připojení k satelitu 10,- Kč/ měsíc

Architektonická bezbariérovost

NE

IČ poskytovatele

00092096

Kontaktní údaje na poskytovatele

Adresa:Štěpnická 1139, 68606 Uherské Hradiště
Telefon:572 414 512
Email:bronislav.vajdik@ssluh.cz
Web:www.ssluh.cz

Mapa

Fotografie zařízení

Vstup do zařízenízařízení - celkový pohledrespirium, klidová zónaposilovnatělocvična


Kliknutím na obrázek ho zvětšíte a zobrazíte celou fotogalerii.

Kontaktujte službu

 

Akce