Jak pracovat s katalogem

Domov pro seniory Buchlovice

piktogram

Služba naplňuje potřebu: Dlouhodobé ubytování spojené s dalšími službami

Území, na kterém je služba poskytována

Pobytová forma / služba s bydlením: Buchlovice

Počet lůžek: 50Komu je služba určena

Osoby se ZP - osoby s ALZ a jinými typy demencí


Věkové skupiny

27-64 let (Pobytová - od 50 let)

65-80 let

Nad 80 let

Kontaktní údaje na službu

Adresa:U domova 470, 68708 Buchlovice
Telefon:734 525 480
Email:martina.martinakova@ssluh.cz
Web:www.ssluh.cz

Popis sociální služby

1. Komu je služba určena

Domov se zvláštním režimem - sociální služba je určena osobám od 50ti let, které z důvodu Alzheimerovy choroby či jiných typů demencí, nejsou schopny o sebe pečovat, pro trvalé změny zdravotního stavu potřebují pravidelnou podporu a péči jiné osoby. Tato podpora a péče jim nemůže být zajištěna jiným způsobem (rodinou, pečovatelskou službou, osobními asistenty apod.).

 

2. Smysl, poslání a cíl služby

POSLÁNÍ SLUŽBY

Posláním služby Domov se zvláštním režimem Buchlovice je poskytování pobytové sociální služby osobám s různými typy demence, které z důvodu trvalých změn zdravotního stavu potřebují pravidelnou podporu a péči, kterou jim nemůže zajistit rodina nebo návazná služba. Poskytování kvalifikované sociální služby je přizpůsobeno specifickým potřebám uživatelů tak, aby mohli prožít co nejspokojenější život.

Cíle služby:

 • Zajistit bezpečný, důstojný a klidný život uživatelů
 • Zachovat co nejdelší fyzickou a psychickou pohodu uživatelů aktivním prožíváním volného času a společenského vyžití
 • Podporovat uživatele v kontaktech s rodinou a blízkými osobami

 

3. Nabízené činnosti

Sociální služba je poskytována na základě písemně uzavřené smlouvy o poskytování sociální služby. Základem individuální sociální práce s uživatelem je společně zpracovaný individuální plán, který navazuje na osobní cíl stanovený uživatelem a je součástí smlouvy.

Služba obsahuje tyto základní činnosti:

 • poskytnutí ubytování ve dvou a jednolůžkových pokojích, které jsou standardně vybaveny.
 • poskytnutí stravy - denně jsou podávána tři hlavní jídla a dvě svačiny. Strava je připravována dle dietního systému: racionální, diabetická, šetřící a individuální dieta.
 • pomoc při osobní hygieně nebo vytvoření podmínek pro osobní hygienu,
 • pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu,
 • zprostředkování kontaktu se společenským prostředím,
 • sociálně terapeutické činnosti,
 • aktivizační činnosti: posilování a kondiční cvičení v tělocvičně při hudbě, za přítomnosti společnic aktivní využití volného času (zájmové kroužky dle výběru - pěvecký, rukodělný, čtenářský, výtvarný, práce na zahradě), trénování paměti
 • pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí.

 

4. Specifika služby

Smlouva o poskytování sociální služby může být ukončena výpovědí:

a) ze strany uživatele

b) ze strany poskytovatele služby pouze z těchto důvodů:

a) Uživatel hrubě porušuje své povinnosti vyplývající ze Smlouvy. Za hrubé porušení Smlouvy se považuje zejména nezaplacení úhrady za poskytnuté služby do jednoho měsíce od okamžiku, kdy byl Uživatel Poskytovatelem k platbě vyzván,

b) Uživatel i po opětovném napomenutí hrubě poruší povinnosti, které mu vyplývají z Domácího řádu. Jedná se zejména o nevhodné chování narušující kolektivní soužití, cílenou slovní i fyzickou agresivitu vůči spolubydlícím a personálu zařízení, nadměrné užívání alkoholických a psychotropních látek,

c) Uživatel nesdělí Poskytovateli změnu výše a jiných změn (zvýšení, snížení, odebrání) v přiznaném příspěvku na péči do 8 dnů od okamžiku, kdy se o této skutečnosti dozví,

d) pokud změna zdravotního stavu Uživatele vylučuje poskytování sociální služby dle § 36 vyhlášky č. 505/2006 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona o sociálních službách, ve změně pozdějších předpisů,

e) Uživatel odmítne podepsat dodatek Smlouvy, který stanoví změnu výše úhrady za ubytování, stravování či jiné služby sociální péče v rozsahu stanoveném právním předpisem

f) Uživatel zamlčí své příjmy nebo uvede jejich nesprávnou výši anebo nesdělí změnu výše svých příjmů (pro uživatele, kteří nemají na plnou úhradu)

Ukončení smlouvy je vždy písemné.

 • Identifikátor sociální služby: 6289201
 • Druh sociální služby: § 50 - Domovy se zvláštním režimem - pro osoby s Alzheimerovou chorobou a jinými typy demencí
 • Skupina služby: Služby sociální péče
 • Služba je poskytována od: 01.10.2009

Časový rozsah poskytování služby

Pobytová forma

Nepřetržitě

Úhrada za služby

PLACENÁ SLUŽBA

Aktuální výše úhrad je zveřejněna na webových stránkách zařízení:

http://www.ssluh.cz/ds-a-dzr/domov-se-zvlastnim-rezimem-buchlovice-1/poskytovane-sluzby.html

Kontakt na pracovníka: Mgr. Mária Hlůšková, sociální pracovnice - 572 435 554

Fakultativní činnosti

ANO

Aktuální seznam a ceník fakultativních činností je zveřejněn na webových stránkách:

http://www.ssluh.cz/ds-a-dzr/domov-se-zvlastnim-rezimem-buchlovice-1/dokumenty.html

Architektonická bezbariérovost

ANO

IČ poskytovatele

00092096

Kontaktní údaje na poskytovatele

Adresa:Štěpnická 1139, 68606 Uherské Hradiště
Telefon:572 414 512
Email:marie.fremlova@ssluh.cz; sekretariat@ssluh.cz
Web:www.ssluh.cz

Mapa

Fotografie zařízení

Domov pro seniory Buchlovice


Kliknutím na obrázek ho zvětšíte a zobrazíte celou fotogalerii.

Kontaktujte službu

 

Akce