Jak pracovat s katalogem

Domov pro seniory Buchlovice

piktogram

Služba naplňuje potřebu: Dlouhodobé ubytování spojené s dalšími službami

Území, na kterém je služba poskytována

Pobytová forma / služba s bydlením: Buchlovice

Počet lůžek: 158Komu je služba určena

Senioři


Věkové skupiny

27-64 let (Pobytová - od 60 let)

65-80 let

Nad 80 let

Kontaktní údaje na službu

Adresa:U domova 470, 68708 Buchlovice
Telefon:572 435 521
Email:martina.martinakova@ssluh.cz
Web:www.ssluh.cz

Popis sociální služby

1. Komu je služba určena

Domov pro seniory - Senioři, kteří se ocitli v nepříznivé sociální situaci. Tyto osoby potřebují podporu a pomoc v oblasti zdraví, v péči o sebe a sociálních vztahů a nemohou žít bez pomoci druhých osob v přirozeném prostředí. Péči o ně není schopna zajistit jiná sociální služba.

Věková kategorie cílové skupiny: mladší senioři (60 - 80 let) starší senioři (nad 80 let)

2. Smysl, poslání a cíl služby

Poslání: Domov pro seniory v Buchlovicích poskytuje pobytovou sociální službu občanům, kteří v důsledku věku nebo zdravotního stavu potřebují přiměřenou podporu nebo péči pro zachování důstojného a aktivního způsobu života.

Cíle služby:

 • Zajistit bezpečný, klidný a pokud možno plnohodnotný život uživatelů.
 • Zachovat co nejdelší fyzickou a psychickou pohodu uživatelů aktivním prožíváním volného času a společenského vyžití, pomáhat při nalézání smyslu života ve stáří.
 • Podporovat uživatele v kontaktech s rodinou a blízkými osobami.

3. Nabízené činnosti

Sociální služba je posyktována na základě písemně uzavřené smlouvy o poskytování sociální služby. Základem individuální sociální práce s uživatelem je společně zpracovaný individuální plán, který navazuje na osobní cíl stanovený uživatelem a je součástí smlouvy.

Služba obsahuje tyto základní činnosti:

 • poskytnutí ubytování-ubytování je poskytováno ve dvou a jednolůžkových pokojích, které jsou vybaveny nábytkem, přičemž uživatel má možnost si pokoj dovybavit,
 • poskytnutí stravy- jsou podávána 3 hlavní jídla (snídaně, oběd a večeře) a dvě svačiny, strava je připravována dle dietního systému,
 • pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu,
 • pomoc při osobní hygieně nebo vytvoření podmínek pro osobní hygienu,
 • zprostředkování kontaktu se společenským prostředím,
 • sociálně terapeutické činnosti,
 • aktivizační činnosti: trénink paměti, kondiční skupinové cvičení v tělocvičně, filmový klub, možnost rukodělných prací pod vedením aktivizačních pracovníků, cvičení jemné motoriky,
 • pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí.

4. Specifika služby

Smlouva o poskytování sociální služby může být ukončena výpovědí:

a) ze strany uživatele

b) ze strany poskytovatele – pouze z těchto důvodů:

a) Uživatel hrubě porušuje své povinnosti vyplývající ze Smlouvy. Za hrubé porušení Smlouvy se považuje zejména nezaplacení úhrady za poskytnuté služby do jednoho měsíce od okamžiku, kdy byl Uživatel Poskytovatelem k platbě vyzván,

b) Uživatel i po opětovném napomenutí hrubě poruší povinnosti, které mu vyplývají z Domácího řádu. Jedná se zejména o nevhodné chování narušující kolektivní soužití, cílenou slovní i fyzickou agresivitu vůči spolubydlícím a personálu zařízení, nadměrné užívání alkoholických a psychotropních látek,

c) Uživatel nesdělí Poskytovateli změnu výše a jiných změn (zvýšení, snížení, odebrání) v přiznaném příspěvku na péči do 8 dnů od okamžiku, kdy se o této skutečnosti dozví,

d) pokud změna zdravotního stavu Uživatele vylučuje poskytování sociální služby dle § 36 vyhlášky č. 505/2006 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona o sociálních službách, ve změně pozdějších předpisů,

e) Uživatel odmítne podepsat dodatek Smlouvy, který stanoví změnu výše úhrady za ubytování, stravování či jiné služby sociální péče v rozsahu stanoveném právním předpisem

f) Uživatel zamlčí své příjmy nebo uvede jejich nesprávnou výši anebo nesdělí změnu výše svých příjmů (pro uživatele, kteří nemají na plnou úhradu)

Ukončení smlouvy je vždy písemné.

 • Identifikátor sociální služby: 4873208
 • Druh sociální služby: § 49 - Domovy pro seniory
 • Skupina služby: Služby sociální péče
 • Služba je poskytována od: 01.01.2007

Časový rozsah poskytování služby

Pobytová forma

Nepřetržitě

Úhrada za služby

PLACENÁ SLUŽBA

Aktuální výše úhrad je zveřejněna na webových stránkách zařízení:

http://www.ssluh.cz/ds-a-dzr/domov-pro-seniory-buchlovice/poskytovane-sluzby.html

Kontakt na pracovníka:

 • Mgr. Libuše Stýskalová, sociální pracovnice - 572 435 620
 • Mgr. Alena Trnčáková, sociální pracovnice - 572 435 524

 

 

Fakultativní činnosti

ANO

Aktuální seznam a ceník fakultativních činností je zveřejněn na webových stránkách:

http://www.ssluh.cz/ds-a-dzr/domov-pro-seniory-buchlovice/dokumenty.html

Architektonická bezbariérovost

ANO

IČ poskytovatele

00092096

Kontaktní údaje na poskytovatele

Adresa:Štěpnická 1139, 68606 Uherské Hradiště
Telefon:572 414 512
Email:marie.fremlova@ssluh.cz; sekretariat@ssluh.cz
Web:www.ssluh.cz

Mapa

Fotografie zařízení

Domov pro seniory Buchlovice


Kliknutím na obrázek ho zvětšíte a zobrazíte celou fotogalerii.

Kontaktujte službu

 

Akce