Jak pracovat s katalogem

Domov pro seniory Efata

piktogram

Služba naplňuje potřebu: Dlouhodobé ubytování spojené s dalšími službami

Území, na kterém je služba poskytována

Pobytová forma / služba s bydlením: Zlín

Počet lůžek:Komu je služba určena

Senioři


Věkové skupiny

65-80 let

Nad 80 let

Kontaktní údaje na službu

Adresa:Tyršova 1108, 76302 Zlín
Telefon:734 796 471
Email:dsefata@gmail.com
Web:

Popis sociální služby

1. Komu je služba určena

Sociální služba Domova pro seniory „Efata“ je určena pro seniory a osoby se zdravotním postižením od šedesáti pěti let věku, kterým je přiznán příspěvek na péči nebo se ocitli v nepříznivé sociální situaci a nemůže jim být zajištěna péče blízkými osobami či jinou sociální službou. Službu DS „Efata“ mohou využívat senioři z celého území České republiky.

2. Smysl, poslání a cíl služby

Posláním Domova pro seniory „Efata“ je umožnění prožití klidného a důstojného stáří v křesťanském prostředí osobám se zdravotním postižením a seniorům od šedesáti pěti let věku, kterým je přiznán příspěvek na péči nebo se ocitli v nepříznivé sociální situaci a nemůže jim být zajištěna péče blízkými osobami či jinou sociální službou.

Respektujeme individuální charakter každé osoby, dbáme na dodržování lidských práv a základních svobod osob, podporujeme jejich důstojnost, samostatnost a duchovní růst.

Vize sociální služby

Usilujeme o to, aby uživatelé služby měli všechnu potřebnou péči jak v oblasti materiální a zdravotní, tak i v oblasti duševní a duchovní. Přejeme si poskytovat naši službu v co nejvyšší možné kvalitě a na principu biblických zásad, aby se mohla stát útočištěm lidem, kteří touží své stáří prožít v prostředí poskytující duchovní podporu a porozumění.

Cíle sociální služby

1. Udržení získaných schopností a soběstačnosti uživatele po co nejdelší dobu

2. Udržení kontaktu uživatele s rodinou, přáteli a sociálním prostředím.

3. Udržení a rozvoj zájmů uživatele.

4. Vytvoření křesťanského prostředí a podmínek pro aktivní duchovní život uživatelů.

3. Nabízené činnosti

Poskytované služby

 • celoroční ubytování
 • celodenní stravování (minimálně 3 jídla denně: snídaně , oběd, večeře) odpovídající věku, dietním potřebám a zásadám zdravé výživy
 • pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu
 • pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu
 • ošetřovatelské služby a zprostředkování lékařské péče
 • zprostředkování kontaktu se společenským prostředím
 • vzdělávací, volnočasové a aktivizační činnosti
 • pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí
 • duchovenská služba

4. Specifika služby

Komu služba není určená

 • osobám nepatřícím do cílové skupiny sociální služby
 • osobám mladším 65 let
 • osobám, jejichž zdravotní stav vyžaduje dlouhodobé poskytování zdravotní péče ve zdravotnickém zařízení
 • osobám s epidemiologicky závažnou diagnózou vyžadující karanténní opatření (TBC, scabies, virová hepatitida typu A apod.)
 • osobám, jejichž chování by z důvodů duševní poruchy závažným způsobem narušovalo kolektivní soužití (závažná psychiatrická onemocnění)
 • osobám s těžkým kombinovaným smyslovým postižením: hluchoněmí, hluchoslepí.
 • Identifikátor sociální služby: 7633164
 • Druh sociální služby: § 49 - Domovy pro seniory
 • Skupina služby: Služby sociální péče
 • Služba je poskytována od: 01.01.2007

Časový rozsah poskytování služby

Pobytová forma

Nepřetržitě

Úhrada za služby

PLACENÁ SLUŽBA

Platby za poskytování sociálních služeb v Domovech pro seniory jsou dány zákonem č. 108/2006 Sb., o sociálních službách a předpisem k provedení zákona o sociálních službách č. 505/2006 Sb., § 15.

Úhradu nákladů za poskytování sociálních služeb hradí uživatel ve výši sjednané ve smlouvě, uzavřené s poskytovatelem služby podle zákona č. 108/2006 Sb., §91.

Uživatel je povinen zaplatit poskytovateli péče za kalendářní měsíc částku ve výši přiznaného příspěvku na péči podle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách.

Fakultativní činnosti

ANO

Uživateli mohou být poskytovány, nad rámec rozsahu dohodnuté sociální služby uvedené ve Smlouvě o poskytnutí sociální služby, další fakultativní služby, které nejsou povinné ze zákona a zařízení je může či nemusí klientům nabízet. Fakultativní služby nejsou hrazeny základní úhradou za poskytované sociální služby.

Architektonická bezbariérovost

ANO

IČ poskytovatele

63029391

Kontaktní údaje na poskytovatele

Adresa:Newtonova 725, 70200 Ostrava
Telefon:596 625 131
Email:mss@casd.cz
Web:

Mapa

Fotografie zařízení

Domov pro seniory Efata


Kliknutím na obrázek ho zvětšíte a zobrazíte celou fotogalerii.

Kontaktujte službu

 

Akce