Jak pracovat s katalogem

Domov pro seniory Nezdenice

piktogram

Služba naplňuje potřebu: Dlouhodobé ubytování spojené s dalšími službami

Území, na kterém je služba poskytována

Pobytová forma / služba s bydlením: Nezdenice

Počet lůžek: 165Komu je služba určena

Senioři


Věkové skupiny

27-64 let (Pobytová - od 60 let)

65-80 let

Nad 80 let

Kontaktní údaje na službu

Adresa:Nezdenice 233, 68732 Nezdenice
Telefon:572 610 802
Email:ivana.dynkova@ssluh.cz
Web:www.ssluh.cz

Popis sociální služby

1. Komu je služba určena

Pobytovou službu poskytujeme seniorům od 60-ti let, kteří z důvodů sociální situace nebo zdravotních důvodů nemohou žít ve svém přirozeném prostředí. Služba je plánována a poskytována na základě zjištěných potřeb, zájmu, dovednosti a potencionálních možností uživatelů. Poskytovaná pomoc a podpora musí zachovávat lidskou důstojnost uživatelů. Denně od 06.15 do 21.30 hod. zajišťujeme a poskytujeme ošetřovatelskou zdravotní péči. Dále zabezpečujeme kontakt s okolím, přátelství a důstojný život. Taktéž zajišťujeme pomoc při nesoběstačnosti. Domov vytváří uživatelům podmínky pro využívání všech veřejných institucí a možnosti zapojení se do místního společenství a společenského života. Všichni zaměstnanci respektují svobodnou volbu, nezávislost a práva uživatelů.

2. Smysl, poslání a cíl služby

Posláním Domova pro seniory Nezdenice je celoročně poskytovat sociální službu občanům, kteří nemohou dále žít ve svém přirozeném prostředí a potřebují pomoc druhé osoby.

Tato pomoc vychází z individuálně určených potřeb, působí na uživatele aktivně, podporuje je v udržování maximální možné samostatnosti, tak aby nedocházelo k prohlubování jejich nepříznivé sociální situace. Za pomoci vyškoleného personálu se snažíme udržet u uživatelů co nejdéle takové schopnosti a dovedenosti, které povedou k prodloužení jejich aktivního života. Usilujeme rovněž o zachování zvyků a denních rituálů uživatel, které prováděli v domácím prostředí.

Naše zařízení poskytuje sociální službu kvalitně, vytváří pro uživatele takové prostředí, které bude zachovávat jejich lidskou důstojnost a ve kterém se budou cítit dobře a bezpečně.

Cílem naší služby je hlavně, aby si naši uživatelé za pomoci a podpory ošetřujícího personálu udrželi co nejdéle své schopnosti a dovednosti, které povedou k prodloužení jejich aktivního života a udržení dobrého zdravotního stavu. Zároveň, aby si alespoň z části zachovali své zvyky a denní rituály, které prováděli v domácím prostředí a aby si co nejdéle udrželi kontakt s rodinou a se svým okolím.

Dosažení cílů realizujeme zajištěním kvalitní ošetřovatelské, zdravotní a aktivizační péče odborně způsobilým personálem, který prosazuje podporu nad péčí, zajištěním bezbariérového přístupu v domově i mimo domov.

Zjišťováním zvyků, přání a potřeb uživatel s ohledem na celkový zdravotní stav (v rámci individuálního plánování) a v případě zájmu podporou a pomocí při udržování kontaktu s rodinou, přáteli a svým okolím.

Cílovou skupinou našeho domova jsou senioři od 60 let věku a jsou zcela nebo částečně nesoběstační, nezajistí si základní a jiné životní potřeby a vyžadují péči, kterou jim rodina ani jiná sociální služba není schopna zajistit.

Zároveň je naše sociální služba určena osobám, jejichž zdravotní stav je stabilizovaný a nepotřebují nepřetržitou péči kvalifikovaného personálu, či jiného specializovaného zařízení.

Poskytujeme i nadále sociální službu osobám, u nichž se v průběhu pobytu v našem zařízení projevila změna zdravotního stavu, tak aby nedošlo k jejich sociálnímu vyloučení.

3. Nabízené činnosti

Sociální služba je poskytována na základě písemně uzavřené smlouvy o poskytování sociální služby. Základem individuální sociální práce s uživatelem je společně zpracovaný individuální plán, který navazuje na osobní cíl stanovený uživatelem a je součástí smlouvy.

UBYTOVÁNÍ

Uživatelé se v rámci možností zařízení umísťují na pokoje dle přání a domluvy a dále dle zdravotního a psychického stavu, způsobu nebo rozsahu zdravotní péče. Pokoje jsou jednolůžkové nebo dvoulůžkové, jsou vybaveny základním nábytkem, umydlem a signalizačním zařízením. Většina pokojů má vlastní sociální zařízení (WC, sprchový kout). Uživatelé mají možnost dovybavit si pokoj vlastním nábytkem. K domovu patří také ubytovací objekt zámeček, kde jsou situovány 3 dvoulůžkové pokoje. Sprchový kout a WC jsou umístěny v těsné blízkosti pokojů. Tento typ ubytování je vhodný pro zcela mobilní uživatele.

STRAVOVÁNÍ

Stravování je zajištěno 3 x denně a to: snídaně + svačina – 7.45 hod., oběd – 11.45 hod., večeře + svačina – 17.00 hod. (v létě od 17.30 hod.).

Dle celkového zdravotního stavu je pro uživatele přichystána strava racionální, šetřící anebo diabetická a mohou se stravovat na pokoji nebo v jídelně.

ZÁKLADNÍ ZDRAVOTNICKÁ A OBSLUŽNÁ PÉČE

Je zajištěna středním zdravotním personálem a pracovníky v sociálních službách.

Pracovníci v sociálních službách pečují o uživatele přímo u lůžka – nepřetržitě. Zajišťují úkony spojené s podporou a péčí v oblasti sebeobsluhy (hygienická péče, stravování, péče o vyprazdňování, pohybové schopnosti)

Střední zdravotní personál pečuje o uživatele od 06.30 hod. do 21.30 hod. Poskytuje uživatelům následující péči: podávání léků, aplikaci injekcí a inzulínu, měření tělesné teploty, krevního tlaku, aplikaci léčebné látky, ošetřování ran apod.

Do zařízení přichází 2x týdně (Po, Čt od 7.00 hod. – do vyšetření všech uživatel) praktický lékař, který podle potřeby navštěvuje uživatele na pokojích. Dále externě dochází do zařízení odborní lékaři. Na odborná vyšetření jsou uživatelé odesíláni do zdravotnických zařízení a ambulancí.

AKTIVIZAČNÍ ČINNOST

Uživatelé se mohou účastnit různých aktivit v zařízení např. skupinového cvičení, předčítání, DVD projekce, společenských akcí apod. Zároveň se účastní i společenských akcí mimo zařízení. Volný čas si dle přání organizuje každý sám, v případě zájmu a v rámci individuálního plánování je naplánována určitá činnost a ošetřující personál je při realizaci nápomocen. Pro uživatele je k dispozici i kulturní místnost v zařízení, kde si mohou zapůjčit knihy, zapojit se do kroužku ručních prací, sledovat dle zájmu televizi, hrát hry na počítači apod.

SOCIÁLNÍ OBLAST

Podpora uživatele v kontaktu s rodinou a okolím. Vyřizování a zajišťování korespondence, osobních dokladů, vyřizování finančních záležitostí, individuální plánování, sociální šetření, vedení sociální agendy uživatel. Řešení různých sociálně právních problémů, zajišťování analytické, metodické a koncepční činnosti, poskytování krizové pomoci a základního sociálního poradenství.

4. Specifika služby

Sociální službu neposkytujeme:

 • cizincům, kteří nekomunikují českým nebo slovenským jazykem a to z důvodu jazykové bariéry,
 • osobám nevidomým z důvodu, že neumíme zajistit služby v plné rozsahu pro osoby nevidomé
 • osobám hluchoněmým z důvodu, že neumíme zajistit služby v plném rozsahu pro osoby hluchoněmé a kvůli neznalosti znakové řeči
 • osobám závislým na návykových látkách (toxikomanům, alkoholikům apod.)
 • osobám s akutním infekčním onemocněním,
 • osobám, které potřebují zvláštní podporu (kyslíkový přístroj, přijímání potravy sondou apod.)
 • osobám s duševní poruchou, které trpí některou nemocí z oblasti psychóz

Důvody pro ukončení sociální služby jsou uvedeny ve smlouvě o poskytnutí sociální služby.

 • Identifikátor sociální služby: 9125443
 • Druh sociální služby: § 49 - Domovy pro seniory
 • Skupina služby: Služby sociální péče
 • Služba je poskytována od: 01.07.2007

Časový rozsah poskytování služby

Pobytová forma

Nepřetržitě

Úhrada za služby

PLACENÁ SLUŽBA

Úhrady za poskytnuté sociální služby se řídí platnou organizační směrnicí Sociálních služeb Uh. Hradiště, p.o.

Informace o úhradách poskytne sociální pracovník domova - tel.: 572 610 803.

Fakultativní činnosti

ANO

Použití služebního vozidla 10,- Kč/km

Poplatek za elektrospotřebiče 30,- Kč/ks

Šicí práce nad rámec drobných oprav 120,- Kč/hod.

Rozmnožování tiskovin 1,- Kč/A4 jednostranně

2,- Kč/A4 oboustranně

Telefonické služby - dle tarifikátoru

Péče o uživatele po použití nadměrného množství alkoholu nebo jiné návykové látky 300,- Kč/úkon

Použití kulturní místnosti pro soukromé akce uživatelů 250,- Kč/akce

Hostovský pokoj pro rodinné příslušníky - 1 lůžkový 250,- Kč/noc, dvoulůžkový 180,- Kč/noc

Běžně používané domácí spotřebiče jsou dostupné v kuchyňkách či společných prostorech Domova ke každodennímu využití uživatelů, tyto spotřebiče jsou v majetku domova, jsou dostupné v rámci poskytované služby a jsou součástí úhrady za ubytování. Pokud si uživatel přeje mít soukromý elektrospotřebič na pokoji (jedná se např. o PC, mikrovlnné trouby, lednice, TV, rádia, žehličky, varné konvice apod.), je mu toto umožněno, ale v tomto případě jsou tyto elektrospotřebiče považovány za jistou formu nadstandardu, tzn. zpoplatněny jako fakultativní.

Architektonická bezbariérovost

ANO

IČ poskytovatele

00092096

Kontaktní údaje na poskytovatele

Adresa:Štěpnická 1139, 68606 Uherské Hradiště
Telefon:572 414 512
Email:bronislav.vajdik@ssluh.cz
Web:www.ssluh.cz

Mapa

Fotografie zařízení


Kliknutím na obrázek ho zvětšíte a zobrazíte celou fotogalerii.

Kontaktujte službu

 

Akce