Jak pracovat s katalogem

Domov pro seniory Uherské Hradiště

piktogram piktogram

Služba naplňuje potřebu: Dlouhodobé ubytování spojené s dalšími službami, Zapůjčení kompenzačních pomůcek

Území, na kterém je služba poskytována

Pobytová forma / služba s bydlením: Uherské Hradiště

Počet lůžek: 112Komu je služba určena

Senioři


Věkové skupiny

27-64 let (Pobytová - od 60 let)

65-80 let

Nad 80 let

Kontaktní údaje na službu

Adresa:Štěpnická 1139, 68606 Uherské Hradiště
Telefon:572 414 532
Email:lenka.supkova@ssluh.cz
Web:www.ssluh.cz

Popis sociální služby

1. Komu je služba určena

Cílovou skupinou sociální služby jsou mladší a starší senioři (65 let a více), kteří z důvodu věku, onemocnění nebo zdravotního postižení potřebují částečnou nebo úplnou podporu při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu, které nejsou schopni zvládnout ve svém přirozeném prostředí za pomoci rodiny nebo jiných typů sociálních služeb.

Uživatelům našich služeb neposkytujeme osobní asistenci a je třeba se smířit s kolektivním soužitím.

Negativní vymezení cílové skupiny

 • zájemce žádá sociální službu, kterou poskytovatel neposkytuje
 • zájemce o službu je fyzicky a duševně soběstačný a je schopen zvládat běžné úkony péče pomocí rodiny nebo jiných služeb sociální péče
 • osobě, která žádá o poskytnutí sociální služby, vypověděl poskytovatel téže sociální služby v době kratší než 6 měsíců před touto žádostí smlouvu z důvodu porušování povinností vyplývajících ze smlouvy
 • zdravotní stav vyžadující péči ve zdravotnickém zařízení
 • duševní onemocnění (schizofrenie, psychózy atd.)
 • mentální postižení a onemocnění stařeckou demencí a jinými typy demence, Alzheimerovou chorobou
 • akutní infekční onemocnění
 • závislost na návykových látkách (alkoholismus a jiné toxikomanie)
 • poruchy osobnosti, které by mohly narušovat klidné soužití v kolektivu (agresivní chování, ohrožení svého života a zdraví nebo zdraví a života jiných lidí)
 • závažné smyslové postižení (zejména ztráta zraku a sluchu) - personál není vyškolen ve znalosti znakové řeči a Breilova písma, zařízení není přizpůsobeno

2. Smysl, poslání a cíl služby

Posláním Domova pro seniory Uherské Hradiště je poskytovat:

 • ubytovací, stravovací a ošetřovatelské služby pro seniory s ohledem na jejich individuální potřeby a s možností svobodné volby
 • podporu, případně i pomoc k prodloužení doby vlastní soběstačnosti a nezávislosti na jiné osobě
 • péči prostřednictvím kvalifikovaného personálu
 • prostředí pro důstojný život ve stáří při dodržování základních lidských práv a svobod

3. Nabízené činnosti

- poskytování pobytové sociální služby v nepřetržitém provozu, formou celoročního pobytu osobám, které v důsledku svého věku a dlouhodobě nepříznivého zdravotního stavu, vyžadují pravidelnou pomoc jiné osoby

- poskytování ubytování a stravování uživatelům,

- poskytování základního sociálního poradenství,

- poskytování pomoci při zvládání běžných úkonů péče o osobu uživatele, při osobní hygieně, příp. zajištění podmínek pro osobní hygienu,

- poskytování ošetřovatelské a rehabilitační péče uživatelům,

- organizování a poskytování kulturní, zájmové, aktivizační a sociálně-terapeutické činnosti uživatelům,

- poskytování pomoci při zajišťování dalších sociálních služeb jinými organizacemi,

- poskytování pomoci při uplatňování práv, oprávněných zájmů, při obstarávání osobních záležitostí uživatelů a kontaktu se společenským prostředím, vše při zachování přirozené vztahové sítě, respektování práv a lidské důstojnosti každého uživatele

· Sociální služba je poskytována na základě písemně uzavřené smlouvy o poskytování sociální služby.

· Základem individuální sociální práce s uživatelem je společně zpracovaný individuální plán, který navazuje na osobní cíl stanovený uživatelem a je součástí smlouvy.

· Ubytování se poskytuje v jedno nebo dvoulůžkových pokojích se sociálním příslušenstvím (podrobná specifikace vybavení pokoje je předmětem Smlouvy) a tyto skutečnosti jsou zohledněny při stanovení úhrady za ubytování.

· V DS UH je pro uživatele zajištěna celodenní strava, která je svým složením, množstvím a úpravou přizpůsobena jejich věku a zdravotnímu stavu (diety) a je nedílnou součástí poskytovaných služeb. Úhrada stravy je stanovena podle aktuální vnitřní směrnice – O úhradách za poskytnuté sociální služby v zařízeních sociálních služeb. Na správnou skladbu podávaného jídla dohlíží odborný pracovník, který vypracovává skladbu jídel dle potřeby, s ohledem na aktuální zdravotní stav, individuální stravovací plán. Strava se připravuje ve vlastní kuchyni, na základě jídelního lísku, který je zveřejněn týden dopředu. V domově se připravují 4 druhy podávané stravy: normální, diabetická, zvláštní a dietní.

4. Specifika služby

Zařízení poskytuje služby uživatelům dle standardů kvality v sociálních službách, metodických pokynů a postupů a vnitřních pravidel domova pro seniory. Materiály jsou průběžně doplňovány a aktualizovány.

Způsob realizace sociální služby je na základě zjištěných potřeb, zájmů a dovedností a potenciálních možností uživatele zakotven ve smlouvě, sepsané na základě předchozích zjištění. Všechny potřeby, zájmy a dovednosti na základě potenciálních možností uživatele jsou zaznamenány v individuálním plánu rozvoje uživatele služby. Individuální plán sepisuje s uživatelem po nástupu do domova na základě podkladů sociální pracovník, klíčový pracovník. Tento plán je průběžně doplňován a obměňován podle skutečných potřeb a přání uživatele tak, aby bylo dosaženo co nejpřesněji potřeb a přání uživatele při podpoře a rozvoji jeho aktivizace a jeho dosavadního způsobu života.

Smlouva o poskytnutí sociální služby obsahuje typ ubytování (jednolůžkový, dvoulůžkový pokoj), způsob, četnost a druh podávané stravy (min. 3 hlavní a 2 vedlejší jídla, podávaná buď na jídelně, nebo na pokojích uživatelů podle mobility, v provedení čtyř různých diet dle lékařem doporučeného léčebného režimu).

Strava je připravována ve vlastní kuchyni domova a její příprava a výdej odpovídá hygienickým předpisům HACCP.

Zařízení poskytuje uživatelům úkony péče v souladu se zákonem č. 108/2006 Sb., §49, kde jsou stanoveny základní činnosti, podrobně ve smlouvě specifikovány na základě individuálních potřeb uživatele a v souladu s příspěvkem na péči.

Zařízení dále nabízí fakultativní činnosti dle vnitřního předpisu. Služby zajišťované externě (kadeřnice, holič, pedikúra, bufet apod.) si uživatelé hradí z vlastních úspor, dle skutečných nákladů.

Důvody pro ukončení sociální služby jsou konkrétně uvedeny ve smlouvě o poskytnutí sociální služby.

 • Identifikátor sociální služby: 8332631
 • Druh sociální služby: § 49 - Domovy pro seniory
 • Skupina služby: Služby sociální péče
 • Služba je poskytována od: 01.01.2007

Časový rozsah poskytování služby

Pobytová forma

Nepřetržitě

Úhrada za služby

PLACENÁ SLUŽBA

Úhrady za poskytnuté sociální služby upravuje organizační směrnice Sociálních služeb Uh. Hradiště, p.o.

Informace o úhradách podá sociální pracovník domova, tel.: 572 414 530/529.

Fakultativní činnosti

ANO

šicí práce nad rámec drobných oprav (např. všití zipu, přešívání oděvu apod. 40 Kč/úkon

drobné řemeslné práce nad rámec běžné údržby na pokoji uživatele 50 Kč/hodina

rozmnožování tiskovin 1 Kč/ A4 jednostranně

2 Kč/ A4 oboustranně

pedikúra 50 Kč/ úkon

perličková koupel - celková 30 Kč/ úkon

perličková koupel – horních, dolních končetin 10 Kč/ úkon

masáž - celková 50 Kč/ úkon

masáž – zad 30 Kč/ úkon

masáž – šíje 10 Kč/ úkon

masáž dolních končetin 20 Kč/ úkon

příležitostné použití služebního vozidla pro uživatele 10 Kč/ km

soukromé elektrospotřebiče na pokoji (PC, mikrovlnná trouba, lednice, TV, rádio, žehlička, varná konvice, fén, holicí strojek apod.) Nutná revize elektrospotřebičů! 30 Kč/ spotřebič/ měsíc

telefonické služby – tarifikátor, automat skutečné náklady

použití kulturní místnosti pro soukromé akce uživatele 200 Kč/akce

Architektonická bezbariérovost

ANO

IČ poskytovatele

00092096

Kontaktní údaje na poskytovatele

Adresa:Štěpnická 1139, 68606 Uherské Hradiště
Telefon:572 414 512
Email:marie.fremlova@ssluh.cz
Web:www.ssluh.cz

Mapa

Fotografie zařízení


Kliknutím na obrázek ho zvětšíte a zobrazíte celou fotogalerii.

Kontaktujte službu

 

Akce