Jak pracovat s katalogem

Nestátní zdravotnické zařízení - Hospic Hvězda

piktogram

Služba naplňuje potřebu: Přechodné ubytování spojené s dalšími službami

Území, na kterém je služba poskytována

Pobytová forma / služba s bydlením: Zlín

Počet lůžek: 14Komu je služba určena

Osoby se ZP - osoby s jiným zdravotním postižením


Věkové skupiny

Do 1 roku věku

1-6 let

7-10 let

11-15 let

16-18 let

19-26 let

27-64 let

65-80 let

Nad 80 let

Kontaktní údaje na službu

Adresa:Sokolovská 967, 76302 Zlín
Telefon:723 667 094
Email:kalivodova.a@hvezdazu.cz
Web:www.sdruzenihvezda.cz

Popis sociální služby

1. Komu je služba určena

Sociální služba je určena osobám s jiným zdravotním postižením bez omezení věku.

2. Smysl, poslání a cíl služby

Poslání

Posláním střediska Hospic Hvězda je poskytování paliativní péče, tzn. odstraňování či zmírňování příznaků postupující závažné nevyléčitelné nemoci, u níž jsou v léčbě (s ohledem na příčinu) vyčerpány všechny možnosti a prostředky vedoucí k uzdravení nemocného.

Cíle:

  • respektovat naše klienty a jejich rozhodnutí,
  • podporovat a udržovat rozumové, smyslové a motorické schopnosti a dovednosti klientů s ohledem na jejich individuální potřeby a zdravotní stav,
  • poskytovat péči, která vede ke zlepšení či alespoň zachování stávajících schopností a dovedností klientů,
  • poskytovat rehabilitačně ošetřovatelskou péči k udržení pohybových funkcí či zpomalení progrese, zlepšení nebo obnově poškozených funkcí a zamezení druhotných změn při imobilitě klienta,
  • zachování maximální možné úrovně kvality života a důstojného umírání,
  • odstranění či zmírnění příznaků postupující závažné nevyléčitelné nemoci.

3. Nabízené činnosti

Středisko Hospic Hvězda, dle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách §52, nabízí svým klientům tyto základní činnosti:

1. Poskytnutí ubytování - Ubytování poskytujeme v jednolůžkových a dvoulůžkových pokojích. Nadstandardní pokoje jsou navíc vybaveny kuchyňskou linkou, vestavěnými skříněmi a prostornou bezbariérovou koupelnou s toaletou. Zároveň má klient možnost vybavit si pokoj dle svých potřeb a přání.

2. Poskytnutí stravy - Klienti mají možnost odebrat v průběhu dne celkem 6 jídel. Stravování nabízíme v celé šíři dietního systému. Klient si může zvolit, zda bude docházet do společné jídelny nebo si nechá servírovat stravu na svém pokoji.

3. Pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu - Pomoc poskytují v nepřetržitém provozu pracovníci v sociálních službách. Klientovi je poskytována potřebná pomoc a podpora při úkonech osobní hygieny, péči o vlasy a nehty i při užívání WC.

4. Pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu - Pracovníci poskytují pomoc klientům při oblékání, přesunech na lůžko nebo vozík, při vstávání či ulehání, při změnách poloh, při podávání jídla a pití a při veškerých činnostech, které díky svému onemocnění nezvládnou vykonávat sami, při zachování či zvyšování míry soběstačnosti a samostatnosti klienta.

5. Zprostředkování kontaktu se společenským prostředím - Klienti jsou neustále vedeni k využívání běžně dostupných služeb, pomoc a podporu jim poskytují pracovnice aktivizačních činností, které jim poskytují potřebný doprovod nebo asistenci při zajištění běžné služby.

6. Sociálně terapeutické činnosti - Společně s klientem stanovujeme oblasti, ve kterých je potřeba pomocí terapeutických činností upevnit či rozšířit jeho schopnosti a dovednosti. Středisko nabízí svým klientům tyto druhy terapií – arteterapie, muzikoterapie, socioterapie, kognitivní terapie, aromaterapie, logopedická terapie a další odborné terapie.

7. Aktivizační činnosti - Pracovnice aktivizačních činností s klienty plánují a sestavují týdenní programy dle jejich zájmů, tak aby docházelo k upevňování a získávání motorických, psychických i sociálních schopností klienta. Aktivizační činnosti probíhají skupinovou a individuální formou.

8. Pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí - pomoc spočívá zejména ve věci prosazení práv a zájmů uživatele, pomoc v jednání s úřady, soudy, vyřizování úředních listin, vyplňování formulářů, úředních tiskopisů, sociálně právní pomoc, pomoc při vyřizování úřední korespondence, zprostředkování kontaktu mezi uživatelem a jeho zákonným zástupcem, zprostředkování sociálního poradenství nejen uživateli, ale i jeho zákonnému zástupci. Při těchto jednáních vždy prosazujeme zájmy našich uživatelů.

4. Specifika služby

Středisko Hospic Hvězda poskytuje nad rámec základních činností svým klientům 24 hodin denně, 7 dní v tádnu a 365 dní v roce tyto zdravotní služby:

1. Zdravotní péče - Zdravotní péče je poskytována zdravotnickými pracovníky – lékaři se specializovanou způsobilostí a všeobecnými sestrami s registrací. Zdravotní péče je hrazena ze systému zdravotního pojištění, je-li klient registrován u zdravotní pojišťovny, se kterou má občanské sdružení uzavřenu smlouvu. V opačném případě je klient písemně informován, že všechny náklady vyplývající ze zdravotních úkonů / výkonů vztahujících se k odbornosti 913 bude hradit sám.

1.1. Lékařská péče - klientovi jsou při nástupu nabídnuty zdravotní služby praktického lékaře a ostatních specialistů střediska Hospic Hvězda, kteří ordinují 1x týdně přímo ve středisku.

1.2. Ošetřovatelská péče - je klientům poskytována trvale 24 hodin denně, a to všeobecnými registrovanými sestrami. Na vlastní provedení práce dohlíží, kontroluje je a v případě potřeby organizuje nutné změny vrchní sestra střediska, která zodpovídá za realizaci celé ošetřovatelské péče ve středisku podle ordinace lékaře.

1.3. Rehabilitačně ošetřovatelská péče - je poskytována za účelem udržení pohybových funkcí či zpomalené progrese, zlepšení nebo obnovení poškozených funkcí a zamezení druhotných změn při imobilitě klienta.

  • Identifikátor sociální služby: 5217720
  • Druh sociální služby: § 52 - Sociální služby poskytované ve zdravotnických zařízeních lůžkové péče
  • Skupina služby: Služby sociální péče
  • Služba je poskytována od: 01.05.2003

Časový rozsah poskytování služby

Pobytová forma

Nepřetržitě

Úhrada za služby

PLACENÁ SLUŽBA

Konkrétní informace Vám podá sociální pracovnice:

Kontakt:

Mgr. Alice Kalivodová, sociální pracovník

tel.: 577 113 551, 723 667 094

e-mail: alice.kalivodova@seznam.cz

Fakultativní činnosti

ANO

Středisko Hospic Hvězda nabízí svým klientům nad rámec základních činností stanovených zákonem č. 108/2006 Sb., o sociálních službách §52, tyto fakultativní činnosti:

1. doplňková strava - doplňkovým stravováním jsou označeny svačiny a II. večeře, které klient může nad rámec základního stravování odebírat.

2. celodenní pitný režim - využívání čajovarů nad rámec základního pitného režimu v rámci základního stravování.

3. perličková koupel - klientům střediska jsou nabízeny služby perličkové vany, která blahodárně působí na krevní oběh. První koupel v měsíci mají všichni klienti hrazenou poskytovatelem a na každé další koupeli je vyžadována finanční spoluúčast klienta.

4. zapůjčování elektrospotřebičů ve středisku - klienti mají možnost využívat ve středisku nabídku služeb zapůjčování elektroniky, jako doplňkového vybavení.

5. užívání vlastních elektrospotřebičů - klienti mají také možnost využívat ve středisku své vlastní elektrospotřebiče, které jsou zpoplatněny dle platného ceníku.

Architektonická bezbariérovost

ANO

Hospic Hvězda je umístěn ve dvoupodlažním bezbariérovém objektu. Celkovou bezbariérovost zabezpečují dva hydraulické výtahy, vybavené evakuačním programem. Společné prostory a pokoje jsou vybudovány bezbariérově.

Název poskytovatele

"HVĚZDA z.ú."

IČ poskytovatele

70829560

Kontaktní údaje na poskytovatele

Adresa:Masarykova 443, 76302 Zlín
Telefon:606 722 666
Email:sekretar.hvezdazlin@seznam.cz
Web:www.sdruzenihvezda.cz

Mapa

Fotografie zařízení

Společenská místnostPokojRecepce


Kliknutím na obrázek ho zvětšíte a zobrazíte celou fotogalerii.

Kontaktujte službu

 

Akce