Jak pracovat s katalogem

Rodinné centrum Kroměříž, z.s. a Středisko výchovné péče

piktogram

Služba naplňuje potřebu: Odborná rada, informace - Finance, dluhy, právo, Odborná rada, informace - Mezilidské vztahy, Odborná rada, informace - Zdravotní problematika

Území, na kterém je služba poskytována

Ambulantní forma / navštívím službu: Kroměříž

Maximální počet uživatelů v jeden okamžik: 1


Terénní forma / služba přijde za mnou: Kroměříž (ORP)


Komu je služba určena

Rodiny s dítětem/dětmi (Ambulantní - bez omezení věku,Terénní - bez omezení věku)


Věkové skupiny

Do 1 roku věku

1-6 let

7-10 let

11-15 let

16-18 let

19-26 let

27-64 let

65-80 let

Nad 80 let

Kontaktní údaje na službu

Adresa:Kollárova 658, 76701 Kroměříž
Telefon:721 909 038
Email:rckm@rckm.cz
Web:www.rodinnecentrumkromeriz.cz

Popis sociální služby

1. Komu je služba určena

Cílovou skupinou se rozumí rodiny s dítětem/dětmi bez omezení věku, nacházející se v nepříznivé, konfliktní nebo krizové situaci. Odborné sociální poradenství může být poskytováno rodinám s dětmi, osobám pečujícím o osobu blízkou – rodině nebo osobě, která pečuje alespoň o jedno dítě, případně více dětí, pěstounským rodinám, dále i osobám, které usilují o svěření dítěte do své péče nebo i těhotným ženám. 

2. Smysl, poslání a cíl služby

Poskytování odborného sociálního poradenství rodinám s dětmi se zaměřením na dluhové poradenství, látkové a nelátkové závislosti, právní poradenství, psychologické poradenství, terapeutická pomoc a podpora rodinám s dětmi v konfliktních nebo krizových situacích. Pro účinné řešení konfliktů a krizových situací je důležité, aby se odborné pomoci dostalo rodině včas, kdy je problém řešitelný a rodiny jsou motivovány situaci řešit. Podpora rodinám s dětmi v konfliktních nebo krizových situacích, terapeutická práce s rodinou, ve které se vyskytují dlouhodobé konfliktní situace či vleklé spory mezi rodiči, mezi rodiči a dítětem/dětmi, mezi rodiči a širším sociálním okolím (nejčastěji prarodiči). Může se jednat i o spory při určení, komu bude dítě po rozchodu rodičů svěřeno do péče, a při řešení styku dítěte s rodiči či prarodiči.

3. Nabízené činnosti

Konzultace

Poskytování odborného sociálního poradenství

Zvyšování kompetencí rodin s dětmi v oblasti finanční gramotnosti, právní poradenství, včetně dluhové problematiky, ekonomické gramotnosti

Aplikace psychologických postupů při práci s problémy v mezilidských vztazích v rodinách, zejména pak s problémy rodinnými, manželskými, partnerskými

Psychologické poradenství

Edukativní poradenství

Psychoterapie (individuální, párová, rodinná)

Krizová intervence

Asistovaný kontakt

Právní poradenství

Zvyšování kompetencí rodin s dětmi v oblasti finanční gramotnosti, dluhové problematiky i ekonomické gramotnosti

Látkové a nelátkové závislosti v rodinách s dětmi

Odborné sociální poradenství se zaměřuje na tyto základní činnosti:

  • zprostředkování kontaktu se společenským prostředím
  • sociálně terapeutické činnosti
  • pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí

Služba je poskytována na základě zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, v platném znění. Rodinné centrum Kroměříž, z.s. má vytvořeny Standardy kvality sociální služby. Každý zaměstnanec je vázán dodržováním zákona o sociálních službách, standardů kvality a etického kodexu.

Zájemce o službu se objednává sám, nepotřebuje k tomu žádné doporučení. Může požádat o pomoc i bez objednání, služba je bezplatná. Pokud si to přeje, může zůstat i v anonymitě. Pracovník Rodinného centra Kroměříž, z.s. s ním dohodne formu, rozsah, podmínky a průběh poskytované služby. Tento proces je nazýván stanovení zakázky. Proces stanovování zakázky je určován objednávkou, to je tím, co zájemce chce, a nabídkou, tím co může Rodinné centrum Kroměříž, z.s. nabídnout. Úkolem pracovníka je reagovat na přání zájemce o službu nebo uživatele a objasňovat možnosti Rodinného centra Kroměříž, z.s.
Uživatel je informován o službě ústně a také prostřednictvím informací (předáním letáčku – Přehled služeb pro zájemce). Empatickým pohovorem zjistíme jeho problém. Zájemce o službu se stává uživatelem při uzavření ústní dohody, o níž je vyhotoven písemný záznam, v němž uživatel svým podpisem stvrzuje seznámení s pravidly poskytované služby a souhlas s vedením jeho osobních údajů.

4. Specifika služby

  • Identifikátor sociální služby: 3285796
  • Druh sociální služby: § 37 - Odborné sociální poradenství
  • Skupina služby: Sociální poradenství
  • Služba je poskytována od: 01.06.2018

Časový rozsah poskytování služby

Ambulantní forma

Úterý: 13:30 - 16:30
Středa: 13:30 - 16:30
Pátek: 13:30 - 16:30

Terénní forma

Úterý: 9:00 - 11:00
Středa: 9:00 - 11:00
Pátek: 9:00 - 11:00

Úhrada za služby

NEPLACENÁ SLUŽBA

Fakultativní činnosti

NE

Architektonická bezbariérovost

ANO

IČ poskytovatele

04412672

Kontaktní údaje na poskytovatele

Adresa:Kollárova 658, 76701 Kroměříž
Telefon:724 667 722
Email:eliska.petruchova@rckm.cz
Web:www.rodinnecentrumkromeriz.cz

Mapa

Fotografie zařízení

Budova


Kliknutím na obrázek ho zvětšíte a zobrazíte celou fotogalerii.

Kontaktujte službu

 

Akce