Jak pracovat s katalogem

Sociálně terapeutická dílna Uherské Hradiště

piktogram

Služba naplňuje potřebu: Nácvik dovedností

Území, na kterém je služba poskytována

Ambulantní forma / navštívím službu: Uherské Hradiště

Maximální počet uživatelů v jeden okamžik: 4Komu je služba určena

Osoby se ZP - osoby s kombinovaným postižením

Osoby se ZP - osoby s mentálním postižením


Věkové skupiny

16-18 let

19-26 let

27-64 let

Kontaktní údaje na službu

Adresa:Masarykovo náměstí 21, 68601 Uherské Hradiště
Telefon:733 623 289
Email:zita.zemkova@ssluh.cz
Web:www.ssluh.cz

Popis sociální služby

1. Komu je služba určena

Sociální služba je poskytována osobám se zdravotním postižením mentálním a kombinovaným (mentální postižení, které může být v omezené míře kombinované s tělesným postižením) ve věku od 16 do 64 let se sníženou soběstačností, které jsou z tohoto důvodu těžce uplatnitelné na volném či chráněném pracovním trhu

Cílová skupina uživatel:

Osoby s mentálním a kombinovaným postižením. Vzhledem k tomu, že pronajaté prostory STD, včetně hygienického zázemí nejsou plně bezbariérové, není služba určena osobám s tělesným postižením na vozíku.

Službu nelze dále poskytovat v těchto případech:

 • z kapacitních důvodů
 • osobě, která je závislá na návykových látkách (alkoholu, omamných látkách)
 • osobě s chronickým duševním onemocněním
 • osobě, jejíž chování by závažným způsobem narušovalo kolektivní soužití i s ohledem na vymezení okruhu osob cílové skupiny
 • osobě, jejíž zdravotní stav vyžaduje péči ve zdravotnickém zařízení
 • osobě s akutním infekčním onemocněním
 • osobě s těžkou vadou zraku a sluchu

Věková kategorie cílové skupiny uživatel:

16 – 64 let

2. Smysl, poslání a cíl služby

Sociálně terapeutická dílna Uherské Hradiště poskytuje sociální službu typu sociálně terapeutické dílny dle § 67 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách a § 32 vyhl. č. 505/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů. Jedná se o službu sociální prevence. Účelem je dlouhodobá, pravidelná podpora zdokonalování pracovních návyků a dovedností prostřednictvím sociálně pracovní terapie.

Posláním sociální služby Sociálně terapeutické dílny Uherské Hradiště je poskytovat podporu a pomoc při získávání, zdokonalování a upevňování sebeobslužných, sociálních a pracovních dovedností lidem s mentálním postižením s cílem podpořit začlenění uživatelů služby do společnosti a na chráněný nebo otevřený trh práce.

Při poskytování služby je kladen důraz především na individuální přístup, respektování práv uživatel a přizpůsobení činnosti jejich momentálnímu psychickému i zdravotnímu stavu. Služba je poskytována na principu partnerství, vzájemného respektu, důvěry a úcty mezi uživatelem a poskytovatelem. Je uplatňována týmová spolupráce a komunikace, podpora individuálního rozhodování uživatelů. V rámci plánování poskytované služby je stanovována individuální míra podpory.

3. Nabízené činnosti

Sociální služba obsahuje tyto základní činnosti ze zákona (§ 67 odst. 2):

a) pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu

b) poskytnutí stravy nebo pomoc při zajištění stravy

c) nácvik dovedností pro zvládání péče o vlastní osobu, soběstačnosti a dalších činností vedoucích k sociálnímu začlenění

d) podpora vytváření a zdokonalování základních pracovních návyků a dovedností

Sociální služba je poskytována formou 2 aktivit:

Aktivita I: je zaměřena na zvládnutí lehkých a středně těžkých pracovních úkonů v rámci rozvoje jemné motoriky - rukodělné práce (například ruční výroba látkových dekorací, košíků, sezónních dekorací, mýdel, svíček. buttonů) v místnosti přímo vyčleněné pro tyto aktivity. Mimo nácvik pracovních dovedností má uživatel možnost výběru různých aktivizačních programů zaměřených na rozvoj dalších dovedností potřebných pro začlenění uživatele do běžné společnosti a na trh práce (dovednosti sociální, komunikační, organizační a další, orientace v čase, prostoru, nakupování, počítačová gramotnost a podobně).

Aktivita II: V rámci aktivity II. jde o nácvik pracovních činností uživatelů (příprava teplých a studených nápojů, servírování, nácvik prodeje, úklid, praní, žehlení, péče o květiny, údržba venkovního prostoru-atria).

Další pracovní činnosti vychází z propojení s kavárnou Cafe 21 a uživatele jsou za tyto činnosti odměněni (viz. Příloha 2)

Cílem aktivity II. v režimu sociální služby typu sociálně terapeutické dílny je nácvik pracovních dovedností pro případný přechod a uplatnění v komerčním  provozu kavárny na základě pracovního vztahu – dohody o provedení práce či pracovní smlouvy.

Samotná podoba využití těchto 2 aktivit v rámci sociální služby je dána uživatelem a poskytovatelem služby ve Smlouvě o poskytování sociální služby a v rámci procesu individuálního plánování služby.

Nastane-li situace, kdy již sociální služba nenaplňuje smysl § 67 zákona o sociálních službách, tzn. uživatel je již schopen uplatnit se na otevřeném trhu práce, v tomto případě dojde na základě přání uživatele a vyhodnocení IP k ukončení Smlouvy o poskytnutí sociální služby a k případnému zaměstnání.

V případě, že osoba se zdravotním postižením nezvládne činnosti požadované v rámci pracovního uplatnění na základě uzavřené dohody o provedení práce či uzavřené smlouvy, může opětovně zažádat poskytovatele o poskytnutí sociální služby typu STD.

Pro ty uživatele, kteří nemohou postoupit na další úroveň (otevřený trh práce), představuje sociálně terapeutická dílna prostor, kde lze smysluplně provozovat pracovní činnosti, které sice neuplatní ani na chráněném nebo na otevřeném trhu práce, avšak umožňují jistou seberealizaci v rámci maximální možné aktivace pracovního potenciálu uživatele.

4. Specifika služby

Důvody pro ukončení sociální služby jsou uvedeny ve smlouvě o poskytnutí sociální služby.

Uživatel a poskytovatel se mohou kdykoliv dohodnout na ukončení této služby.

Uživatel je oprávněn službu vypovědět kdykoli bez udání důvodu.

Poskytovatel smí Smlouvu vypovědět pouze z těchto důvodů:

Uživatel hrubě porušuje své povinnosti vyplývající ze Smlouvy. Uživatel i po opětovném napomenutí hrubě poruší povinnosti, které mu vyplývají z vnitřních předpisů Sociálně terapeutické dílny Uh. Hradiště. Jedná se zejména o nevhodné chování narušující kolektivní soužití, cílenou verbální i nonverbální agresivitu vůči ostatním uživatelům služby a personálu, nadměrné užívání alkoholických nápojů a psychotropních látek.

Poskytovatel je dále oprávněn odstoupit od Smlouvy z těchto důvodů:

Uživatel odmítne podepsat dodatek Smlouvy, který stanoví změnu výše úhrady za stravování v rozsahu stanoveném právním předpisem

 • Identifikátor sociální služby: 3709757
 • Druh sociální služby: § 67 - Sociálně terapeutické dílny
 • Skupina služby: Služby sociální prevence
 • Služba je poskytována od: 01.01.2014

Časový rozsah poskytování služby

Ambulantní forma

Pondělí: 08:00 - 12:30
Úterý: 08:00 - 12:30
Středa: 08:00 - 12:30
Čtvrtek: 08:00 - 12:30
Pátek: 08:00 - 12:30

Úhrada za služby

NEPLACENÁ SLUŽBA

Fakultativní činnosti

ANO

Mimo základní činnosti mohou být při poskytování sociální služby zajišťovány další fakultativní činnosti. Jako fakultativní činnost je uživatelům sociálně terapeutické dílny poskytována např. doprava. Úhrady za poskytnuté fakultativní činnosti upravuje platná organizační směrnice Sociálních služeb Uh. Hradiště, p.o.

Architektonická bezbariérovost

ČÁSTEČNĚ

Pronajaté prostory STD, včetně hygienického zázemí, nejsou plně bezbariérové, sociální služba z tohoto důvodu není určena osobám s tělesným postižením na vozíku.

IČ poskytovatele

00092096

Kontaktní údaje na poskytovatele

Adresa:Štěpnická 1139, 68606 Uherské Hradiště
Telefon:572 414 512
Email:bronislav.vajdik@ssluh.cz
Web:www.ssluh.cz

Mapa

Fotografie zařízení


Kliknutím na obrázek ho zvětšíte a zobrazíte celou fotogalerii.

Kontaktujte službu

 

Akce