Středisko osobní hygieny v DPS 1; Středisko osobní hygieny v DPS 2, Pečovatelská služba, Pečovatelská služba Napajedla, příspěvková organizace

Území, na kterém je služba poskytována

Toto je služba, která může zajet do Vaší vesnice. Napajedla (OBEC)

Tato služba je vzdálená od Vaš obce (km): Napajedla (OBEC)

Komu je služba určena

 • Senioři
 • Osoby se ZP - osoby s jiným zdravotním postižením
 • Osoby se ZP - osoby s tělesným postižením

Věkové skupiny

 • 65-80 let
 • 27-64 let
 • Nad 80 let

Kontaktní údaje na službu

Popis sociální služby

1. Komu je služba určena

Služba je určena seniorům a osobám se zdravotním postižením.


Věková strukutura: dospělí (27 - 64 let), mladší senioři (65 - 80 let), starší senioři (nad 80 let)

2. Smysl, poslání a cíl služby

Poslání:

posláním pečovatelské služby je pomoc a podpora uživatelů v domácím prostředí.

Cíle:

dopomoc lidem se sníženou soběstačností v tom co nezvládnou a v takovém rozsahu, aby mohli co nejdéle zůstat ve svém přirozeném prostředí

pomoc a podpora při zajištění základních životních a osobních potřeb prostřednictvím sjednaných úkonů

poskytování terénní služby na profesionální úrovni.

Zásady:

Respekt – řídíme se partnerským přístupem.

Rovnost – všem stejně.

Spolehlivost – dodržujeme nasmlouvané.

3. Nabízené činnosti

Základní sociální poradenství je zaměřeno na osoby, které se dostaly do nepříznivé sociální situace a potřebují se zorientovat v možnostech, jak tuto situaci řešit. Základní sociální poradenství se poskytuje zdarma.

Služby stanovené v § 40 zák. o sociálních službách

a) pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu

b) pomoc při osobní hygieně nebo pskytnutí podmínek pro osobní hygienu

c) poskytnutí stravy nebo pomoc při zajištění stravy

d) pomoc při zajištění chodu domácnosti

e) zprostředkování kontaktu se společenským prostředím

Tyto služby se poskytují za úhradu, mimo vyjímky uvedené v par 75 odst. 2 ZSS, ve znění pozdějších předpisů.

4. Specifika služby

Pečovatelská služba je poskytována obyvatelům Napajedel a spádových obcí Pohořelic, Oldřichovic, Komárova, Halenkovic, Žlutavy a Spytihněvy. Poskytované služby jsou v souladu se zákonem č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů, vnitřními předpisy a standardy kvality.Důvody odmítnutí žádosti:

Poskytovatel sociálních služeb může odmítnout uzavřít smlouvu o poskytování sociálních služeb pouze, pokud

a) neposkytuje sociální službu, o kterou osoba žádá, a to i s ohledem na vymezení okruhu osob v registru poskytovatelů sociálních služeb,

b) nemá dostatečnou kapacitu k poskytnutí sociální služby, o kterou osoba žádá,

c) zdravotní stav osoby, která žádá o poskytnutí pobytové sociální služby, vylučuje poskytnutí takové sociální služby; tyto zdravotní stavy stanoví prováděcí právní předpis, nebo

d) osobě, která žádá o poskytnutí sociální služby, vypověděl v době kratší než 6 měsíců před touto žádostí smlouvu o poskytnutí téže sociální služby z důvodu porušování povinností vyplývajících ze smlouvy.

Postup při odmítnutí zájemce:

Sociální pracovnice provede zápis do knihy odmítnutých zájemců a poskytne základní sociální poradenství.

 

 • Identifikátor sociální služby: 9913187
 • Druh sociální služby: § 40 - Pečovatelská služba
 • Skupina služeb: Služby sociální péče
 • Služba je poskytována: 01.10.2015 00:00

Časový rozsah poskytování služeb

 • Terénní
  • Středa  :  07:00-20:00
   Úterý  :  07:00-20:00
   Pondělí  :  07:00-20:00
   Čtvrtek  :  07:00-20:00
   Pátek  :  07:00-20:00
   Sobota  :  07:00-20:00
   Neděle  :  07:00-20:00  -  So, Ne a svátky (dle individuální dohody)
 •  
 • Ambulantní
  • Středa  :  7:30-14:30  -  pauza mezi 11:00 a 13:00
   Úterý  :  7:30-14:30  -  pauza mezi 11:00 a 13:00
   Pondělí  :  7:30-14:30  -  pauza mezi 11:00 a 13:00
   Čtvrtek  :  7:30-14:30  -  pauza mezi 11:00 a 13:00
   Pátek  :  7:30-14:30  -  pauza mezi 11:00 a 13:00
 •  

Úhrada za služby

PLACENÁ SLUŽBA

Úhrady za služby poskytované v souladu se zákonem č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, jsou stanoveny v souladu s prováděcí vyhláškou č. 505/2006, ve znění pozdějších právních předpisů, jako součet cen stanovených pro jednotlivé úkony sazebníkem Pečovatelské služby Napajedla, schváleným radou města. Pokud poskytování úkonů včetně času nezbytného k jejich zajištění netrvá celou hodinu, výše úhrady se poměrně krátí. Ceník úhrad je zveřejněn na web. stránkách organizace - www.psnapajedla.cz. Informace budou poskytnuty také na tel.č.: 604 235 069, 703 375 535.


Uživatel je povinen platit úhradu za poskytovanou pečovatelskou službu nejpozději do 15. kalendářního dne měsíce následujícího po měsíci, v němž byla pečovatelská služba poskytnuta. Uživatel obdrží vždy vyúčtování odebraných služeb od sociální pracovnice, příp. od pověřené pečovatelky.

Formy platby:  hotovostní i bezhotovostní.

Fakultativní činnost

ANO

Dohled

Použití vozidla PS (počítá se od a do sídla PS)

Fakultativní služby nenahrazují běžně dostupné veřejné služby.

Fakultativní služby souvisejí s poskytováním služeb registrované pečovatelské služby a jsou poskytovány osobám v nepříznivé soc. situaci, které jsou klienty PS Napajedla s uzavřenou smlouvou na základní činnosti. Poskytují se za úhradu dle schváleného sazebníku PS a jsou poskytovány po dohodě s ohledem na provozní a personální možnosti poskytovatele.

Architektonická bezbariérovost

ANO

Název poskytovatele

Pečovatelská služba Napajedla, příspěvková organizace

IČ poskytovatele

04294548

Kontaktní údaje na poskytovatele

Fotografie zařízení

Kontaktujte službu