Rodinné centrum Kroměříž, z.s. a Středisko výchovné péče, Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi, Rodinné centrum Kroměříž, z.s. a Středisko výchovné péče

Území, na kterém je služba poskytována

Toto je služba, která může zajet do Vaší vesnice. Bystřice pod Hostýnem (ORP)Holešov (ORP)Kroměříž (ORP)

Tato služba je vzdálená od Vaš obce (km): Kroměříž (OBEC)

Komu je služba určena

 • Rodiny s dítětem/dětmi

Věkové skupiny

Kontaktní údaje na službu

 • Adresa: Kollárova 658,76701 Kroměříž
 • Telefon: 724 567 540, 724 667 655, 724 667 621, 724 667 622, 573 345 555, 601305658, 601305659, 601305660, 601305661
 • E-mail: rckm@rckm.cz
 • Web: www.rodinnecentrumkromeriz.cz

Popis sociální služby

1. Komu je služba určena

Cílovou skupinou se rozumí rodiny s dítětem/dětmi bez omezení věku.
Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi mohou být poskytovány osobám pečujícím o osobu blízkou – rodině nebo osobě, která pečuje alespoň o jedno dítě, případně více dětí, u kterých je vývoj ohrožen v důsledku dopadu dlouhodobé krizové situace, kterou rodiče nedokáží sami bez pomoci překonat a kde existují další rizika ohrožení vývoje dítěte/dětí.

2. Smysl, poslání a cíl služby

Poskytování sociálně aktivizačních služeb pro rodiny s dětmi v souladu s platnými právními předpisy. Služba je poskytována na základě zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, v platném znění. Rodinné centrum Kroměříž, z.s. a Středisko výchovné péče má vytvořeny Standardy kvality sociální služby. Každý zaměstnanec je vázán dodržováním zákona o sociálních službách, standardů kvality a etického kodexu.
Zásady poskytování sociální služby:
• dodržování lidských práv a základních svobod osob
• zachování lidské důstojnosti
• nabídka více možností řešení (pro rozhodování uživatele)
• respektování volby uživatele (vedeme uživatele k tomu, aby byl za sebe zodpovědný, samozřejmě s ohledem na jeho rozumové schopnosti)
• multidisciplinární přístup (spolupráce s OSPOD – nejméně 1x za 3 měsíce konzultace pracovníků Rodinného centra Kroměříž, z.s. a Střediska výchovné péče s pracovníky OSPOD ohledně uživatelů, spolupráce s více organizacemi, je-li to účelné a uživatel to navrhuje, či s naším navrhovaným řešením souhlasí)
• individuální přístup k uživateli (vychází i individuálně určených potřeb uživatele)
• podpora rozvoje samostatnosti a posilování sociálního začleňování
• neutrální, vyvážený a nestranný přístup (zejména, jedná-li se o spolupráci s rodiči, kteří se ocitají v rozvodových a porozvodových situacích)
• bezplatné poskytnutí základního sociálního poradenství o možnostech řešení nepříznivé sociální situace nebo jejího předcházení
• bezplatnost služby.

3. Nabízené činnosti

A) výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti:
(1) pracovně výchovná činnost s dětmi
Disponujeme základním materiálním vybavením pro pracovně výchovnou činnost s dětmi s ohledem na jejich věk a rozumové schopnosti, realizujeme nácvikové a rozvojové činnosti s dětmi, za aktivní účasti rodičů, zaměřené na rozvoj schopností a dovedností dítěte. Pracovníci Rodinného centra Kroměříž, z.s. a Střediska výchovné péče postupně vedou uživatele k samostatnému vykonávání těchto činností s dětmi, vedou rodiče k zapojování dětí do pracovních činností v domácnosti a motivují je k pravidelnému provádění nácvikových a rozvojových činností s dětmi.
(2) pracovně výchovná činnost s dospělými,
Podporujeme a nacvičujeme rodičovské chování např. v oblasti vedení hospodaření, udržování domácnosti, výchovy a péče o dítě, komunikace s dítětem, plánování režimu dne a v dalších oblastech dle individuálně určených potřeb uživatele, podporujeme a pomáháme při péči o vlastní osobu. Realizujeme prevenci nežádoucího chování dospělých. Podporujeme a nacvičujeme s rodiči sociální kompetence v jednání na úřadech, školách, se zaměstnavatelem a v jednání s dalšími fyzickými a právnickými osobami dle individuálně určených potřeb uživatele.
(3) nácvik a upevňování motorických, psychických a sociálních schopností a dovedností dítěte
Realizujeme činnosti s dětmi za aktivní účasti rodičů, zaměřené na rozvoj jemné a hrubé motoriky, řečových schopností a myšlení s cílem naučit rodiče samostatně vykonávat tyto činnosti s dětmi. Vedeme rodiče k prevenci nežádoucího chování a jednání u dětí. Motivujeme rodiče, aby děti vedli k činnostem podporujícím schopnost samostatného fungování ve společnosti, dodržování společenských pravidel, zvládání stresových situací, přijetí zodpovědnosti.
(4) zajištění podmínek a poskytnutí podpory pro přiměřené vzdělávání
Provádíme nácvik poskytování pomoci a podpory ze strany rodičů dětem při (před)školní přípravě a motivujeme je k zajištění pravidelné školní docházky dětí a dohledu nad jejím dodržováním. Pomáháme a podporujeme je při zajištění vhodných podmínek (včetně materiálních) souvisejících se vzděláváním dítěte. Poskytujeme poradenství v oblasti vzdělávání dítěte a podporujeme uživatele v komunikaci se školou.
(5) zajištění podmínek pro společensky přijatelné volnočasové aktivity
Informujeme rodiče o významu volnočasových aktivit pro rozvoj dítěte a poskytujeme poradenství zaměřené na možnosti trávení volného času dětí, rodiny či rodiče. Motivujeme rodiče k využívání volnočasových aktivit dětmi, rodinou či rodiči a zprostředkováváme kontakty na organizace poskytující volnočasové aktivity. Pomáháme rodičům s výběrem a zajištěním vhodné volnočasové aktivity.

B) zprostředkování kontaktu se společenským prostředím:
Pomáháme a podporujeme rodiče při zajištění doprovodu s cílem osvojení návyků i dovedností rodičů i dětí nezbytných k samostatnému zvládnutí aktivit a vedeme rodiče, aby dle věku a schopností dítě učili samostatnému docházení do školy a na zájmové aktivity. Ve výjimečných odůvodněných případech (např. náhlé onemocnění, úraz rodiče) lze zajistit doprovod dětí bez účasti rodičů.

C) sociálně terapeutické činnosti:
Realizujeme socioterapeutické činnosti, jejichž poskytování vede k rozvoji nebo udržení osobních a sociálních schopností a dovedností podporujících sociální začleňování osob, např. případová setkání, krizové intervence, práce se skupinou, aj.

D) pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí:
Pomáháme a podporujeme rodiče při vyřizování záležitostí spojených s finančním zabezpečením, zaměstnáním, bydlením, s výchovou a péčí o dítě a pomoc a podpora při vyřizování dalších záležitostí dle individuálně určených potřeb. Podporujeme uživatele při navazování a udržování kontaktů s rodinnými příslušníky a jinými blízkými osobami, v případě umístění dítěte v ústavní výchově, či pokud o dítě pečuje jiná fyzická osoba než biologický rodič, podporujeme kontakty uživatele s dítětem, motivujeme uživatele k vytvoření podmínek pro návštěvu dítěte v rodině, potažmo návrat dítěte do rodiny. Podporujeme uživatele při zapojení se do sociálního a kulturního života společnosti.

 • Identifikátor sociální služby: 4312466
 • Druh sociální služby: § 65 - Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi
 • Skupina služeb: Služby sociální prevence
 • Služba je poskytována: 01.01.2016 00:00

Časový rozsah poskytování služeb

 • Terénní
  • Středa  :  06:00-18:30  -  přestávka 12:00 - 12:30
   Pondělí  :  06:00-18:30  -  přestávka 12:00 - 12:30
   Pondělí  :  06:00-18:30  -  AMBULANTNÍ, přestávka 12:00 - 12:30
   Úterý  :  06:00-18:30  -  přestávka 12:00 - 12:30
   Čtvrtek  :  06:00-18:30  -  přestávka 12:00 - 12:30
   Pátek  :  06:00-18:30  -  přestávka 12:00 - 12:30
 •  
 • Ambulantní
  • Pondělí  :  6:00-18:30  -  12:00 - 12:30 přestávka
 •  

Úhrada za služby

NEPLACENÁ SLUŽBA

Fakultativní činnost

NE

Architektonická bezbariérovost

ANO

Název poskytovatele

Rodinné centrum Kroměříž, z.s. a Středisko výchovné péče

IČ poskytovatele

04412672

Kontaktní údaje na poskytovatele

Fotografie zařízení

Rodinné centrum Kroměříž, z.s. a Středisko výchovné péče, Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi, Rodinné centrum Kroměříž, z.s. a Středisko výchovné péče
Rodinné centrum Kroměříž, z.s. a Středisko výchovné péče, Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi, Rodinné centrum Kroměříž, z.s. a Středisko výchovné péče
Rodinné centrum Kroměříž, z.s. a Středisko výchovné péče, Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi, Rodinné centrum Kroměříž, z.s. a Středisko výchovné péče
Rodinné centrum Kroměříž, z.s. a Středisko výchovné péče, Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi, Rodinné centrum Kroměříž, z.s. a Středisko výchovné péče

Kontaktujte službu