Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi, Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi, Poradenské a krizové centrum, příspěvková organizace

Území, na kterém je služba poskytována

Toto je služba, která může zajet do Vaší vesnice. Holešov (ORP)Luhačovice (ORP)Otrokovice (ORP)Vizovice (ORP)Zlín (ORP)

Tato služba je vzdálená od Vaš obce (km): Zlín (OBEC)

Komu je služba určena

 • Rodiny s dítětem/dětmi

Věkové skupiny

 • Bez omezení věku

Kontaktní údaje na službu

Popis sociální služby

1. Komu je služba určena

Služba SAS PKC je určena pro rodiny s dětmi od 0 do 18 let, které se ocitly v obtížné životní situaci, kdy je ohrožen vývoj dítěte a rodiče nedokáží bez pomoci tuto situaci překonat.
Dále je určena pro rodiny s dětmi ve věku od 0 do 18 let, u kterých se objevují duševní obtíže nebo jsou ohroženy vznikem duševního onemocnění.
Také je určena rodinám, kde došlo k dočasnému umístění dítěte mimo biologickou rodinu (ústavní péče, NRP) a zároveň rodina usiluje o navrácení dítěte zpět do rodiny. 

 

2. Smysl, poslání a cíl služby

Posláním SAS PKC je poskytnout rodině s dítětem, která se nachází v obtížné životní situaci, nebo ve které se nachází osoba s duševními obtížemi, podporu a pomoc, a to zejména v přirozeném prostředí. Podle potřeb rodiny je podpora zaměřena na rozvoj sociálních, rodičovských a občanských kompetencí osob pečujících o dítě, včetně osob z širšího sociálního okolí. 

Cílem služby je zapojení a aktivizace členů rodiny do řešení  jejich nepříznivé životní situace. Snahou je obnovit narušené funkce rodiny a tím minimalizovat dopady, které by mohly ohrožovat vývoj dítěte, prevence umístění dítěte do náhradní rodinné nebo institucionální péče. Cílem je také podpora a pomoc dětem a rodičům, pečujícím osobám s duševními obtížemi, aby dokázali žít navzdory psychickým potížím smysluplný, plnohodnotný život, a aby děti vyrůstaly ve svém přirozeném prostředí. 

3. Nabízené činnosti

Základní činnosti při poskytování sociálně aktivizačních služeb pro rodiny s dětmi se zajišťují v rozsahu těchto úkonů:

a) výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti:

1. pracovně výchovná činnost s dětmi,

2. pracovně výchovná činnost s dospělými, například podpora a nácvik rodičovského chování včetně vedení hospodaření a udržování domácnosti, podpora a nácvik sociálních kompetencí v jednání na úřadech, školách, školských zařízeních; přitom alespoň 70 % těchto činností je zajišťováno formou terénní služby,

3. nácvik a upevňování motorických, psychických a sociálních schopností a dovedností dítěte,

4. zajištění podmínek a poskytnutí podpory pro přiměřené vzdělávání dětí,

5. zajištění podmínek pro společensky přijatelné volnočasové aktivity,

b) zprostředkování kontaktu se společenským prostředím:

1. doprovázení dětí do školy, školského zařízení, k lékaři, na zájmové aktivity a doprovázení zpět,

c) sociálně terapeutické činnosti:

1. socioterapeutické činnosti, jejichž poskytování vede k rozvoji nebo udržení osobních a sociálních schopností a dovedností podporujících sociální začleňování osob,

d) pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí:

1. pomoc při vyřizování běžných záležitostí,

2. pomoc při obnovení nebo upevnění kontaktu s rodinou a pomoc a podpora při dalších aktivitách podporujících sociální začleňování osob.

4. Specifika služby

Služba pracuje s celým rodinným systémem, není určena výhradně dětem. Funguje na bázi dobrovolnosti a vyžaduje se spolupráce uživatele s pracovníky služby. Od 1. 6. 2023 služba poskytuje podporu rodinám, kde se dítě nebo dospělý potýká s duševními obtížemi. Tým se skládá ze sociálních pracovnic a psycholožky. 

 • Identifikátor sociální služby: 2919461
 • Druh sociální služby: § 65 - Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi
 • Skupina služeb: Služby sociální prevence
 • Služba je poskytována: 01.06.2017 00:00

Časový rozsah poskytování služeb

 • Terénní
  • Středa  :  7:00-18:00
   Pondělí  :  7:00-18:00
   Úterý  :  7:00-18:00
   Čtvrtek  :  7:00-18:00
   Pátek  :  7:00-18:00
 •  
 • Ambulantní
  • Úterý  :  12:00-17:00
 •  

Úhrada za služby

NEPLACENÁ SLUŽBA

Služba je poskytována bezplatně. 

Fakultativní činnost

NE

Architektonická bezbariérovost

ANO

Ambulantní forma poskytování je poskytována v prostorách služby a je bezbariérová. 

Terénní forma poskytování je poskytována v přirozeném prostředí uživatele. 

Název poskytovatele

Poradenské a krizové centrum, příspěvková organizace

IČ poskytovatele

00839281

Kontaktní údaje na poskytovatele

Fotografie zařízení

Kontaktujte službu