Odlehčovací služby Centrum ÁČKO, Odlehčovací služby, Centrum ÁČKO, příspěvková organizace

Území, na kterém je služba poskytována

Toto je služba, která může zajet do Vaší vesnice. Bystřice pod Hostýnem (ORP)Rožnov pod Radhoštěm (ORP)Valašské Meziříčí (ORP)Vsetín (ORP)

Tato služba je vzdálená od Vaš obce (km): Valašské Meziříčí (OBEC)

 • Maximální kapacita v daný okamžik: 1

Komu je služba určena

 • Rodiny s dítětem/dětmi
 • Osoby se zdravotním postižením

Věkové skupiny

 • 16-18 let
 • 11-15 let
 • 19-26 let
 • 1-6 let
 • 7-10 let

Kontaktní údaje na službu

Popis sociální služby

1. Komu je služba určena

Rodiny s dětmi od 18 měsíců do 26 let s vážným podezřením, či již stanovenou diagnózou poruchy autistického spektra, ADHD, mentálním postižením a přidruženými diagnozami.

2. Smysl, poslání a cíl služby

Posláním odlehčovací služby je umožnit rodičům (pečujícím osobám) dětí od 18 měsíců do 26 let s vážným podezřením, či již stanovenou diagnózou poruchy autistické spektra, ADHD, mentálním postižením a přidruženými diagnózami nezbytný odpočinek.

Cíle služby

 • Dětem
  • umožnit rozvíjení schopností v oblasti komunikace a seberealizace
  • umožnit udržení či rozvoj stávajících dovedností, aby byly schopné uspokojovat své potřeby v oblasti fyzické, psychické a sociální
  • umožnit rozvoj sebeobslužných činností
  • umožnit rozšiřování jejich životních možností a využívání volného času
 • Rodičům (pečujícím osobám)
  • poskytnout čas potřebný k relaxaci a psychohygieně
  • poskytnout čas a prostor pro vyřízení osobních záležitostí
  • poskytnout čas strávený dle jejich potřeb a přání

Principy služby

 • Zachování lidské důstojnosti - práce je založena na respektu k hodnotě a důstojnosti všech lidí a na právech, která z toho vyplývají. Podporujeme a chráníme fyzickou, duševní, emocionální a duchovní integritu a blaho každého člověka.
 • Partnerství - služba je poskytována na základě partnerského vztahu mezi uživatelem a pracovníkem. Jejím cílem není vytvářet závislost, ale zlepšit kvalitu uživatelova života.
 • Individuální přístup - zohlednění individuálních potřeb každého uživatele, které vyplývají z různé kombinace symptomů a variability projevů konkrétní poruchy autistického spektra, z osobnosti uživatele, jeho mentální úrovně, úrovně a způsobu komunikace apod.
 • Respektování osobního tempa – přizpůsobení se pracovnímu tempu uživatele.
 • Bezpečnost a odbornost poskytovaných služeb - poskytovatel garantuje oboustranně bezpečný způsob poskytování služeb a jejich kvalitu, klade důraz na další vzdělávání zaměstnanců a pravidelné hodnocení zaměstnanců i poskytovaných služeb.
 • Týmová spolupráce – profesionalita poskytovaných služeb vychází z týmové spolupráce všech zainteresovaných profesí uvnitř i vně poskytovatele, důraz je přitom kladen na vzájemný dialog a dohodu.
 • Flexibilita - poskytování sociální služby se přizpůsobuje potřebám uživatele.

3. Nabízené činnosti

Terénní odlehčovací služba poskytuje tyto základní činnosti podle §44 zákona o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů.

 • pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu,
 • pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu,
 • poskytnutí stravy nebo pomoc při zajištění stravy,
 • zprostředkování kontaktu se společenským prostředím,
 • sociálně terapeutické činnosti,
 • pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí,
 • výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti.

4. Specifika služby

Odlehčovací služba je pojata individuálně. Jsme schopni se přizpůsobit jednotlivým uživatelům a jejich specifickým potřebám. Uživateli se vždy věnuje jeden pracovník. Dle potřeby rodiny lze kombinovat využívání terénní i ambulantní odlehčovací služby.

 • Identifikátor sociální služby: 2614238
 • Druh sociální služby: § 44 - Odlehčovací služby
 • Skupina služeb: Služby sociální péče
 • Služba je poskytována: 01.09.2017 00:00

Časový rozsah poskytování služeb

 • Terénní
  • Středa  :  07:00-18:00
   Pondělí  :  08:00-18:00
   Úterý  :  08:00-18:00
   Čtvrtek  :  08:00-18:00
 •  
 • Ambulantní
  • Středa  :  08:00-18:00
   Pondělí  :  11:00-18:00
   Úterý  :  08:00-18:00
   Čtvrtek  :  08:00-18:00
 •  

Úhrada za služby

PLACENÁ SLUŽBA

Bližší informace k úhradám za službu zjistíte na webových stránkách organizace: https://www.centrum-acko.cz/.

Fakultativní činnost

NE

Architektonická bezbariérovost

NE

Do prostor ambulantní odlehčovací služby vede schodiště, tato bariéra je u imobilních uživatelů překonávána pomocí schodolezu s invalidním vozíkem.

Název poskytovatele

Centrum ÁČKO, příspěvková organizace

IČ poskytovatele

00851710

Kontaktní údaje na poskytovatele

Fotografie zařízení

Kontaktujte službu