Jak pracovat s katalogem

Azylový dům pro matky s dětmi

piktogram

Služba naplňuje potřebu: Přechodné ubytování spojené s dalšími službami

Území, na kterém je služba poskytována

Pobytová forma / služba s bydlením: Valašské Meziříčí

Počet bytových jednotek:Komu je služba určena

Děti a mládež ve věku od 6 do 26 let ohrožené společensky nežádoucími jevy

Oběti domácího násilí

Osoby bez přístřeší

Osoby v krizi

Rodiny s dítětem/dětmi


Věkové skupiny

Do 1 roku věku

1-6 let

7-10 let

11-15 let

16-18 let

19-26 let

27-64 let

Kontaktní údaje na službu

Adresa:Kpt. Zavadila 1345, 75701 Valašské Meziříčí
Telefon:571 616 657
Email:marketa.krhutova@valmez.charita.cz
Web:www.valmez.charita.cz

Popis sociální služby

1. Komu je služba určena

ženám s dětmi v péči, těhotným ženám nebo ženám bez dítěte usilujícím o jeho získání zpět do své péče, starším 18 let a:

  • prožívajícím domácí násilí
  • potřebujícím podporu a vedení při naplňování své mateřské role a péči o domácnost
  • nacházejícím se v tíživé životní situaci spojené s akutní ztrátou bydlení

2. Smysl, poslání a cíl služby

Poslání
Azylový dům pro matky s dětmi je jednou ze sociálních služeb Charity Valašské Meziříčí. Klientky zde podporujeme a motivujeme k získání reálného náhledu na vlastní obtížnou životní situaci a k následnému účelnému a účinnému řešení. Vedeme je také k převzetí zodpovědnosti za svůj život, výchovu a zajištění podmínek pro harmonický rozvoj dětí. Důraz klademe na přednostní využití vlastních sil a posun k samostatnosti a nezávislosti.
Služba je poskytována formou přechodného ubytování v zařízených garsoniérách v prostředí bezpečném a vhodném pro výchovu dětí.

Cílem poskytované služby je, aby ubytovaná matka s podporou služby byla schopna:
• Nalézt sobě a svým dětem adekvátní bydlení
• Zajistit si finanční zabezpečení odpovídající vlastní situaci
• Umět hospodařit s vlastními finančními prostředky
• Plnit své případné pohledávky v souladu s finančními možnostmi
• Znát běžně dostupné služby
• Pečovat o domácnost
• Umět pečovat o své zdraví a další potřeby
• Vychovávat své děti
• Umět pečovat o zdraví a potřeby svých dětí
• Získat děti do své péče nebo s nimi alespoň udržovat kontakt
• Zvládat mezilidské vztahy, zapojit partnera do řešení problémů rodiny
• Zvládat problémy spojené s domácím násilím

3. Nabízené činnosti

Nabídka služeb

1) Základní sociální poradenství (např. o druhu sociálních služeb, o sociálních dávkách, možnosti nalezení bydlení)
2) Pomoc při zajištění stravy znamená vytvoření podmínek pro samostatnou přípravu nebo pomoc s přípravou stravy: Ubytované ženy - matky mají ve svém bytě k dispozici vybavenou kuchyňskou linku, kde si mohou samy připravovat jídlo. Pokud to ubytovaná matka potřebuje, poskytujeme i pomoc a podporu při přípravě stravy. Může se jednat buď o nácvik vaření, pečení nebo pomoc s plánováním vhodného jídelníčku zohledňujícího potřeby dětí i možnosti matky.
3) Poskytnutí ubytování po dobu zpravidla nepřevyšující 1 rok: Matky s dětmi jsou ubytovány v samostatném pokoji s kuchyňským koutem a koupelnou, která má buď sprchový kout nebo vanu, umyvadlo a toaletu. Pouze u dvou pokojů je koupelna společná. Pokoj pro matku a děti je vybaven nábytkem, lůžkovinami, ložním prádlem, nádobím a základními kuchyňskými elektrospotřebiči, jako je lednička, vařič a varná konvice. Součástí každého pokoje jsou i potřeby pro úklid. K bezplatnému zapůjčení nabízíme také pračku, žehličku, vysavač a další elektrospotřebiče.
4) Pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí:
• pomoc při vyřizování běžných záležitostí vyplývajících z individuálních plánů
Každá žena má nejpozději do 1 měsíce od podpisu smlouvy o poskytování sociálních služeb vytvořen individuální plán, který je pravidelně aktualizován a přehodnocován.
S každou uživatelkou v zařízení od počátku pracuje sociální pracovnice, která zjišťuje její potřeby a přání. Společně plánují kroky k jejich dosažení, samozřejmě v souladu s nabídkou poskytované služby. Pomoc a podpora se týká především vyřizování dokladů, sociálních dávek, možností bydlení a práce.
• pomoc při obnovení nebo upevnění kontaktu s rodinou a pomoc a podpora při dalších aktivitách podporujících sociální začleňování osob, včetně uplatňování zákonných nároků a pohledávek
Matkám i dětem nabízíme informace o běžných službách ve Valašském Meziříčí a okolí. Seznam služeb je dostupný v našem adresáři.
V azylovém domě umožňujeme matkám i jejich dětem navázat nebo dále rozvíjet své vztahy s rodinou a přáteli. Pro tento účel mohou u nás používat návštěvní místnost a internet.
Smyslem služby je vést matku k zodpovědnému rodičovskému chování. Matkám poskytujeme pomoc a podporu při řešení jejich problémů se zajištěním péče o děti, domácnost a finančního hospodaření rodiny, včetně nácviku těchto situací, popř. i doprovodů na různé instituce. Poskytujeme také poradenství a podporu při řešení problémů spojených s domácím násilím. V akutních situacích poskytujeme i poradenství v oblasti zákona o rodině, v oblasti řešení dluhů a krizovou intervenci

4. Specifika služby

Z cílové skupiny jsou vyloučeny
• ženy starší 18 let s nezaopatřenými dětmi a těhotné ženy, jejichž zdravotní stav vyžaduje bezbariérový přístup či trvalou asistenci druhé osoby
• ženy starší 18 let s nezaopatřenými dětmi a těhotné ženy, jejichž pobyt by vyžadoval stálou přítomnost tlumočníka

  • Identifikátor sociální služby: 3701441
  • Druh sociální služby: § 57 - Azylové domy
  • Skupina služby: Služby sociální prevence
  • Služba je poskytována od: 01.01.2000

Časový rozsah poskytování služby

Pobytová forma

Nepřetržitě

Úhrada za služby

PLACENÁ SLUŽBA

• ubytování je 100,-Kč/den za matku a 70,-Kč/den za dítě (max. za čtyři děti), 130,-Kč za těhotnou ženu bez dítěte

Fakultativní činnosti

NE

Architektonická bezbariérovost

NE

Název poskytovatele

Charita Valašské Meziříčí

IČ poskytovatele

47997885

Kontaktní údaje na poskytovatele

Adresa:Kpt. Zavadila 1345, 75701 Valašské Meziříčí
Telefon:571 619 979
Email:reditel@valmez.charita.cz
Web:www.valmez.charita.cz

Mapa

Fotografie zařízení


Kliknutím na obrázek ho zvětšíte a zobrazíte celou fotogalerii.

Kontaktujte službu

 

Akce