Jak pracovat s katalogem

Centrum bydlení Rožnovsko, Chráněné bydlení Vsetín

piktogram

Služba naplňuje potřebu: Dlouhodobé ubytování spojené s dalšími službami

Území, na kterém je služba poskytována

Pobytová forma / služba s bydlením: Vsetín

Počet lůžek: 12Komu je služba určena

Osoby se ZP - osoby s mentálním postižením


Věkové skupiny

19-26 let (Pobytová - služba je poskytována osobám ve věku 18 – 60 let)

27-64 let

Kontaktní údaje na službu

Adresa:Rokytnice 48, 75501 Vsetín
Telefon:739 381 821
Email:chb.vsetin@sluzbyvsetin.cz
Web:www.sluzbyvsetin.cz

Popis sociální služby

1. Komu je služba určena

Komu je služba určena:

Služba je určena dospělým lidem s mentálním postižením ve věku 26 – 60 let:

- s potřebou nízké a střední míry podpory;

- lidem, kteří potřebují pomoc především v rozhodování se, v péči o vlastní domácnost, v hospodaření s penězi, v přípravě a zajištění stravy a v navazování kontaktů s okolím.

 

Věková hranice je směrodatná pro příjem nových uživatelů. Pokud stávající uživatel služby přesáhne horní věkovou hranici, může dál žít v chráněném bydlení, bude-li to smysluplné a přínosné z hlediska jeho osobních cílů, dalšího rozvoje a aktivního způsobu života.

 

Služba není určena osobám:

 • s duševním onemocněním, jejichž chování vlivem onemocnění závažným způsobem narušuje kolektivní soužití (v důsledku toho omezují práva ostatních uživatelů a pracovníků);
 • s poruchou chování, které se ve svém jednání projevují agresivně či narušují kolektivní soužití (v důsledku toho omezují práva ostatních uživatelů a pracovníků);
 • které aktivně užívají alkohol či jiné návykové látky problémovým způsobem a jsou na těchto látkách závislé;
 • s demencí (např. Alzheimerova nemoc, Parkinsonova nemoc, či demence vyvolané alkoholem nebo dlouhodobým užíváním jiných psychoaktivních látek);
 • s potřebou vysoké míry podpory, které potřebují intenzivní 24 hodinovou podporu pracovníků.

 

Dále službu nelze poskytnout za těchto podmínek:

 • chráněné bydlení neposkytuje sociální službu, o kterou zájemce žádá, a to s ohledem na vymezení okruhu osob v registru poskytovatelů sociálních služeb,
 • nemá dostatečnou kapacitu k poskytnutí sociální služby, o kterou osoba žádá,
 • zdravotní stav zájemce vylučuje poskytování pobytové sociální služby (zejména pokud zdravotní stav zájemce vyžaduje péči ve zdravotnickém zařízení, dále z důvodu akutní infekční nemoci),
 • osobě, která žádá o poskytnutí sociální služby, vypověděl poskytovatel v době kratší než 6 měsíců před podáním této žádosti smlouvu o poskytnutí téže sociální služby, z důvodu porušování povinností vyplývajících ze smlouvy.

2. Smysl, poslání a cíl služby

Posláním chráněného bydlení ve Vsetíně je poskytovat dospělým lidem s mentálním postižením bydlení v běžném prostředí a dávat jim takovou míru podpory ve všech oblastech života, aby mohli žít způsobem života, který je obvyklý pro jejich vrstevníky.

3. Nabízené činnosti

Průběh poskytování služby

Rozsah a způsob podpory je dojednáván, vyhodnocován a přehodnocován v individuálním plánu.

Pracovníci poskytují službu uživatelům dle míry potřebné podpory v konkrétních oblastech jejich života. Důraz je kladen na udržování, prohlubování a osvojování dovedností nezbytných v oblastech běžného života včetně podpory při získávání pracovních návyků a využití volného času. Uživatelé jsou podporováni ve využívání běžně dostupných a návazných služeb, při vyhledávání a využívání aktivit, které odpovídají jejich možnostem a věku.

 

Poskytnutí stravy nebo pomoc při zajištění stravy

Tato činnost zahrnuje pomoc s přípravou stravy, zajištění celodenní stravy odpovídající věku, zásadám racionální výživy a potřebám dietního stravování, minimálně v rozsahu 3 hlavních jídel.

Uživatelé se stravují samostatně nebo s podporou pracovníka. Pracovník pomáhá při sestavování jídelníčku, přípravě pokrmů, plánování a realizaci nákupů, objednávce jídla od dodavatelské firmy.

 

Poskytnutí ubytování

Poskytujeme ubytování v převážně jednolůžkových a jednom dvoulůžkovém pokoji ve dvou bytových jednotkách – každá pro 6 uživatelů. Ubytování má znaky bydlení v domácnosti, zaručuje soukromí a intimitu (uživatelé mají k dispozici klíče od svých pokojů a vstupních dveří bytu a domu). Uživatelé si svou domácnost mohou dovybavit dle svých představ.

 

Další základní činnosti, které naše služba poskytuje:

Pomoc při zajištění chodu domácnosti

Výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti

Zprostředkování kontaktu se společenským prostředím

Sociálně terapeutické činnosti

Pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí

Pomoc při osobní hygieně a poskytnutí podmínek pro osobní hygienu

4. Specifika služby

Služba Chráněné bydlení vznikla v rámci projektu Transformace sociálních služeb. Jedná se o komunitní službu (službu v běžné komunitě – ne v prostředí bývalých ústavů sociální péče). Úkolem komunitní služby je být nápomocna člověku se zdravotním postižením žít ve společnosti tak, jak je běžné.

 • Identifikátor sociální služby: 3499100
 • Druh sociální služby: § 51 - Chráněné bydlení
 • Skupina služby: Služby sociální péče
 • Služba je poskytována od: 18.11.2015

Časový rozsah poskytování služby

Pobytová forma

Nepřetržitě

Úhrada za služby

PLACENÁ SLUŽBA

Bližší informace naleznete zde, nebo Vám je poskytne sociální pracovnice Mgr. Anna Hříbková, tel.: 730 543 064, hribkova@sluzbyvsetin.cz nebo koordinátorka služby Marta Kovářová, tel.: 731 698 164, kovarovam@sluzbyvsetin.cz

 

Fakultativní činnosti

ANO

Výčet aktuálně poskytovaných fakultativních činností a výše jejich úhrad se řídí aktuálně platným vnitřním předpisem (Výše úhrad za fakultativní činnosti).

Architektonická bezbariérovost

ANO

Služba chráněné bydlení je poskytována v přízemním bezbariérově upraveném domě v běžné zástavbě ve Vsetíně – Rokytnici.

IČ poskytovatele

49562827

Kontaktní údaje na poskytovatele

Adresa:Záviše Kalandry 1353, 75501 Vsetín
Telefon:571 412 142
Email:michaela.pavluskova@sluzbyvsetin.cz
Web:www.sluzbyvsetin.cz

Mapa

Fotografie zařízení

Chráněné bydlení se nachází v běžné zástavbě ve Vsetíně Rokytnici.Chráněné bydlení se nachází v běžné zástavbě ve Vsetíně Rokytnici.


Kliknutím na obrázek ho zvětšíte a zobrazíte celou fotogalerii.

Kontaktujte službu

 

Akce