Jak pracovat s katalogem

Centrum bydlení Valašskomeziříčsko, Chráněné bydlení Zátiší

piktogram

Služba naplňuje potřebu: Dlouhodobé ubytování spojené s dalšími službami

Území, na kterém je služba poskytována

Pobytová forma / služba s bydlením: Rožnov pod Radhoštěm

Počet lůžek: 5Komu je služba určena

Osoby se ZP - osoby s kombinovaným postižením (Pobytová - Služba je určena lidem s mentálním postižením případně v kombinaci s dalším duševním onemocněním, s výskytem problémového chování)

Osoby se ZP - osoby s mentálním postižením (Pobytová - Služba je určena lidem s mentálním postižením od 26 let, případně v kombinaci s dalším duševním onemocněním, s potřebou vysoké míry podpory během celého dne z důvodu výskytu problémového chování)


Věkové skupiny

19-26 let (Pobytová - od 26 let)

27-64 let

65-80 let

Kontaktní údaje na službu

Adresa:Julia Fučíka 1605, 75661 Rožnov pod Radhoštěm
Telefon:602 731 927
Email:chb.zatisi@sluzbyvsetin.cz
Web:www.sluzbyvsetin.cz

Popis sociální služby

1. Komu je služba určena

Komu je služba určena:

Služba je určena dospělým lidem s mentálním postižením ve věku od 26 let, případně v kombinaci s dalším duševním onemocněním, s potřebou vysoké míry podpory během celého dne z důvodu výskytu problémového chování:

 • lidem, kteří nejsou schopni žít samostatně v přirozeném prostředí, a rodina či blízcí tuto péči nemohou poskytnout;
 • lidem, kteří nemohou využívat jiné pobytové sociální služby z důvodů projevů fyzické nebo verbální agrese vůči svému okolí nebo sebepoškozování.

 

Služba není určena osobám:

 • s poruchou autistického spektra;
 • kteří aktivně užívají alkohol či jiné návykové látky problémovým způsobem a jsou na těchto látkách závislé;
 • s demencí (např. Alzheimerova nemoc, Parkinsonova nemoc, či demence vyvolané alkoholem nebo dlouhodobým užíváním jiných psychoaktivních látek);
 • s potřebou nízké a střední míry podpory, které nepotřebují intenzivní pomoc pracovníků.

 

Dále službu nelze poskytnout za těchto podmínek:

 • bydlení neposkytuje sociální službu, o kterou zájemce žádá, a to s ohledem na vymezení okruhu osob v registru poskytovatelů sociálních služeb,
 • nemá dostatečnou kapacitu k poskytnutí sociální služby, o kterou osoba žádá,
 • zdravotní stav zájemce vylučuje poskytování pobytové sociální služby (zejména pokud zdravotní stav zájemce vyžaduje péči ve zdravotnickém zařízení, dále z důvodu akutní infekční nemoci),
 • osobě, která žádá o poskytnutí sociální služby, vypověděl poskytovatel v době kratší než 6 měsíců před podáním této žádosti smlouvu o poskytnutí téže sociální služby, z důvodu porušování povinností vyplývajících ze smlouvy.

2. Smysl, poslání a cíl služby

Poskytujeme pobytovou sociální službu v Rožnově pod Radhoštěm dospělým lidem s mentálním postižením a dalším duševním onemocněním, kteří z důvodů specifických projevů v chování již nemohou zůstat ve svém přirozeném prostředí ani za podpory rodiny nebo jiných sociálních služeb. Pomáháme lidem naplňovat jejich potřeby, žít co nejběžnějším způsobem života důstojně a bezpečně.

3. Nabízené činnosti

Průběh poskytování služby

Rozsah a způsob podpory je dojednáván, vyhodnocován a přehodnocován v individuálním plánu.

Pracovníci poskytují službu uživatelům dle míry potřebné podpory v konkrétních oblastech jejich života. Důraz je kladen na udržování, prohlubování a osvojování dovedností nezbytných v oblastech běžného života. Uživatelé jsou podporováni ve využívání běžně dostupných veřejných a návazných služeb, při vyhledávání a využívání aktivit, které odpovídají jejich možnostem a věku.

Pracovník s uživatelem společně tvoří denní program, seznamuje ho s nabídkou aktivit, podporuje uživatele při zapojování do aktivního trávení volného času.

 

Poskytnutí stravy nebo pomoc při zajištění stravy

 

Tato činnost zahrnuje pomoc s přípravou stravy, zajištění celodenní stravy odpovídající věku, zásadám racionální výživy a potřebám dietního stravování, minimálně v rozsahu 3 hlavních jídel.

Uživatelé se stravují samostatně nebo s podporou pracovníka, který pomáhá při sestavování jídelníčku, přípravě pokrmů, plánování a realizaci nákupů, objednávce jídla z Domova pro seniory v Rožnově pod Radhoštěm.

 

Poskytnutí ubytování

Chráněné bydlení se nachází v lokalitě Záhumení, v centru Rožnova pod Radhoštěm.

Kapacita bydlení je 5 uživatelů, kteří bydlí v jednolůžkových pokojích. Společné prostory tvoří kuchyň, koupelna a toaleta.

Pokoje jsou standardně vybaveny nábytkem. Uživatelé mají možnost dovybavit si pokoj vlastní elektronikou nebo drobnými předměty či jinými bytovými doplňky.

 

Další základní činnosti, které naše služba poskytuje:

Pomoc při zajištění chodu domácnosti

Výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti

Zprostředkování kontaktu se společenským prostředím

Sociálně terapeutické činnosti

Pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí

Pomoc při osobní hygieně a poskytnutí podmínek pro osobní hygienu

4. Specifika služby

Poskytování sociální služby na této adrese je dočasné. V červnu roku 2016 je záměr žádat o investiční podporu z Investičního rozvojového operačního programu (IROP) a zajistit z těchto zdrojů výstavbu Chráněného bydlení v jiné lokalitě.

 • Identifikátor sociální služby: 7605066
 • Druh sociální služby: § 51 - Chráněné bydlení
 • Skupina služby: Služby sociální péče
 • Služba je poskytována od: 01.01.2016

Časový rozsah poskytování služby

Pobytová forma

Nepřetržitě

Úhrada za služby

PLACENÁ SLUŽBA

Bližší informace naleznete zde, nebo Vám je poskytne koordinátorka služby Lýdie Srbová, DiS. tel.: 734 263 198, e-mail: srbova@sluzbyvsetin.cz.

Fakultativní činnosti

ANO

Výčet aktuálně poskytovaných fakultativních činností a výše jejich úhrad se řídí aktuálně platným vnitřním předpisem (Výše úhrad za fakultativní činnosti).

Architektonická bezbariérovost

NE

IČ poskytovatele

49562827

Kontaktní údaje na poskytovatele

Adresa:Záviše Kalandry 1353, 75501 Vsetín
Telefon:571 412 142
Email:michaela.pavluskova@sluzbyvsetin.cz
Web:www.sluzbyvsetin.cz

Mapa

Fotografie zařízení

CHB Zátiší se dočasně nachází v bočním traktu Domova pro Seniory v Rožnově pod RadhoštěmCHB Zátiší se dočasně nachází v bočním traktu Domova pro Seniory v Rožnově pod RadhoštěmUživatelům jsou k dispozici jednolůžkové pokojeUživatelé společně využívají prostory jídelny


Kliknutím na obrázek ho zvětšíte a zobrazíte celou fotogalerii.

Kontaktujte službu

 

Akce