Jak pracovat s katalogem

Centrum poradenství pro rodinné a partnerské vztahy, příspěvková organizace

piktogram

Služba naplňuje potřebu: Odborná rada, informace - Finance, dluhy, právo, Odborná rada, informace - Mezilidské vztahy, Odborná rada, informace - Zdravotní problematika, Rada, informace - Mezilidské vztahy

Území, na kterém je služba poskytována

Ambulantní forma / navštívím službu: Zlínský kraj, Kroměříž, Zlín, Vsetín, Uherské Hradiště

Maximální počet uživatelů v jeden okamžik:


Terénní forma / služba přijde za mnou: Zlínský kraj


Komu je služba určena

Děti a mládež ve věku od 6 do 26 let ohrožené společensky nežádoucími jevy

Oběti domácího násilí

Osoby, které vedou rizikový způsob života nebo jsou tímto způsobem života ohroženy

Osoby ohrožené závislostí nebo závislé na návykových látkách

Osoby v krizi

Rodiny s dítětem/dětmi


Věkové skupiny

Do 1 roku věku

1-6 let

7-10 let

11-15 let

16-18 let

19-26 let

27-64 let

65-80 let

Nad 80 let

Kontaktní údaje na službu

Adresa:U Náhonu 5208, 76001 Zlín
Telefon:577 210 809
Email:info@centrum-poradenstvi.cz
Web:www.centrum-poradenstvi.cz

Další adresy služby

Adresa:Nitranská 4091, 76701 Kroměříž
Adresa:Protzkarova 51, 68601 Uherské Hradiště
Adresa:Nemocniční 955, 75501 Vsetín
Adresa:U Náhonu 5208, 76001 Zlín

Popis sociální služby

1. Komu je služba určena

Cílová skupina

Poradenské centrum

Služba je určena pro rodiny s dětmi, manžele, partnery i jednotlivce, kteří mají problémy v osobním životě, v manželském, partnerském a rodinném soužití a v jiných mezilidských vztazích, osoby v krizi, děti a mládež ve věku od 6 do 26 let ohrožené společensky nežádoucími jevy.

Cílová skupina není věkově omezena.

Centrum mediace

Služba je určena pro rodiny, partnery a manžele nacházející se v situacích spojených s konfliktem.

Centrum náhradní rodinné péče

Služba je určena pro děti v náhradních rodinách (děti v pěstounské či osvojitelské péči), náhradní rodiny (pěstounské nebo osvojitelské rodiny a jejich blízké), osoby v evidenci žadatelů o zprostředkování osvojení nebo pěstounské péče, zájemce o všechny typy náhradní rodinné péče.

2. Smysl, poslání a cíl služby

Poslání služby

Posláním Poradenského centra je poskytování odborného poradenství a pomoci osobám, které se ocitli v nepříznivé sociální situaci, řeší osobní, rodinné a jiné vztahové problémy a nejsou schopny tuto situaci zvládat vlastními silami. Poradenské centrum svými činnostmi posiluje psychickou odolnost a stabilitu klientů a podporuje jejich schopnosti optimálně se zapojit do běžného života a přispívá tak ke zlepšení rodinných a jiných mezilidských vztahů.

Posláním Centra mediace je poskytování odborné pomoci osobám, které nejsou schopny vlastními silami zvládnout řešit konfliktní životní situace a tím předcházet vyústění konfliktu, do takové míry, že je v rozporu se společenskými normami.

Posláním Centra náhradní rodinné péče je posilování hodnot pěstounské rodiny, doprovázení rodičů - pěstounů v systému pomoci a spoluvytváření podmínek pro zdravý vývoj dětí v náhradních rodinách prostřednictvím poradenství, doprovázení, terapie a vzdělávání na území Zlínského kraje.

Cíle služby

Poradenské centrum

Pomáhat rozpoznávat a řešit příčiny a důsledky osobních, partnerských nebo rodinných problémů a krizí.

Podporovat obnovení psychické rovnováhy a uplatnění vlastních sil, schopností a dovedností.

Motivovat a podporovat k soudržnosti a ve vytváření pozitivního a harmonického prostředí pro vzájemné soužití a především pro zdravý vývoj dětí.

Působit preentivně u partnerských, rodinných a manželských rozvratů a rozvodů.

Zmírňovat negativní dopady rozvodů, rozvratů a zúčastněných osob a jejich okolí.

Centrum mediace

pomoc osobám, které se dostaly do nepříznivé sociální situace vlivem probíhajících vzájemných konfliktů a sporů v rodinných, manželských, partnerských a mezigeneračních vztazích.

Centrum náhradní rodinné péče

Doprovázet rodiny v náhradní rodinné péčei v obtížných a krizových životních situacích.

Napomáhat rodině v období přijetí dítěte do náhradní rodiny.

Zlepšovat schopnosti, dovednosti a odbornost náhradních rodičů v péči o dítě.

Přispívat k všestrannému rozvoji dětí v náhradní rodině.

Zvyšovat zájem o náhradní rodinnou péči prostřednictvím osvětové činnosti a poskytováním informací.

3. Nabízené činnosti

Základní činnosti služby

Poradenské centrum

 • psychologické, sociální a právní poradenství
 • individuální, párová a rodinná terapie
 • psychoterapie
 • krizová intervence

Centrum mediace

 • pomoc při vytvoření dohody v případě rozchodu, rozvodu, péči o dítě, stanovení výše výživného, majetkového vypořádání, neshod při výchově dětí, konfliktů v mezigeneračním soužití

Centrum náhradní rodinné péče

 • napomáhání rodině v náhradní rodinné péči v období přijetí dítěte do náhradní rodiny, doprovázení rodiny v obtížných a krizových životních situacích
 • zlepšování schopností, dovedností a odbornosti náhradních rodičů v péči o dítě
 • zvyšování zájmu o náhradní rodinnou péči

4. Specifika služby

Pravidla služby

 • Klient má možnost vystupovat v kontaktu s Centrem poradenství anonymně. V takovém případě se však vystavuje omezení, která z anonymity plynou (např. nelze později vystavit zprávu o vedení jeho případu).
 • Spolupráci může klient kdykoliv ukončit bez udání důvodů (stačí telefonické nebo písemné sdělení o ukončení).

Odborný pracovník může odmítnout nebo ukončit spolupráci:

 • pokud je klient agresivní vůči poradci nebo ho přímo slovně či fyzicky napadne,
 • pokud se klient dostaví ke konzultaci pod vlivem návykové látky (alkoholu nebo jiné psychotropní látky).
 • Identifikátor sociální služby: 5261987
 • Druh sociální služby: § 37 - Odborné sociální poradenství
 • Skupina služby: Sociální poradenství
 • Služba je poskytována od: 01.02.2012

Časový rozsah poskytování služby

Ambulantní forma

Pondělí: 08:00 - 18:00Zlín - NRP
Pondělí: 08:30 - 16:00Uherské Hradiště
Pondělí: 08:30 - 18:00Vsetín
Pondělí: 08:30 - 14:00Kroměříž
Pondělí: 08:30 - 18:00Zlín
Úterý: 08:00 - 18:00Zlín
Úterý: 08:00 - 15:00Vsetín
Úterý: 08:00 - 15:00Uherské Hradiště
Úterý: 08:00 - 18:00Kroměříž
Středa: 08:00 - 16:00Vsetín
Středa: 08:00 - 18:00Zlín
Středa: 08:00 - 18:00Zlín - NRP
Středa: 08:30 - 18:00Uherské Hradiště
Středa: 08:30 - 15:00Kroměříž
Čtvrtek: 08:00 - 15:00Vsetín
Čtvrtek: 08:00 - 15:00Uherské Hradiště
Čtvrtek: 08:00 - 18:00Zlín
Čtvrtek: 08:30 - 18:00Kroměříž
Pátek: 08:00 - 14:30Uherské Hradiště
Pátek: 08:00 - 14:30Vsetín
Pátek: 08:00 - 14:30Zlín
Pátek: 08:00 - 14:30Kroměříž

Terénní forma

Úterý: 8:00 - 16:00Zlín - NRP
Čtvrtek: 8:00 - 18:00Zlín - NRP
Pátek: 8:00 - 13:00Zlín - NRP

Úhrada za služby

NEPLACENÁ SLUŽBA

Fakultativní činnosti

NE

Architektonická bezbariérovost

ANO

Vstup do sídla organizace ve Zlíně je bezbariérový.

Pracoviště ve Vsetíně, Uherském Hradišti a Kroměříži mají k dispozici výtah či konzultační místnost situovanou v přízemí budovy.

Pracoviště NRP ve Zlíně (Burešov) může v případě potřeby využít bezbarierovou konzultační místnost v místě sídla organizace.

IČ poskytovatele

70850992

Kontaktní údaje na poskytovatele

Adresa:U Náhonu 5208, 76001 Zlín
Telefon:577 210 809
Email:reditel@centrum-poradenstvi.cz
Web:www.centrum-poradenstvi.cz

Mapa

Fotografie zařízení


Kliknutím na obrázek ho zvětšíte a zobrazíte celou fotogalerii.

Kontaktujte službu

 

Akce