Jak pracovat s katalogem

Centrum seniorů Uherský Brod

piktogram

Služba naplňuje potřebu: Zajištění volného času

Území, na kterém je služba poskytována

Ambulantní forma / navštívím službu: Košíky, Uherský Brod, Hostětín


Komu je služba určena

Osoby se ZP - osoby s jiným zdravotním postižením

Senioři


Věkové skupiny

19-26 let

27-64 let

65-80 let

Nad 80 let

Kontaktní údaje na službu

Adresa:Masarykovo nám. 165, 68801 Uherský Brod
Telefon:731 619 772
Email:simona.vrba@uhbrod.charita.cz
Web:www.uhbrod.charita.cz

Další adresy služby

Adresa:Hostětín 22, 68771 Hostětín

Popis sociální služby

1. Komu je služba určena

Uživatelem Centra seniorů se může stát

kterýkoliv senior

osoba s tělesným postižením

od 60 let věku bez ohledu na vyznání z Uherského Brodu nebo okolí, která se cítí osamocená nebo vyloučená z běžného života a jejíž zdravotní a duševní stav

umožňuje účast na aktivitách

umožňuje aktivní zapojení v těchto činnostech

2. Smysl, poslání a cíl služby

Posláním Centra seniorů je poskytovat ambulantní sociálně aktivizační službu bez ohledu na vyznání osobám cílové skupiny, které žijí v Uherském Brodě a okolí.

Posláním Centra seniorů je nabízet s respektem k lidským právům a lidské důstojnosti aktivity, které napomáhají k udržování osobních kontaktů, rozvíjejí dovednosti osob, podporují jejich fyzickou i psychickou kondici, pomáhají překonávat nepříznivou sociální situaci, způsobenou vyšším věkem, zdravotním postižením, odchodem do důchodu, odchodem partnera, ztrátou přátel, zaneprázdněním rodiny a které přispějí k co nejdelšímu využívání jejich schopností a dovedností, k aktivnímu samostatnému prožití života a tím k maximálnímu oddálení doby, kdy se stanou zcela závislými na pomoci druhé osoby.

Cílem služby je uživatel, kterého posilujeme v sociálním začleňování tím, že mu poskytneme podporu

ve schopnosti řešit jeho životní situaci s důrazem na jeho zodpovědnost za svůj život

v udržování kontaktů osamělým uživatelům ve společenském prostředí, v navazování nových přátelství s lidmi se stejnými zájmy

v orientaci v současném světě, v moderních technologiích, ve využití dostupných zdrojů informací k uspokojení individuálních potřeb

k zapojení se do společenského prostředí, k spolurozhodování o aktivitách CS

k samostatnosti v přirozeném prostředí po co nejdelší dobu

Zásady poskytování sociální služby

Křeťanské vnímání hodnoty každé osoby, její jedinečnosti a svobody

Zachování lidské důstojnosti uživatele

Individuální přístup

Jednání na partnerské úrovni, dobrovolnost a svobodné rozhodování uživatele, spoluúčast na rozhodování

Podpora a pomoc při rozvoji nebo udržení samostatnosti uživatelů

Posilování nebo udržení sociálního začleňování uživatelů

Poskytování služeb v zájmu uživatelů a v náležité kvalitě

Profesionality pracovníků

3. Nabízené činnosti


Zájemce o službu seznámí vedoucí Centra seniorů v Uherském Brodě s podmínkami a způsobem poskytování služby, informuje zájemce o všech právech (včetně práva stěžovat si na kvalitu poskytované služby) a povinnostech, dále je zájemce seznámen s Vnitřními pravidly služby.

Zájemce o službu uzavře s poskytovatelem ústní dohodu, jejímž písemným výstupem je Rozsah a průběh činnosti podle jeho individuálních potřeb.

Základní sociální poradenství

Poskytuje sociální pracovnice

Zprostředkování kontaktu se společenským prostředím

Zprostředkování kontaktu s knězem (i jiného vyznání), společné modlitby, Mariánské večeřadlo, vánoční putování po betlémech

Vycházky, exkurze, přednášky, kulturně - společenské akce

Sociálně-terapeutické činnosti

Individuální psychická podpora při zvládání nepříznivé situace, podpůrné rozhovory, trénování paměti, procvičování jemné motoriky, reminiscence - vzpomínání

Pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí

Pomoc při komunikaci vedoucí k uplatńování práv a oprávněných zájmů, pomoc při vyřizování běžných záležitostí (pomoc při vyplňování formulářů - Žádost o příspěvek na péči atd.)

Činnost probíhá na základě měsíčního programu Centra seniorů, který je sestavován za aktivní účasti uživatelů.

Činnost probíhá v I. patře v budově OCH, pro některé aktivity využíváme kapli v II. patře budovy OCH, společenský sál na faře, prostory Domovinky, kulturní dům, sál ZUŠ.

Maximální denní kapacita 4 uživatelé

Společná aktivita 20 uživatelů

4. Specifika služby

Služba není určena osobám:

jejichž zdravotní stav vyžaduje nepřetržitou lékařskou nebo ošetřovatelskou péči

trpícím akutním infekčním nebo parazitárním onemocněním, při kterém mohou být zdrojem nákazy

jejichž zdravotní stav vyžaduje nepřetržitý dvacetičtyřhodinový dohled a péči osobního asistenta

vyžadujícím speciální přístrojové vybavení (např. kyslíkový přístroj...) - protože nemáme speciálně vyškolený personál

  • Identifikátor sociální služby: 2893219
  • Druh sociální služby: § 66 - Sociálně aktivizační služby pro seniory a osoby se zdravotním postižením
  • Skupina služby: Služby sociální prevence
  • Služba je poskytována od: 01.01.2007

Časový rozsah poskytování služby

Ambulantní forma

Pondělí: 8:00 - 11:00Uherský Brod
Středa: 8:00 - 11:00Hostětín
Pátek: 9:00 - 12:00Košíky

Úhrada za služby

NEPLACENÁ SLUŽBA

Fakultativní činnosti

NE

Architektonická bezbariérovost

ANO

Název poskytovatele

Charita Uherský Brod

IČ poskytovatele

48489336

Kontaktní údaje na poskytovatele

Adresa:Mariánské nám. 13, 68801 Uherský Brod
Telefon:572 630 142
Email:reditel@uhbrod.charita.cz
Web:www.uhbrod.charita.cz

Mapa

Fotografie zařízení


Kliknutím na obrázek ho zvětšíte a zobrazíte celou fotogalerii.

Kontaktujte službu

 

Akce