Jak pracovat s katalogem

Centrum sociálních služeb Ergo Zlín

piktogram piktogram piktogram piktogram

Služba naplňuje potřebu: Hygiena, Nácvik dovedností, Péče o vlastní osobu či domácnost, Strava

Území, na kterém je služba poskytována

Ambulantní forma / navštívím službu: Zlín

Maximální počet uživatelů v jeden okamžik: 15Komu je služba určena

Osoby se ZP - osoby s kombinovaným postižením

Osoby se ZP - osoby s mentálním postižením


Věkové skupiny

16-18 let (Ambulantní - od 18 let)

19-26 let

27-64 let

Kontaktní údaje na službu

Adresa:Mostní 4058, 76001 Zlín
Telefon:777 721 139, 739 007 638
Email:ergo.sluzby@cspzlin.cz
Web:www.cspzlin.cz

Popis sociální služby

1. Komu je služba určena

Zařízení Centrum sociálních služeb Ergo Zlín poskytuje sociální služby osobám od 18-ti do 64 let:

 • S lehkým až středně těžkým mentálním postižením.
 • Osobám, které mají sníženou soběstačnost z důvodu chronického onemocnění nebo jiného zdravotního postižení v kombinaci s mentálním postižením.
 • S lehkým až středně těžkým mentálním postižením s kombinací zdravotního postižení (s přidruženým znevýhodněním lehčího typu - zrakovým, sluchovým, tělesným, psychiatrickým, kteří však nejsou odkázáni na kontinuální dohled jiné fyzické osoby z důvodu ohrožení zdraví).

2. Smysl, poslání a cíl služby

Posláním zařízení Centrum sociálních služeb Ergo Zlín je individuálně a aktivně působit na rozvoj schopností a dovedností osob s mentálním postižením. Pomoci jim při zvládání samostatnosti, soběstačnosti, kontaktu s běžným sociálním prostředím při zachování důstojnosti člověka a dodržování lidských práv.

Cíle služby:

 • Pomoc a podpora při osamostatnění se, péči o domácnost, hospodaření.
 • Pomoc a podpora při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu.
 • Pomoc a podpora při samostatném rozhodování.
 • Podpora komunikačních dovedností.
 • Podpora integrace uživatelů prostřednictvím kulturních, sportovních a společenských aktivit a pomoc při sociálním začleňování.
 • Podpora a pomoc při nácviku jemné motoriky, pracovních činností.
 • Podpora při upevnění dosažených znalostí a sociálních dovedností, získání nových vědomostí a dovedností.
 • Podpora při plánování volného času, aktivního života a využívání služeb.

Zásady poskytování sociální služby:

 • Respekt k odlišnému vnímání reality uživatele vyplývající z jeho mentálního postižení.
 • Přístupem pracovníků respektovat práva a oprávněné zájmy člověka.
 • Individuální přístup k uživateli.
 • Respektovat individuální potřeby, vůli, cíle a schopnosti uživatele.
 • Nevytvářet u uživatele způsobem poskytování služby závislost na službě.
 • Podporovat samostatnost, aktivitu uživatele.
 • Nepodceňovat uživatele, tj. nepomáhat tam, kde stačí podpora.
 • Vzájemně se tolerovat a důvěřovat si.
 • Respektovat právo na přiměřené riziko, které vyplývá ze samostatného rozhodování uživatele.

3. Nabízené činnosti

Sociální služba je poskytována na základě uzavřené písemné smlouvy o poskytování sociální služby. Součástí užavření smlouvy je s uživatelem sjednaný osobní cíl v individuálním plánu. Konkrétní rozsah podpory je zaznamenán do individuálního plánu, který je pravidelně revidován a rozvíjen.

Nabízené základní činnosti sociální služby:

 • Výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti, nácvik dovedností pro zvládání péče o vlastní osobu, péče o domácnost, vaření, obsluha běžných spotřebičů, nácvik orientace v prostředí, hospodaření s penězi, práce na počítači, používání mobilního telefonu, vyrábění zajímavých předmětů a dárků, opakování již získaných znalostí a vědomostí.
 • Zprostředkování kontaktu se společenským prostředím, zdokonalování se v různých společenských situacích, ve schopnosti využívat běžně dostupné zdroje, orientovat se ve vnějším prostředí, pomoc při zvyšování kompetencí uživatelů při samostatném cestování a kontaktu se společenským prostředím.
 • Sociálně terapeutické činnosti vedoucí k možnosti učení znát sám sebe a snažit se poznat druhé osoby pomocí zájmových a společenských aktivit, hraní divadla s dramaterapeutickými prvky, soutěže, hry.
 • Pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů, pomoc při obstarávání osobních záležitostí, vyhledávání dalších návazných služeb a sociální poradenství. Pomoc při jednání s úřady, na poště, u lékaře, atd.
 • Pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu, pomoc při základní péči o vlasy a nehty, při použití WC. Tato pomoc vychází z individuálně určených potřeb uživatelů. Podmínkou je působit na aktivitu a rozvoj samostatnosti uživatele tak, aby nedocházelo k prohlubování nepříznivé sociální situace.
 • Poskytntí stravy nebo pomoc při zajištění stravy, je zajištěná možnost odebírat obědy pro uživatele, kteří si je hradí v plné výši. Cena obědů je uvedena ve Smlouvě o poskytování sociální služby, uzavřené přímo s uživatelem.

4. Specifika služby

Poskytovatel sociálních služeb může odmítnout uzavřít smlouvu o poskytování sociálních služeb pouze, pokud:

 • Neposkytuje sociální službu, o kterou osoba žádá, a to i s ohledem na vymezení okruhu osob, kterým je sociální služba určena.
 • Nemá dostatečnou kapacitu k poskytnutí sociální služby, o kterou osoba žádá.
 • Osobě, která žádá o poskytnutísociální služby, vypověděl v době kratší než 6 měsíců před touto žádostí smlouvu o poskytnutí téže sociální služby z důvodu porušování povinností vyplývajících ze smlouvy.
 • Identifikátor sociální služby: 8323765
 • Druh sociální služby: § 45 - Centra denních služeb
 • Skupina služby: Služby sociální péče
 • Služba je poskytována od: 25.02.1999

Časový rozsah poskytování služby

Ambulantní forma

Pondělí: 07:30 - 16:00
Úterý: 07:30 - 16:00
Středa: 07:30 - 16:00
Čtvrtek: 07:30 - 16:00
Pátek: 07:30 - 16:00

Úhrada za služby

PLACENÁ SLUŽBA

Výše platby za poskytování sociálních služeb je uvedena přímo ve Smlouvě o poskytování sociálních služeb.

Ceny sociálních služeb jsou stanoveny v souladu se zákonem č. 108/2006 Sb. o sociálních službách a vyhláškou č. 505/2006 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona o sociálních službách.

Fakultativní činnosti

NE

Architektonická bezbariérovost

NE

IČ poskytovatele

25300083

Kontaktní údaje na poskytovatele

Adresa:Mostní 4058, 76001 Zlín
Telefon:777 721 131
Email:csp.ops@cspzlin.cz
Web:www.cspzlin.cz

Mapa

Fotografie zařízení


Kliknutím na obrázek ho zvětšíte a zobrazíte celou fotogalerii.

Kontaktujte službu

 

Akce