Jak pracovat s katalogem

Charitní domov Otrokovice

piktogram

Služba naplňuje potřebu: Přechodné ubytování spojené s dalšími službami

Území, na kterém je služba poskytována

Pobytová forma / služba s bydlením: Otrokovice

Počet lůžek: 2Komu je služba určena

Senioři


Věkové skupiny

65-80 let

Nad 80 let

Kontaktní údaje na službu

Adresa:Na Uličce 1617, 76502 Otrokovice
Telefon:577112036, 577112039
Email:chd@otrokovice.charita.cz
Web:www.otrokovice.charita.cz

Popis sociální služby

1. Komu je služba určena

Cílovou skupinou, které je Odlehčovací služba v Charitním domově Otrokovice určena, jsou senioři ve věku od 65 let, kteří:

 • mají sníženou soběstačnost z důvodu věku, chronického onemocnění či zdravotního znevýhodnění a potřebují pomoc a podporu jiné osoby,
 • žijí v domácím prostředí, ale pečující osoba je soustavnou péčí o ně vyčerpána a potřebuje určitou dobu k odpočinku, regeneraci sil, vyřešení různých záležitostí nebo sama musí podstoupit léčbu, případně hospitalizaci
 • žijí osaměle a aktuálně po určitou dobu potřebují zvýšenou péči, např. po návratu z nemocničního léčení nebo při přechodném zhoršení zdravotního stavu, 

Maximální nepřetržitá doba, po kterou může uživatel službu využívat, jsou 3 po sobě jdoucí kalendářní měsíce.

 

 

 

2. Smysl, poslání a cíl služby

Posláním Odlehčovací služby je poskytování pomoci a podpory seniorům, o něž běžně pečují jiné osoby, např. rodinní příslušníci. Seniorům poskytujeme ubytování, stravování, pečovatelskou a ošetřovatelskou péči s možností účasti na aktivitách domova, včetně duchovní podpory. Cílem služby je poskytnout pečujícím osobám určitý čas k oddechu a vyřízení nutných záležitostí.

Cíle služby:

 • Umožnit co nejdelší setrvání seniora v domácím prostředí a oddálit jeho případný nástup do pobytového zařízení prostřednictvím občasného odlehčení pečujícím osobám.
 • Podporovat soběstačnost uživatelů sociální služby s ohledem na jejich zdravotní možnosti; podpora zachování a zlepšení jejich stávajících tělesných, smyslových a psychických schopností uživatelů prostřednictvím zajišťování potřebné péče.
 • Pomáhat uživatelům služby aktivně trávit svůj volný čas tak, aby se necítili osaměle; uživatelé se mohou účastnit společenských akcí v domově, zapojovat do různých aktivizačních činností, mohou využívat místní služby a nabídku duchovní podpory.
 • Pomáhat uživatelům služby při obstarávání jejich osobních záležitostí.

3. Nabízené činnosti

Poskytnutí ubytování:

Kapacita Odlehčovací služby jsou 2 lůžka (dvoulůžkový pokoj).

Celodenní strava:

Uživatelům služby zajišťujeme celodenní stravu. Strava je přizpůsobena podle potřeb zdravotního stavu. 

Nepřetržitá odborná péče:

Ošetřovatelská - poskytují ji všeobecné sestry (převazy, podávání léků, aplikace injekcí a inzulínu, odběry krve, měření TK, provádění ordinací lékaře apod.).

Pečovatelská - poskytují ji pracovníci v sociálních službách (pomoc při osobní hygieně, pomoc při sebeobsluze apod.).

Základní sociální poradenství:

Poskytují sociální pracovnice – pomoc při vyřizování záležitostí spojených s příchodem a pobytem v domově, kontakt s institucemi, pomoc při obstarávání osobních záležitostí, kontakt se společenských prostředím, apod.

Aktivizační programy:

Snažíme se pomocí různých aktivizačních programů udržovat a podporovat psychické i fyzické schopnosti uživatelů domova (trénink paměti, společenské hry, výtvarné činnosti pro rozvíjení jemné motoriky, skupinové cvičení, canisterapie apod.). K těmto účelům jsou určeny místnosti Denního centra, zimní zahrady, venkovní posezení, reminiscenční místnost. Lze využívat také dva počítače s připojením k internetu nebo knihy k zapůjčení.

Uživatelé domova se mohou dle svého přání účastnit různých kulturních vystoupení a akcí, které se v CHD pořádají (posezení a harmonikou, vystoupení dětí, Masopust, cimbálová muzika, adventní posezení atp.).                                                                                                           

Křesťanská duchovní a pastorační služba:

K uživatelům domova může dle osobního přání přicházet kněz za účelem zpovědi, svátosti smíření, svátosti pomazání nemocných či potřeby sdílení a rozpravy.

Každé úterý mají uživatelé domova možnost zúčastnit se katolické mše svaté.

4. Specifika služby

Nejsme schopni naše služby poskytnout:

 • osobám vyžadujícím nepřetržitou lékařskou péči v lůžkovém zdravotnickém zařízení,
 • osobám s Alzheimerovou demencí či jiným typem demence
 • osobám s těžkým smyslovým postižením
 • osobám, které mají psychiatrické onemocnění nebo trpí chronickým duševním onemocněním, jež vyžaduje specializovanou psychiatrickou léčbu, dále osobám s mentálním postižením
 • osobám, které mají aktuálně problém s nadužíváním alkoholu nebo jiných návykových látek
 • osobám s akutním infekčním onemocněním.
 • Identifikátor sociální služby: 3807413
 • Druh sociální služby: § 44 - Odlehčovací služby
 • Skupina služby: Služby sociální péče
 • Služba je poskytována od: 01.09.2001

Časový rozsah poskytování služby

Pobytová forma

Nepřetržitě

Úhrada za služby

PLACENÁ SLUŽBA

Úhrada se skládá z částky za:

 • ubytování – zahrnuje úklid, praní, žehlení a provozní náklady (topení, elektrická energie, voda)
 • strava
 • úkony péče  - hrazeny podle reálně vykonaných úkonů 

Aktuální rozpis úhrad je k dispozici na webových stránkách www. otrokovice.charita.cz

Fakultativní činnosti

NE

Architektonická bezbariérovost

ANO

Název poskytovatele

Charita Otrokovice

IČ poskytovatele

46276262

Kontaktní údaje na poskytovatele

Adresa:Na Uličce 1617, 76502 Otrokovice
Telefon:577112031, 577112032
Email:peter.kubala@otrokovice.charita.cz
Web:www.otrokovice.charita.cz

Mapa

Fotografie zařízení


Kliknutím na obrázek ho zvětšíte a zobrazíte celou fotogalerii.

Kontaktujte službu

 

Akce