Jak pracovat s katalogem

Charitní domov pro matky s dětmi v tísni Zlín

piktogram

Služba naplňuje potřebu: Přechodné ubytování spojené s dalšími službami

Území, na kterém je služba poskytována

Pobytová forma / služba s bydlením: Zlín

Počet bytových jednotek: 10Komu je služba určena

Oběti domácího násilí (Pobytová - dospělé oběti domácího násilí)

Osoby v krizi (Pobytová - cílovou skupinou jsou matky s dětmi, těhotné ženy)

Rodiny s dítětem/dětmi (Pobytová - osoby pečující o osobu blízkou, o dítě/děti)


Věkové skupiny

Do 1 roku věku (Pobytová - dítě uživatele)

1-6 let (Pobytová - dítě uživatele)

7-10 let (Pobytová - dítě uživatele)

16-18 let (Pobytová - dítě uživatele)

19-26 let (Pobytová - dospělý uživatel služby, s nímž je sepsána smlouva)

27-64 let (Pobytová - dospělý uživatel služby, s nímž je sepsána smlouva)

Kontaktní údaje na službu

Adresa:SNP 4789, 76005 Zlín
Telefon:734 435 379
Email:chd@zlin.charita.cz
Web:www.zlin.charita.cz

Popis sociální služby

1. Komu je služba určena

Služba azylové ubytování je určena dospělým osobám z uvedených cílových skupin, nejčastěji s nezaopatřenými dětmi v tíživé životní situaci.

Cílová skupina uživatelů

osoby v krizi

oběti domácího násilí

rodiny s dítětem/dětmi

2. Smysl, poslání a cíl služby

Poslání poskytované služby

Charitní domov pro matky s dětmi v tísni Zlín poskytuje přechodné a bezpečné ubytování osobám v nepříznivé sociální situaci spojené se ztrátou bydlení. Poskytování služeb vychází z individuálních potřeb osob a podporuje jejich samostatnost a napomáhá k návratu nebo začleňování do běžného života. Přednostně je chráněn zájem nezletilého dítěte.

Cíl poskytované služby

Cílem je zajištění bezpečného zázemí formou přechodného důstojného ubytování a podpora ke zvýšení schopností obstát v běžném životě.

3. Nabízené činnosti

Základní činnosti

 1. poskytnutí stravy nebo pomoc při zajištění stravy (služba poskytuje podmínky pro zajištění a přípravu stravy v bytové jednotce uživatele je standardně vybavený kuchyňský kout)
 2. poskytnutí ubytování (ubytování je poskytováno v samostatné bytové jednotce s kuchyňským koutem a samostatným sociálním zařízením; kapacita – devět třílůžkových bytových jednotek a jedna čtyřlůžková bytová jednotka)
 3. pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí.

Zásady poskytované služby

 • respektování soukromí a osobnosti uživatelů
 • vycházení z individuálně určených potřeb uživatelů
 • zachování lidské důstojnosti
 • motivování uživatelů k řádné péči o děti
 • týmová práce personálu

Náplň poskytované služby

Hlavní složkou služby je azylové ubytování v obvyklé délce jeden až šest měsíců s možností prodloužení. Každému uživateli (dospělý, dospělý a dítě/děti, o něž dospělý uživatel služby pečuje), je poskytnuta samostatná BJ typu garsoniéra, se samostatným sociálním zařízením a vstupní chodbou, se základním vybavením (kuchyňský kout, skříně, postele). Poskytování služby vychází z individuálních potřeb osob a podporuje jejich samostatnost a směřuje k návratu nebo začleňování do běžného života. Uživatelům služby bez vlastních prostředků může být poskytovaná materiální pomoc ve formě ošacení.

Jednání se zájemcem o službu, vlastní průběh služby

 • uživatelé službu kontaktují osobně nebo telefonicky, a to buď sami, nebo zprostředkovaně
 • při jednání se zájemcem o službu je upřednostňováno osobní jednání
 • v případě, že má žadatel o službu zájem, vyplní žádost o ubytování
 • je-li volná kapacita k ubytování, uživatel nastoupí v dohodnutém termínu
 • pokud je naplněná kapacita, uvede v příslušné kolonce žádosti další termín kontaktu a je zařazen do evidence žadatelů
 • při nástupu je sepsána smlouva o poskytnutí sociální služby (obligatorně je požadována písemná forma smlouvy)
 • smlouva obsahuje údaje o uživateli nezbytné pro kvalitní, odborné a bezpečné poskytování služby
 • ve spolupráci s uživatelem je stanovován individuální plán pomoci zpravidla po měsíci od nástupu, přičemž je kladen důraz na to, aby uživatelé za pomoci týmu pracovníků dokázali sami identifikovat svůj největší problém a zároveň sdělit svou představu o pomoci ze strany služby (s individuálními plány se pracuje po celou dobu pobytu uživatele v zařízení)
 • každý uživatel má možnost podat stížnost na kvalitu služby nebo chování pracovníků Charity Zlín
 • uživatelům nejsou kladeny žádné překážky, pokud chtějí službu Charity Zlín ukončit

4. Specifika služby

Služba není poskytována

 • pokud osoba žádá službu, kterou zařízení neposkytuje
 • osobě, která žádá o poskytnutí sociální služby do šesti měsíců od posledního poskytnutí téže služby, a to v případě, že tato byla zrušena nebo ukončena z důvodu porušování povinností vyplývajících ze smlouvy
 • zařízení nemá dostatečnou kapacitu na požadovanou službu
 • zdravotní stav osoby, která žádá poskytnutí pobytové sociální služby vyžaduje poskytnutí ústavní péče ve zdravotnickém zařízení či je kvalifikován jako akutní infekční nemoc
 • Identifikátor sociální služby: 2429799
 • Druh sociální služby: § 57 - Azylové domy
 • Skupina služby: Služby sociální prevence
 • Služba je poskytována od: 01.06.1997

Časový rozsah poskytování služby

Pobytová forma

Nepřetržitě

Úhrada za služby

PLACENÁ SLUŽBA

Sazebník poskytované služby zveřejněn na webových stránkách http://www.zlin.charita, odkaz na azylové ubytování; informace podají také pracovníci služby.

Fakultativní činnosti

NE

Architektonická bezbariérovost

ČÁSTEČNĚ

Služba má bezbariérový vstup do bytových jednotek v přízemí budovy.

Název poskytovatele

Charita Zlín

IČ poskytovatele

44117434

Kontaktní údaje na poskytovatele

Adresa:Burešov 4886, 76001 Zlín
Telefon:577 224 050
Email:info@zlin.charita.cz
Web:www.zlin.charita.cz

Mapa

Fotografie zařízení

Porada pracovního týmu službySlužba azylové ubytování v obraze /ilustrační foto/Služba azylové ubytování v obraze /ilustrační foto/Služba azylové ubytování v obraze /ilustrační foto/Služba azylové ubytování v obraze /ilustrační foto/Služba azylové ubytování v obraze /ilustrační foto/Služba azylové ubytování v obraze /ilustrační foto/Služba azylové ubytování v obraze /ilustrační foto/Lidová tradice Fašank, pořádaná Charitou Zlín v zařízeníLetní setkání plné her pořádané Charitou Zlín v zahradě zařízeníZimní návštěva přinesla dětem malé pozornosti


Kliknutím na obrázek ho zvětšíte a zobrazíte celou fotogalerii.

Kontaktujte službu

 

Akce