Jak pracovat s katalogem

Charitní pečovatelská služba Zlín

piktogram piktogram piktogram piktogram piktogram

Služba naplňuje potřebu: Doprovod, Hygiena, Péče o vlastní osobu či domácnost, Strava, Zapůjčení kompenzačních pomůcek

Území, na kterém je služba poskytována

Ambulantní forma / navštívím službu: Zlín

Terénní forma / služba přijde za mnou: Bohuslavice u Zlína (Obec), Březnice (Obec), Fryšták (Obec), Hvozdná (Obec), Karlovice (Obec), Kašava (Obec), Lhota (Obec), Lípa (Obec), Lukov (Obec), Lukoveček (Obec), Ostrata (Obec), Provodov (Obec), Sazovice (Obec), Tečovice (Obec), Zlín (Obec), Želechovice nad Dřevnicí (Obec)


Komu je služba určena

Osoby se ZP - osoby s tělesným postižením

Osoby se ZP - osoby s jiným zdravotním postižením

Rodiny s dítětem/dětmi

Senioři


Věkové skupiny

19-26 let

27-64 let

65-80 let

Nad 80 let

Kontaktní údaje na službu

Adresa:Broučkova 5352, 76001 Zlín
Telefon:737 736 154
Email:chps@zlin.charita.cz
Web:www.zlin.charita.cz

Další adresy služby

Adresa:Zálešná I 4057, 76001 Zlín

Popis sociální služby

1. Komu je služba určena

Služba poskytuje pomoc a podporu osobám se zdravotním a tělesným postižením a seniorům se sníženou soběstačností, která vznikla v důsledku věku či nemoci.

Cílová skupina

 • senioři
 • osoby s tělesným postižením
 • osoby se zdravotním postižením
 • rodiny s dětmi

2. Smysl, poslání a cíl služby

Poslání poskytované služby

Charitní pečovatelská služba poskytuje odbornou pomoc rodinám s dětmi, osobám se zdravotním nebo tělesným postižením a seniorům, se sníženou soběstačností, která vznikla v důsledku věku či nemoci. Služba plně podporuje úsilí uživatele setrvat co nejdéle ve svém domácím prostředí.

Cíl poskytované služby

Cílem je zajistit bezpečné a odborné služby, zachovat běžný, resp. dosavadní způsob života uživatele, podpořit jeho soběstačnost a zmírnit osamělost a bezmocnost, umožnit, aby uživatel zůstal co nejdéle ve svém domácím prostředí, případně vykonávat péči v době, kdy rodinní příslušníci vykonávají svá zaměstnání.

3. Nabízené činnosti

Základní činnosti

 • pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu
 • pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu
 • poskytnutí stravy nebo pomoc při zajištění stravy
 • pomoc při zajištění chodu domácnosti
 • zprostředkování kontaktu se společenským prostředím

Pečovatelská služba je poskytována tzv. terénní (v místě pobytu uživatele) - jedná se především o pomoc při zajišťování péče o vlastní osobu (hygiena), chodu domácnosti (nákupy, úklid bytu, praní a žehlení prádla atp.), zabezpečení stravování (podání stravy); tzv. ambulantní služba - jídelna pro seniory a osoby se zdravotním postižením na adrese Zálešná I/4057.

Zásady poskytované služby

 • odborná a profesionální úroveň kvalifikovaných pracovníků
 • nestrannost při poskytování služby
 • individuální přístup k uživateli, vzájemná důvěra a pocit bezpečí
 • úcta, empatie, ochota, přátelství
 • respektování a chránění práva na soukromí, dodržování lidských práv a důstojnosti, ochrana osobních údajů
 • podpora uživatele při vyjadřování vlastní vůle, tzn. možnost: upravit způsob poskytované služby, podat stížnost, nahlédnout do své osobní dokumentace, měnit dohodnutý cíl, změnit klíčového pracovníka, ukončit službu bez udání důvodu, požádat o obnovení služby
 • podpora návaznosti na další dostupné zdroje a spolupráce s rodinou

Náplň poskytované služby

Náplní služby je pomoc při zvládání fyzického handicapu v přirozeném prostředí vlastní rodiny a domácnosti. Návaznou je pomoc rodinám, které pečují o seniory nebo osoby se zdravotním postižením. Zájmem je v rámci možností iniciovat uživatele služby k vlastní aktivitě při řešení své situace a pomoci mu zrealizovat vlastní představy o tom, jak by měl vypadat jeho život a jakou roli by v něm měla hrát služba Charity Zlín. Přirozený důraz je kladen na to, aby služba poskytovaná uživatelům ze Zlína a okolí, byla maximálně humánní, kvalitní, odborná, bezpečná, efektivní a hospodárná, provedená vždy s úctou k člověku samému.

Náplň služby obecně

 • pomoc a podpora při podávání jídla, pití, oblékání, svlékání, prostorové orientaci, samostatném pohybu ve vnitřním prostoru, přesunu na lůžko, vozík
 • pomoc při úkonech osobní hygieny, základní péči o vlasy a nehty atp.
 • pomoc při přípravě jídla a pití, příprava a podání jídla a pití, možnost donášky či stravování v jídelně pro seniory
 • běžný úklid a údržba domácnosti, běžné nákupy a pochůzky, praní žehlení ložního a osobního prádla
 • doprovázení k lékaři, na instituce poskytující veřejné služby

Jednání se zájemcem o službu, vlastní průběh služby

 • představení nabídky služby
 • vyslechnutí potřeb, představ a přání uživatele
 • zpětná vazba ze strany služby, zda uživatel nabídku pochopil
 • písemná smlouva o poskytnutí služby obsahuje základní údaje o uživateli a další údaje, které jsou nezbytné pro poskytování kvalitních, odborných a bezpečných služeb, včetně způsobu úhrady za službu a informace o tom, jakým způsobem a za jakých podmínek je možno tento smluvní vztah ukončit ze strany uživatele i organizace
 • po podpisu smlouvy je s uživatelem sestaven individuální plán pomoci
 • uživatel má právo kdykoliv do své dokumentace nahlédnout
 • s veškerými osobními údaji je nakládáno podle příslušných právních předpisů

4. Specifika služby

Služba není poskytována:

 • v situaci, kdy je naplněna její kapacita
 • osobě v případě, že
 1. žádá službu, kterou neposkytujeme, či nespadá do cílové skupiny
 2. žádá o poskytnutí sociální služby do šesti měsíců od posledního poskytnutí téže služby, a to v případě, že tato byla ukončena z důvodu porušování povinností vyplývajících ze smlouvy
 • Identifikátor sociální služby: 4453882
 • Druh sociální služby: § 40 - Pečovatelská služba
 • Skupina služby: Služby sociální péče
 • Služba je poskytována od: 01.06.1991

Časový rozsah poskytování služby

Terénní forma

Pondělí: 07:00 - 19:30
Úterý: 07:00 - 19:30
Středa: 07:00 - 19:30
Čtvrtek: 07:00 - 19:30
Pátek: 07:00 - 19:30
Sobota: 07:00 - 19:30
Neděle: 07:00 - 19:30

Ambulantní forma

Pondělí: 11:15 - 12:30Zlín, Zálešná I/4057, jídelna-prac.den
Úterý: 11:15 - 12:30Zlín, Zálešná I/4057, jídelna-prac.den
Středa: 11:15 - 12:30Zlín, Zálešná I/4057, jídelna-prac.den
Čtvrtek: 11:15 - 12:30Zlín, Zálešná I/4057, jídelna-prac.den
Pátek: 11:15 - 12:30Zlín, Zálešná I/4057, jídelna-prac.den

Úhrada za služby

PLACENÁ SLUŽBA

Sazebník k dispozici na stránkách http://www.zlin.charita.cz, odkaz na pečovatelskou službu, či při osobní návštěvě služby /po telefonické domluvě/.

Fakultativní činnosti

ANO

Fakultativní a doplňkové služby

Dohled nad dospělým uživatelem pečovatelské služby dle aktuálního sazebníku (s účinností od 1.9.2017) Jedná se o úkon v určitém časovém úseku, kdy pracovník poskytovatele zastoupí pečujícího rodinného příslušníka (nepřítomnost z důvodu návštěvy lékaře, vyřizování osobních záležitostí atp.), a to nikoliv pravidelně, ale výjimečně a krátkodobě. Obsahem dohledu je doprava pracovníka do domácnosti uživatele, následná osobní návštěva, kontrola jeho stavu, dohled nad dodržováním osobního režimu dne, konverzace, předčítání, procházka a i jiné, předem domluvené aktivity.

Kompenzační pomůcky (poskytuje jiná, návazná služba, nikoliv služba pečovatelská)

Monika Daňková, tel.: 603 929 449, e-mail: monika.dankova@zlin.charita.cz

Architektonická bezbariérovost

ANO

Název poskytovatele

Charita Zlín

IČ poskytovatele

44117434

Kontaktní údaje na poskytovatele

Adresa:Burešov 4886, 76001 Zlín
Telefon:577 224 050
Email:info@zlin.charita.cz
Web:www.zlin.charita.cz

Mapa

Fotografie zařízení

Charitní pečovatelská služba Zlín v roce 2018Pečovatelská služba v domácnosi uživatelePečovatelská služba v domácnosi uživatelePečovatelská služba v domácnosi uživatelePečovatelská služba v domácnosi uživatelePečovatelská ambulantní služba, podání stravy v jídelnáchPečovatelky jsou mnohdy součástí rodiny uživatelů


Kliknutím na obrázek ho zvětšíte a zobrazíte celou fotogalerii.

Kontaktujte službu

 

Akce