Jak pracovat s katalogem

Chráněné bydlení Boršice

piktogram

Služba naplňuje potřebu: Dlouhodobé ubytování spojené s dalšími službami

Území, na kterém je služba poskytována

Pobytová forma / služba s bydlením: Boršice

Počet lůžek: 6Komu je služba určena

Osoby se ZP - osoby s kombinovaným postižením

Osoby se ZP - osoby s mentálním postižením


Věkové skupiny

19-26 let

27-64 let

Kontaktní údaje na službu

Adresa:Štěpnická 1139, 68606 Uherské Hradiště
Telefon:730 587 559
Email:jana.sentlova@ssluh.cz
Web:www.ssluh.cz

Popis sociální služby

1. Komu je služba určena

Dospělé osoby s mentálním postižením ve věku 19-64 let, s nízkou a střední mírou podpory

Osoby s kombinovaným postižením (tj. osoby s mentálním a přidruženým tělesným postižením, které jsou schopny samostatného pohybu s použitím kompenzačních pomůcek).

2. Smysl, poslání a cíl služby

 Posláním Chráněného bydlení Boršice je umožnit dospělým lidem s mentálním postižením žít svobodným a zodpovědným způsobem života, který je srovnatelný s životem jejich vrstevníků s důrazem na jejich individualitu.

 

 • Podporujeme uživatele v přebírání zodpovědnosti za svůj život a v začleňování do běžné společnosti.
 • Pomáháme uživatelům při osvojování a upevňování pracovních a společenských návyků.
 • Služby poskytujeme v přirozeném domácím prostředí.

3. Nabízené činnosti

Základní činnosti služby poskytované ze zákona

 • poskytnutí stravy nebo pomoc při zajištění stravy,
 • poskytnutí ubytování,
 • pomoc při zajištění chodu domácnosti,
 • pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu,
 • výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti,
 • zprostředkování kontaktu se společenským prostředím,
 • sociálně terapeutické činnosti,
 • pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí
 • základní sociální poradenství

Chráněné bydlení Boršice má definována vnitřní pravidla pro poskytování sociální služby, která jsou v souladu s platnými zákony, právními předpisy a se směrnicemi Sociálních služeb Uherské Hradiště, p. o., a kterými se při poskytování služby řídí.

Sociální služba je poskytována na adrese Boršice 176, 687 09 Boršice, doprovody v rámci základních činností mohou být realizovány i mimo adresu zařízení.

4. Specifika služby

Moderní přístupy k lidem s tělesným a mentálním postižením se jen těžko obejdou bez pochopení jinakosti těmi, kteří v pomáhajících profesích pracují. Ve vztahu mezi uživatelem a pomáhajícím, již není určující nějaká vada, nedostatečnost či odlišnost uživatele, ale jeho osobnost a průběh života. Pomoc těmto lidem nespočívá v prohlubování jejich závislosti a organizování „komplexní“ péče, o kterou mnohdy ani nestojí, ale ve vzájemném poznávání a hledání cest k tomu, aby každý mohl naplňovat své osobní cíle, své tužby, nadání, schopnosti a představy o životě. Smysluplná je podpora uživatele, kdy se může realizovat, rozhodovat o svém životě a rovnoprávně se podílet na životě společnosti.

Individuální plánování podpory

Metody práce s uživatelem volíme tak, aby byly v souladu potřebami uživatele a abychom

podporovali uživatele v samostatnosti, v rozvoji a udržení individuálních schopností a

dovedností. Společně s uživatelem plánujeme průběh sociální služby, je vytvořen

individuální plán podpory uživatele, jehož realizaci průběžně hodnotíme a přehodnocujeme.

Základní metodou práce s uživatelem je posilování jeho kompetencí ve všech oblastech

života. Při práci s uživatelem je využíván rozhovor, pozorování, informace od rodinných

příslušníků a blízkých osob, opatrovníků, pracovníků návazných služeb apod. Důležitý je

nácvik pracovních a sociálních dovedností a práce s rizikem.

 • Identifikátor sociální služby: 9783056
 • Druh sociální služby: § 51 - Chráněné bydlení - transformace IP
 • Skupina služby: Služby sociální péče
 • Služba je poskytována od: 01.11.2019

Časový rozsah poskytování služby

Pobytová forma

Nepřetržitě

Úhrada za služby

PLACENÁ SLUŽBA

Úhrady za ubytování a stravu jsou stanoveny v souladu s vyhláškou č. 505/2006Sb., ve znění pozdějších předpisů, kterou se provádí některá ustanovení zákona o sociálních službách a upravuje je platná organizační směrnice SSL Uherské Hradiště, p.o.

„O úhradách za poskytnuté sociální služby ve službě Chráněné bydlení „.

Konkrétní informace poskytne Mgr. Petra Zálešáková, sociální pracovnice

tel. 734 642 022

email: petra.zalesakova@ssluh.cz

Fakultativní činnosti

ANO

Individuální autodoprava dle potřeb klienta.

cena 10,-Kč za 1 km

Architektonická bezbariérovost

ANO

IČ poskytovatele

00092096

Kontaktní údaje na poskytovatele

Adresa:Štěpnická 1139, 68606 Uherské Hradiště
Telefon:572 414 512
Email:marie.fremlova@ssluh.cz; sekretariat@ssluh.cz
Web:www.ssluh.cz

Mapa

Fotografie zařízení


Kliknutím na obrázek ho zvětšíte a zobrazíte celou fotogalerii.

Kontaktujte službu

 

Akce