Jak pracovat s katalogem

Chráněné bydlení Bystřice pod Hostýnem

piktogram

Služba naplňuje potřebu: Dlouhodobé ubytování spojené s dalšími službami

Území, na kterém je služba poskytována

Pobytová forma / služba s bydlením: Bystřice pod Hostýnem

Počet lůžek: 10Komu je služba určena

Osoby se ZP - osoby s mentálním postižením


Věkové skupiny

19-26 let

27-64 let

65-80 let

Kontaktní údaje na službu

Adresa:Tyršova 1145, 76861 Bystřice pod Hostýnem
Telefon:
Email:
Web:www.ssluh.cz

Popis sociální služby

1. Komu je služba určena

Cílová skupina

Chráněné bydlení Bystřice pod Hostýnem je určeno:

 • Osobám s mentálním postižením

Věková kategorie:

 • Mladí dospělí   (19 - 26 let)
 • Dospělí            (27 – 64 let)
 • Mladší senioři  (65 – 80 let)

Sociální služba typu Chráněné bydlení není určena:

 • Osobám, které nejsou schopny pobytu v zařízení sociálních služeb z důvodu akutní infekční nemoci
 • Osobám, které by z důvodu duševní poruchy závažným způsobem narušovaly kolektivní soužití
 • Osobám se stařeckou a ostatními typy demencí (např. Alzheimerova choroba)
 • Osobám, jejichž zdravotní stav vyžaduje ústavní péči ve zdravotnickém zařízení
 • Osobám, které přijímají potravu sondou
 • Osobám, které žádají o poskytování služby v době kratší než 6 měsíců od poskytnutí téže služby, kdy jim byla vypovězena smlouva z důvodu porušování povinností vyplývající ze smlouvy.

2. Smysl, poslání a cíl služby

Poslání

Posláním Chráněného bydlení Bystřice pod Hostýnem je na základě individuálního přístupu poskytovat osobám se sníženou soběstačností s lehkým nebo středně těžkým mentálním přiměřenou podporu a pomoc k prožívání aktivního a kvalitního života bez sociálního vyloučení.

Prostřednictvím služby chráněné bydlení pomáháme uživatelům v rozvoji samostatnosti a seberealizace, žít svobodným, samostatným a zodpovědným způsobem života v běžné společnosti. Služba je spojena s podporou při vedení domácnosti, v péči o vlastní osobu apod.

Za cíl si klademe:

 • Hlavním cílem je maximálně aktivní začlenění člověka do místní komunity
 • Individuální přístup k uživateli
 • Podpora samostatnosti, nezávislosti, individuálního rozvoje
 • Podpora uživatelů v uplatnění na chráněném trhu práce
 • Poskytnout podporu uživateli na jeho cestě k samostatnému bydlení

Principy a zásady:

 • Individuální přístup – respektujeme individuální potřeby a přání uživatele
 • Podpora v samostatnosti a soběstačnosti – uživatelům je poskytována potřebná míra podpory (slovní vedení, dohled)
 • Úcta k uživatelům – respektování soukromí uživatelů služby, empatický postoj k uživatelům služby
 • Zachování přirozené vztahové sítě
 • Odbornost a profesionalita – rovnoprávný vztah a spolupráce na všech úrovních (management x pracovník, pracovník x uživatel, management x zřizovatel). Odbornost pracovníků vychází ze zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách.
 • Týmová spolupráce a komunikace – vytváření podmínek, ve kterých se uživatelé mohou cítit důstojně, rozhodovat a rozumět důsledkům svých rozhodnutí.

3. Nabízené činnosti

Služba poskytuje rozsah základních činností dle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách a prováděcí vyhláškou č. 505/2006 Sb.:

Základní činnosti při poskytování chráněného bydlení se zajišťují v rozsahu těchto úkonů:

a) poskytnutí stravy nebo pomoc při zajištění stravy,

b) poskytnutí ubytování,

c) pomoc při zajištění chodu domácnosti,

d) pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu,

e) výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti,

f) zprostředkování kontaktu se společenským prostředím,

g) sociálně terapeutické činnosti,

h) pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí

Sociální služba chráněné bydlení má formu skupinového bydlení.

Sociální služba je poskytována na adrese Tyršova 1145, 768 61 Bystřice pod Hostýnem. Doprovody uživatelů v rámci základních činností mohou být realizovány i mimo adresu chráněného bydlení.

4. Specifika služby

Pobytová sociální služba chráněné bydlení je poskytována v bytovém domě ve třech bytových jednotkách. Jedná se o dva byty 3+1 a jeden byt 4+1. Bytový dům se nachází v běžné zástavbě. V blízkosti se nachází vlakové i autobusové nádraží, zdravotní středisko, veřejně dostupné služby. Byty jsou určeny celkem pro 10 uživatelů. Byty jsou bariérové, součástí bytového domu je parkoviště pro obyvatele.

Specifikace bytů:

- byt č. 1 (1. NP) o velikosti 4+1 se samostatným vchodem z venkovních prostor. Byt je určen pro 4 uživatele + zázemí pro personál. Domácnost je tvořena ze dvou jednolůžkových pokojů a jednoho dvoulůžkového pokoje pro uživatele + samostatná kuchyně, úklidová komora, společný prostor s jídelním koutem, koupelna, WC, chodba. Pokoje uživatelů jsou uzamykatelné. Přístup do koupelny a na WC je z chodby.

- byt č. 3 (1. NP) o velikosti 3+1 se společným vstupem do bytového domu s ostatními obyvateli bytů a schodištěm. Byt je určen pro 3 uživatele. Domácnost je tvořena ze tří jednolůžkových pokojů pro uživatele + společný prostor s kuchyňským a jídelním koutem, spíž, šatna, koupelna, WC, chodba. Pokoje uživatelů jsou uzamykatelné. Přístup do koupelny a na WC je z chodby.

- byt č. 12 (2. NP) o velikosti 3+1 se společným vstupem do bytového domu s ostatními obyvateli bytů a schodištěm. Byt je určen pro 3 uživatele. Domácnost je tvořena ze tří jednolůžkových pokojů pro uživatele + společný prostor s kuchyňským a jídelním koutem, spíž, šatna, koupelna, WC, chodba.

Pokoje uživatelů jsou uzamykatelné. Přístup do koupelny a na WC je z chodby.

Každý byt má k dispozici ve společných prostorách bytového domu, sklepní kóji a kolárnu. Vybavení jednotlivých bytů je individuální, dle potřeb jednotlivých uživatelů. Ubytování má znaky přirozeného bydlení v domácnosti, zaručuje soukromí a intimitu (uživatelé mají klíče od svých pokojů, vstupních dveří do domácností a společných prostor bytového domu).

Ve venkovním prostoru se nachází gril s posezením, který mohou využívat všichni obyvatelé bytového domu dle individuální domluvy.

 • Identifikátor sociální služby: 2610139
 • Druh sociální služby: § 51 - Chráněné bydlení - transformace IP
 • Skupina služby: Služby sociální péče
 • Služba je poskytována od: 01.11.2020

Časový rozsah poskytování služby

Pobytová forma

Nepřetržitě

Úhrada za služby

PLACENÁ SLUŽBA

Skladba a výše úhrad za poskytované sociální služby

Úhrady za poskytnuté sociální služby v chráněném bydlení jsou tvořeny úhradou za pomoc a podporu; úhradou za ubytování a úhradou za fakultativní činnosti.

Úhrada za poskytnutou pomoc a podporu……………………130,- Kč za hodinu podle skutečně spotřebovaného času nezbytného k zajišťování úkonu, za úkony uvedené v Článku 2. odstavec 2, písm. a), dále písmeno c) až h), §17 vyhlášky č. 505/2006 Sb. v platném znění. Pokud poskytování těchto úkonů, včetně času nezbytného k jejich zajištění, netrvá celou hodinu, výše úhrady se poměrně krátí.

V případě přiznané a doložené výše příspěvku na péči bude úhrada za poskytnutou pomoc a podporu Uživateli účtována max. do výše přiznaného stupně příspěvku na péči.

Úhrada za ubytování

jednolůžkový pokoj ..........180,- Kč / den

dvoulůžkový pokoj .......... 170,- Kč / den

 

Fakultativní činnosti

NE

Architektonická bezbariérovost

ČÁSTEČNĚ

Byt č. 1 je bariérový

Byt č. 3 a č. 12 je bezbariérový, výtah.

IČ poskytovatele

00092096

Kontaktní údaje na poskytovatele

Adresa:Štěpnická 1139, 68606 Uherské Hradiště
Telefon:572 414 512
Email:marie.fremlova@ssluh.cz; sekretariat@ssluh.cz
Web:www.ssluh.cz

Mapa

Fotografie zařízení


Kliknutím na obrázek ho zvětšíte a zobrazíte celou fotogalerii.

Kontaktujte službu

 

Akce