Jak pracovat s katalogem

Chráněné bydlení Kroměříž

piktogram

Služba naplňuje potřebu: Dlouhodobé ubytování spojené s dalšími službami

Území, na kterém je služba poskytována

Pobytová forma / služba s bydlením: Kroměříž

Počet lůžek: 14Komu je služba určena

Osoby se ZP - osoby s kombinovaným postižením (Pobytová - osoby s mentálním postižením a přidruženým tělesným postižením, které jsou schopny samostatného pohybu bez kompenzačních pomůcek)

Osoby se ZP - osoby s mentálním postižením


Věkové skupiny

16-18 let (Pobytová - od 18 let)

19-26 let

27-64 let

65-80 let

Kontaktní údaje na službu

Adresa:Kojetínská 1126, 76701 Kroměříž
Telefon:573 369 018
Email:radmila.baierova@ssluh.cz
Web:www.ssluh.cz

Další adresy služby

Adresa:U Sýpek 1316, 76701 Kroměříž

Popis sociální služby

1. Komu je služba určena

Služba Chráněné bydlení je určena dospělým osobám s mentálním či kombinovaným postižením, které vyžadují nízkou a střední míru podpory a jsou schopny samostatného pohybu bez kompenzačních pomůcek.

Věková kategorie uživatelů:

- dospělí 18-26 let

- dospělí 27-64 let

- dospělí 65-80let

2. Smysl, poslání a cíl služby

Posláním Chráněného bydlení v Kroměříži je umožnit dospělým lidem s mentálním a kombinovaným postižením žít běžným způsobem života, který je srovnatelný s životem jejich vrstevníků, podpora při zvládání běžného života a přebírání zodpovědnosti za své jednání, podpora při začleňování do běžného života v komunitě. V chráněném bydlení je poskytována míra podpory potřebná k prožívání běžného života.

Zásady poskytování sociální služby:

- podpora při samostatném rozhodování

- podpora při přebírání zodpovědnosti za svůj život

- podpora v maximální možné míře v samostatnosti a soběstačnosti

- individuální přístup k uživatelům s ohledem na jejich potřeby

- partnerský přístup - jednání s uživatelem na partnerské úrovni, respektování jejich práv, názorů, postojů, přání a rozhodnutí

- podpora při využívání veřejných služeb, při integraci do běžné komunity

- podpora při navazování přátelských a partnerských vztahů

- podpora při zvládání rizikových situací

- podpora a pomoc při seberealizaci, rozvoji a upevňování osobních, společenských a pracovních návyků.

3. Nabízené činnosti

Sociální služba typu chráněné bydlení zajišťuje podle individuálních potřeb člověka tyto základní činnosti, dle § 17 vyhlášky č. 505/2006 Sb.:

- poskytnutí stravy nebo pomoc se zajištěním stravy

- poskytnutí ubytování, které má znaky bydlení v domácnosti

- pomoc při zajištění chodu domácnosti

- výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti

- zprostředkování kontaktu se společenským prostředím

- sociálně terapeutické činnosti

- pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí

- pomoc při osobní hygieně a poskytnutí podmínek pro osobní hygienu

4. Specifika služby

Sociální služba Chráněné bydlení neposkytuje službu v těchto případech:

- neposkytuje sociální službu, o kterou osoba žádá, a to i s ohledem na vymezení okruhu osob v registru poskytovatelů sociálních služeb,

- nemá dostatečnou kapacitu k poskytnutí sociální služby, o kterou osoba žádá,

- zdravotní stav osoby, která žádá o poskytnutí pobytové sociální služby, vylučuje poskytnutí takové sociální služby, 

- osobě, která žádá o poskytnutí sociální služby, vypověděl v době kratší než 6 měsíců před touto žádostí smlouvu o poskytnutí téže sociální služby z důvodu porušování povinností vyplývajících ze smlouvy. 

  • Identifikátor sociální služby: 6952161
  • Druh sociální služby: § 51 - Chráněné bydlení - transformace IP
  • Skupina služby: Služby sociální péče
  • Služba je poskytována od: 01.11.2017

Časový rozsah poskytování služby

Pobytová forma

Nepřetržitě

Úhrada za služby

PLACENÁ SLUŽBA

Úhrady za služby jsou hrazeny ze strany uživatele hotovostně nebo platbou na účet poskytovatele. Úhrada se platí za ubytování. Podporu, pomoc a péči hradí uživatel ze svého příspěvku na péči ve výši skutečně prokázaných výkonů. Úhrady za služby se řídí vyhláškou č. 505/2006 Sb., v aktuálním znění a jsou upraveny v interní směrnici O úhradách za poskytnuté sociální služby ve službě Chráněné bydlení.

Fakultativní činnosti

NE

Architektonická bezbariérovost

NE

IČ poskytovatele

00092096

Kontaktní údaje na poskytovatele

Adresa:Štěpnická 1139, 68606 Uherské Hradiště
Telefon:572 414 512
Email:marie.fremlova@ssluh.cz; sekretariat@ssluh.cz
Web:www.ssluh.cz

Mapa

Fotografie zařízení


Kliknutím na obrázek ho zvětšíte a zobrazíte celou fotogalerii.

Kontaktujte službu

 

Akce