Jak pracovat s katalogem

Chráněné bydlení Kunovice

piktogram

Služba naplňuje potřebu: Dlouhodobé ubytování spojené s dalšími službami

Území, na kterém je služba poskytována

Pobytová forma / služba s bydlením: Kunovice

Počet lůžek: 6Komu je služba určena

Osoby se ZP - osoby s kombinovaným postižením

Osoby se ZP - osoby s mentálním postižením


Věkové skupiny

19-26 let

27-64 let

Kontaktní údaje na službu

Adresa:Lidická 1502, 68604 Kunovice
Telefon:730 587 559
Email:jana.sentlova@ssluh.cz
Web:www.ssluh.cz

Popis sociální služby

1. Komu je služba určena

Cílová skupina

 • Dospělé osoby s mentálním postižením ve věku 19 – 64 let.
 • Osoby s kombinovaným postižením (tj. osoby s mentálním a přidruženým tělesným postižením, které jsou schopny samostatného pohybu bez kompenzačních pomůcek).
 • Věková hranice je směrodatná pro příjem nových uživatelů. Pokud stávající klient služby přesáhne horní věkovou hranici, může v chráněném bydlení zůstat, bude-li to smysluplné a přínosné z hlediska jeho osobních cílů, dalšího rozvoje a aktivního způsobu života.

Důvody pro odmítnutí žadatele:

 1. Žadatelův zdravotní stav vyžaduje celodenní ústavní péči ve zdravotnickém zařízení.
 2. Žadatel trpí akutní infekční nemocí (př. hepatitida, TBC, mononukleóza atd.).
 3. Žadateli poskytovatel v době kratší než šest měsíců před podáním nové žádosti vypověděl smlouvu o poskytnutí téže sociální služby z důvodu porušování povinností vyplývajících ze smlouvy.
 4. Kapacita chráněného bydlení je plně obsazená.
 5. Žadatel žádá sociální službu, kterou poskytovatel neposkytuje, a to i s ohledem na vymezení okruhu osob v registru poskytovatelů sociálních služeb.
 6. Žadatel vyžaduje vysokou míru podpory.
 7. Osoby se závažnou psychiatrickou diagnózou typu schizofrenie či psychiatrickým onemocněním vyžadujícím specifický režim služby.
 8. Chování žadatele by z důvodu duševní poruchy, absenci základních sociálních návyků či demence závažným způsobem narušovalo kolektivní soužití nebo odporovalo vnitřním pravidlům Chráněného bydlení Kunovice.

Nejsme schopni zajistit podporu a péči žadateli:

 1. Žadatel je závislý na alkoholu, drogách nebo je patologickým hráčem. Z důvodu uvedených závislostí by mohlo docházet k vzájemným konfliktům, narušování kolektivního soužití a porušování práv uživatelů. Cílem je zajistit kvalitní sociální službu pro klienty.

2. Smysl, poslání a cíl služby

Poslání Chráněného bydlení Kunovice 

Posláním Chráněného bydlení Kunovice je poskytování a zprostředkování sociálních služeb, bydlení a stravování na základě individuálních potřeb klientů. Umožňujeme klientům žít běžným způsobem života, dle jejich možností a schopností, v souladu se Standardy kvality sociálních služeb.

 

Cíle Chráněného bydlení Kunovice

Strategický cíl služby:

Zvyšování kvality poskytované služby.

 

Principy poskytování služeb v Chráněném bydlení Kunovice

Maximální podpora individuality a nezávislosti klientů

 • Je respektována svobodná vůle uživatelů.
 • Uživatelé jsou podporováni při prosazování svých cílů a potřeb.
 • Podporujeme uživatele v přebírání zodpovědnosti za svůj život a domácnost a v začleňování do běžného života.

Budování co nejvyšší míry soběstačnosti a samostatnosti klientů

 • Uživatelé jsou vedeni k maximální samostatnosti při řešení své životní situace a při zvládání každodenních činností.
 • Poskytované služby jsou pro uživatele vyžádanou podporou v situacích, ve kterých si sám neporadí, úplná péče je poskytována pouze v situacích, kdy spoluúčast uživatele není možná. Během poskytování služby se pracovníci snaží vycházet z toho, co uživatel ještě zvládá sám nebo co by ještě mohl zvládnout sám. Nedochází k cílenému „přepečovávání“.

Prosazování partnerského přístupu - uživatel a pracovník jsou rovnocennými partnery.

 • Uživatel je vždy rovnocenným partnerem, jehož práva, oprávněné zájmy a vůli je nutno respektovat a zároveň ho podporovat při jejich prosazování.

Respekt k právu na partnerský a sexuální život

 • Přijímáme a podporujeme partnerský život a sexualitu jako nedílnou, cennou a podstatnou součást plnohodnotného života uživatelů.

Individuální přístup

 • Služby jsou poskytovány individuálně na míru uživateli.
 • Při plánování služby vycházíme z individuálních přání, potřeb a schopností klienta
 • Společně plánujeme průběh služby s ohledem na možnosti organizace, přitom podporujeme uživatele v jejich samostatnosti.

Snaha o neustálé zvyšování kvality života

 • Chráněné bydlení Kunovice zajišťuje poskytování kvalitních sociálních služeb se snahou o neustálé zvyšování kvality (např. formou interních a externích auditů).
 • Služby jsou poskytovány kvalifikovaným personálem, který se průběžně dále vzdělává.

Respektování práva volby a jejich individuálních potřeb, přání a zájmů

 • Uživatelé se podílí na zvyšování kvality a rozvoji sociálních služeb formou podaných stížností, návrhů, připomínek a definováním svých osobních cílů v rámci individuálního plánování služeb.
 • Uživatel sám rozhoduje o svém vlastním životě, je respektován jeho názor. Služba nepřebírá nadměrnou odpovědnost za uživatele, pracuje se s riziky a respektuje se jejich přiměřená míra.

Efektivní využívání běžných služeb

 • Uživatelé jsou podporováni ve využívání běžných služeb.
 • Běžně dostupné služby nejsou zajišťovány v bytě, kde uživatelé bydlí.
 • Pomáháme uživatelům při osvojování a upevňování pracovních, osobních a společenských návyků.

3. Nabízené činnosti

Přehled základních činností poskytované péče

a) poskytnutí stravy nebo pomoc při zajištění stravy:

            - pomoc s přípravou stravy,  

            - zajištění celodenní stravy odpovídající věku, zásadám racionální výživy a potřebám dietního stravování, minimálně v rozsahu 3 hlavních jídel,

b) poskytnutí ubytování:

            - ubytování, které má znaky bydlení v domácnosti,

            - v případě potřeby praní a drobné opravy ložního a osobního prádla a ošacení, žehlení,

c) pomoc při zajištění chodu domácnosti:

            - pomoc při běžném úklidu a údržbě domácnosti,

            - pomoc při údržbě domácích spotřebičů,

            - podpora v hospodaření s penězi včetně pomoci s nákupy a běžnými pochůzkami,

d) výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti:

            - pomoc při obnovení nebo upevnění kontaktu s přirozeným sociálním prostředím,

            - nácvik a upevňování motorických, psychických a sociálních schopností a dovedností,

            - zajištění podmínek pro přiměřené vzdělávání,

            - podpora v oblasti partnerských vztahů,

            - podpora při získávání návyků souvisejících se zařazením do pracovního procesu,

e) zprostředkování kontaktu se společenským prostředím:

            - doprovázení do zaměstnání, k lékaři, na zájmové aktivity, na orgány veřejné moci a instituce poskytující veřejné služby a doprovázení zpět,

            - podporu a pomoc při využívání běžně dostupných služeb a informačních zdrojů,

            - pomoc při obnovení nebo upevnění kontaktu s rodinou a pomoc a podpora při dalších aktivitách podporujících sociální začleňování osob,

f) sociálně terapeutické činnosti:

            - socioterapeutické činnosti, jejichž poskytování vede k rozvoji nebo udržení osobních a sociálních schopností a dovedností podporujících sociální začleňování osob,

g) pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních

záležitostí:

            - pomoc při komunikaci vedoucí k uplatňování práv a oprávněných zájmů,

            - pomoc při vyřizování běžných záležitostí,

h) pomoc při osobní hygieně a poskytnutí podmínek pro osobní hygienu:

            - pomoc při úkonech osobní hygieny,

            - pomoc při základní péči o vlasy a nehty,

            - pomoc při použití WC.

4. Specifika služby

Dům chráněného bydlení je situován přímo v centru města Kunovice. Kunovice jsou součástí územního správního obvodu ORP Uherské Hradiště (dále OPR UH), o rozloze 518 km². Nachází se jihozápadně ve Zlínském kraji. ORP UH patří prvenství v nejvyšším počtu obcí, zahrnuje celkem 48 obcí.

Uherské Hradiště je od CHB vzdáleno 4,6 km, cesta autobusem trvá 6 min. Dopravní obslužnost je dostatečně zajištěna jak linkami MHD, tak spoji ČSAD a ČSD. Veřejné služby jsou místně dostupné.

Příjezd k rodinnému domu je zajištěn pomocí místní asfaltové komunikace. Jedná se o vznik nové sociální služby typu chráněné bydlení v celkové kapacitě 6 uživatelů (žen).  Dům má k dispozici 2 parkovací místa.  Další místo pro parkování je přímo v garáži, které mohou využít pracovníci CHB.  

Prostor garáže je průchozí přímo na menší dvorek s přilehlou zahradou nebo lze využít jako vchod do 1.NP a 2.NP.

Ubytovací část

Rodinný dům je podsklepená dvoupodlažní stavba se sedlovou střechou obdélníkového půdorysu o celkové výměře 454 m² s nadzemním podlažím, které slouží jako půda.  Je průchozí přes přilehlou garáž, která  navazuje  na hlavní vchod do domu a jednoramenné schodiště do 1. NP a po sléze do 2. NP.                               

1.NP je samostatná bytová jednotka o velikosti 1 + 1. Přilehlý dvoulůžkový pokoj o celkové výměře 28m² je vybaven standartním nábytkem (postel, lůžko, skříň, noční stolek).  Součástí této domácnosti je koupelna s WC, která je uzamykatelná koupelnovým zámkem a je přístupná z chodby.  Menší kuchyň lze využít jako společné místo setkávání. Součástí je také samostatné WC, které slouží pro personál.

2.NP se nachází bytová jednotka o velikosti 3 + 1, která je rozdělena na dva jednolůžkové pokoje o velikosti 13,80 m² a 14,80 m²  a jeden dvoulůžkový pokoj o celkové rozloze 17,22 m². Součástí domácnosti je koupelna, pracovna (zázemí pro personál), samostatné WC, chodba. Jako společný prostor slouží menší kuchyň. Součástí domácnosti je také zázemí pro personálo celkové výměře 8,64 m².

Půdní a sklepní prostory- nejsou  určeny k pobytu, slouží jako sklad nepotřebného majetku, nebo oblečení.

Při využívání vnitřních prostor CHB se řídí uživatelé  “Domácím řádem“, který visí na nástěnce každé domácnosti nebo je také dostupný  u vedoucí zařízení a sociální pracovnice.

Prostory zařízení CHB jsou čisté, upravené, bez biologických či chemických zápachů. Tímto se snažíme nesnižovat společenské postavení uživatelů – naši uživatelé mohou bez obav a nepříjemných pocitů přijímat návštěvy svých blízkých.

Prostory zařízení CHB odpovídají platným obecně závazným normám – hygienickým a protipožárním předpisům, elektrotechnickým předpisům, stavba je užívána k účelu určenému v kolaudačním rozhodnutí.

 • Identifikátor sociální služby: 1023835
 • Druh sociální služby: § 51 - Chráněné bydlení - transformace
 • Skupina služby: Služby sociální péče
 • Služba je poskytována od: 01.10.2018

Časový rozsah poskytování služby

Pobytová forma

Nepřetržitě

Úhrada za služby

PLACENÁ SLUŽBA

Úhrady za ubytování a stravu jsou stanoveny v souladu s vyhláškou č. 505/2006Sb., ve znění pozdějších předpisů, kterou se provádí některá ustanovení zákona o sociálních službách a upravuje je platná organizační směrnice SSL Uherské Hradiště, p.o.

„O úhradách za poskytnuté sociální služby ve službě Chráněné bydlení „.

Konkrétní informace poskytne Bc. Barbora Vráblíková, sociální pracovnice

tel. 731 693 013

email: barbora.vrablikova@ssluh.cz

Fakultativní činnosti

ANO

internet pro uživatele 40, Kč za měsíc

Architektonická bezbariérovost

NE

IČ poskytovatele

00092096

Kontaktní údaje na poskytovatele

Adresa:Štěpnická 1139, 68606 Uherské Hradiště
Telefon:572 414 512
Email:marie.fremlova@ssluh.cz; sekretariat@ssluh.cz
Web:www.ssluh.cz

Mapa

Fotografie zařízení


Kliknutím na obrázek ho zvětšíte a zobrazíte celou fotogalerii.

Kontaktujte službu

 

Akce