Jak pracovat s katalogem

Chráněné bydlení Květná

piktogram

Služba naplňuje potřebu: Dlouhodobé ubytování spojené s dalšími službami

Území, na kterém je služba poskytována

Pobytová forma / služba s bydlením: Kroměříž

Počet lůžek: 14Komu je služba určena

Osoby se ZP - osoby s kombinovaným postižením

Osoby se ZP - osoby s mentálním postižením (Pobytová - s nízkou a střední mírou podpory)


Věkové skupiny

19-26 let (Pobytová - od 18 let)

27-64 let

Kontaktní údaje na službu

Adresa:Gen. Svobody 1194, 76701 Kroměříž
Telefon:725 988 955
Email:hejdova@sskm.cz
Web:www.sskm.cz

Další adresy služby

Adresa:Braunerova 2433, 76701 Kroměříž

Popis sociální služby

1. Komu je služba určena

Dospělí lidé s mentálním nebo kombinovaným postižením od 18 do 64 let věku, v nepříznivé sociální situaci.

 • osoby s mentálním postižením (s nízkou a střední mírou podpory)
 • osoby s kombinovaným postižením

 Sociální služba Chráněné bydlení nemůže být poskytnuta v případě, že:

 • Neposkytuje sociální službu, o kterou osoba žádá, a to i s ohledem na vymezení okruhu osob v registru poskytovatelů sociálních služeb.
 • Nemá dostatečnou kapacitu k poskytnutí sociální služby, o kterou osoba žádá.
 • Zdravotní stav osoby, která žádá o poskytnutí pobytové sociální služby, vylučuje poskytnutí takové sociální služby (potřeba poskytování péče ve zdravotnickém zařízení, akutní infekční onemocnění, duševní onemocnění, jež závažným způsobem narušuje kolektivní soužití, těžká závislost na omamných látkách, alkoholu, hracích automatech).
 • Osobě, která žádá o poskytnutí sociální služby, vypověděl v době kratší než 6 měsíců před touto žádostí smlouvu o poskytnutí téže sociální služby z důvodu porušování povinností vyplývajících ze smlouvy.

 V nepříznivé sociální situaci se nachází zájemce, který:

 • nezvládá běžné úkony v domácnosti (úklid, péči o prádlo, obsluha domácích spotřebičů apod.)
 • má potíže s hospodařením s penězi
 • má potíže s cestováním
 • má potíže se zajišťováním svých záležitostí u lékaře, na úřadech, v zaměstnání, při zajištění volnočasových aktivit
 • má potíže s péčí o svou osobu (pravidelná hygiena, výměna oděvů)
 • má potíže při zajištění stravy (nakupování, příprava či zajištění stravy)
 • má potíže s dodržováním lékařských kontrol k udržování nebo zlepšování zdravotního stavu
 • má potíže s nalezením a udržením si práce.

2. Smysl, poslání a cíl služby

Posláním Chráněného bydlení Květná je vytváření takových podmínek, které umožní dospělým lidem s mentálním nebo kombinovaným postižením žít v co nejvyšší možné míře běžným způsobem života jejich vrstevníků. Uživatele podporujeme při zvládání běžného života, přebírání zodpovědnosti za své jednání a při začleňování do běžného života v komunitě.

Cílem je podporovat uživatele v následujících oblastech:

 • Začleňování do běžné společnosti (komunity)
 • Větší samostatnost při hospodaření s penězi
 • Uplatnění uživatelů na trhu práce
 • Získání větší samostatnosti v péči o sebe a svou domácnost
 • Zodpovědnost za důsledky svého jednání
 • Udržování a rozvoj sociálních vazeb (rodinné, sousedské, partnerské)

Zásady poskytování sociální služby

 • RESPEKT
  • Práva lidí se zdravotním postižením
  • Jedinečnost a specifické potřeby každého člověka
  • Úcta a partnerský přístup
  • Právo člověka na přiměřenou míru rizika (učení se zkušeností)
  • K přáním a představám o vlastním životě
 • ODPOVĚDNOST
  • Motivace k využívání vlastních dovedností, budování větší nezávislosti na službě
  • Aktivní zapojení do řešení situací a rozhodování o svém životě
  • Odpovědnost za vlastní rozhodnutí se všemi důsledky
 • ODBORNOST A PROFESIONÁLNÍ PŘÍSTUP PRACOVNÍKŮ
  • Trvalé vzdělávání a sdílení dobré praxe v oboru
  • Interakce v komunitě i s odbornou veřejností
  • Snaha o změnu stereotypních postojů společnosti vůči lidem s postižením
  • Otevřenost novým metodám práce
  • Týmová spolupráce
 • SPOLUPRÁCE A DŮVĚRA
  • Návaznost na další sociální a veřejné služby
  • Podpora při začleňování do společnosti (komunity)
  • Spolupráce s rodinou, opatrovníky
  • Děláme společná rozhodnutí
  • Dodržujeme dohodnutá pravidla

3. Nabízené činnosti

Základní činnosti služby (dle § 17 prováděcí vyhlášky 505/2006 Sb., o sociálních službách):

 • Poskytnutí stravy nebo pomoc při zajištění stravy – pomoc s přípravou stravy odpovídající věku, zásadám racionální výživy a potřebám dietního stravování, min. v rozsahu 3 hlavních jídel denně. Uživatelé se stravují samostatně nebo s podporou pracovníka. Pracovník pomáhá při sestavování jídelníčku, přípravě pokrmů, plánování a realizaci nákupů, objednávce obědů ve školní jídelně, příp. od dodavatelské firmy.
 • Poskytnutí ubytování – ubytování, které má znaky bydlení v domácnosti ve 3 jednolůžkových a 3 dvojlůžkových pokojích ve 3 bytových jednotkách, každá pro 3 uživatele. Ubytování zajišťuje soukromí a intimitu, uživatelé disponují klíči od domu, bytu i svých pokojů. Svou domácnost si mohou dovybavit podle svých představ a možností. V případě potřeby praní a drobné opravy ložního a osobního prádla a ošacení, žehlení.
 • Pomoc při zajištění chodu domácnosti – pomoc při běžném úklidu a údržbě domácnosti, pomoc při údržbě domácích spotřebičů, podpora v hospodaření s penězi včetně pomoci s nákupy a běžnými pochůzkami.
 • Výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti – pomoc při obnovení nebo upevnění kontaktu s přirozeným sociálním prostředím, nácvik a upevňování motorických, psychických a sociálních schopností a dovedností, zajištění podmínek pro přiměřené vzdělávání, podpora v oblasti partnerských vztahů, podpora při získávání návyků souvisejících se zařazením do pracovního procesu.

V rámci služby probíhá trénink různých dovedností jako je: hospodaření s penězi, psaní dopisů a emailů, ovládání mobilního telefonu, počítače, internetu, domácích elektrospotřebičů, trénování paměti, cvičení komunikačních, psychických, sociálních a pracovních dovedností, cestování hromadnými prostředky, výlety, nácvik a podpora při řešení nenadálých a krizových situací atd.

 • Zprostředkování kontaktu se společenským prostředím – doprovázení do školy, školského zařízení, zaměstnání, k lékaři, na zájmové aktivity, na orgány veřejné moci a instituce poskytující veřejné služby a doprovázení zpět, podpora a pomoc při využívání běžně dostupných služeb a informačních zdrojů, pomoc při obnovení nebo upevnění kontaktu s rodinou a pomoc a podpora při dalších aktivitách podporujících sociální začleňování osob.
 • Sociálně terapeutické činnosti – jedná se o činnosti, jejichž poskytování vede k rozvoji nebo udržení osobních a sociálních schopností a dovedností podporujících sociální začleňování osob. Jde např. o podporu při přípravě léků, péče při nemoci nebo při náhlé změně zdravotního stavu, řešení problémového chování nebo mimořádné situace, příprava na konkrétní situace v životě člověka (např. lékařské vyšetření, dovolená, výlet), práce s rizikem.
 • Pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí – pomoc při komunikaci vedoucí k uplatňování práv a oprávněných zájmů, pomoc při vyřizování běžných záležitostí. Pracovník poskytuje podporu v jednání na úřadech, institucí, aby uživatelé porozuměli sděleným informacím.
 • Pomoc při osobní hygieně a poskytnutí podmínek pro osobní hygienu – pomoc při úkonech osobní hygieny, pomoc při základní péči o vlasy a nehty, pomoc při použití WC.

4. Specifika služby

Sociální služby Chráněné bydlení Květná je poskytována ve městě Kroměříži ve dvou nemovotostech - střediscích.

Středisko I. - Gen. Svobody se nachází v centru města v bytovém 3patrovém domě s aktuálně možnou kapacitou 9 uživatelů. Chráněné bydlení využívá 3 samostatné byty, každý pro 3 uživatele. Součástí každého bytu je vždy společná kuchyň, obývací pokoj, WC a koupelna. K bytu v 1. patře náleží terasa, k bytu v 2. patře balkón. V přízemí domu, vedle vchodu do bytů chráněného bydlení je umístěno zázemí pro pracovníky chráněného bydlení. V blízkosti bydlení se nachází městská poliklinika s lékárnou, autobusová zastávka, jídelna základní školy a v dochozí vzdálenosti obchody mnoha potravinových řetězců, ale i síť menších obchodů, kaváren a restaurací. Nedaleko se také nachází kroměřížské kino, městský úřad, knihovna, výstaviště, dům kultury atd. Uživatelé v blízkosti naleznou také služby kadeřnictví, pedikúry a masáže. Ve stejné ulici se nachází také kroměřížská Květná zahrada, která přinesla našemu chráněnému bydlení název. Toto středisko poskytuje soc. službu od 1. 7. 2020. Středisko nabízí nepřetržitou službu pracovníků a nízkou, případně střední míru podpory.

Středisko II. - Braunerova se nachází v klidné okrajové části města v rodinném domě se zahradou. Zařízení nabízí kapacitu 5 osob, v přízemí se nachází 1 ložnice pro 2 osoby, v patře 1 ložnice pro 2 osoby a 1 ložnice pro 1 osobu. V patře se nachází společná terasa a obývací pokoj, v přízemí WC, koupelna s vanou i sprchovým koutem a 2mi umyvadly. Dále klienti využívají společnou kuchyň s jídelním koutem, venkovní terasu a zahradu. V bezprostřední blízkosti se nachází prodejna potravin, poštovní schránka, zastávka MHD. Okolí vybízí ke klidných procházkám. Do centra města lze využít spojení MHD nebo procházky lávkou přes řeku Moravu. Zázemí pro pracovníky se nachází v rámci jídelního koutu. Středisko nabízí nepřetržitou službu pracovníků a  střední míru podpory.

 

 • Identifikátor sociální služby: 3815405
 • Druh sociální služby: § 51 - Chráněné bydlení
 • Skupina služby: Služby sociální péče
 • Služba je poskytována od: 01.07.2020

Časový rozsah poskytování služby

Pobytová forma

Nepřetržitě

Úhrada za služby

PLACENÁ SLUŽBA

Finanční účast uživatele je v souladu se Zákonem č.108/2006 Sb.,o sociálních službách a cena služby se řídí ustanovením Vyhlášky 505/2006 Sb. v platném znění. Aktuální ceník je k dispozici v kanceláři služby a na webových stránkách www.sskm.cz a je také přílohou Smlouvy o poskytnutí sociální služby.

Informace o službě i cenách za její poskytování předá sociální pracovnice na tel.:607 134 153.

Fakultativní činnosti

ANO

- Úschova cenných předmětů,

- Používání vlastní elektrických spotřebičů (Výše úhrady je stanovena dle průměrné spotřeby daných elektrických spotřebičů a vychází z ceny za elektřinu od dodavatele elektrické energie,

- Xerox kopie,

- Soukromá jízda uživatele s řidičem.

Aktuální ceník je k dispozici v kanceláři služby a na webových stránkách www.sskm.cz, informace předá také sociální pracovnice na tel. 607 134 153.

Architektonická bezbariérovost

NE

IČ poskytovatele

71193430

Kontaktní údaje na poskytovatele

Adresa:Riegrovo náměstí 159, 76701 Kroměříž
Telefon:573 500 762
Email:kluckova@sskm.cz
Web:www.sskm.cz

Mapa

Fotografie zařízení

Budova CHB Květná Gen. SvobodySchodiště CHB Květná Gen. SvobodyKuchyně CHB Květná Gen. SvobodyKoupelna CHB Květná Gen. SvobodyObývací pokoj CHB Květná Gen. SvobodyPokoj CHB Květná Gen. SvobodyPokoj 1 CHB Květná Gen. SvobodyBudova CHB Květná BraunerovaCHB Květná BraunerovaCHB Květná BraunerovaCHB Květná BraunerovaCHB Květná BraunerovaCHB Květná BraunerovaCHB Květná BraunerovaCHB Květná BraunerovaCHB Květná BraunerovaCHB Květná BraunerovaCHB Květná BraunerovaCHB Květná BraunerovaCHB Květná BraunerovaCHB Květná BraunerovaCHB Květná BraunerovaCHB Květná Braunerova


Kliknutím na obrázek ho zvětšíte a zobrazíte celou fotogalerii.

Kontaktujte službu

 

Akce