Jak pracovat s katalogem

Chráněné bydlení Květná

piktogram

Služba naplňuje potřebu: Dlouhodobé ubytování spojené s dalšími službami

Území, na kterém je služba poskytována

Pobytová forma / služba s bydlením: Kroměříž

Počet lůžek: 14Komu je služba určena

Osoby se ZP - osoby s kombinovaným postižením

Osoby se ZP - osoby s mentálním postižením (Pobytová - s nízkou a střední mírou podpory)


Věkové skupiny

19-26 let (Pobytová - od 18 let)

27-64 let

Kontaktní údaje na službu

Adresa:Gen. Svobody 1194, 76701 Kroměříž
Telefon:725 988 955
Email:hejdova@sskm.cz
Web:www.sskm.cz

Další adresy služby

Adresa:Braunerova 2433, 76701 Kroměříž

Popis sociální služby

1. Komu je služba určena

Dospělí lidé s mentálním nebo kombinovaným postižením od 18 do 64 let věku, v nepříznivé sociální situaci, které mají sníženou soběstačnost z důvodu mentálního postižení, případně v kombinaci s jiným typem zdravotního postižení, kdy mentální postižení převažuje.

Službu zajišťujeme osobám:
•    s mentálním postižením (s potřebou nízké a střední míry podpory), 
•    s kombinovaným postižením, avšak s převažujícím postižením mentálním,
•    které svým životním stylem dlouhodobě nenarušují soužití v komunitě (např. nadměrným užíváním alkoholu a jiných návykových látek, agresí, sexuálním obtěžováním atd.),
•    jejichž zdravotní stav umožňuje poskytování sociální služby bez přítomnosti zdravotnického personálu,
•  kterým nebyla v době kratší než 6 měsíců před podáním žádosti o poskytnutí služby, vypovězena smlouva o poskytnutí téže sociální služby, z důvodu porušování povinností vyplývajících ze smlouvy.
 

V nepříznivé sociální situaci se nachází zájemce, který potřebuje podporu, nebo pomoc nejméně ve 3 z následujících oblastí:
•    běžné úkony v domácnosti (úklid, péči o prádlo, obsluha domácích spotřebičů apod.)
•    hospodaření s penězi
•    cestování (pěšky, nebo s využitím prostředků hromadné dopravy)
•    zajišťování svých záležitostí u lékaře, na úřadech, v zaměstnání, zajištění volnočasových aktivit
•    navazování přiměřených sociálních kontaktů (ochrana před zneužitím)
•    péče o svou osobu (pravidelná hygiena, výměna oděvů)
•    zajištění stravy (nakupování, příprava či zajištění stravy)
•    dodržování lékařských kontrol k udržování nebo zlepšování zdravotního stavu
•    nalezení a udržení si práce.
 

2. Smysl, poslání a cíl služby

Posláním Chráněného bydlení Květná je vytváření takových podmínek, které umožní dospělým lidem s mentálním nebo kombinovaným postižením žít v co nejvyšší možné míře běžným způsobem života jejich vrstevníků. Klienta podporujeme při zvládání běžného života, přebírání zodpovědnosti za své jednání a při začleňování do běžného života v komunitě. 

Cílem je podporovat klienta v následujících oblastech:

•    Začleňování do běžné společnosti (komunity)
•    Větší samostatnost při hospodaření s penězi
•    Uplatnění na trhu práce
•    Získání větší samostatnosti v péči o sebe a svou domácnost
•    Zodpovědnost za důsledky svého jednání
•    Udržování a rozvoj sociálních vazeb (rodinné, sousedské, partnerské)
 

Zásady poskytování sociální služby

 • RESPEKT
  • Práva lidí se zdravotním postižením
  • Jedinečnost a specifické potřeby každého člověka
  • Úcta a partnerský přístup
  • Právo člověka na přiměřenou míru rizika (učení se zkušeností)
  • K přáním a představám o vlastním životě
 • ODPOVĚDNOST
  • Motivace k využívání vlastních dovedností, budování větší nezávislosti na službě
  • Aktivní zapojení do řešení situací a rozhodování o svém životě
  • Odpovědnost za vlastní rozhodnutí se všemi důsledky
 • ODBORNOST A PROFESIONÁLNÍ PŘÍSTUP PRACOVNÍKŮ
  • Trvalé vzdělávání a sdílení dobré praxe v oboru
  • Interakce v komunitě i s odbornou veřejností
  • Snaha o změnu stereotypních postojů společnosti vůči lidem s postižením
  • Otevřenost novým metodám práce
  • Týmová spolupráce
 • SPOLUPRÁCE A DŮVĚRA
  • Návaznost na další sociální a veřejné služby
  • Podpora při začleňování do společnosti (komunity)
  • Spolupráce s rodinou, opatrovníky
  • Děláme společná rozhodnutí
  • Dodržujeme dohodnutá pravidla

3. Nabízené činnosti

Základní činnosti služby (dle § 17 prováděcí vyhlášky 505/2006 Sb., o sociálních službách):

•    Poskytnutí stravy nebo pomoc při zajištění stravy – pomoc s přípravou stravy odpovídající věku, zásadám racionální výživy a potřebám dietního stravování, min. v rozsahu 3 hlavních jídel denně. Klienti se stravují samostatně nebo s podporou pracovníka. Pracovník pomáhá při sestavování jídelníčku, přípravě pokrmů, plánování a realizaci nákupů, objednávce obědů ve školní jídelně, příp. od dodavatelské firmy.
•    Poskytnutí ubytování – ubytování, které má znaky bydlení v domácnosti. Ubytování zajišťuje soukromí a intimitu, klienti disponují klíči od domu, bytu i svých pokojů. Svou domácnost si mohou dovybavit podle svých představ a možností. V případě potřeby praní a drobné opravy ložního a osobního prádla a ošacení, žehlení.
•    Pomoc při zajištění chodu domácnosti – pomoc při běžném úklidu a údržbě domácnosti, pomoc při údržbě domácích spotřebičů, podpora v hospodaření s penězi včetně pomoci s nákupy a běžnými pochůzkami.
•    Výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti – pomoc při obnovení nebo upevnění kontaktu s přirozeným sociálním prostředím, nácvik a upevňování motorických, psychických a sociálních schopností a dovedností, zajištění podmínek pro přiměřené vzdělávání, podpora v oblasti partnerských vztahů, podpora při získávání návyků souvisejících se zařazením do pracovního procesu.
V rámci služby probíhá trénink různých dovedností jako je: hospodaření s penězi, psaní dopisů a emailů, ovládání mobilního telefonu, počítače, internetu, domácích elektrospotřebičů, trénování paměti, cvičení komunikačních, psychických, sociálních a pracovních dovedností, cestování hromadnými prostředky, výlety, nácvik a podpora při řešení nenadálých a krizových situací atd.
•    Zprostředkování kontaktu se společenským prostředím – doprovázení do školy, školského zařízení, zaměstnání, k lékaři, na zájmové aktivity, na orgány veřejné moci a instituce poskytující veřejné služby a doprovázení zpět, podpora a pomoc při využívání běžně dostupných služeb a informačních zdrojů, pomoc při obnovení nebo upevnění kontaktu s rodinou a pomoc a podpora při dalších aktivitách podporujících sociální začleňování osob.
•    Sociálně terapeutické činnosti – jedná se o činnosti, jejichž poskytování vede k rozvoji nebo udržení osobních a sociálních schopností a dovedností podporujících sociální začleňování osob. Jde např. o podporu při řešení problémového chování nebo mimořádných situací, přípravu na konkrétní situace v životě člověka (např. lékařské vyšetření, dovolená, výlet), práci s rizikem.
•    Pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí – pomoc při komunikaci vedoucí k uplatňování práv a oprávněných zájmů, pomoc při vyřizování běžných záležitostí. Pracovník poskytuje podporu v jednání na úřadech, institucí, aby klienti porozuměli sděleným informacím.
•    Pomoc při osobní hygieně a poskytnutí podmínek pro osobní hygienu – pomoc při úkonech osobní hygieny, pomoc při základní péči o vlasy a nehty, pomoc při použití WC.
 

4. Specifika služby

Sociální služba Chráněné bydlení Květná je poskytována ve městě Kroměříži ve 2 nemovitostech -  2 střediscích.

Kapacita – počet lůžek: 14 (9 lůžek – Gen Svobody, 5 lůžek – ul. Braunerova)

Středisko I. - Gen. Svobody se nachází v centru města v bytovém 3patrovém domě s aktuálně možnou kapacitou 9 klientů. Chráněné bydlení využívá 3 samostatné byty, každý pro 3 klienty. Součástí každého bytu je vždy společná kuchyň, obývací pokoj, WC a koupelna. K bytu v 1. patře náleží terasa, k bytu v 2. patře balkón. V přízemí domu, vedle vchodu do bytů chráněného bydlení je umístěno zázemí pro pracovníky chráněného bydlení. V blízkosti bydlení se nachází městská poliklinika s lékárnou, autobusová zastávka, jídelna základní školy a v dochozí vzdálenosti obchody mnoha potravinových řetězců, ale i síť menších obchodů, kaváren a restaurací. Nedaleko se také nachází kroměřížské kino, městský úřad, knihovna, výstaviště, dům kultury atd. Klienti v blízkosti naleznou také služby kadeřnictví, pedikúry a masáže. Ve stejné ulici se nachází také kroměřížská Květná zahrada, která přinesla našemu chráněnému bydlení název. Toto středisko poskytuje soc. službu od 1. 7. 2020. Středisko nabízí nepřetržitou službu pracovníků a nízkou, případně střední míru podpory.

Středisko II. - Braunerova se nachází v klidné okrajové části města v rodinném domě se zahradou. Zařízení nabízí kapacitu 5 osob, v přízemí se nachází 1 ložnice pro 2 osoby, v patře 1 ložnice pro 2 osoby a 1 ložnice pro 1 osobu. V patře se nachází společná terasa, v přízemí WC, koupelna s vanou i sprchovým koutem a 2mi umyvadly. Dále klienti využívají společnou kuchyň s jídelním a obývacím koutem, venkovní terasu a zahradu. Zázemí pro pracovníky se nachází v patře domu. V bezprostřední blízkosti se nachází prodejna potravin, poštovní schránka, zastávka MHD. Okolí vybízí ke klidných procházkám. Do centra města lze využít spojení MHD nebo procházky lávkou přes řeku Moravu. Středisko nabízí nepřetržitou službu pracovníků a  střední míru podpory.Toto středisko poskytuje soc. službu od 1. 7. 2021.

Ubytování je poskytováno nepřetržitě. Na středisku Braunerova poskytuje pracovník podporu nepřetržitě, na středisku Gen. Svobody omezeně – v nočních hodinách telefonicky. 

 • Identifikátor sociální služby: 3815405
 • Druh sociální služby: § 51 - Chráněné bydlení
 • Skupina služby: Služby sociální péče
 • Služba je poskytována od: 01.07.2020

Časový rozsah poskytování služby

Pobytová forma

Nepřetržitě

Úhrada za služby

PLACENÁ SLUŽBA

Finanční účast uživatele je v souladu se Zákonem č.108/2006 Sb.,o sociálních službách a cena služby se řídí ustanovením Vyhlášky 505/2006 Sb. v platném znění. Aktuální ceník je k dispozici v kanceláři služby a na webových stránkách https://www.sskm.cz, a je také přílohou Smlouvy o poskytnutí sociální služby.

Informace o službě i cenách za její poskytování předá sociální pracovnice na tel.:607 134 153.

Fakultativní činnosti

ANO

Aktuální ceník je k dispozici v kanceláři služby a na webových stránkách https://www.sskm.cz. Informace předá také sociální pracovnice na tel. 607 134 153.

Architektonická bezbariérovost

NE

IČ poskytovatele

71193430

Kontaktní údaje na poskytovatele

Adresa:Riegrovo náměstí 159, 76701 Kroměříž
Telefon:573 500 762
Email:kluckova@sskm.cz
Web:www.sskm.cz

Mapa

Fotografie zařízení

Budova CHB Květná Gen. SvobodySchodiště CHB Květná Gen. SvobodyKuchyně CHB Květná Gen. SvobodyKoupelna CHB Květná Gen. SvobodyObývací pokoj CHB Květná Gen. SvobodyPokoj CHB Květná Gen. SvobodyPokoj 1 CHB Květná Gen. SvobodyBudova CHB Květná BraunerovaCHB Květná BraunerovaCHB Květná BraunerovaCHB Květná BraunerovaCHB Květná BraunerovaCHB Květná BraunerovaCHB Květná BraunerovaCHB Květná BraunerovaCHB Květná BraunerovaCHB Květná BraunerovaCHB Květná BraunerovaCHB Květná BraunerovaCHB Květná BraunerovaCHB Květná BraunerovaCHB Květná BraunerovaCHB Květná Braunerova


Kliknutím na obrázek ho zvětšíte a zobrazíte celou fotogalerii.

Kontaktujte službu

 

Akce