Jak pracovat s katalogem

Chráněné bydlení Morkovice

piktogram

Služba naplňuje potřebu: Dlouhodobé ubytování spojené s dalšími službami

Území, na kterém je služba poskytována

Pobytová forma / služba s bydlením: Morkovice-Slížany

Počet lůžek: 7Komu je služba určena

Osoby se ZP - osoby s kombinovaným postižením (Pobytová - osoby s mentálním postižením a přidruženým tělesným postižením, které nejsou zcela imobilní)

Osoby se ZP - osoby s mentálním postižením (Pobytová - s nízkou a střední mírou podpory)


Věkové skupiny

19-26 let

27-64 let

65-80 let

Kontaktní údaje na službu

Adresa:Nádražní 144, 76833 Morkovice-Slížany
Telefon:731 401 129
Email:radmila.baierova@ssluh.cz
Web:www.ssluh.cz

Popis sociální služby

1. Komu je služba určena

Cílovou skupinou služby jsou osoby s mentálním a kombinovaným postižením, které vyžadují nízkou a střední míru podpory a nejsou zcela imobilní.

Věková kategorie uživatelů:

- dospělí 19 - 26 let

- dospělí 27 - 64 let

- dospělí 65 - 80 let

 

2. Smysl, poslání a cíl služby

Posláním Chráněného bydlení v Morkovicích je umožnit dospělým lidem s mentálním nebo kombinovaným postižením žít běžným způsobem života, který je srovnatelný s životem jejich vrstevníků, podpora při zvládání běžného života a přebírání zodpovědnosti za své jednání, podpora při začleňování do běžného života v komunitě. V chráněném bydlení je poskytována míra podpory potřebná k prožívání běžného života. 

Zásady poskytování sociální služby:

- podpora při samostatném rozhodování,

- podpora při přebírání zodpovědnosti za svůj život,

- podpora v maximální možné míře v samostatnosti a soběstačnosti,

- individuální přístup k uživatelům s ohledem na jejich potřeby,

- partnerský přístup - jednání s uživatelem na partnerské úrovni, respektování jejich práv, názorů, postojů, přání a rozhodnutí,

- podpora při využívání veřejných služeb, při integraci do běžné komunity,

- podpora při navazování přátelských a partnerských vztahů,

- podpora při zvládání rizikových situací,

- podpora a pomoc při seberealizaci, rozvoji a upevňování osobních, společenských a pracovních návyků. 

 

3. Nabízené činnosti

Sociální služba typu chráněné bydlení zajišťuje podle individuálních potřeb člověka tyto základní činnosti, dle § 17 vyhlášky č. 505/2006 Sb.:

- poskytnutí stravy nebo pomoc se zajištěním stravy

- poskytnutí ubytování, které má znaky bydlení v domácnosti

- pomoc při zajištění chodu domácnosti

- výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti

- zprostředkování kontaktu se společenským prostředím

- sociálně terapeutické činnosti

- pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí

- pomoc při osobní hygieně a poskytnutí podmínek pro osobní hygienu

4. Specifika služby

Služba chráněné bydlení není určena pro tyto osoby:

- neposkytuje sociální službu, o kterou osoba žádá, a to i s ohledem na vymezení okruhu osob v registru poskytovatelů sociálních služeb,

- nemá dostatečnou kapacitu k poskytnutí sociální služby, o kterou osoba žádá,

- zdravotní stav osoby, která žádá o poskytnutí pobytové sociální služby, vylučuje poskytnutí takové sociální služby,

- osobě, která žádá o poskytnutí sociální služby, vypověděl v době kratší než 6 měsíců před touto žádostí smlouvu o poskytnutí téže sociální služby z důvodu porušování povinností vyplývajících ze smlouvy. 

Dále službu neposkytujeme v případech, kdy:

- zdravotní stav osoby  vyžaduje poskytnutí ústavní péče ve zdravotnickém zařízení,

- osoby není schopna pobytu v zařízení sociálních služeb z důvodu akutní infekční nemoci,

- chování osoby by z důvodu duševní poruchy závažným způsobem narušovalo kolektivní soužití.

 

  • Identifikátor sociální služby: 7250615
  • Druh sociální služby: § 51 - Chráněné bydlení - transformace IP
  • Skupina služby: Služby sociální péče
  • Služba je poskytována od: 01.02.2020

Časový rozsah poskytování služby

Pobytová forma

Nepřetržitě

Úhrada za služby

PLACENÁ SLUŽBA

Úhrady za služby jsou hrazeny ze strany uživatele buď hotovostně nebo platbou na účet poskytovatele. Uživatel platí úhradu za ubytování. Podporu, pomoc a péči hradí uživatel ze svého příspěvku na péči ve výši skutečně prokázaných výkonů.

Úhrady za služby se řídí vyhláškou č. 505/2006 Sb., v aktuálním znění a jsou upraveny v interní směrnici poskytovatele "O úhradách za poskytnuté sociální služby ve službě Chráněné bydlení". 

Fakultativní činnosti

ANO

Služba poskytuje v rámci faktultativních činností dopravu uživatelů služebním vozidlem s cenou 10Kč/km. 

Architektonická bezbariérovost

ČÁSTEČNĚ

Služba je částečně bezbariérová. Přístup do domu je možný buď po schodech nebo nájezdu. 1NP je bezbariérové. Přístup do 2NP je možný pouze po schodech.

IČ poskytovatele

00092096

Kontaktní údaje na poskytovatele

Adresa:Štěpnická 1139, 68606 Uherské Hradiště
Telefon:572 414 512
Email:marie.fremlova@ssluh.cz; sekretariat@ssluh.cz
Web:www.ssluh.cz

Mapa

Fotografie zařízení


Kliknutím na obrázek ho zvětšíte a zobrazíte celou fotogalerii.

Kontaktujte službu

 

Akce