Jak pracovat s katalogem

Chráněné bydlení Nedakonice

piktogram

Služba naplňuje potřebu: Dlouhodobé ubytování spojené s dalšími službami

Území, na kterém je služba poskytována

Pobytová forma / služba s bydlením: Nedakonice

Počet lůžek: 7Komu je služba určena

Osoby se ZP - osoby s kombinovaným postižením (Pobytová - osoby s mentálním postižením a přidruženým tělesným postižením)

Osoby se ZP - osoby s mentálním postižením


Věkové skupiny

19-26 let

27-64 let

65-80 let (Pobytová - do 70ti let. Uživatelé, kteří v průběhu služby dosáhnou věkovou hranicí nad 70 let, zůstávají ve službě, pokud budou nadále splňovat kritéria cílové skupiny.)

Kontaktní údaje na službu

Adresa:Nedakonice 589, 68738 Nedakonice
Telefon:730 587 559
Email:jana.sentlova@ssluh.cz
Web:www.ssluh.cz

Další adresy služby

Adresa:Nedakonice 590, 68738 Nedakonice

Popis sociální služby

1. Komu je služba určena

Osoby s nízkou a střední mírou podpory s mentálním a kombinovaným postižením ve smyslu mentálního a přidruženého tělesného postižení. Chráněné bydlení je vhodné pro osoby, které potřebují bezbariérové prostředí

Věkové vymezení cílové skupiny:

Mladí dospělí: 19-26 let

Dospělí: 27-64 let

Mladší senioři: 65–70 let

Uživatelé, kteří v průběhu poskytování služby dosáhnou věkovou hranici nad 70 let, zůstávají ve službě, pokud budou nadále splňovat kritéria cílové skupiny

 

Negativní vymezení cílové skupiny

Službu neposkytujeme osobám s potřebou vysoké míry podpory, osobám se smyslovým postižením, osobám s chronickým duševním onemocněním, osobám s agresivními projevy a poruchami chování, osobám s demencí a neurodegenerativním onemocněním, osobám závislým na návykových látkách

Dále službu neposkytujeme v případech, kdy:

- zdravotní stav osoby vyžaduje poskytnutí ústavní péče ve zdravotnickém zařízení 

- osoba není schopna pobytu v zařízení sociálních služeb z důvodu akutní infekční nemoci 

- chování osoby by z důvodu duševní poruchy závažným způsobem narušovalo kolektivní soužití

- osobě, která žádá o poskytnutí sociální služby poskytovatel vypověděl v době kratší než 6 měsíců před touto žádostí smlouvu o poskytnutí téže sociální služby z důvodu porušování povinností vyplývajících ze smlouvy

2. Smysl, poslání a cíl služby

Posláním chráněného bydlení je poskytnout podporu lidem s mentálním a kombinovaným postižením v míře, jakou skutečně v každodenním životě potřebují. Sociální služba komunitního typu podporuje uživatele v samostatnosti a soběstačnosti tak, aby dokázali v co nejvyšší možné míře žít kvalitní a plnohodnotný život.

3. Nabízené činnosti

Základní činnosti při poskytování chráněného bydlení Nedakonice se zajišťují v rozsahu těchto úkonů:    

a) poskytnutí stravy nebo pomoc při zajištění stravy:  

1. pomoc s přípravou stravy,

2. zajištění celodenní stravy odpovídající věku, zásadám racionální výživy a potřebám dietního stravování

b) poskytnutí ubytování: 

1. ubytování, které má znaky bydlení v domácnosti,  

2. v případě potřeby praní a drobné opravy ložního a osobního prádla a ošacení, žehlení    c) pomoc při zajištění chodu domácnosti:  

1. pomoc při běžném úklidu a údržbě domácnosti,  

 2. pomoc při údržbě domácích spotřebičů, 

 3. podpora v hospodaření s penězi včetně pomoci s nákupy a běžnými pochůzkami,  

d) pomoc při osobní hygieně a poskytnutí podmínek pro osobní hygienu: 

1. pomoc při úkonech osobní hygieny 2. pomoc při základní péči o vlasy a nehty 3. pomoc při použití WC

 e) výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti:  

1. pomoc při obnovení nebo upevnění kontaktu s přirozeným sociálním prostředím,

2. nácvik a upevňování motorických, psychických a sociálních schopností a dovedností   3. zajištění podmínek pro přiměřené vzdělávání,  

4. podpora v oblasti partnerských vztahů,  

5. podpora při získávání návyků souvisejících se zařazením do pracovního procesu,    

f) zprostředkování kontaktu se společenským prostředím:  

1. doprovázení do školy, školského zařízení, zaměstnání, k lékaři, na zájmové aktivity, na orgány veřejné moci a instituce poskytující veřejné služby a doprovázení zpět, 

 2. podporu a pomoc při využívání běžně dostupných služeb a informačních zdrojů,

3. pomoc při obnovení nebo upevnění kontaktu s rodinou a pomoc a podpora při dalších aktivitách podporujících sociální začleňování osob,    

f) sociálně terapeutické činnosti:  

1. socioterapeutické činnosti, jejichž poskytování vede k rozvoji nebo udržení osobních a sociálních schopností a dovedností podporujících sociální začleňování osob   

g) pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí:  

1. pomoc při komunikaci vedoucí k uplatňování práv a oprávněných zájmů,  

2. pomoc při vyřizování běžných záležitostí.   

4. Specifika služby

  • Identifikátor sociální služby: 1217887
  • Druh sociální služby: § 51 - Chráněné bydlení - transformace IP
  • Skupina služby: Služby sociální péče
  • Služba je poskytována od: 01.10.2020

Časový rozsah poskytování služby

Pobytová forma

Nepřetržitě

Úhrada za služby

PLACENÁ SLUŽBA

Stanovení úhrady za ubytování a za péči upravuje organizační směrnice SSL UH, p.o.

O úhradách za poskytnuté sociální služby ve službě Chráněné bydlení.

Za poskytnutí ubytování při celoročním pobytu je stanovena měsíční záloha vycházející z 31 dnů = měsíc. Úhrada za skutečně poskytnuté služby se vypočítá vynásobením denní sazby x počet dní v měsíci, ve kterém byla uživateli poskytnuta služba.

Realizace péče je zaznamenávána denně a za každý měsíc jsou podklady

k vyúčtování předány do příjmové účtárny SSL UH, p.o., kde je úhrada za poskytnutou péči vyúčtována.

Výše úhrady od uživatele za poskytnutou péči je maximálně do výše přiznaného stupně příspěvku na péči

Fakultativní činnosti

ANO

Doprava služebním automobilem.

 Úhrady za fakultativní činnosti se řídí interní směrnicí Fakultativní činnosti při poskytování sociálních služeb, poskytování některých doplňkových činností v sociálních službách, v aktuálním znění.

Architektonická bezbariérovost

ANO

IČ poskytovatele

00092096

Kontaktní údaje na poskytovatele

Adresa:Štěpnická 1139, 68606 Uherské Hradiště
Telefon:572 414 512
Email:marie.fremlova@ssluh.cz; sekretariat@ssluh.cz
Web:www.ssluh.cz

Mapa

Fotografie zařízení


Kliknutím na obrázek ho zvětšíte a zobrazíte celou fotogalerii.

Kontaktujte službu

 

Akce