Jak pracovat s katalogem

Chráněné bydlení Ulita

piktogram

Služba naplňuje potřebu: Dlouhodobé ubytování spojené s dalšími službami

Území, na kterém je služba poskytována

Pobytová forma / služba s bydlením: Uherské Hradiště

Počet lůžek: 15Komu je služba určena

Osoby se ZP - osoby s kombinovaným postižením

Osoby se ZP - osoby s mentálním postižením


Věkové skupiny

19-26 let

27-64 let

Kontaktní údaje na službu

Adresa:Velehradská třída 246, 68601 Uherské Hradiště
Telefon:604 222 171
Email:lenka.kanovska@uhradiste.charita.cz
Web:www.uhradiste.charita.cz

Další adresy služby

Adresa:Rybářská 30, 68601 Uherské Hradiště

Popis sociální služby

1. Komu je služba určena

Cílová skupina (komu pomáháme):
• Osoby s mentálním postižením (osoby s lehkým až středním postižením, osoby se získaným poškozením mozku)
• Osoby s kombinovaným postižením (osoby s mentálním a tělesným postižením, osoby s mentálním a sluchovým postižením, osoby s mentálním a zrakovým postižením)

2. Smysl, poslání a cíl služby

Posláním Chráněného bydlení Ulita je vytvářet prostor k získání a upevňování schopností a dovedností umožňujících začlenění do společnosti dospělým lidem s mentálním nebo kombinovaným postižením, kteří jsou za individuálně stanovené míry podpory osobního asistenta schopni částečně samostatného života.

Strategický cíl:
Na základě zájmu uživatele a individuálně stanovené míry podpory asistenta vytvářet podmínky zajišťující uživateli domov, v němž může rozvíjet své znalosti, schopnosti a dovednosti vedoucí ke zvyšování, upevnění a udržení své soběstačnosti a samostatnosti v maximální možné míře.

3. Nabízené činnosti

Nabídka poskytovaných služeb:
1. poskytnutí stravy nebo pomoc při zajištění stravy
a) pomoc s přípravou stravy
b) zajištění celodenní stravy odpovídající věku, zásadám racionální výživy a potřebám dietního stravování, minimálně v rozsahu 3 hlavních jídel
2. poskytnutí ubytování
a) ubytování, které má znaky bydlení v domácnosti
b) v případě potřeby praní a drobné opravy ložního a osobního prádla a ošacení, žehlení
3. pomoc při zajištění chodu domácnosti
a) pomoc při běžném úklidu a údržbě domácnosti
b) pomoc při údržbě domácích spotřebičů
c) podpora v hospodaření s penězi včetně pomoci s nákupy a běžnými pochůzkami
4. pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu
a) pomoc při úkonech osobní hygieny
b) pomoc při základní péči o vlasy a nehty
c) pomoc při použití WC
5. výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti
a) pomoc při obnovení nebo upevnění kontaktu s přirozeným sociálním prostředím
b) nácvik a upevňování motorických, psychických a sociálních schopností a dovedností
c) zajištění podmínek pro přiměřené vzdělávání
d) podpora v oblasti partnerských vztahů
e) podpora při získávání návyků souvisejících se zařazením do pracovního procesu
6. zprostředkování kontaktu se společenským prostředím
a) doprovázení do školy, školského zařízení, zaměstnání, k lékaři, na zájmové aktivity, na orgány veřejné moci a instituce poskytující veřejné služby a doprovázení zpět
b) podpora a pomoc při využívání běžně dostupných služeb a informačních zdrojů
c) pomoc při obnovení nebo upevnění kontaktu s rodinou a pomoc a podpora při dalších aktivitách podporujících sociální začleňování osob
7. sociálně terapeutické činnosti
a) socioterapeutické činnosti, jejichž poskytování vede k rozvoji nebo udržení osobních a sociálních schopností a dovedností podporujících sociální začleňování osob
8. pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí
a) pomoc při komunikaci vedoucí k uplatňování práv a oprávněných zájmů
b) pomoc při vyřizování běžných záležitostí

4. Specifika služby

Službu nelze poskytnout:
a) Důvody specifikované zákonem č. 108/2006 Sb. a vyhláškou č. 505/2006 Sb.:
• z důvodu nedostatečné kapacity (možnost zařazení žádosti do evidence zájemců o službu)
• osobám,které žádají o službu, jež zařízení neposkytuje
• osobám, jejichž stav vyžaduje péči ve zdravotnickém či specializovaném zařízení
• osobám, které nejsou schopny pobytu v zařízení z důvodu akutní infekční nemoci
• osobám, jejichž specifické chování by závažným způsobem narušovalo kolektivní soužití


b) Jiné důvody (specifika služby):
• osobám se smyslovým postižením bez přidruženého mentálního postižení
• osobám s primární psychiatrickou diagnózou a poruchami chování
• osobám, jež potřebují stálou osobní asistenci (24 hodin denně)
• osobám inkontinentním

  • Identifikátor sociální služby: 8783734
  • Druh sociální služby: § 51 - Chráněné bydlení
  • Skupina služby: Služby sociální péče
  • Služba je poskytována od: 01.09.2014

Časový rozsah poskytování služby

Pobytová forma

Nepřetržitě

Úhrada za služby

PLACENÁ SLUŽBA

Odkaz na ceník za poskytované služby na webových stránkách:

http://uhradiste.charita.cz/hlavni-strana/chranene-bydleni-ulita

Fakultativní činnosti

NE

Architektonická bezbariérovost

ANO

Název poskytovatele

Charita Uherské Hradiště

IČ poskytovatele

44018886

Kontaktní údaje na poskytovatele

Adresa:Velehradská třída 247, 68601 Uherské Hradiště
Telefon:572 550 137
Email:reditel@uhradiste.charita.cz
Web:www.uhradiste.charita.cz

Mapa

Fotografie zařízení

Tady sídlímeTady nás najdetePracovníci


Kliknutím na obrázek ho zvětšíte a zobrazíte celou fotogalerii.

Kontaktujte službu

 

Akce