Jak pracovat s katalogem

Denní stacionář

piktogram piktogram

Služba naplňuje potřebu: Nácvik dovedností, Péče o vlastní osobu či domácnost

Území, na kterém je služba poskytována

Ambulantní forma / navštívím službu: Kroměříž

Maximální počet uživatelů v jeden okamžik: 10Komu je služba určena

Osoby se ZP - osoby s kombinovaným postižením (Ambulantní - osoby s poruchou autistického spektra)

Osoby se ZP - osoby s mentálním postižením


Věkové skupiny

11-15 let (Ambulantní - od 13ti let)

16-18 let

19-26 let

27-64 let

Kontaktní údaje na službu

Adresa:Karla Čapka 3333, 76701 Kroměříž
Telefon:608 239 640, 573 509 530
Email:stacionar@sskm.cz; perutkova@sskm.cz
Web:www.sskm.cz

Popis sociální služby

1. Komu je služba určena

Cílová skupina

Do denního stacionáře mohou být přijati žadatelé starší 13 let s mentálním postižením a žadatelé s kombinovaným postižením (osoby s poruchou autistického spektra) Věková struktura uživatelů je 13 - 18 let, 19 - 64 let.

2. Smysl, poslání a cíl služby

Poslání

Posláním denního stacionáře je poskytování podpory a péče osobám s mentálním postižením a kombinovaným postižením (osoby s poruchou autistického spektra) s cílem podpořit a rozvíjet jejich samostatnost dle specifických individuálních potřeb tak, aby byl zachován běžný způsob života v přirozeném prostředí. 

Cíl vedoucí k naplňování poslání služby

 - Pomoc a podpora při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu, snaha o odstranění závislosti uživatele na jiné podporující osobě s ohledem na schopnosti uživatele

 - Poskytování individuální podpory v tzv. triádě problémových oblastí uživatelů s poruchou autistického spektra (sociální interakce a sociální chování, komunikace, představivost, zájmy, hra). Využití alternativní a augmentativní komunikace s vizuální podporou, nabídka volnočasových aktivit dle požadavků      osob s poruchou autistického spektra (procesuální schémata, strukturované hry).

 - Posílení samostatnosti zejména ve zvládání sebeobsluhy, procvičování získaných vědomostí, dovedností, návyků a v získávání dovedností potřebnýchpro praktický život dle individuálních schopností uživatele.

 - Rozvíjení schopností a dovedností uživatelů služby prostřednictvím výchovných, vzdělávcích, sociálně terapeutických a aktivizačních činností.

 

Zásady poskytované služby

 

  • úzká spolupráce s rodinou uživatele
  • individuální přístup - zohlednění individuálních potřeb každého uživatele, které vyplývají z různé kombinace symptomů a variability projevů konkrétní poruchy autistického spektra, z osobnosti uživatele, jeho mentální úrovně, úrovně a způsobu komunikace
  • integrace uživatele – spolupráce s veřejností, zapojení do společenského života
  • samostatnost a nezávislost  – podpora v udržení si stávajících schopností a dovedností, zachování nejvyšší možné míry nezávislosti uživatele
  • vzájemná komunikace – budování vzájemné důvěry, akceptování názorů skupiny

 

 

3. Nabízené činnosti

Sociální služba je poskytována na základě písemně uzavřené smlouvy o poskytování sociální služby.

Služba obsahuje tyto základní činnosti:

a) pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu,

b) pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu,

c) poskytnutí stravy,

d) výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti,

e) zprostředkování kontaktu se společenským prostředím,

f) sociálně terapeutické činnosti,

g) pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí.

 

4. Specifika služby

Okamžitá kapacita: 8 uživatelů

Z hlediska skupinové práce - 8 uživatelů.

Z hlediska individuální práce 8 uživatelů na 6,0 pracovní úvazky pracovníka v přímé péči v daný okamžik.

Služba je poskytována v souladu se zákonem 108/2006 Sb., o sociálních službách

Služby denního stacionáře jsou poskytovány v pracovní dny -  od pondělí do pátku od 6,30 hod. do 16.00 hod.

Kontakty:

Vedoucí denního stacionáře:

Mgr. Gabriela Perútková

Telefon: 608239640

E-mail: perutkova@sskm.cz

Koordinátorka:

Mrhálková Marta

Telefon: 720 998 431

E-mail: stacionar@sskm.cz

Sociální pracovnice:

Mgr.et Mgr. zavadilová Anna

Telefon: 602 659 671

E-mail: zavadilova@sskm.cz

 

 

  • Identifikátor sociální služby: 6962438
  • Druh sociální služby: § 46 - Denní stacionáře
  • Skupina služby: Služby sociální péče
  • Služba je poskytována od: 02.04.2007

Časový rozsah poskytování služby

Ambulantní forma

Pondělí: 06:30 - 15:30
Úterý: 06:30 - 15:30
Středa: 06:30 - 15:30
Čtvrtek: 06:30 - 15:30
Pátek: 06:30 - 15:30

Úhrada za služby

PLACENÁ SLUŽBA

Finanční účast uživatele je v souladu se zákonem č. 108/2006 Sb.,o sociálních službách a cena služby se řídí ustanovením vyhlášky 505/2006 Sb. v platném znění.

Informace o úhradách  naleznete na stránkách: www.sskm.cz nebo zde

Další informace poskytne sociální pracovnice :

Mgr.et Mgr. Zavadilová Anna - tel: 602 659 671

                              email: zavadilova@sskm.cz

 

Fakultativní činnosti

ANO

 Informace o fakulativních činnostech poskytne sociální pracovnice Mgr.et Mgr. Zavadilová Anna  - tel 602 659 671.

Aktuální sazebník fakultativních činností je k dispozici na www.sskm.cz.

Výše úhrad za fakultativní činnosti jsou vždy přílohou Smlouvy o poskytnutí sociální služby .

 

 

Architektonická bezbariérovost

ANO

IČ poskytovatele

71193430

Kontaktní údaje na poskytovatele

Adresa:Riegrovo náměstí 159, 76701 Kroměříž
Telefon:573 500 762
Email:kluckova@sskm.cz
Web:www.sskm.cz

Mapa

Fotografie zařízení


Kliknutím na obrázek ho zvětšíte a zobrazíte celou fotogalerii.

Kontaktujte službu

 

Akce