Jak pracovat s katalogem

Denní stacionář

piktogram piktogram

Služba naplňuje potřebu: Nácvik dovedností, Péče o vlastní osobu či domácnost

Území, na kterém je služba poskytována

Ambulantní forma / navštívím službu: Kroměříž

Maximální počet uživatelů v jeden okamžik: 10Komu je služba určena

Osoby se ZP - osoby s kombinovaným postižením

Osoby se ZP - osoby s mentálním postižením


Věkové skupiny

19-26 let

27-64 let

Kontaktní údaje na službu

Adresa:Karla Čapka 3333, 76701 Kroměříž
Telefon:573 509 532
Email:stacionar@sskm.cz; perutkova@sskm.cz
Web:www.sskm.cz

Popis sociální služby

1. Komu je služba určena

Cílová skupina

Do denního stacionáře mohou být přijati žadatelé starší 19 let s mentálním postižením a žadatelé s kombinovaným postižením. Věková struktura uživatelů je 19 až 64 let.

2. Smysl, poslání a cíl služby

Poslání

Posláním denního stacionáře je poskytnutí podpory a pomoci osobám s mentálním postižením, popřípadě s jinými přidruženými vadami, směřující ke spokojenému zvládání jejich osobního života včetně možnosti osobní seberealizace. Uživatele podporujeme v optimálním rozvoji jejich osobnosti tak, aby jim zůstávala zachována nejvyšší míra nezávislosti na pomoci jiných.

Cíl vedoucí k naplňování poslání denního stacionáře

Základním cílem naší služby je prostřednictvím nabídky různých forem činností a aktivizací umožnit zdravotně postiženým občanům ohroženým sociálním vyloučením produktivně a smysluplně prožít volný čas, prohlubovat jejich soběstačnost a samostatnost, pomoci jim dosáhnout maximálně možného rozvoje vědomostí, schopností, dovedností a zájmů, začlenit se do běžného společenského dění, orientovat se v jeho pravidlech a prožívat tak život co nejpodobnější životu jejich zdravých vrstevníků. Ve spolupráci s uživatelem se snažíme realizovat cíle stanovené v jeho individuálním plánu.

 

Zásady poskytované služby

 

  • úzká spolupráce s rodinou uživatele
  • individuální přístup k uživateli - respektování individuálních potřeb uživatele, přijímání uživatele v jeho jedinečnosti
  • integrace uživatele – spolupráce s veřejností, zapojení do společenského života
  • samostatnost a nezávislost  – podpora v udržení si stávajících schopností a dovedností, zachování nejvyšší možné míry nezávislosti uživatele
  • vzájemná komunikace – budování vzájemné důvěry, akceptování názorů skupiny

 

 

3. Nabízené činnosti

Sociální služba je poskytována na základě písemně uzavřené smlouvy o poskytování sociální služby.

Služba obsahuje tyto základní činnosti:

a) pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu,

b) pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu,

c) poskytnutí stravy,

d) výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti,

e) zprostředkování kontaktu se společenským prostředím,

f) sociálně terapeutické činnosti,

g) pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí.

 

4. Specifika služby

Okamžitá kapacita: 10 uživatelů

Z hlediska skupinové práce - 10 uživatelů.

Z hlediska individuální práce 10 uživatelů na 2,0 pracovní úvazky pracovníka v přímé péči v daný okamžik.

Služba je poskytována v souladu se zákonem 108/2006 Sb., o sociálních službách

Služby denního stacionáře jsou poskytovány v pracovní dny -  od pondělí do pátku od 6,30 hod. do 15.30 hod.

Kontakty:

Vedoucí denního stacionáře:

Mgr. Věra Mikulová

Telefon: 774 771 057

E-mail: mikulova@sskm.cz

Koordinátorka:

Mgr. Lucie Karásková

Telefon: 720 998 431

E-mail: stacionar@sskm.cz

Sociální pracovnice:

Bc. Radka Křupková

Telefon: 602 659 671

E-mail: krupkova@sskm.cz

 

 

  • Identifikátor sociální služby: 6962438
  • Druh sociální služby: § 46 - Denní stacionáře
  • Skupina služby: Služby sociální péče
  • Služba je poskytována od: 02.04.2007

Časový rozsah poskytování služby

Ambulantní forma

Pondělí: 06:30 - 15:30
Úterý: 06:30 - 15:30
Středa: 06:30 - 15:30
Čtvrtek: 06:30 - 15:30
Pátek: 06:30 - 15:30

Úhrada za služby

PLACENÁ SLUŽBA

Finanční účast uživatele je v souladu se zákonem č. 108/2006 Sb.,o sociálních službách a cena služby se řídí ustanovením vyhlášky 505/2006 Sb. v platném znění.

Informace o úhradách  naleznete na stránkách: www.sskm.cz nebo zde

Další informace poskytne sociální pracovnice :

Bc.Radka Křupková - tel: 602 659 671

                              email: krupkova@sskm.cz

 

Fakultativní činnosti

ANO

  Informace o fakulativních činnostech poskytne sociální pracovnice Bc. Radka Křupková  - tel 602 659 671.

Aktuální sazebník fakultativních činností je k dispozici na www.sskm.cz.

Výše úhrad za fakultativní činnosti jsou vždy přílohou Smlouvy o poskytnutí sociální služby .

 

 

Architektonická bezbariérovost

ANO

IČ poskytovatele

71193430

Kontaktní údaje na poskytovatele

Adresa:Riegrovo náměstí 159, 76701 Kroměříž
Telefon:573 500 762
Email:kluckova@sskm.cz
Web:www.sskm.cz

Mapa

Fotografie zařízení


Kliknutím na obrázek ho zvětšíte a zobrazíte celou fotogalerii.

Kontaktujte službu

 

Akce