Jak pracovat s katalogem

Denní stacionář Luhačovice

piktogram piktogram

Služba naplňuje potřebu: Nácvik dovedností, Péče o vlastní osobu či domácnost

Území, na kterém je služba poskytována

Ambulantní forma / navštívím službu: Luhačovice

Maximální počet uživatelů v jeden okamžik: 6Komu je služba určena

Senioři

Ostatní (Ambulantní - Osoby s částečným zrakovým nebo sluchovým postižením, osoby se zdravotním postižením s částečným pohybovým omezením, osoby od 19ti let s mentálním a kombinovaným postižením, které jsou schopné se částečně do režimu DS zapojit.)


Věkové skupiny

19-26 let

27-64 let

65-80 let

Nad 80 let

Kontaktní údaje na službu

Adresa:Hradisko 100, 76326 Luhačovice
Telefon:731 646 717
Email:stacionar@luhacovice.charita.cz
Web:www.luhacovice.charita.cz

Popis sociální služby

1. Komu je služba určena

Cílová skupina

Osoby se zdravotním postižením
Osoby od 19ti let s částečným zrakovým nebo sluchovým postižením, osoby od 19ti let se zdravotním postižením s částečným pohybovým omezením, osoby od 19ti let s mentálním a kombinovaným postižením, které jsou schopny dodržovat denní režim v DS, osoby, které jsou schopny alespoň částečně se zapojit do aktivit DS.
Senioři
Senioři, senioři s pohybovým omezením, senioři s počínající demencí, osoby, které jsou schopny alespoň částečně se zapojit do aktivit DS.
Služba je určena především obyvatelům žijícím v oblasti působnosti Charity Luhačovice. V případě volné kapacity je možné přijmout také žadatele, který nemá trvalé bydliště v dané lokalitě.
Zásady poskytování

Služba je určena především obyvatelům žijícím v oblasti působnosti Charity Luhačovice. V případě volné kapacity je možné přijmout také žadatele, který nemá trvalé bydliště v dané lokalitě.

2. Smysl, poslání a cíl služby

Poslání DS

Posláním DS je poskytování kvalitní ambulantní služby lidem, kteří mají sníženou soběstačnost z důvodu věku, mentálního, tělesného či kombinovaného postižení s důrazem na respektování jejich důstojnosti a dodržování lidských práv. Služby jsou zaměřeny na podporu samostatnosti uživatelů, nabízí aktivní a zajímavé naplnění času a začleňování uživatelů do běžné společnosti. Nabídku služeb využívají uživatelé dle svých individuálních potřeb a přání.

Cílem DS je:
- Uživatel, který nepociťuje sociální izolovanost.
- Uživatel, který aktivně tráví svůj čas.
- Uživatel, který setrvává co nejdéle v domácím prostředí (co nejpozději odchází do pobytového zařízení).
- Uživatel, který bez obav uplatňuje svá přání, osobní cíle a představy v souvislosti s individuálními plány.
- Uživatel, který udržuje získané schopnosti a rozvíjí nové.

Základní principy poskytování služeb DS
- Princip individuality
- Princip aktivizace uživatele
- Princip přizpůsobování potřebám uživatelů služeb
- Princip sociálního začleňování uživatelů
- Princip křesťanských hodnot

3. Nabízené činnosti

Popis služby
Naplnění základních činností ze zákona
Služby Denního stacionáře jsou poskytovány v rozsahu činností na základě Zákona o sociálních službách a na základě prováděcí vyhlášky MPSV a dle potřebnosti jednotlivých klientů.
Základní činnosti při poskytování služeb Denního stacionáře podle § 46 Zákona o soc. službách:
a) Pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu.
b) Pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu.
c) Poskytnutí stravy.
d) Výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti.
e) Zprostředkování kontaktu se společenským prostředím.
f) Sociálně terapeutické činnosti.
g) Pomoc při uplatňování práv oprávněných zájmů a při obstarávání osobních
záležitostí.
Služby poskytujeme na základě individuálních potřeb uživatele:
Výkony provádějí pečovatelky – aktivizační pracovnice na základě platného ceníku, jedná se o:

 • Pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu:

1. pomoc při oblékání a svlékání včetně speciálních pomůcek;
2. pomoc při přesunu na lůžko nebo vozík;
3. pomoc při prostorové orientaci, samostatném pohybu ve vnitřním prostoru;
4. pomoc a podpora při podávání jídla a pití.

 • Pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu:

1. pomoc při úkonech osobní hygieny;
2. pomoc při použití WC.

 •  Poskytnutí stravy:

- zajištění stravy přiměřené době poskytování služby a odpovídající věku, zásadám racionální výživy a potřebám dietního stravování,

 • Výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti:

1. pracovně výchovná činnost;
2. nácvik a upevňování motorických, psychických a sociálních schopností a dovedností;
3. vytvoření podmínek pro zajišťování přiměřeného vzdělávání nebo pracovního uplatnění.

 •  Zprostředkování kontaktu se společenským prostředím:

- pomoc při obnovení nebo upevnění kontaktu s rodinou a pomoc a podpora při dalších aktivitách podporujících sociální začleňování osob.

 • Sociálně terapeutické činnosti:

- socioterapeutické činnosti, jejichž poskytování vede k rozvoji nebo udržení osobních a sociálních schopností a dovedností podporujících sociální začleňování osob.

 • Pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí:

- pomoc při komunikaci vedoucí k uplatňování práv a oprávněných zájmů.

Pravidla poskytování služby
Každý uživatel při sepisování smlouvy obdrží v písemné podobě Vnitřní pravidla poskytování služby, se kterými je podrobně a prokazatelně seznámen. Svým podpisem stvrzuje, že pravidla přečetl, a že jim plně porozuměl a zavazuje se a je povinen tato pravidla dodržovat.

4. Specifika služby

Program DS

Aktivizační programy pro seniory

Do aktivizačních programů pro seniory zapojujeme i širokou veřejnost především z řad seniorů a zájemců os službu. Aktuální program naleznete zde: http://www.luhacovice.charita.cz/aktualni-program-denniho-stacionare.

 

 • Identifikátor sociální služby: 3349012
 • Druh sociální služby: § 46 - Denní stacionáře
 • Skupina služby: Služby sociální péče
 • Služba je poskytována od: 01.10.2005

Časový rozsah poskytování služby

Ambulantní forma

Pondělí: 07:00 - 15:30
Úterý: 07:00 - 15:30
Středa: 07:00 - 15:30
Čtvrtek: 07:00 - 15:30
Pátek: 07:00 - 15:30

Úhrada za služby

PLACENÁ SLUŽBA

DS je sociální službou dle zákona č. 108/2006 o sociálních službách § 46 poskytuje rozsah čiností dle platného ceníku. Více na http://www.luhacovice.charita.cz/kde-nas-najdete/?s=denni-stacionar-luhacovice#directory-detail.

Fakultativní činnosti

ANO

Architektonická bezbariérovost

ANO

Bezbariérový přístup do budovy je umožněn přes prostory Denního stacionáře. Přízemí Denního stacionáře je bezbariérové (spolu s WC a sprchpu). DS má k dispozici táké keramickou dílnu, která je také bezbariérová.

Název poskytovatele

Charita Luhačovice

IČ poskytovatele

73633071

Kontaktní údaje na poskytovatele

Adresa:Hradisko 100, 76326 Luhačovice
Telefon:577 132 355
Email:reditel@luhacovice.charita.cz
Web:www.luhacovice.charita.cz

Mapa

Fotografie zařízení

canisterapiekeramické tvořeníturnaj v ruských kuželkách


Kliknutím na obrázek ho zvětšíte a zobrazíte celou fotogalerii.

Kontaktujte službu

 

Akce