Jak pracovat s katalogem

Denní stacionář s ment. postižením a duš. onemocněním

piktogram piktogram piktogram

Služba naplňuje potřebu: Nácvik dovedností, Péče o vlastní osobu či domácnost, Zapůjčení kompenzačních pomůcek

Území, na kterém je služba poskytována

Ambulantní forma / navštívím službu: Zlín

Maximální počet uživatelů v jeden okamžik: 30Komu je služba určena

Osoby se ZP - osoby s chronickým duševním onemocněním

Osoby se ZP - osoby s kombinovaným postižením

Osoby se ZP - osoby s mentálním postižením

Osoby se ZP - osoby s tělesným postižením


Věkové skupiny

19-26 let

27-64 let

Kontaktní údaje na službu

Adresa:Zarámí 4077, 76001 Zlín
Telefon:725 440 514
Email:socialni.zlin@hvezdazu.cz
Web:www.hvezdazu.cz

Popis sociální služby

1. Komu je služba určena

Sociální služba je určena osobám s chronickým duševním onemocněním, s tělesným, mentálním a kombinovaným postižením ve věku od 19 do 64 let.

2. Smysl, poslání a cíl služby

Poslání:

Základním posláním Denního stacionáře je poskytovat ambulantní služby klientům tak, aby u nich docházelo k přirozenému, nenásilnému a včasnému začleňování do společnosti, dále poskytovat sociální služby s programy, které podporují klienty v samostatnosti, napomáhají k jejich zapojení do konkrétních činností a rozvíjí osobnostní složky klientů. Sociální služba jim umožňuje rozvoj dovedností, vědomostí, navazování uspokojivých sociálních vztahů, vzdělávání a aktivní využití volného času.

Cíle:

  • Rozvíjet jednotlivé stránky osobnosti klienta.
  • Poskytovat kvalitní sociální službu (tj. splňovat standardy kvality) na základě potřebnosti klienta, vést jej k upevňování či zvyšování míry samostatnosti a soběstačnosti. Minimalizovat závislost klient na poskytované sociální službě.
  • Pomáhat v získávání či prohlubování vědomostí, dovedností a schopností klienta.
  • Respektovat individuální potřeby jedince.
  • Dosáhnout co možná nejvyššího stupně sociální integrace a sebeuplatnění našich klientů v intaktní společnosti, udržet klienty v kontaktu s jejich sociálním okolím a vyloučit tak riziko sociálního vyloučení.

3. Nabízené činnosti

Středisko Denní stacionář nabízí svým klientům v souladu se zákonem č. 108/2006 Sb., o sociálních službách §46, tyto základní činnosti:

1. Pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu - Pracovníci poskytují pomoc klientům při oblékání, přesunech na lůžko nebo vozík, při podávání jídla a pití, při prostorové orientaci a při veškerých činnostech, které díky svému postižení nezvládnou vykonávat sami.

2. Pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu - Pomoc poskytují pracovníci v sociálních službách. Klientovi je poskytována potřebná pomoc a podpora při úkonech osobní hygieny a při užívání WC.

3. Poskytnutí stravy - Klientům zajišťujeme oběd, který je odpovídající věku, zasádám racionální výživy a dle potřeb klientů i dietnímu stravování. Nabízíme stravování v celé šíři dietního systému.

4. Výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti - Pracovnice společně s klienty plánují a sestavují týdenní programy dle jejich zájmů, tak aby docházelo k upevňování a získávání motorických, psychických i sociálních schopností klienta. Aktivizační činnosti probíhají skupinovou a individuální formou.

5. Zprostředkování kontaktu se společenským prostředím - Klienti jsou neustále vedeni k využívání běžně dostupných služeb, pomoc a podporu jim poskytují pracovnice, které jim poskytují potřebný doprovod nebo asistenci při zajištění běžné služby.

6. Sociálně terapeutické činnosti - Společně s klientem stanovujeme oblasti, ve kterých je potřeba pomocí terapeutických činností upevnit či rozšířit jeho schopnosti a dovednosti. Sociálně terapeutické činnosti probíhají především v keramické nebo rukodělné dílně, kde si klienti nacvičují a osvojují základní pracovní návyky, procvičují si jemnou i hrubou motoriku, rozvíjí kreativitu a další důležité osobnostní složky.

7. Pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí - Pomoc spočívá zejména ve věci prosazení práv a zájmů uživatele, pomoc v jednání s úřady, soudy, vyřizování úředních listin, vyplňování formulářů, úředních tiskopisů a dalších. Pomoc v této oblasti poskytuje sociální pracovník střediska.

4. Specifika služby

Sociální službu Denní stacionář mohou díky rozsáhlé cílové skupině využívat i osoby se závažným typem postižení či onemocnění a nízkou mírou soběstačnosti, pro které není lehké najít sociální uplatnění ve společnosti.

  • Identifikátor sociální služby: 3253298
  • Druh sociální služby: § 46 - Denní stacionáře
  • Skupina služby: Služby sociální péče
  • Služba je poskytována od: 01.10.2000

Časový rozsah poskytování služby

Ambulantní forma

Pondělí: 06:30 - 18:00
Úterý: 06:30 - 18:00
Středa: 06:30 - 18:00
Čtvrtek: 06:30 - 18:00
Pátek: 06:30 - 18:00

Úhrada za služby

PLACENÁ SLUŽBA

Konkrétní informace o úhradách za sociální službu - Denní stacionář Vám podá odpovědný pracovník střediska.

Kontakt:

Sociální pracovník

Píšťková Jana, DiS., tel: 725 440 514, 577 005 590, email: socialni.zlin@hvezdazu.cz

Fakultativní činnosti

ANO

Sociální služba Denní stacionář nabízí svým klientům nad rámec základních činností stanovených zákonem č. 108/2006 Sb., o sociálních službách §46, tyto fakultativní činnosti:

1. autodoprava - v případě potřeby je zajištěna doprava klientů služebním vozidlem “HVĚZDA – občanské sdružení“, a to za úhradu. Zejména je tato služba využívána klienty při přepravě do zařízení a zpět do sociálního prostředí nebo při návštěvě společenských, kulturních a jiných akcích.

2. perličková koupel - klientům střediska jsou nabízeny služby perličkové vany, která blahodárně působí na krevní oběh. Na perličkové koupeli je vyžadována finanční spoluúčast klienta.

3. volnočasové aktivity - klient si hradí společenské a volnočasové aktivity konané mimo zařízení. Požadovaná finanční spoluúčast je ve výši skutečné ceny akce.

Architektonická bezbariérovost

ANO

Denní stacionář poskytuje své činnosti v devítipatrovém objektu přímo v centru města Zlína, na adrese Zarámí 4077, Zlín. Objekt zcela splňuje veškeré požadavky týkající se bezbariérovosti, prostorového řešení, potřebného vybavení, ale i dostupnosti v rámci všech dopravních sítí. Celkovou bezbariérovost objektu zajišťují dva výtahy.

Název poskytovatele

"HVĚZDA z.ú."

IČ poskytovatele

70829560

Kontaktní údaje na poskytovatele

Adresa:Masarykova 443, 76302 Zlín
Telefon:606 722 666
Email:sekretariat@hvezdazu.cz
Web:www.hvezdazu.cz

Mapa

Fotografie zařízení

Společenská místnostRukodělná dílnaKeramická dílnaSnoezelenSpolečná jídelnaPerličková koupel


Kliknutím na obrázek ho zvětšíte a zobrazíte celou fotogalerii.

Kontaktujte službu

 

Akce