Jak pracovat s katalogem

Denní stacionář ZAHRADA

piktogram piktogram

Služba naplňuje potřebu: Nácvik dovedností, Péče o vlastní osobu či domácnost

Území, na kterém je služba poskytována

Ambulantní forma / navštívím službu: Vsetín

Maximální počet uživatelů v jeden okamžik: 12Komu je služba určena

Osoby se ZP - osoby s ALZ a jinými typy demencí

Osoby se ZP - osoby s chronickým duševním onemocněním

Senioři


Věkové skupiny

27-64 let (Ambulantní - od 50-ti let)

65-80 let

Nad 80 let

Kontaktní údaje na službu

Adresa:Strmá 26, 75501 Vsetín
Telefon:739332964, 571999407
Email:orsagova@diakonievsetin.cz
Web:www.diakonievsetin.cz

Popis sociální služby

1. Komu je služba určena

Denní stacionář Zahrada je určen pro seniory a osoby nad 50 let ze Vsetína a okolí s chronickými chorobami a/nebo se syndromy demence, poruchami paměti a sníženou schopností orientace v rozsahu, který neumožňuje nebo ztěžuje samostatný pobyt v domácím prostředí.

 

2. Smysl, poslání a cíl služby

Posláním stacionáře Zahrada je pomoc seniorům a osobám starším 50 let k dosažení či udržení dobré kvality života prostřednictvím osobní účasti na aktivitách stacionáře.

Cílem denního stacionáře Zahrada je umožnit lidem z výše uvedené cílové skupiny:

  1. aby mohli co nejdéle zůstat ve svém přirozeném prostředí, v rodinném zázemí, tedy neodcházeli předčasně do zařízení ústavní péče;
  2. aby mohli žít život v co největší možné míře obdobný životu svých vrstevníků, zachovali si svůj způsob života, návyky, obvyklé činnosti, pohybové schopnosti;
  3. vytvořit společenství, jehož budou plnohodnotnou součástí, a kde se budou cítit dobře, bezpečně, jistě, respektováni a přijímáni;
  4. prostřednictvím stimulace a aktivizace uživatelů zachovat co nejdéle jejich kognitivní, pohybové a smyslové funkce a v co největší možné míře zpomalit proces úbytku těchto schopností.

 

Principy péče:

Jedná se o službu ambulantní, poskytovanou tak, aby byla lidem z cílové skupiny umožněna maximální dostupnost. Kapacita služby je 12 osob. To znamená, že v daný okamžik můžeme poskytnout služby zároveň maximálně 12 uživatelům. Vzhledem k tomu, že služeb stacionáře Zahrada není využíváno rovnoměrně, jsme schopni pomoci mnohem většímu počtu seniorů a jejich rodinám (cca 30 rodin).

 

Dobrovolnost

Uživatelé využívají služby denního stacionáře Zahrada dobrovolně, na základě svého vlastního rozhodnutí a v souladu se svými zájmy a potřebami. Nikdo nemůže být nucen využívat služby denního stacionáře Zahrada. Pracovníci denního stacionáře Zahrada vytvářejí podmínky pro seberealizaci každého uživatele služby v rámci aktivizačních programů. Respektují zásadu, že právo na seberealizaci jednotlivce je nezpochybnitelné, pokud nevede k omezení stejného práva u druhých osob.

 

Rovnost

Denní stacionář Zahrada poskytuje služby všem uživatelům bez rozdílu pohlaví, rasy, barvy pleti, národního nebo sociálního původu, jazyka, příslušnosti k národnostní nebo etnické menšině, víry a náboženství, politického či jiného smýšlení, majetku, rodu nebo jiného postavení. Denní stacionář Zahrada se snaží co nejvíce odstranit bariéry prostorové, psychosociální i finanční, které by osobám, patřícím k cílové skupině, bránily využít naše služby.

 

Individuální přístup

Pracovníci denního stacionáře Zahrada respektují individualitu a jedinečnost každého člověka, jeho potřeb a zájmů. To se promítá do individuálního přístupu v poskytování služeb uživatelům. Pracovníci denního stacionáře Zahrada zároveň přihlížejí k celkové situaci daného uživatele, berou v úvahu všechny souvislosti, nejen dílčí aspekty. Poskytování služeb je přizpůsobováno individuálním potřebám uživatele a jejich změnám (individuální plán služby je součástí smlouvy (příloha č. 4 – Sjednaný rozsah služby), aktualizace individuálního plánu se provádí co 3 měsíce).

 

Respektování základních křesťanských hodnot

Pomoc lidem, kteří jsou v nouzi, je jednou ze základních křesťanských hodnot, kterou se Diakonie ČCE – středisko Vsetín snaží naplňovat. Pracovníci denního stacionáře Zahrada uznávají jedinečnou hodnotu, důležitost a důstojnost každého člověka, a nutnost přistupovat ke každému uživateli s empatíí, láskou a pochopením.

 

Odbornost a etika práce

Všichni pracovníci denního stacionáře Zahrada usilují o to, aby služby byly poskytovány na vysoké odborné úrovni a v souladu se zákonem o sociálních službách a se standardy kvality sociálních služeb. Pracovníci denního stacionáře Zahrada dodržují Etický kodex sociálních pracovníků České republiky a Etický kodex pracovníků v Diakonii.

 

 

3. Nabízené činnosti

V denním stacionáři Zahrada poskytujeme tyto služby:

a) pomoc při zvládání běžné péče o vlastní osobu:

1. pomoc při oblékání a svlékání včetně speciálních pomůcek,

2. pomoc při přesunu na lůžko nebo vozík,

3. pomoc při prostorové orientaci a samostatném pohybu ve vnitřním prostoru,

4. pomoc a podpora při podávání jídla a pití,

 

b) pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu:

1. pomoc při úkonech osobní hygieny,

2. pomoc při použití WC,

 

c) poskytnutí stravy (dopolední svačina, oběd, odpolední svačina)

 

d) aktivizační činnosti; nácvik a upevňování motorických, psychických a sociálních schopností a dovedností,

 

e) zprostředkování kontaktu se společenským prostředím:

 

f) sociálně terapeutické činnosti

 

g) pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí; pomoc při komunikaci vedoucí k uplatňování práv a oprávněných zájmů

 

h) základní sociální poradenství.

 

Další nabízené služby:

• dovoz do stacionáře, odvoz ze stacionáře - po Vsetíně a z obcí vzdálených do 10 km od Vsetína

 

  • Sociální služba je poskytována na základě písemně uzavřené smlouvy o poskytování sociální služby.
  • Za služby denního stacionáře Zahrada se platí podle aktuálního ceníku služeb.

4. Specifika služby

Stacionář Zahrada je specializován zejména na péči o seniory s poruchami paměti.

  • Identifikátor sociální služby: 3893111
  • Druh sociální služby: § 46 - Denní stacionáře
  • Skupina služby: Služby sociální péče
  • Služba je poskytována od: 27.11.2006

Časový rozsah poskytování služby

Ambulantní forma

Pondělí: 07:30 - 17:00
Úterý: 07:30 - 17:00
Středa: 07:30 - 17:00
Čtvrtek: 07:30 - 17:00
Pátek: 07:30 - 17:00

Úhrada za služby

PLACENÁ SLUŽBA

Fakultativní činnosti

ANO

Zajišťujeme dovozy a odvozy naším automobilem. Naše pečovatelka ráno seniora vyzvedne v bytě, doprovodí do automobilu a doveze do stacionáře. Odpoledne při cestě zpět doprovodí pečovatelka seniora do auta, doveze před jeho dům a doprovodí až do bytu.

Architektonická bezbariérovost

ANO

Název poskytovatele

Diakonie ČCE - středisko Vsetín

IČ poskytovatele

73633178

Kontaktní údaje na poskytovatele

Adresa:Strmá 34, 75501 Vsetín
Telefon:731 517 257
Email:reditel@diakonievsetin.cz
Web:www.diakonievsetin.cz

Mapa

Fotografie zařízení


Kliknutím na obrázek ho zvětšíte a zobrazíte celou fotogalerii.

Kontaktujte službu

 

Akce