Jak pracovat s katalogem

Diakonie ČCE - středisko CESTA

piktogram piktogram

Služba naplňuje potřebu: Nácvik dovedností, Péče o vlastní osobu či domácnost

Území, na kterém je služba poskytována

Ambulantní forma / navštívím službu: Uherské Hradiště

Maximální počet uživatelů v jeden okamžik: 12Komu je služba určena

Osoby se ZP - osoby s kombinovaným postižením

Osoby se ZP - osoby s mentálním postižením


Věkové skupiny

1-6 let (Ambulantní - od 6 let)

7-10 let

11-15 let

16-18 let

19-26 let

27-64 let

Kontaktní údaje na službu

Adresa:Na Stavidle 1266, 68601 Uherské Hradiště
Telefon:603 731 670
Email:stacionar@strediskocesta.cz
Web:www.strediskocesta.cz

Popis sociální služby

1. Komu je služba určena

Cílovou skupinou jsou osoby ve věku od 6 do 65 let se středním až těžkým mentálním či kombinovaným postižením z regionu Uherskohradišťska. Jedná se o osoby s určitou měrou závislosti na pomoci jiné osoby, jejichž zdravotní postižení a rodinná situace vyžaduje individuální podporu a péči.

2. Smysl, poslání a cíl služby

Denní stacionář v Uherském Hradišti poskytuje službu osobám s mentálním a kombinovaným postižením. Posláním denního stacionáře je zajistit pomoc a podporu osobám v nepříznivé životní situaci, která je dána především jejich zdravotním postižením
a potřebou péče druhé osoby. Služby jsou poskytovány tak, aby osobám s mentálním a kombinovaným postižením zachovaly stávající způsob života a udržely přirozené vztahové sítě.

 

Zásada individuality klienta – klademe důraz na individuální přístup k jednotlivým klientům, bereme v potaz individualitu jednotlivých klientů.
Zásada respektu a dodržování práv – důsledně zajišťujeme dodržování lidských práv našich klientů.
Zásada celostního přístupu – při poskytování péče se zaobíráme i okolními faktory, které mohou na klienta působit.
Zásada flexibility – při poskytování péče našim klientům se snažíme, co nejvíce přizpůsobit jejich potřebám, a také potřebám zákonných zástupců či opatrovníků.
Zásada odbornosti a profesionality – pracovníci DS jsou odborně a pravidelně proškolování, tak aby se klientům dostávala, co nejlepší a nejprofesionálnější péče.
Zásada udržování vztahů s rodinou – kladný vztah se zákonným zástupcem či opatrovníkem je pro nás a i pro poskytování kvalitní péče velmi důležitý. Proto si zakládáme na udržování dobrých vztahů.

 

3. Nabízené činnosti

Služba podle zákona obsahuje tyto základní činnosti:
a) pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu,
b) pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu,
c) poskytnutí stravy,
d) výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti,
e) zprostředkování kontaktu se společenským prostředím,
f) sociálně terapeutické činnosti,
g) pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí.


Snahou denního stacionáře je nejen zajištění základních potřeb klientů, ale také jejich další rozvoj a posun. S klienty se proto pracuje na upevňování získaných dovedností, rozvíjení si nových, a to především v oblasti sebeobsluhy a komunikace. Neméně podstatnou skutečností je také to, že klientům denní stacionář umožňuje dostat se z izolace rodinného kruhu do kolektivu svých vrstevníků. Každý klient denního stacionáře má zpracován individuální plán. Na jeho tvorbě se podílí on sám ve spolupráci především s klíčovým pracovníkem, dále pak případně se svou rodinou, se svým zákonným zástupcem/opatrovníkem či s pracovním týmem služby. Obsahem plánu jsou vytyčené cíle, ke kterým by se měl každý klient postupně dopracovat. Celé toto dění je prokládáno relaxačními a stimulačními prvky. Využívá se míčkovacího bazénu či klidové místnosti, k dispozici je velká škála rehabilitačních a stimulačních pomůcek. Samozřejmostí je zapojování klientů do společenského prostředí v podobě návštěv kulturních akcí, účast klientů na akcích pořádaných střediskem apod.

4. Specifika služby

Komu není služba určena:

  • Osobám, které nespadají do cílové skupiny.
  • Osobám se zdravotním stavem vyžadujícím odbornou zdravotní péči a osobám, jejichž zdravotní stav vyžaduje ošetřovatelskou péči anebo pobyt ve zdravotnickém zařízení.
  • Klientům vyžadujícím péči nad rámec poskytované služby (např. Znaková řeč).
  • Osobám, jejichž zdravotní stav by ohrožoval zdraví a život zaměstnanců organizace či ostatních klientů denního stacionáře (např. Osobám s přenosným infekčním onemocněním, osobám s agresivním chováním atd.).
  • Osobám s duševním onemocněním či pod vlivem návykových látek, které nejsou schopny kolektivního soužití s ostatními klienty denního stacionáře.
  • Identifikátor sociální služby: 8496098
  • Druh sociální služby: § 46 - Denní stacionáře
  • Skupina služby: Služby sociální péče
  • Služba je poskytována od: 05.01.1998

Časový rozsah poskytování služby

Ambulantní forma

Pondělí: 07:30 - 15:00
Úterý: 07:30 - 15:00
Středa: 07:30 - 15:00
Čtvrtek: 07:30 - 15:00
Pátek: 07:30 - 15:00

Úhrada za služby

PLACENÁ SLUŽBA

Služba je poskytovaná na základě platného sazebníku: http://www.strediskocesta.cz/o-stredisku-cesta/sazebniky-uhrad/

Fakultativní činnosti

NE

Architektonická bezbariérovost

ANO

Název poskytovatele

Diakonie ČCE - středisko CESTA

IČ poskytovatele

65267991

Kontaktní údaje na poskytovatele

Adresa:Na Stavidle 1266, 68601 Uherské Hradiště
Telefon:604 298 294
Email:reditelstvi@strediskocesta.cz
Web:www.strediskocesta.cz

Mapa

Fotografie zařízení


Kliknutím na obrázek ho zvětšíte a zobrazíte celou fotogalerii.

Kontaktujte službu

 

Akce