Jak pracovat s katalogem

Domov pro osoby se zdravotním postižením Javorník, Chvalčov

piktogram

Služba naplňuje potřebu: Dlouhodobé ubytování spojené s dalšími službami

Území, na kterém je služba poskytována

Pobytová forma / služba s bydlením: Chvalčov

Počet lůžek: 81Komu je služba určena

Osoby se ZP - osoby s kombinovaným postižením

Osoby se ZP - osoby s mentálním postižením


Věkové skupiny

16-18 let (Pobytová - od 18 let)

19-26 let

27-64 let

65-80 let

Nad 80 let

Kontaktní údaje na službu

Adresa:Javornická 830, 76872 Chvalčov
Telefon:573 380 063
Email:tomas.stastny@ssluh.cz
Web:www.ssluh.cz

Popis sociální služby

1. Komu je služba určena

Rada Zlínského kraje, usnesení č. 0515/R17/19 ze dne 8. 7. 2019 schválila:

zastavení přijímání uživatelů do Domova pro osoby se zdravotním postižením Javorník, Chvalčov, identifikátor služby 5001473, s cílem snižování kapacity v souladu s Aktualizací č. 1 Koncepce rozvoje sociálních služeb pro osoby se zdravotním postižením poskytovaných příspěvkovými organizacemi Zlínského kraje na období 2015-2020, uvedenou v příloze č. 0532-19-P03, ve službách poskytovaných v organizačních jednotkách začleněných do příspěvkové organizace Sociální služby Uherské Hradiště, IČO 00092096.

Do doby, než bude dosažena kapacita Domova pro osoby se zdravotním postižením Javorník, Chvalčov stanovená výše uvedeným usnesením Rady Zlínského kraje, budou přijaté žádosti o poskytnutí sociální služby zamítnuty s odkazem na usnesení Rady Zlínského kraje.

Po dosažení kapacity stanovené usnesením Rady Zlínského kraje č. 0515/R17/19 bude tato informace zveřejněna na webových stránkách zařízení. V souladu s tímto si mohou žadatelé podávat žádosti o poskytnutí sociální služby v Domově pro osoby se zdravotním postižením Javorník, Chvalčov, které budou řešeny standardním postupem.

 

DZP Javorník, Chvalčov je koedukované zařízení pro osoby s mentálním nebo kombinovaným postižením (přidružené tělesné nebo smyslové postižení) od 18- ti let věku, které pro své zdravotní a sociální znevýhodnění potřebují celodenní péči v domově pro osoby se zdravotním postižením.

Pobytová sociální služba je určena:

 • Ženám a mužům s primárně mentálním postižením nebo kombinovaným postižením (přidružené tělesné nebo smyslové postižení)
 • Osobám od 18-ti let věku
 • Osobám s vysokou mírou potřeby péče

Pobytová sociální služba není určena:

 • Osobám, jejichž zdravotní stav vyžaduje poskytnutí ústavní péče ve zdravotnickém zařízení
 • Osobám, jež nejsou schopny pobytu v zařízení sociálních služeb z důvodu akutní infekční nemoci
 • Osobám, jejichž chování by z důvodu duševní poruchy závažným způsobem narušovalo soužití.

 

2. Smysl, poslání a cíl služby

Posláním Domova pro osoby se zdravotním postižením Javorník, Chvalčov je na základě individuálního přístupu poskytovat osobám se sníženou soběstačností přiměřenou podporu a pomoc k prožívání aktivního a kvalitního života bez sociálního vyloučení.

Za cíl si klademe:

 • Zvyšovat kvalitu života osobám se zdravotním postižením, podporovat je v samostatnosti a soběstačnosti
 • Pomáhat osobám se zdravotním postižením v oblasti zaměstnávání
 • Podporovat a pomáhat při využívání veřejných zdrojů služeb a při naplňování volného času
 • Připravovat osoby se zdravotním postižením pro přechod do jiného typu sociální služby s nižší mírou podpory
 • Zřídit nový typ sociální služby – chráněné bydlení

3. Nabízené činnosti

V DZP Javorník, Chvalčov se poskytují pobytové služby osobám, které mají sníženou soběstačnost z důvodu zdravotního postižení, jejichž situace vyžaduje pravidelnou pomoc jiné fyzické osoby.

Služba obsahuje tyto základní činnosti:

a) poskytnutí ubytování

b) poskytnutí stravy

c) pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu

d) pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu

e) výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti

f) zprostředkování kontaktu se společenským prostředím

g) sociálně terapeutické činnosti

h) pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí

 

Sociální služba je poskytována na adrese Javornická 830, Chvalčov, 768 72, doprovody v rámci základních činností mohou být realizovány i mimo adresu zařízení.

 

DZP Javorník Chvalčov je součástí Sociálních služeb Uherské Hradiště, je otevřen od 19. května 1994. Domov je dopravně dostupný, v blízkosti je autobusová zastávka. Nejbližší vlakové nádraží je v Bystřici pod Hostýnem.

Domov je tvořen centrální budovou, ve které se nachází dvě oddělení pro klienty s vysokou mírou podpory, centra denních aktivit, dílny pracovní terapie, ateliér, rehabilitace s vodoléčbou, administrativa domova a kuchyně.  V přízemí centrální budovy se nachází tzv. samostatné bydlení pro klienty s nízkou a střední mírou podpory, kteří se přípravují na přechod do jiného typu sociální služby (Chráněné bydlení). Mimo hlavní budovu stojí 4 samostatné pavilony v podobě rodinných domků pro klienty se střední a vysokou mírou podpory. Celý komplex uzavírají technické budovy, v areálu se nachází i víceúčelové hřiště a bazén.

Všechny služby poskytované klientům jsou přizpůsobeny jejich potřebám a realizují se na základě písemné Smlouvy o poskytnutí sociální služby. Druh a rozsah poskytované sociální služby je stanoven zákonem č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, kde jsou uvedeny základní činnosti, které je domov povinen poskytnout klientům ve výši přiznaného příspěvku na péči. Nad tento rámec jsou poskytovány navíc fakultativní činnosti za úhradu (dle vnitřního předpisu) - na základě požadavku klienta.

DZP Javorník, Chvalčov je bezbariérové zařízení odpovídající kapacitě, charakteru služeb, potřebám a zájmům klientů. Prostředí a vybavení zařízení je přizpůsobeno zdravotnímu postižení klientů, kteří tyto služby využívají.

Ubytování je nabízeno ve 3 kategoriích (jednolůžkové, dvoulůžkové a tří a vícelůžkové pokoje) se samostatným nebo společným sociálním zařízením.

Klientům je poskytována celodenní strava v rozsahu 4 jídel, k dispozici je strava racionální, dietní, diabetická a bezlepková.

Domov Javorník vytváří podmínky pro to, aby prostory pro poskytování služeb odpovídaly platným obecně závazným normám.

Vnitřní prostory zařízení odpovídají hygienickým a protipožárním předpisům.

Pravidla pro využívání prostor DZP Javorník, Chvalčov jsou zakotvena v Domovním řádu a Provozním řádu. S těmito řády jsou seznámeni všichni pracovníci a klienti při přijetí do domova.

V okamžiku přijetí klient začíná využívat prostory zařízení, které definujeme jako prostory soukromé a společné.

Soukromé prostory:

Prostor, který je užíván klientem jako soukromou osobou (pokoj, část pokoje, postel, noční stolek, skříň). Klient má možnost zařídit si svůj soukromý prostor dle svého uvážení tak, aby se v něm cítil dobře. Může si do zařízení vzít předměty, které jsou mu blízké (obrazy, květiny, lampu atd.), ale i zde je nutné brát ohled i na ostatní klienty.

Všichni pracovníci zařízení jsou povinni respektovat soukromé prostory klientů, tyto prostory musí být klientům přístupné s možností zamykání.

Společné prostory:

Prostor, který je užíván klienty společně. Společné prostory svým vybavením a uspořádáním odpovídají míře zdravotního postižení dané skupiny klientů.

 

4. Specifika služby

Na základě usnesení Rady Zlínského kraje č. 0515/R17/19 jsou žádosti zamítnuty. Žadatelům je zasláno písemné oznámení o odmítnutí poskytnutí sociální služby včetně podání informací o jiných vhodných zařízení. 

Postup při odmítnutí zájemce o sociální službu

V případě odmítnutí žadatele z důvodu uvedených v zákoně č. 108/2006 Sb. § 91 odst. 3, písm. a) a d) zašle sociální pracovnice žadateli oznámení o odmítnutí poskytnutí sociální služby, ve kterém podá informaci o jiném vhodném zařízení.

Důvody odmítnutí uzavření smlouvy se zájemcem o poskytování sociální služby:

a) poskytovatel neposkytuje sociální službu, o kterou osoba žádá (s ohledem na vymezený okruh osob v registru poskytovatelů sociálních služeb)

b) nedostatečná kapacita poskytované sociální služby

c) poskytnutí sociální služby vylučuje zdravotní stav žádající osoby

d) osobě, která žádá o poskytnutí sociální služby, vypověděl v době kratší než 6 měsíců poskytovatel téže sociální služby smlouvu, z důvodu porušování povinností vyplývajících ze smlouvy

Zdravotní stavy, které vylučují poskytování sociální služby, jsou uvedeny v prováděcí vyhlášce č. 505/2006 Sb. § 36:

Poskytnutí pobytové sociální služby se vylučuje, jestliže:

 1. zdravotní stav osoby vyžaduje poskytnutí ústavní péče ve zdravotnickém zařízení
 2. osoba není schopna pobytu v zařízení sociálních služeb z důvodu akutní infekční nemoci
 3. chování osoby by z důvodu duševní poruchy závažným způsobem narušovalo soužití

 

Důvody pro ukončení poskytování sociální služby jsou konkrétně uvedeny ve Smlouvě o poskytování sociální služby dle § 91 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách.

1. Klient a poskytovatel se mohou kdykoli dohodnout na ukončení této smlouvy, a to písemnou dohodou.

2. Klient je oprávněn smlouvu vypovědět kdykoli bez udání důvodu. Výpovědní lhůta je jeden měsíc a končí uplynutím posledního dne kalendářního měsíce následujícího po měsíci, ve kterém byla Poskytovateli výpověď doručena.

3. Poskytovatel smí smlouvu vypovědět pouze z těchto důvodů:

 1. Klient hrubě porušuje své povinnosti vyplývající ze smlouvy. Za hrubé porušení smlouvy se považuje zejména nezaplacení  úhrady za poskytnuté služby do jednoho měsíce od okamžiku, kdy byl klient poskytovatelem k platbě vyzván.
 2. Klient i po opětovném napomenutí hrubě poruší povinnosti, které mu vyplývají z vnitřních předpisů domova pro osoby se zdravotním postižením. Co je hrubým porušením povinností stanoví příslušný vnitřní předpis domova pro osoby se zdravotním postižením.
 3. Klient nesdělí poskytovateli změnu výše a jiných změn (zvýšení, snížení, odebrání) v přiznaném příspěvku na péči do 8 dnů od okamžiku, kdy se o této skutečnosti dozví.
 4. U klienta došlo ke změnám potřeb, které není poskytovatel schopen zajistit.
 5. Klient úmyslně zatajil informace o zdravotním stavu v době přijetí do sociální služby.
 6. Klient odmítne podepsat dodatek této smlouvy, který stanoví změnu výše úhrady za ubytování, stravování či jiné služby sociální péče v rozsahu stanoveném právním předpisem.
 7. Klient zamlčí své příjmy nebo uvede jejich nesprávnou výši anebo nesdělí změnu výše svých příjmů.
 8. Klient nevyužívá dlouhodobě služeb v zařízení Poskytovatele více jak 120 dnů v kalendářním roce, s výjimkou hospitalizace klienta ve zdravotnickém zařízení, kdy služba nenaplňuje dohodnutý cíl a stává se neúčelnou.

4. V případě vypovězení Smlouvy Poskytovatelem končí výpovědní lhůta uplynutím posledního dne kalendářního měsíce, který následuje po měsíci, ve kterém byla klientovi výpověď doručena.

5. V případě ukončení Smlouvy musí klient uvést pokoj, jenž mu byl Poskytovatelem určen k obývání do stavu, v jakém mu byl Poskytovatelem poskytnut. Klient odpovídá za veškeré škody, které za dobu, kdy pokoj obýval, v tomto pokoji vznikly, s výjimkou poškození či opotřebování způsobené běžným užíváním.

 

Hrubé porušení povinností uživatele služby v DZP Javorník:

Za hrubé porušení povinností ze strany klienta, které může být důvodem k vypovězení smlouvy o poskytování sociální služby v DZP Javorník je považováno:

 • opakované fyzické násilí na ostatních klientech popř. zaměstnancích domova
 • projevy vážných sexuálních úchylek narušujících soužití klientů, popř. sexuální zneužívání ostatních klientů
 • opakované svévolné vážné poškozování majetku domova, popř. majetku ostatních klientů
 • nadměrné užívání návykových látek vedoucí k patologické změně sociálního chování klienta narušující soužití klientů
 • Identifikátor sociální služby: 5001473
 • Druh sociální služby: § 48 - Domovy pro osoby se zdravotním postižením
 • Skupina služby: Služby sociální péče
 • Služba je poskytována od: 01.01.2007

Časový rozsah poskytování služby

Pobytová forma

Nepřetržitě

Úhrada za služby

PLACENÁ SLUŽBA

Informace o úhradách za poskytované služby podají sociální pracovnice DZP Javorník, Chvalčov:

Jarmila Stodůlková, Mgr. Anna Ryšicová, Mgr. Lada Vojáčková

Tel.: 573 380 064

e-mail: jarmila.stodulkova@ssluh.cz

anna.rysicova@ssluh.cz

lada.vojackova@ssluh.cz

web: http://www.ssluh.cz

 

 

 

Fakultativní činnosti

ANO

Poskytované fakultativní činnosti:

 • příležitostné použití služebního vozidla pro uživatele (10 Kč/km)
 • soukromé elektrospotřebiče na pokoji - PC, mikrovlnná trouba, lednice, TV, rádio, pračka, varná konvice, DVD/ VIDEO přehrávač (30 Kč/spotřebič/měsíc)
 • šicí práce nad rámec drobných oprav - např. všití zipu, přešívání oděvu apod. (120 Kč/hod.)
 • drobné řemeslné práce nad rámec běžné údržby (120 Kč/hod.)
 • rozmnožování tiskovin (1 Kč/A4, oboustranně 2 Kč)
 • úschova cenností (20 Kč/měsíc)

Architektonická bezbariérovost

ANO

IČ poskytovatele

00092096

Kontaktní údaje na poskytovatele

Adresa:Štěpnická 1139, 68606 Uherské Hradiště
Telefon:572 414 512
Email:marie.fremlova@ssluh.cz; sekretariat@ssluh.cz
Web:www.ssluh.cz

Mapa

Fotografie zařízení


Kliknutím na obrázek ho zvětšíte a zobrazíte celou fotogalerii.

Kontaktujte službu

 

Akce