Jak pracovat s katalogem

Domov pro osoby se zdravotním postižením Javorník, Chvalčov

piktogram

Služba naplňuje potřebu: Dlouhodobé ubytování spojené s dalšími službami

Území, na kterém je služba poskytována

Pobytová forma / služba s bydlením: Chvalčov

Počet lůžek: 63Komu je služba určena

Osoby se ZP - osoby s kombinovaným postižením (Pobytová - (přidružené tělesné nebo smyslové postižení))

Osoby se ZP - osoby s mentálním postižením


Věkové skupiny

19-26 let (Pobytová - od 18 let)

27-64 let

65-80 let

Nad 80 let

Kontaktní údaje na službu

Adresa:Javornická 830, 76872 Chvalčov
Telefon:573 380 063
Email:tomas.stastny@sslhana.cz
Web:www.sslhana.cz/dozp-javornik-chvalcov/

Popis sociální služby

1. Komu je služba určena

Rada Zlínského kraje, usnesení č. 0515/R17/19 ze dne 8. 7. 2019 schválila:

zastavení přijímání uživatelů do Domova pro osoby se zdravotním postižením Javorník, Chvalčov, s cílem snižování kapacity v souladu s Aktualizací č. 1 Koncepce rozvoje sociálních služeb pro osoby se zdravotním postižením poskytovaných příspěvkovými organizacemi Zlínského kraje na období 2015-2020, uvedenou v příloze č. 0532-19-P03.

Do doby, než bude dosažena kapacita Domova pro osoby se zdravotním postižením Javorník, Chvalčov stanovená výše uvedeným usnesením Rady Zlínského kraje, budou přijaté žádosti o poskytnutí sociální služby zamítnuty s odkazem na usnesení Rady Zlínského kraje.

Po dosažení kapacity stanovené usnesením Rady Zlínského kraje č. 0515/R17/19 bude tato informace zveřejněna na webových stránkách zařízení. V souladu s tímto si mohou žadatelé podávat žádosti o poskytnutí sociální služby v Domově pro osoby se zdravotním postižením Javorník, Chvalčov, které budou řešeny standardním postupem.

DZP Javorník, Chvalčov je koedukované zařízení pro osoby s mentálním nebo kombinovaným postižením (přidružené tělesné nebo smyslové postižení) od 18-ti let věku, které pro své zdravotní a sociální znevýhodnění potřebují celodenní péči v domově pro osoby se zdravotním postižením.

Pobytová sociální služba je určena:

 • Ženám a mužům s primárně mentálním postižením nebo kombinovaným postižením (přidružené tělesné nebo smyslové postižení)
 • Osobám od 18-ti let
 • Osobám s vysokou mírou potřeby péče

Pobytová sociální služba není určena:

 • Osobám, jejichž zdravotní stav vyžaduje poskytnutí ústavní péče ve zdravotnickém zařízení
 • Osobám, jež nejsou schopny pobytu v zařízení sociálních služeb z důvodu akutní infekční nemoci
 • Osobám, jejichž chování by z důvodu duševní poruchy závažným způsobem narušovalo soužití

2. Smysl, poslání a cíl služby

Posláním Domova pro osoby se zdravotním postižením Javorník, Chvalčov je na základě individuálního přístupu poskytovat osobám se sníženou soběstačností přiměřenou podporu a pomoc k prožívání aktivního a kvalitního života bez sociálního vyloučení.

 

Zásady poskytování sociální služby

 • Individuální přístup
 • Podpora v samostatnosti a soběstačnosti
 • Úcta ke klientům
 • Odbornost a profesionalita
 • Týmová spolupráce a komunikace

 

Služby v DZP Javorník, Chvalčov jsou poskytovány individuálně s ohledem na vnitřní zdroje, schopnosti, dovednosti a možnosti klienta tak, aby byly podporou směřující k maximální možné míře jeho nezávislosti. Poskytování služeb vychází z osobních cílů a potřeb klienta.

K základním pravidlům a zásadám práce při poskytování služby v DZP Javorník, Chvalčov patří:

 • Individuální přístup
 • Podpora v samostatnosti a soběstačnosti
 • Úcta ke klientům
 • Odbornost a profesionalita       
 • Týmová spolupráce a komunikace

3. Nabízené činnosti

Dle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách a vyhlášky č. 505/2006 Sb. v platném znění, v DZP Javorník, Chvalčov se poskytují pobytové služby osobám, které mají sníženou soběstačnost z důvodu zdravotního postižení, jejichž situace vyžaduje pravidelnou pomoc jiné fyzické osoby.

Služba obsahuje tyto základní činnosti:

 1. poskytnutí ubytování
 2. poskytnutí stravy
 3. pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu
 4. pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu
 5. výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti
 6. zprostředkování kontaktu se společenským prostředím
 7. sociálně terapeutické činnosti
 8. pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí

Sociální služba je poskytována na adrese Javornická 830, 768 72 Chvalčov, doprovody v rámci základních činností mohou být realizovány i mimo adresu zařízení.

4. Specifika služby

Domov pro osoby se zdravotním postižením Javorník, Chvalčov se nachází v obci Chvalčov v podhůří Hostýnských vrchů, nedaleko Bystřice pod Hostýnem. Domov je dostupný po hlavní komunikaci i prostředky hromadné dopravy.

             Domov je tvořen centrální budovou, ve které se nachází dvě oddělení pro klienty s vysokou mírou podpory, dále tzv. samostatné bydlení pro klienty se střední mírou podpory, dílny pracovní terapie, vodoléčba, administrativa domova a kuchyně. Mimo hlavní budovu stojí 4 samostatné pavilony v podobě rodinných domků pro klienty se střední a vysokou mírou podpory. Celý komplex uzavírají technické budovy, v areálu se nachází i víceúčelové hřiště a bazén.

         Všechny služby poskytované klientům jsou přizpůsobeny jejich potřebám a realizují se na základě písemné Smlouvy o poskytování sociální služby. Druh a rozsah poskytované sociální služby je stanoven zákonem č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, kde jsou uvedeny základní činnosti, které je domov povinen poskytnout klientům ve výši přiznaného příspěvku na péči. Nad tento rámec jsou poskytovány navíc fakultativní činnosti za úhradu (dle vnitřního předpisu) - na základě požadavku klientů.

            DZP Javorník, Chvalčov je bezbariérové zařízení odpovídající kapacitě, charakteru služeb, potřebám a zájmům klientů. Prostředí a vybavení zařízení je přizpůsobeno zdravotnímu postižení klientů, kteří tyto služby využívají.

            Ubytování je nabízeno ve 3 kategoriích (jednolůžkové, dvoulůžkové a třílůžkové pokoje) se samostatným nebo společným sociálním zařízením.

            Klientům je poskytována celodenní strava v rozsahu 4 jídel, k dispozici je strava racionální, dietní, diabetická a zvláštní.

       Domov Javorník, Chvalčov vytváří podmínky pro to, aby prostory pro poskytování služeb odpovídaly platným obecně závazným normám.

            Vnitřní prostory zařízení odpovídají hygienickým a protipožárním předpisům.

Pravidla pro využívání prostor DZP Javorník, Chvalčov jsou zakotvena v Domovním řádu a Provozním řádu. S těmito řády jsou seznámeni všichni pracovníci a klienti při přijetí do domova.

V okamžiku přijetí klient začíná využívat prostory zařízení, které definujeme jako prostory soukromé a společné.

 

Soukromé prostory:

Prostor, který je užíván klientem jako soukromou osobou (pokoj, část pokoje, postel, noční stolek, skříň). Klient má možnost zařídit si svůj soukromý prostor dle svého uvážení tak, aby se v něm cítil dobře. Může si do zařízení vzít předměty, které jsou mu blízké (obrazy, květiny, lampu atd.), ale i zde je nutné brát ohled i na ostatní kliente.

Všichni pracovníci zařízení jsou povinni respektovat soukromé prostory klientů, tyto prostory musí být klientům přístupné s možností zamykání.

 

Společné prostory:

Prostor, který je užíván klienty společně. Společné prostory svým vybavením a uspořádáním odpovídají míře zdravotního postižení dané skupiny klientů.

Domov podporuje běžné kontakty klientů s okolím.

 

Rozpočet a plánování:

Rozpočet DZP Javorník je zpracováván jako roční - s výdajovou a příjmovou stránkou. Čerpání rozpočtu je průběžně kontrolováno na základě měsíčních výpisů.

Při tvorbě rozpočtu je kladen důraz na to, aby vynaložené prostředky byly účelně využity pro zkvalitnění nabízených sociálních služeb, prostředí a podmínek.

 • Identifikátor sociální služby: 3814684
 • Druh sociální služby: § 48 - Domovy pro osoby se zdravotním postižením
 • Skupina služby: Služby sociální péče
 • Služba je poskytována od: 01.01.2023

Časový rozsah poskytování služby

Pobytová forma

Nepřetržitě

Úhrada za služby

PLACENÁ SLUŽBA

Informace o úhradách za poskytované služby podají sociální pracovnice DZP Javorník, Chvalčov:

Mgr. Anna Ryšicová, Mgr. Jitka Ovčačíková

Tel.: 573 380 064

e-mail:       anna.rysicova@sslhana.cz

                 jitka.ovcacikova@sslhana.cz

web:         www.sslhana.cz

Fakultativní činnosti

ANO

 

šicí práce nad rámec drobných oprav (např. všití zipu, přešívání oděvu apod.) za předpokladu, že tuto činnost v daném místě nelze zajistit běžně dostupnou veřejnou službou

 

120 Kč/hodina

drobné řemeslné práce nad rámec běžné údržby

na pokoji uživatele za předpokladu, že tuto činnost v daném místě nelze zajistit běžně dostupnou veřejnou službou

 

120 Kč/hodina

rozmnožování tiskovin  

1 Kč/ A4 jednostranně

2 Kč/ A4 oboustranně

příležitostné použití služebního vozidla pro uživatele

10 Kč/ km

soukromé elektrospotřebiče na pokoji (PC, mikrovlnná trouba, lednice, pračka, TV, DVD/VIDEO přehrávač, rádio, varná konvice)

 

30 Kč/ spotřebič/měsíc

úschova cenností

20 Kč/ měsíc

 

 

Architektonická bezbariérovost

ČÁSTEČNĚ

Hlavní budova domova je celá bezbariérová.

Samostatné domky jsou částečně bezbariérové, což znamená přízemí je bezbariérové, 1. patro je bariérové.

IČ poskytovatele

17330947

Kontaktní údaje na poskytovatele

Adresa:Parková 21, 76821 Kvasice
Telefon:739 693 126, 575 759 996
Email:alena.mazurova@sslhana.cz
Web:www.sslhana.cz

Mapa

Fotografie zařízení


Kliknutím na obrázek ho zvětšíte a zobrazíte celou fotogalerii.

Kontaktujte službu

 

Akce