Jak pracovat s katalogem

Domov pro osoby se zdravotním postižením Kunovice - Cihlářská

piktogram

Služba naplňuje potřebu: Dlouhodobé ubytování spojené s dalšími službami

Území, na kterém je služba poskytována

Pobytová forma / služba s bydlením: Kunovice

Počet lůžek: 49Komu je služba určena

Osoby se ZP - osoby s kombinovaným postižením

Osoby se ZP - osoby s mentálním postižením


Věkové skupiny

19-26 let

27-64 let

65-80 let

Nad 80 let

Kontaktní údaje na službu

Adresa:Cihlářská 526, 68604 Kunovice
Telefon:572 548 812
Email:radka.blahova@ssluh.cz
Web:www.ssluh.cz

Popis sociální služby

1. Komu je služba určena

Cílovou skupinou Domova pro osoby se zdravotním postižením Kunovice - Cihlářská jsou osoby s mentálním a kombinovaným postižením ve věku od 19 let. Kombinovaným postižením rozumíme osoby s mentálním postižením a přidruženým postižením tělesným. Dále jsou cílovou skupinou osoby s organickou poruchou vyvolanou poškozením mozku v důsledku úrazu nebo cévní mozkové příhody, jejichž  projevy se shodují  s projevy osob s mentálním postižením. 

V domově je vyhrazena kapacita 5 míst pro osoby ve vigilním kómatu v části D1.

Důvody pro odmítnutí žadatele:

1. Žadatelův zdravotní stav vyžaduje celodenní ústavní péči ve zdravotnickém zařízení.

2. Žadatel trpí akutní infekční nemocí (př. hepatitida,TBC, mononukleóza atd.).

3. Žadateli poskytovatel v době kratší než šest měsíců před podáním nové žádosti vypověděl smlouvu o poskytnutí téže sociální služby z důvodu porušování povinností vyplývajících ze smlouvy.

4. Kapacita domova je plně obsazená.

5. Žadatel žádá sociální službu, kterou poskytovatel neposkytuje, a to i s ohledem na vymezení okruhu osob v registru poskytovatelů sociálních služeb.

6. Chování žadatele by z důvodu duševní poruchy závažným způsobem narušovalo kolektivní soužití.

Nejsme schopni zajistit podporu a péči žadateli:

Žadatel je závislý na alkoholu, drogách nebo je patologickým hráčem. Z důvodu uvedených závislostí by mohlo docházet k vzájemným konfliktům, narušování kolektivního soužití a porušování práv uživatelů. Cílem je zajistit kvalitní sociální službu pro uživatele.

 

2. Smysl, poslání a cíl služby

Poslání Domova pro osoby se zdravotním postižením Kunovice-Cihlářská

Posláním Domova pro osoby se zdravotním postižením Kunovice-Cihlářská je poskytovat osobám s mentálním a kombinovaným postižením potřebnou péči a zvyšovat či alespoň udržovat úroveň seberealizace, nezávislosti a kvality jejich života tak, aby i nadále zůstávaly součástí přirozeného místního společenství.

Strategický cíl zařízení:

Udržení a zvyšování kvality poskytované sociální služby.

Dlouhodobé cíle:

1. Útlum plošného poskytování služby ve prospěch individuální podpory uživatelů, a to zavedením fungujícího systému individuálního plánování.

2. U uživatelů DZP zvyšovat či alespoň zachovávat soběstačnost v oblasti péče o svou vlastní osobu a využívání běžných zdrojů společnosti. Zvyšovat kvalitu poskytované péče, ubytování a stravování v prostředí našeho domova při respektování a využití stávajících schopností uživatelů.

3. Zvýšení kvality poskytované služby zaručující individualizovaný přístup k uživatelům.

Základní principy poskytování služeb Domova pro osoby se zdravotním postižením Kunovice-Cihlářská jsou tyto:

 • důstojnost a hodnota každého uživatele,
 • individuální a partnerský přístup,
 • profesionalita,
 • celkové vnímání situace a spolupráce,
 • subsidiarita,
 • spravedlnost,
 • společné dobro.

3. Nabízené činnosti

Poskytované základní činnosti:

a) poskytnutí ubytování,

b) celodenní stravy,

c) pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu,

d) pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu,

e) výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti,

f) zprostředkování kontaktu se společenským prostředím,

g) sociálně terapeutické činnosti,

h) pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí.

Ošetřovatelská péče je poskytována prostřednictvím zaměstnanců domova, kteří mají odbornou způsobilost k výkonu zdravotnického povolání, není v rámci úhrady za poskytovanou sociální službu, je hrazena ze zákona o veřejném zdravotním pojištění.

Zprostředkováváme odbornou lékařskou péči.

 

Podstatou individuální sociální práce s uživatelem je plán péče a individuální plán, který obsahuje osobní cíl uživatele a způsob jeho dosahování. Individuální plán je zaměřen na:

 • potřeby a osobní cíle
 • přednosti, zájmy a talent
 • rozvoj dovedností a s tím spojenou samostatnost a soběstačnost
 • přání a individuální možnosti

Ubytování poskytujeme v jednolůžkových a dvoulůžkových pokojích. Uživatelé si mohou vybavit svůj pokoj nábytkem (skříň, polička, postel, židle, stůl) a osobními věcmi, ovšem za podmínky, že tímto nebude omezen spolubydlící.

Stravování poskytujeme v rozsahu 3 hlavních jídel a 2 svačin. Svým složením, množstvím a úpravou odpovídá strava věku a zdravotnímu stavu uživatele. Jídelníček je sestavován s pomocí nutričního specialisty.

 

4. Specifika služby

Ukončení smlouvy o poskytování sociální služby

Uživatel a poskytovatel se mohou kdykoliv dohodnout na ukončení smlouvy, a to písemnou dohodou.

Uživatel je oprávněn smlouvu vypovědět kdykoliv bez udání důvodu. Ukončení smlouvy musí oznámit písemně poskytovateli. Výpovědní lhůta končí uplynutím posledního dne kalendářního měsíce následujícího po měsíci, v němž byla poskytovateli výpověď doručena.

Důvody ukončení poskytování sociální služby ze strany zařízení musí být uživatelům zcela zřejmé – v našem zařízení jsou součástí smlouvy o poskytnutí sociální služby.

K ukončení poskytování služby ze strany poskytovatele může dojít v následujících případech:

 • Uživatel hrubě porušuje své povinnosti vyplývající ze Smlouvy. Za hrubé porušení Smlouvy se považuje zejména nezaplacení úhrady za poskytnuté služby do jednoho měsíce od okamžiku, kdy byl Uživatel Poskytovatelem k platbě vyzván.
 • Uživatel i po opětovném napomenutí hrubě poruší povinnosti, které mu vyplývají z Domácího řádu DZP Kunovice – Cihlářská. Jedná se zejména o nevhodné chování narušující kolektivní soužití, krádeže, cílenou slovní i fyzickou agresivitu vůči spolubydlícím a personálu zařízení, nadměrné užívání alkoholických a psychotropních látek.
 • Uživatel nesdělí Poskytovateli změnu výše a jiných změn (zvýšení, snížení, odebrání) v přiznaném příspěvku na péči do 8 dnů od okamžiku, kdy se o této skutečnosti dozví.
 • U Uživatele došlo ke změnám potřeb, které není poskytovatel schopen zajistit.
 • Uživatel úmyslně zatajil informace o zdravotním stavu v době přijetí do sociální služby.
 • Uživatel odmítne podepsat dodatek této Smlouvy, který stanoví změnu výše úhrady za ubytování, stravování či jiné služby sociální péče v rozsahu stanoveném právním předpisem.
 • Uživatel zamlčí své příjmy nebo uvede jejich nesprávnou výši anebo nesdělí změnu výše svých příjmů.
 • Uživatel nevyužívá dlouhodobě služeb v zařízení Poskytovatele více jak 120 dnů v kalendářním roce, s výjimkou hospitalizace Uživatele ve zdravotnickém zařízení, kdy služba nenaplňuje dohodnutý cíl a stává se neúčelnou.

Účinky odstoupení od smlouvy nastávají okamžikem doručení písemného odstoupení od smlouvy uživateli.

V případě vypovězení smlouvy poskytovatelem končí výpovědní lhůta uplynutím posledního dne kalendářního měsíce, který následuje po měsíci, v němž byla výpověď uživateli doručena.

Uživateli, kterému naše zařízení ukončí poskytování služby, pomůžeme s nalezením možnosti, jak řešit svou situaci pomocí jiné služby – sociální pracovnice poskytne uživateli základní sociální poradenství.

 • Identifikátor sociální služby: 7157277
 • Druh sociální služby: § 48 - Domovy pro osoby se zdravotním postižením
 • Skupina služby: Služby sociální péče
 • Služba je poskytována od: 01.01.2007

Časový rozsah poskytování služby

Pobytová forma

Nepřetržitě

Úhrada za služby

PLACENÁ SLUŽBA

Sazebník úhrad za poskytnutí sociální služby je zveřejněn na: http://www.ssluh.cz/dzp/dzp-kunovice-cihlarska/dokumenty.html

Fakultativní činnosti

ANO

Sazebník fakultativních činností určený pro uživatele Domova pro osoby se zdravotním postižením Kunovice, Cihlářská:

rozmnožování tiskovin - 1 Kč/ A4 jednostranně, 2 Kč/ A4 oboustranně

perličková koupel - celková - 50 Kč/ úkon

příležitostné použití služebního vozidla pro uživatele - 10 Kč/ km

soukromé elektrospotřebiče na pokoji (PC, mikrovlnná trouba, lednice, TV, rádio, žehlička, varná konvice) - Nutná revize elektrospotřebičů! - 30 Kč/ spotřebič/ měsíc

Soukromé elektrospotřebiče na pokojích se účtují za celý měsíc, i v případě, kdy uživatel byl část měsíce na dovolené nebo v nemocnici. Částka se neúčtuje v případě, kdy je uživatel celý kalendářní měsíc mimo zařízení.

 

 

 

 

Architektonická bezbariérovost

ANO

IČ poskytovatele

00092096

Kontaktní údaje na poskytovatele

Adresa:Štěpnická 1139, 68606 Uherské Hradiště
Telefon:572 414 512
Email:marie.fremlova@ssluh.cz; sekretariat@ssluh.cz
Web:www.ssluh.cz

Mapa

Fotografie zařízení


Kliknutím na obrázek ho zvětšíte a zobrazíte celou fotogalerii.

Kontaktujte službu

 

Akce