Jak pracovat s katalogem

Domov pro osoby se zdravotním postižením Kunovice - Na Bělince

piktogram

Služba naplňuje potřebu: Dlouhodobé ubytování spojené s dalšími službami

Území, na kterém je služba poskytována

Pobytová forma / služba s bydlením: Kunovice

Počet lůžek: 45Komu je služba určena

Osoby se ZP - osoby s kombinovaným postižením (Pobytová - osoby s mentálním a fyzickým postižením - dětská mozková obrna, svalové poruchy, vrozené poruchy pohybového ústrojí)

Osoby se ZP - osoby s mentálním postižením


Věkové skupiny

1-6 let (Pobytová - osoby od 3 let věku se zdravotním postižením, kombinovaným a mentálním postižením, osoby s poruchami příjmu potravy od 6 let věku)

7-10 let

11-15 let

16-18 let

19-26 let

27-64 let

Kontaktní údaje na službu

Adresa:Na Bělince 1492, 68604 Kunovice
Telefon:572 549 411
Email:marcela.trvajova@ssluh.cz
Web:www.ssluh.cz

Popis sociální služby

1. Komu je služba určena

Služba je určena osobám s kombinovaným postižením (kombinovaným postižením rozumíme osoby s mentálním postižením a fyzickým postižením - dětská mozková obrna, svalové poruchy, vrozené poruchy pohybového ústrojí) a osobám s mentálním postižením ve věku od 3 do 64 let.

Důvody pro odmítnutí žadatele:

 1. Žadatelův zdravotní stav vyžaduje celodenní ústavní péči ve zdravotnickém zařízení.
 2. Žadatel trpí akutní infekční nemocí.
 3.  Žadateli poskytovatel v době kratší než šest měsíců před podáním nové žádosti vypověděl smlouvu o poskytnutí téže sociální služby z důvodu porušování povinností vyplývajících ze smlouvy.
 4. Kapacita domova je plně obsazená.
 5. Žadatel žádá sociální službu, kterou poskytovatel neposkytuje, a to i s ohledem na vymezení okruhu osob v registru poskytovatelů sociálních služeb.
 6. Chování žadatele by z důvodu duševní poruchy či demence závažným způsobem narušovalo kolektivní soužití nebo odporovalo vnitřním pravidlům DZP Kunovice – Na Bělince.

Nejsme schopni zajistit podporu a péči žadateli:

Žadatel je závislý na alkoholu, drogách nebo je patologickým hráčem. Z důvodu uvedených závislostí by mohlo docházet k vzájemným konfliktům, narušování kolektivního soužití a porušování práv uživatelů. Cílem je zajistit kvalitní sociální službu pro klienty.

 

2. Smysl, poslání a cíl služby

Posláním Domova pro osoby se zdravotním postižením Kunovice - Na Bělince je poskytování a zprostředkování sociálních služeb, ošetřovatelské, zdravotní a výchovné péče dle individuálních potřeb klientů. Zprostředkováváme vzdělávání. Umožňujeme klientům žít běžným způsobem života dle jejich možností a schopností v souladu se Standardy kvality sociálních služeb.

Strategický cíl zařízení:

Zvyšování kvality poskytované služby.

3. Nabízené činnosti

Sociální služba poskytuje tyto zákonem stanovené základní činnosti:
a) poskytnutí ubytování,
b) poskytnutí stravy,
c) pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu,
d) pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu,
e) výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti,
f) zprostředkování kontaktu se společenským prostředím,
g) sociálně terapeutické činnosti,
h) pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí.

Více o nabízených činnostech naleznete na webových stránkách zařízení: www.ssluh.cz

4. Specifika služby

K ukončení poskytování služby ze strany poskytovatele může dojít v následujících případech:

 • Uživatel hrubě porušuje své povinnosti vyplývající ze Smlouvy. Za hrubé porušení Smlouvy se považuje zejména nezaplacení úhrady za poskytnuté služby do jednoho měsíce od okamžiku, kdy byl Uživatel Poskytovatelem k platbě vyzván.
 • Uživatel i po opětovném napomenutí hrubě poruší povinnosti, které mu vyplývají z Domácího řádu Domova pro osoby se zdravotním postižením Kunovice-Na Bělince. Jedná se zejména o nevhodné chování narušující kolektivní soužití, cílenou slovní i fyzickou agresivitu vůči spolubydlícím a personálu zařízení, nadměrné užívání alkoholických a psychotropních látek.
 • Uživatel nesdělí Poskytovateli změnu výše a jiných změn (zvýšení, snížení, odebrání) v přiznaném příspěvku na péči do 8 dnů od okamžiku, kdy se o této skutečnosti dozví, pokud změna zdravotního stavu Uživatele vylučuje poskytování sociální služby dle §36 vyhlášky č. 505/2006 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona o sociálních službách, ve změně pozdějších předpisů.
 • Uživatel odmítne podepsat dodatek této Smlouvy, který stanoví změnu výše úhrady za ubytování, stravování či jiné služby sociální péče v rozsahu stanoveném právním předpisem.
 • Uživatel zamlčí své příjmy nebo uvede jejich nesprávnou výši anebo nesdělí změnu výše svých příjmů.
 • Uživatel nevyužívá dlouhodobě služeb v zařízení Poskytovatele více jak 120 dnů v kalendářním roce, s výjimkou hospitalizace Uživatele ve zdravotnickém zařízení, kdy služba nenaplňuje dohodnutý cíl a stává se neúčelnou.
 • Identifikátor sociální služby: 9227617
 • Druh sociální služby: § 48 - Domovy pro osoby se zdravotním postižením
 • Skupina služby: Služby sociální péče
 • Služba je poskytována od: 01.01.2007

Časový rozsah poskytování služby

Pobytová forma

Nepřetržitě

Úhrada za služby

PLACENÁ SLUŽBA

Konkrétní výši úhrad je možné nalézt na webových stránkách zařízení: www.ssluh.cz

Fakultativní činnosti

ANO

 • Šicí práce nad rámec drobných oprav
 • Drobné řemeslné práce nad rámec běžné údržby
 • Venkovní bazén
 • Pedikúra
 • Perličková koupel
 • Příležitostné použití služebního vozidla pro uživatele
 • Doprava nezletilých klientů, pokud byl přiznán na tuto dopravu příspěvek na mobilitu
 • Soukromé elektrospotřebiče na pokoji
 • Telefonické služby
 • Rozmnožování tiskovin
 • Úschova cenností

Konkrétní výši úhrad za poskytnutí fakultativních služeb je možné nalézt na webových stránkách zařízení: www.ssluh.cz

Architektonická bezbariérovost

ANO

IČ poskytovatele

00092096

Kontaktní údaje na poskytovatele

Adresa:Štěpnická 1139, 68606 Uherské Hradiště
Telefon:572 414 512
Email:marie.fremlova@ssluh.cz; sekretariat@ssluh.cz
Web:www.ssluh.cz

Mapa

Fotografie zařízení


Kliknutím na obrázek ho zvětšíte a zobrazíte celou fotogalerii.

Kontaktujte službu

 

Akce