Jak pracovat s katalogem

Domov pro osoby se zdravotním postižením Kvasice

piktogram

Služba naplňuje potřebu: Dlouhodobé ubytování spojené s dalšími službami

Území, na kterém je služba poskytována

Pobytová forma / služba s bydlením: Kvasice

Počet lůžek: 21Komu je služba určena

Osoby se ZP - osoby s kombinovaným postižením

Osoby se ZP - osoby s mentálním postižením


Věkové skupiny

16-18 let (Pobytová - od 18 let)

19-26 let

27-64 let (Pobytová - do 50 let)

Kontaktní údaje na službu

Adresa:Cukrovar 304, 76821 Kvasice
Telefon:573 358 416
Email:lenka.pelikanova@ssluh.cz
Web:www.ssluh.cz

Popis sociální služby

1. Komu je služba určena

Poskytujeme službu klientům těchto cílových skupin:

 • osoby s mentálním postižením
 • osoby s kombinovaným postižením (ve smyslu mentální postižení + fyzické postižení a mentální postižení + smyslové postižení)

Věková kategorie pro přijetí:

 • mladí dospělí: 18 – 26 let, dospělí 27 – 50 let

2. Smysl, poslání a cíl služby

Posláním Domova pro osoby se zdravotním postižením Kvasice je poskytnutí sociální služby lidem, kteří se v důsledku zdravotního postižení ocitli v nepříznivé sociální situaci a potřebují celodenní péči. Jsme schopni komplexně pečovat, pomáhat, podporovat a uspokojovat základní potřeby klientů a rozvíjet jejich potenciál. Ale neumíme a ani nechceme nahradit rodinu v její citové a vztahové bohatosti.

Zásady poskytované služby:

 • Poskytování služby dle platných právních norem.
 • Dobrá praxe - podpora přenosu dobré praxe do naší práce.
 • Etika v každodenní praxi.
 • Holistický přístup – vnímání člověka jako jedinečné celistvé bytosti.
 • Práce s rizikem.
 • Multidisciplinární přístup.
 • Podpora přirozených vazeb a vztahů klientů.
 • Podpora partnerských vztahů a sexuality klientů.
 • Otevřenost zařízení.

 

3. Nabízené činnosti

Poskytování základních úkonů služby a péče se řídí zákonem č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších doplňků a změn. Ve službě Domov pro osoby se zdravotním postižením jsou poskytovány tyto základní činnosti:

 • poskytnutí ubytování,
 • poskytnutí stravy,
 • pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu,
 • pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu,
 • výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti,
 • zprostředkování kontaktu se společenským prostředím,
 • sociálně terapeutické činnosti,
 • pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí.

Sociální služba je poskytována na adrese Cukrovar č.p. 304, Kvasice 768 21, doprovody v rámci základních činností mohou být realizovány i mimo adresu zařízení.

4. Specifika služby

Naše zařízení nemůže poskytnout sociální službu v následujících případech:

 • Neposkytujeme sociální službu, o kterou osoba žádá.
 • Nemáme dostatečnou kapacitu.
 • Zájemce nespadá do cílové skupiny.
 • Osobě, která žádá o poskytnutí sociální služby, vypověděl v době kratší než 6 měsíců před touto žádostí smlouvu o poskytnutí téže sociální služby z důvodu porušování povinností vyplývajících ze smlouvy.
 • Zdravotní stav osoby vyžaduje poskytnutí ústavní péče ve zdravotnickém zařízení.
 • Osoba není schopna pobytu v zařízení sociálních služeb z důvodu akutní infekční nemoci.
 • Chování osoby by z důvodu duševní poruchy závažným způsobem narušovalo kolektivní soužití.
 • Identifikátor sociální služby: 2322188
 • Druh sociální služby: § 48 - Domovy pro osoby se zdravotním postižením
 • Skupina služby: Služby sociální péče
 • Služba je poskytována od: 01.01.2007

Časový rozsah poskytování služby

Pobytová forma

Nepřetržitě

Úhrada za služby

PLACENÁ SLUŽBA

Výše úhrady za pobyt, stravování, případně nezbytné služby je stanovena ve Smlouvě mezi uživatelem a poskytovatelem a odvíjí se z typu poskytované služby, z formy ubytování, a zda se jedná o osobu zletilou s přiznaným důchodem. Výše úhrady je stanovena individuálně a podléhá plně aktuální organizační směrnici O úhradách za poskytnuté sociální služby v zařízeních sociálních služeb, vydanou Sociálními službami Uherské Hradiště, p.o..

Podrobnější informace poskytne sociální pracovnice zařízení, tel. 573 358 007, 734 262 115.

Fakultativní činnosti

ANO

Poskytování a rozsah fakultativních služeb je upraven aktuální organizační směrnicí Sociálních služeb Uherské Hradiště, p.o..

Podrobnější informace poskytne sociální pracovnice zařízení, tel.: 573 358 007, 734 262 115.

Architektonická bezbariérovost

ČÁSTEČNĚ

Mimo 5.NP.

IČ poskytovatele

00092096

Kontaktní údaje na poskytovatele

Adresa:Štěpnická 1139, 68606 Uherské Hradiště
Telefon:572 414 512
Email:marie.fremlova@ssluh.cz; sekretariat@ssluh.cz
Web:www.ssluh.cz

Mapa

Fotografie zařízení

Jako doma.Nový altán 2013


Kliknutím na obrázek ho zvětšíte a zobrazíte celou fotogalerii.

Kontaktujte službu

 

Akce