Jak pracovat s katalogem

Domov pro osoby se zdravotním postižením Medlovice

piktogram

Služba naplňuje potřebu: Dlouhodobé ubytování spojené s dalšími službami

Území, na kterém je služba poskytována

Pobytová forma / služba s bydlením: Medlovice

Počet lůžek: 8Komu je služba určena

Osoby se ZP - osoby s kombinovaným postižením


Věkové skupiny

16-18 let (Pobytová - od 18 let)

19-26 let

27-64 let

Kontaktní údaje na službu

Adresa:Medlovice 90, 68741 Medlovice
Telefon:572 594 329
Email:petra.mikulova@ssluh.cz
Web:www.ssluh.cz

Popis sociální služby

1. Komu je služba určena

Domov pro osoby se zdravotním postižením Medlovice (dále jen Domov) nabízí nepřetržitou péči osobám s těžkým a hlubokým mentálním postižením a také uživatelům s kombinovanými vadami s omezenou mobilitou, kteří své zdravotní a sociální znevýhodnění nemohou zvládat v přirozeném prostředí sami nebo za pomoci svých rodin. Kombinovaným postižením rozumíme osoby s mentálním postižením a přidruženým postižením tělesným, smyslovým nebo organickou poruchou vyvolanou poškozením mozku v důsledku úrazu nebo jiného onemocnění centrální nervové soustavy.

Do Domova jsou přijímáni uživatelé ve věku od 18 do 26 let. Podmínkou je, že žadatelé jsou posuzováni jako osoby zaopatřené (§ 11, zák. č. 117/1995 Sb. o státní sociální podpoře, ve znění pozdějších předpisů).

 

 

 

2. Smysl, poslání a cíl služby

Poslání  

Hlavním posláním naší práce je umožnit uživatelům důstojný život a naplňování jejich životních potřeb.

Formami aktivního působení podporujeme samostatný rozvoj uživatelů služby a snažíme se uživatele podporovat v činnostech, které sníží jejich závislost na naší službě a zmírní jejich nepříznivou životní situaci. 

Smysluplnost naší práce spatřujeme v možnosti být prospěšný, vytvářet podmínky, které uživatelům naší služby umožní žít způsobem, který je považován za běžný. 

Ve všech svých činnostech si uvědomujeme, že závislost našich uživatelů na pomoci a podpoře je velmi vysoká a naplnění našeho poslání vyžaduje ze strany všech našich zaměstnanců respekt k těmto skutečnostem. Důraz je kladen na dodržování lidských práv a základních svobod osob.       

Cíle služby - obecně

Podpora a integrace – každodenním působením na uživatele směřovat k jejich začlenění do běžného života, k jejich seberealizaci a uplatnění.

Podpora nezávislosti – usilovat o získání, obnovení či posílení samostatnosti uživatelů v nejvyšší možné míře.

Ochrana uživatelů - vždy poskytovat ochranu uživatelům v možnostech uplatňovat svá práva, naplňovat své potřeby a prosazovat své zájmy.

Vyrovnání příležitostí – napomáhat uživatelům odstranit znevýhodnění snižováním omezení, které plyne z jejich sociální a zdravotní situace.

Podpora aktivity – podporovat volnočasové a zájmové programy, které napomáhají k rozvoji uživatelů.

 

Cíle služby

Cílem poskytované sociální služby je umožnění důstojného života s respektem k principům normality s použitím speciálních pomůcek a s pravidelným uplatňováním speciálních metod (bazální stimulace, alternativní a augmentativní komunikace), podpora dostupných sociálních kontaktů, vždy s přihlédnutím ke schopnostem a možnostem uživatele.

 

3. Nabízené činnosti

 

Sociální služba v DZP Medlovice dle § 48 odst. 2 zákona č. 108/2006 Sb., o sociální službách, ve znění pozdějších předpisů, obsahuje tyto základní činnosti:

a) poskytnutí ubytování,

b) poskytnutí stravy,

c) pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu,

d) pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu,

e) výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti,

f) zprostředkování kontaktu se společenským prostředím,

g) sociálně terapeutické činnosti,

h) pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí.

Součástí služby je i základní poradenství dle § 2 odst. 1 zákona č. 108/2006 Sb., o sociální službách, ve znění pozdějších předpisů.

4. Specifika služby

U uživatelů je ambulantní formou zajištěna odborná lékařská péče v oboru praktický lékař pro dospělé, psychiatrie,neurologie a gastroenterologie. Dále je zajištěna odborná ošetřovatelská péče pro osoby s poruchou v příjmu potravy (enterální klinická výživa).

Vzhledem k tomu, že cílová skupina osob, pro které je naše služba určena, je specifická a pomoc a podpora uživatele se děje ve všech oblastech péče o vlastní osobu, je možné ukončení poskytované služby ze strany poskytovatele v případě, že není schopen zajistit požadovanou odbornou zdravotní péči. Jedná se o podpůrnou kyslíkovou terapii a péči o osobu  s tracheostomií.

  • Identifikátor sociální služby: 7895834
  • Druh sociální služby: § 48 - Domovy pro osoby se zdravotním postižením
  • Skupina služby: Služby sociální péče
  • Služba je poskytována od: 01.01.2007

Časový rozsah poskytování služby

Pobytová forma

Nepřetržitě

Úhrada za služby

PLACENÁ SLUŽBA

Úhrada za službu je stanovena v souladu s platnými právními předpisy a dle organizační směrnice O úhradách za poskytnuté sociální služby v zařízeních sociálních služeb typu DZP, DS, DZR. Zájemce o službu je s úhradou za službu seznámen před uzavřením smlouvy.

Aktuální sazebník úhrad je zveřejněn na webových stránkách zařízení DZP Medlovice www.ssluh.cz v sekci Dokumenty.

 

 

Fakultativní činnosti

ANO

 

Poskytovatel poskytuje uživateli nad rámec základních činností i fakultativní činnosti, které jsou vymezeny v Sazebníku fakultativních činností Domova pro osoby se zdravotním postižením Medlovice vycházející z organizační směrnice Fakultativní činnosti při poskytování sociálních služeb, poskytování některých doplňkových činností v sociálních službách, v aktuálním znění. Sazebník fakultativních činností je zveřejněn na webových stránkách zařízení DZP Medlovice www.ssluh.cz v sekci Dokumenty.

Poskytované fakultativní činnosti:

Příležitostné použití služebního vozidla pro uživatele

Soukromé elektrospotřebiče na pokoji

 

Architektonická bezbariérovost

ANO

IČ poskytovatele

00092096

Kontaktní údaje na poskytovatele

Adresa:Štěpnická 1139, 68606 Uherské Hradiště
Telefon:572 414 512
Email:marie.fremlova@ssluh.cz; sekretariat@ssluh.cz
Web:www.ssluh.cz

Mapa

Fotografie zařízení


Kliknutím na obrázek ho zvětšíte a zobrazíte celou fotogalerii.

Kontaktujte službu

 

Akce