Jak pracovat s katalogem

Domov pro osoby se zdravotním postižením Uherský Brod

piktogram

Služba naplňuje potřebu: Dlouhodobé ubytování spojené s dalšími službami

Území, na kterém je služba poskytována

Pobytová forma / služba s bydlením: Uherský Brod

Počet lůžek: 32Komu je služba určena

Osoby se ZP - osoby s kombinovaným postižením (Pobytová - osoby s mentálním postižením s přidruženým smyslovým nebo tělesným postižením)

Osoby se ZP - osoby s mentálním postižením


Věkové skupiny

16-18 let (Pobytová - od 18 let)

19-26 let

27-64 let

Kontaktní údaje na službu

Adresa:Okružní 1519, 68801 Uherský Brod
Telefon:572 612 925
Email:martin.bristela@ssluh.cz
Web:www.ssluh.cz

Popis sociální služby

1. Komu je služba určena

Cílová skupina:

Služba je určena pro osoby s mentálním postižením, které může být kombinované v omezené míře s tělesným postižením, ve věkovém rozmezí 18-64 let. Kombinovaným postižením rozumíme osoby s mentálním postižením a přidruženým smyslovým nebo tělesným postižením.

Negativní vymezení cílové skupiny:

Službu nemůžeme poskytnout osobám s těžkým zrakovým postižením (nevidomí, slepota), osobám s poruchou chování s agresivními projevy a psychiatrickou diagnózou, které by svým chováním závažným způsobem narušovaly kolektivní soužití. Dále pak osobám s těžkým tělesným postižením, které vyžadují bezbariérový přístup.

Rada Zlínského kraje, usnesení č. 0515/R17/19 ze dne 8.7.2019 schválila zastavení přijímání uživatelů s cílem snižování kapacity v souladu s Aktualizací č. 1 Koncepce rozvoje sociálních služeb pro osoby se zdravotním postižením poskytovaných příspěvkovými organizacemi Zlínského kraje na období 2015-2020, uvedenou v příloze č. 0532-19-P03, ve službách poskytovaných v organizačních jednotkách začleněných do příspěvkové organizace Sociální služby Uherské Hradiště, IČO 00092096

Do doby, než bude dosažena kapacita Domova pro osoby se zdravotním postižením Uherský Brod stanovená výše uvedeným rozhodnutím Rady Zlínského kraje, budou přijaté žádosti zamítnuty s odkazem na usnesení Rady Zlínského kraje.

Po dosažení kapacity stanovené usnesením Rady Zlínského kraje č. 0515/R17/2019 bude toto zveřejněno na webových stránkách zařízení. V souladu s tímto si mohou žadatelé podávat žádosti o poskytování sociální služby v Domově pro osoby se zdravotním postižením Uherský Brod, které budou řešeny standardním postupem.

2. Smysl, poslání a cíl služby

Poslání Domova:

Posláním Domova pro osoby se zdravotním postižením Uherský Brod je poskytování pobytové sociální služby osobám v nepříznivé sociální situaci a s vysokou potřebou míry podpory z důvodu zdravotního postižení.

Domov podporuje soběstačnost uživatelů a poskytuje jim pouze takovou míru pomoci, kterou skutečně potřebují k prožití plnohodnotného života.

Cílem poskytované služby je:

 • Podporovat uživatele služeb v dosahování co nejvyšší míry schopností vést běžný způsob života a rozhodovat o osobních záležitostectech.
 • Udržovat a rozvíjet schopnosti uživatelů služeb prostřednictvím jejich zapojení do sociálně terapeutických, vzdělávacích, pracovních, zájmových a aktivizačních činností v rámci domova a v běžném společenském prostředí.

Principy služby:

 • Dodržování práv uživatelů – zařízení usiluje o vytvoření podmínek, ve kterých mohou uživatelé naplňovat svá práva.
 • Nezávislost - uživatelům je poskytována přiměřená míra podpory a péče, která napomáhá k jejich nezávislosti na službě a pracovnících.
 • Integrace – způsob poskytování služby podporuje běžný způsob života uživatelů a zachování přirozených vazeb na komunitu.
 • Respektování volby uživatelů – vytváření podmínek, v nichž se uživatelé mohou cítit důstojně, rozhodovat a rozumět důsledkům svých rozhodnutí.
 • Respektování potřeb – prostřednictvím individiuálního plánování zjišťovat potřeby uživatelů a naplňovat to, co uživatelé skutečně potřebují.
 • Partnerství – rovnoprávná spolupráce na všech úrovních: management x pracovník, pracovník x uživatel, management x zřizovatel apod.

 

 

3. Nabízené činnosti

Služba je poskytována uživatelům na základě písemně uzavřené smlouvy o poskytování sociální služby.

Základem individuální sociální práce s uživatelem je společně zpracovaný individuální plán, který navazuje na osobní cíl stanovený uživatelem a je součástí smlouvy.

Domov poskytuje základní činnosti, které vycházejí ze zákona č.108/2006 Sb., o sociálních službách:

 • ubytování - uživatelům se poskytuje ubytování v jednolůžkových a ve dvoulůžkových pokojích vybavených obvyklým nábytkem.Uživatel má možnost si pokoj dovybavit vlastním drobným nábytkem.
 • stravování - domov poskytuje uživatelům celodenní stravování v rozsahu minimálně 3 hlavních jídel. Strava odpovídá věku, zásadám racionální výživy a potřebám dietního stravování na základě ordinace lékaře.
 • pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu
 • pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu
 • výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti
 • zprostředkování kontaktu se společenským prostředím
 • sociálně terapeutické činnosti
 • pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí

Vše při zachování přirozené vztahové sítě, respektování práv a lidské důstojnosti každého uživatele.

Domov pro osoby se zdravotním postižením poskytuje mimo základní činnosti i fakultativní činnosti hrazené uživateli Domova, a to dle platného sazebníku vycházejícího z organizační směrnice SSl UH. Hradiště, p.o.

Domov dále nabízí uživatelům aktivity:

Sociálně - terapeutické, sportovně - pohybové aktivity - plavání, turistika, přizpůsobivé sporty. Nácvik každodenních činností v péči o sebe a o "domácnost". Volnočasové aktivity - ozdravně-rekreační pobyty, jednodenní výlety, návštěvy kina, divadla, koncerty, galerie, muzea,...

4. Specifika služby

Službu nemůžeme poskytnout:

Osobám s těžkým zrakovým postižením (nevidomí, slepota), osobám s poruchou chování s agresivními projevy a psychiatrickou diagnózou, které by svým chováním závažným způsobem narušovaly kolektivní soužití. Dále pak osobám s těžkým tělesným postižením,které vyžadují bezbariérový přístup.

Důvody pro ukončení poskytování sociální služby ze strany Poskytovatele:

 • nesplnění podmínek vyplývajících ze Smlouvy ze strany uživatele
 • na žádost uživatele
 • na žádost opatrovníka
 • úmrtí uživatele
 • v situaci, kdy již sociální služba poskytovaná v DZP z důvodu vzniku nových potřeb a okolností nemůže být poskytována (zdravotní komplikace, žádost o poskytnutí služby, kterou nemá možnost ani prostředky Poskytovatel zajistit...).
 • Identifikátor sociální služby: 3212835
 • Druh sociální služby: § 48 - Domovy pro osoby se zdravotním postižením
 • Skupina služby: Služby sociální péče
 • Služba je poskytována od: 01.01.2007

Časový rozsah poskytování služby

Pobytová forma

Nepřetržitě

Úhrada za služby

PLACENÁ SLUŽBA

Úhrada za poskytovanou sociální službu se řídí platnou organizační směrnicí Sociálních služeb Uh. Hradiště, p.o.

Informace o úhradách sdělí sociální pracovnice domova, tel.: 572 612 920.

Fakultativní činnosti

ANO

Domov poskytuje mimo základní činnosti i fakultativní činnosti:

autodoprava - 10,- Kč/ 1 km

sauna - 20,- Kč/ použití

bazén - 20,- Kč/ den

Uživatelé si hradí poplatek za vlastní elektrospotřebiče na pokoji - televizi, DVD, rádio, video, notebook, rychlovarná konvice, holící strojek,....  30,- Kč/ měsíc a připojení k satelitu 10,- Kč/ měsíc

Architektonická bezbariérovost

NE

IČ poskytovatele

00092096

Kontaktní údaje na poskytovatele

Adresa:Štěpnická 1139, 68606 Uherské Hradiště
Telefon:572 414 512
Email:marie.fremlova@ssluh.cz; sekretariat@ssluh.cz
Web:www.ssluh.cz

Mapa

Fotografie zařízení

Vstup do zařízenízařízení - celkový pohledrespirium, klidová zónaposilovnatělocvična


Kliknutím na obrázek ho zvětšíte a zobrazíte celou fotogalerii.

Kontaktujte službu

 

Akce