Jak pracovat s katalogem

Domov pro osoby se zdravotním postižením Velehrad-Buchlovská

piktogram

Služba naplňuje potřebu: Dlouhodobé ubytování spojené s dalšími službami

Území, na kterém je služba poskytována

Pobytová forma / služba s bydlením: Velehrad

Počet lůžek: 87Komu je služba určena

Osoby se ZP - osoby s kombinovaným postižením (Pobytová - muži,ženy)

Osoby se ZP - osoby s mentálním postižením (Pobytová - muži,ženy)


Věkové skupiny

19-26 let

27-64 let

65-80 let

Nad 80 let

Kontaktní údaje na službu

Adresa:Buchlovská 301, 68706 Velehrad
Telefon:572 433 071
Email:michaela.ungerova@ssluh.cz
Web:www.ssluh.cz

Popis sociální služby

1. Komu je služba určena

Domov pro osoby se zdravotním postižením Velehrad-Buchlovská nabízí pobytové sociální služby dospělým osobám s mentálním a kombinovaným postižením (kombinace mentálního a tělesného nebo mentálního a smyslového postižení), ve věku od 19-ti let.

2. Smysl, poslání a cíl služby

VEŘEJNÝ ZÁVAZEK

Poslání domova:

Domov pro osoby se zdravotním postižením Velehrad-Buchlovská nabízí pobytové sociální služby pro dospělé osoby , které mají sníženou soběstačnost z důvodu mentálního a kombinovaného postižení (kombinace mentálního a tělesného nebo mentálního a smyslového postižení), jejichž situace vyžaduje pravidelnou pomoc jiné fyzické osoby a nemohou svou nepříznivou zdravotní a sociální situaci zvládat v přirozeném prostředí sami nebo za pomoci svých blízkých.

Prostřednictvím poskytované sociální služby umožňujeme uživatelům žít plnohodnotný život podle svých možností a schopností, poskytujeme kvalitní a kvalifikovanou pomoc založenou na partnerském vztahu mezi osobou, která pomoc poskytuje, a osobou, která ji přijímá, vzájemném respektu, důvěře a úctě.

Nabízená služba si klade za cíl:

 • aktivizaci uživatele, udržení a posílení jeho stávající soběstačnosti s ohledem na jeho možnosti a schopnosti
 • udržení přirozených sociálních vazeb uživatele
 • vedení k návratu do přirozeného sociálního prostředí

Těchto cílů je dosahováno prostřednictvím socializačního programu.

Služba je poskytována na principech:

 • respektu osobnosti a důstojnosti uživatele
 • individuálního přístupu
 • odbornosti zaměstnanců
 • týmovosti zaměstnanců

Veřejný závazek je zveřejněn na webových stránkách, v informačním letáku, registru poskytovatelů sociálních služeb, Domácím řádu a Popisu realizace poskytování sociálních služeb.

3. Nabízené činnosti

Sociální služba je poskytována na základě písemně uzavřené smlouvy . Poskytovatel“ poskytuje pobytové sociální služby v souladu se sestaveným individuálním plánem podpory „uživatele“, který je dále rozpracováván v rámci individuálního plánování.

Nezbytnou součástí poskytování služby je celoroční ubytování.

Sociální služba obsahuje tyto základní činnosti:

 • poskytnutí ubytování,
 • poskytnutí stravy,
 • pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu,
 • pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu
 • výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti
 • zprostředkování kontaktu se společenským prostředím
 • sociálně terapeutické činnosti
 • pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí

Nedílnou součástí nabízené služby je zajištění zdravotní, ošetřovatelská a rehabilitační péče

Ubytováni je poskytováno ve čtyřech jednopatrových domcích v jednolůžkových a dvoulůžkových pokojích

 • sociální zařízení (jedna koupelna se sprchovacím koutem a vanou, tři toalety a čtyři umývadla) je společné pro danou komunitu (15 osob)
 • v jednotlivých budovách jsou instalovány výtahy k přepravě uživatelů
 • pokoje jsou standardně vybaveny základním nábytkem .Uživatelé mají možnost si pokoje dovybavit vlastním nábytkem
 • v každé z komunit se nachází samostatná jídelna sloužící současně jako společenská místnost,ve které je k dispozici televize s videem nebo DVD přehrávačem

Aktuální ceník úhrad za službu v elektronické podobě je k dispozici na internetových stránkách http://www.ssluh.cz/.

Celodenní stravování je zajištěno v rozsahu minimálně 3 hlavních jídel

 • strava je přizpůsobena svým složením, množstvím a úpravou věku a zdravotnímu stavu
 • druhy jídel na jednotlivé dny jsou připravovány na základě předem zveřejněného
 • jídelního lístku.

Aktuální seznam poskytovaných diet v elektronické podobě je k dispozici na internetových stránkách http://www.ssluh.cz/.

Pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu:

 • pomoc při oblékání, přesunu z lůžka a změně poloh, podávání jídla a pití,
 • při prostorové orientaci, samostatném pohybu ve vnitřním i vnějším prostor

Pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu:

pomoc při úkonech osobní hygieny, základní péči o vlasy a nehty, použití WC

Prostřednictvím terapií pomáháme uživatelům prakticky využívat rozvinutých či znovunabytých funkcí k práci, zábavě a k sebeobsluze. Zaměřujeme činnosti na rozvoj hrubé a jemné motoriky, koordinaci, vnímání, senzomotoriky, citlivosti, vytrvalosti, výkonnosti mozkových funkcí a také na psychické, emocionální a sociální schopnosti.

V oblasti rehabilitace jsou dle ordinace lékaře poskytovány uživatelům masáže, perličkové koupele, biolampa, magnetoterapie. Uvedené činnosti v rámci fyzioterapie mohou uživatelé využít i bez ordinace lékaře. Úhradu za jednotlivé úkony si v tomto případě uživatel hradí ze svých finančních prostředků.

Uživatelům jsou dále nabízeny relaxační a dechová cvičení, aromaterapie, snoezelenterapie.

Na základě snahy začlenit uživatele domova do běžného způsobu života byla vybudována v našem domově tréninková kavárna s názvem „ Naše kavárnička “,je zde uplatňován pracovně tréninkový program pro uživatele, který umožňuje podporu v samostatném životě a v uplatnění na běžném trhu práce. Posláním tréninkové kavárny je nabytí základních pracovních návyků a dovedností i naplňování individuálních potřeb uživatelů, podpora jejich samostatnosti, reálné pracovní zkušenosti, která jim může pomoci získat pracovní místo na chráněném nebo otevřeném pracovním trhu, a tím zlepšit jejich společenské postavení . Práce v tréninkové kavárně nabízí uživatelům širokou škálu nových sociálních kontaktů seberealizaci a vede ke zvýšení jejich sebevědomí.

Doprovod z řad zaměstnanců domova je poskytován při:

 • návštěvě lékaře,
 • nákupech osobních potřeb v rámci nácviku soběstačnosti
 • kulturních a sportovních akcí v rámci nácviku soběstačnosti
 • při výletech pořádaných DZP

Tlumočení - neposkytujeme.

Prostřednictvím smysluplného vyplňování volného času, uživatelů naší služby, usilujeme o zachování a využívání schopností potřebných pro zvládání běžných denních, pracovních, zájmových a rekreačních činností. Usilujeme o maximálně možnou participaci jedince v běžném životě, přičemž respektujeme plně osobnost uživatele a jeho možnosti. Naše snaha se zaměřuje na podporu zdraví a celkové pohody jedince prostřednictvím aktivní náplně volného času.

 • Své dovednosti mohou uživatelé uplatnit a dále rozvíjet v průběhu celého roku v jednotlivých dílnách ( např. košíkářské, šicí, tkalcovské, grafické, keramické či stolařské), při pohybových a sportovních aktivitách (aerobiku, turistice a jízdě na kole) a v terapiích (pracovní terapii, muzikoterapii či zooterapii). Dále je nabízena možnost využít počítače s přístupem na internet.
 • Uživatelé jsou podporováni v aktivní účasti na společenském a kulturním životě v obci Uh.Hradišti a okolí.
 • Dílny, učebny a pracovny pro volnočasové aktivity a terapie jsou umístěny v samostatné budově v zadním traktu zařízení. Budova je vybavena sociálním zařízením a výtahem.
 • Každý domeček má svou menší tělocvičnu a místnost pro společné volnočasové aktivity v rámci dané komunity.
 • Tréninková kavárna, je umístěna ve druhém patře hlavní budovy nabízí možnost příjemného a důstojného prostředí pro trávení volného času uživatelům, ale také jejich blízkým, kteří je v zařízení navštěvují. Provozování tréninkové kavárny a možnosti jejího využití veřejností (návštěvy uživatelů) také dochází k omezování stávajících předsudků a racionalizuje se pohled společnosti na lidi s mentálním postižením.
 • Neopomenutelnou součástí hlavní budovy je kaple, ve které se 1 x měsíčně konají bohoslužby. Kaple je uživatelům zpřístupněná denně.

Kompenzační pomůcky nepůjčujeme.

Poskytujeme základní sociální poradenství v rozsahu:

 • poskytnutí informace směřující k řešení nepříznivé sociální situace prostřednictvím sociální služby
 • poskytnutí informace o možnostech výběru druhu sociálních služeb podle potřeb osob a o jiných formách pomoci např. o dávkách v hmotné nouzi a dávkách sociální péče
 • poskytnutí informace o základních právech a povinnostech osoby, zejména v souvislosti s poskytováním služeb, a možnostech využívání dostupných zdrojů pro zabránění sociálního vyloučení a zabránění vzniku závislosti na sociální službě
 • poskytnutí informace o možnostech podpor členů rodiny případech, kdy se spolupodílejí na péči o osobu

Odborné poradenství v rozsahu:

 • uživatelům sociální služby zprostředkováváme kontakt se společenským prostředím, zprostředkováváme navazující služby v oblasti vzdělávání, pracovního uplatnění. Dle individuálních schopností uživatele poskytujeme informace z oblasti uplatňování práv, oprávněných zájmů.

4. Specifika služby

Nabízená sociální služba není určena osobám:

 • jejichž chování by z důvodu duševní poruchy závažným způsobem narušovalo kolektivní soužití
 • jejichž zdravotní stav vyžaduje poskytnutí ústavní péče ve zdravotnickém zařízení
 • které nejsou schopny pobytu v zařízení z důvodu akutní infekční nemoci
 • která žádá o poskytnutí sociální služby a byla jí vypovězena v době kratší než 6 měsíců před touto žádostí smlouva o poskytnutí téže sociální služby z důvodu porušování povinností vyplývajících ze smlouvy
 • Identifikátor sociální služby: 7057786
 • Druh sociální služby: § 48 - Domovy pro osoby se zdravotním postižením
 • Skupina služby: Služby sociální péče
 • Služba je poskytována od: 01.01.2007

Časový rozsah poskytování služby

Pobytová forma

Nepřetržitě

Úhrada za služby

PLACENÁ SLUŽBA

Aktuální ceník úhrad za službu v elektronické podobě je k dispozici na internetových stránkách http://www.ssluh.cz.

Fakultativní činnosti

ANO

Aktuální ceník úhrad za fakultativní činnosti v elektronické podobě je k dispozici na internetových stránkách http://www.ssluh.cz/.

Architektonická bezbariérovost

ČÁSTEČNĚ

Areál Domova pro osoby se zdravotním postižením tvoří komplex několika samostatně stojících nízkých budov, které jsou vzájemně propojeny vzdušnými chodbami. V jednotlivých budovách jsou instalovány výtahy k přepravě uživatelů. K areálu zařízení patří rozlehlá zahrada s altány, ohništěm, skleníkem a antukovým hřištěm.

Domov není zcela bezbariérový.

Ne zcela bezbariérový přístup se projevuje do všech částí společných prostor ve vztahu k mobilitě uživatelů - výtahy v DZP nejsou lůžkové a jejich parametry jsou nedostačující pro převoz imobilních - upoutaných na lůžko uživatelů a zemřelých, nevhodné vyspádování přístupových chodníků do zahrady vzhledem k mobilitě uživatelů.

IČ poskytovatele

00092096

Kontaktní údaje na poskytovatele

Adresa:Štěpnická 1139, 68606 Uherské Hradiště
Telefon:572 414 512
Email:marie.fremlova@ssluh.cz; sekretariat@ssluh.cz
Web:www.ssluh.cz

Mapa

Fotografie zařízení


Kliknutím na obrázek ho zvětšíte a zobrazíte celou fotogalerii.

Kontaktujte službu

 

Akce