Jak pracovat s katalogem

Domov pro osoby se zdravotním postižením Velehrad-Buchlovská

piktogram

Služba naplňuje potřebu: Dlouhodobé ubytování spojené s dalšími službami

Území, na kterém je služba poskytována

Pobytová forma / služba s bydlením: Velehrad

Počet lůžek: 52Komu je služba určena

Osoby se ZP - osoby s kombinovaným postižením (Pobytová - muži,ženy)

Osoby se ZP - osoby s mentálním postižením (Pobytová - muži,ženy)


Věkové skupiny

19-26 let

27-64 let

65-80 let

Nad 80 let

Kontaktní údaje na službu

Adresa:Buchlovská 301, 68706 Velehrad
Telefon:572 433 071
Email:michaela.ungerova@ssluh.cz
Web:www.ssluh.cz

Popis sociální služby

1. Komu je služba určena

Domov pro osoby se zdravotním postižením Velehrad - Buchlovská nabízí pobytovou sociální službu osobám od 19 ti let, které mají sníženou soběstačnost z důvodu mentálního či kombinovaného postižení, tím se rozumí kombinace mentálního, tělesného nebo smyslového postižení, a potřebují vysokou mírou podpory. Tyto osoby nemohou naplňovat své potřeby v přirozeném prostředí sami nebo za pomoci svých blízkých, ambulantních a terénních služeb a potřebují individuální podporu a péči druhé fyzické osoby. 

2. Smysl, poslání a cíl služby

VEŘEJNÝ ZÁVAZEK

Poslání domova:

Posláním domova pro osoby se zdravotním postižením je poskytovat osobám, které nemohou žít ve svém přirozeném prostředí z důvodu snížené soběstačnosti způsobené mentálním či kombinovaným postižením, individuální podporu a péči formou celoroční pobytové služby.

CÍLE SLUŽBY

Strategický cíl:

Zvyšování kvality služby

Dlouhodobý cíl č. 1

Udržování a posilování stávající soběstačnosti klientů s ohledem na jejich možnosti a schopnosti.

Krátkodobý cíl:

90 % klientů zapojit do aktivizačních činností, využíváním volnočasových aktivit, jejichž nabídku budeme rozšiřovat a přizpůsobovat potřebám jednotlivých klientů.

Poskytovat míru podpory při sebeobslužné činnosti jen v takovém rozsahu, abychom využili veškeré schopnosti klientů v této oblasti a dále je posilovali.

Termín: prosinec 2023

Zodpovídá: sociální pracovnice, vedoucí Domova

 

Dlouhodobý cíl č.2

Poskytování podpory a pomoci na základě individuálně určených přání a potřeb klientů.

Krátkodobý cíl

Poskytovat klíčovým pracovníkům kvalitní metodickou podporu v oblasti individuálního plánování.

Pravidelně aktualizovat metodiku Individuálního plánování.

Zajistit vzdělávání v oblasti individuální péče a individuálního plánování.

Zajistit podporu externích odborníků při řešení individuální potřeb klientů.

Termín: prosinec 2023

Zodpovídá: sociální pracovnice, vedoucí Domova

 

Dlouhodobý cíl č. 3

Začlenění klientů do běžného prostředí a udržení přirozených sociálních vazeb klientů.

Krátkodobý cíl

Využívání minimálně 1 veřejné služby po celý rok alespoň u 90 % klientů.

Podpora kontaktu klientů s rodinou, blízkými osobami a okolím.

Termín: prosinec 2022

Zodpovídá: sociální pracovnice, vedoucí Domova

 

ZÁSADY POSKYTOVÁNÍ SOCIÁLNÍ SLUŽBY

Služba je poskytována na principech partnerství, vzájemného respektu, důvěry, úcty, tolerance a empatie mezi klientem a poskytovatelem. Každý klient je vnímám jako jedinečná osobnost a na základě jeho potřeb je plánována a poskytována individuální míra podpory a péče.

Veřejný závazek je zveřejněn na webových stránkách, v informačním letáku, registru poskytovatelů sociálních služeb, Domácím řádu a Popisu realizace poskytování sociálních služeb.

 

3. Nabízené činnosti

Sociální služba je poskytována na základě uzavřené smlouvy o poskytování sociální služby.

Součástí smlouvy je dojednání o míře podpory a pomoci při základních činnostech, které předchází společnému vytvoření individuálního plánu.

Sociální služba je poskytována na adrese DZP Velehrad - Buchlovská, Buchlovská 301, 687 06 Velehrad, doprovody v rámci základních činností mohou být realizovány i mimo adresu zařízení.

Základní činnosti při poskytování sociální služby se zajišťují v rozsahu těchto úkonů:   

a) poskytnutí ubytování:

Domov tvoří několik samostatně stojících budov.

Uživatelé sociální služby jsou ubytováni v jednolůžkových a dvoulůžkových pokojích se základním nábytkem, vestavěnou skříní, nočním stolkem, lůžkem. Klienti mají možnost si pokoje dle svých přání a potřeb vybavit vlastním nábytkem.

Domov poskytuje ubytování, úklid, praní a drobné opravy ložního a osobního prádla a ošacení, žehlení.

b) poskytnutí stravy:

Domov pro osoby se zdravotním postižením zajišťuje celodenní stravování odpovídající věku, zásadám racionální výživy a potřebám dietního stravování, minimálně v rozsahu 3 hlavních jídel.

Druhy jídel na jednotlivé dny jsou připravovány na základě předem zveřejněného jídelního lístku.

Aktuální seznam poskytovaných diet je k dispozici v tištěné podobě v ústřední budově domova a v kanceláři skladní.

Aktuální seznam poskytovaných diet v elektronické podobě je k dispozici na internetových stránkách http://www.ssluh.cz/.

c) pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu:  

1. pomoc při oblékání a svlékání včetně speciálních pomůcek,

2. pomoc při přesunu na lůžko nebo vozík,

3. pomoc při vstávání z lůžka, uléhání, změna poloh,

4. pomoc a podpora při podávání jídla a pití,

5. pomoc při prostorové orientaci, samostatném pohybu ve vnitřním i vnějším prostoru,

d) pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu:

1. pomoc při úkonech osobní hygieny,

2. pomoc při základní péči o vlasy a nehty,

3. pomoc při použití WC,

e) výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti:

1. pracovně výchovná činnost,

2. nácvik a upevňování motorických, psychických a sociálních schopností a dovedností,

3. vytvoření podmínek pro zajišťování přiměřeného vzdělávání nebo pracovního uplatnění,

4. volnočasové a zájmové aktivity,

f) zprostředkování kontaktu se společenským prostředím:

1. podpora a pomoc při využívání běžně dostupných služeb a informačních zdrojů,

2. pomoc při obnovení nebo upevnění kontaktu s rodinou a pomoc a podpora při dalších aktivitách podporujících sociální začleňování osob,

g) sociálně terapeutické činnosti:

socioterapeutické činnosti, jejichž poskytování vede k rozvoji nebo udržení osobních a sociálních schopností a dovedností podporujících sociální začleňování osob,

h) pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí:

pomoc při komunikaci vedoucí k uplatňování práv a oprávněných zájmů.

Nedílnou součástí nabízené služby je zajištění ošetřovatelské a zdravotní péče.

 

Prostřednictvím smysluplného vyplňování volného času klientů naší služby, usilujeme o zachování a využívání schopností potřebných pro zvládání běžných denních činností. Usilujeme o maximálně možnou participaci v běžném životě, přičemž respektujeme plně osobnost klienta a jeho možnosti.

V této oblasti nabízíme možnosti pracovních, volnočasových a zájmových aktivit, nácvik a upevnění motorických, psychických a sociálních dovedností. Nabízíme výtvarné vyžití s využitím různých technik malování a kresby, nácviky udržování a zlepšování kognitivních funkcí např. formou her, četby apod. Dále nabízíme našim klientům možnost pracovat na zahradě, která je vybavena skleníkem a je možno na ní pěstovat zeleninu, květiny, ovoce, bylinky. Klienti jsou motivováni ke zlepšení nebo zachování samostatnosti a soběstačnosti v běžných činnostech, jsou prováděny nácviky v péči o domácnost, o svou osobu, při hospodaření s finančními prostředky, při vaření, praní a dalších domácích pracích.

Klienti jsou podporováni v aktivní účasti na společenském a kulturním životě v obci Velehrad, v Uherském Hradišti a okolí.

Neopomenutelnou součástí hlavní budovy je kaple, ve které se 1 x měsíčně konají bohoslužby. Kaple je uživatelům zpřístupněná denně.

Kompenzační pomůcky nepůjčujeme.

Poskytujeme základní sociální poradenství v rozsahu:

  • Poskytnutí informace směřující k řešení nepříznivé sociální situace prostřednictvím sociální služby,
  • poskytnutí informace o možnostech výběru druhu sociálních služeb podle potřeb osob a o jiných formách pomoci např. o dávkách v hmotné nouzi a dávkách sociální péče,
  • poskytnutí informace o základních právech a povinnostech osoby, zejména v souvislosti s poskytováním služeb, a možnostech využívání dostupných zdrojů pro zabránění sociálního vyloučení a zabránění vzniku závislosti na sociální službě,
  • poskytnutí informace o možnostech podpor členů rodiny případech, kdy se spolupodílejí na péči o osobu.

 

 

 

4. Specifika služby

Rada Zlínského kraje na svém zasedání dne 5.6.2023 usnesením č. 0565/R15/23 schálila zastavení přijímání klientů do služby domovy pro osoby se zdravotním postižením, identifikátor služby 7057786, poskytované ve Velehradě na ulici Buchlovská 301, v organizační jednotce Domov pro osoby se zdravotním postižením Velehrad, začleněné do Sociálních služeb Uherské Hradiště, příspěvková organizace, IČO 0092096, s cílem snižování kapacity a dosažení úplné transformace.

  • Identifikátor sociální služby: 7057786
  • Druh sociální služby: § 48 - Domovy pro osoby se zdravotním postižením
  • Skupina služby: Služby sociální péče
  • Služba je poskytována od: 01.01.2007

Časový rozsah poskytování služby

Pobytová forma

Nepřetržitě

Úhrada za služby

PLACENÁ SLUŽBA

Úhrady za poskytnuté sociální služby se řídí platnou organizační směrnicí Sociálních služeb Uh. Hradiště, p.o.

Aktuální ceník úhrad za službu v elektronické podobě je k dispozici na internetových stránkách http://www.ssluh.cz.

Informace o úhradách sdělí sociální pracovník domova, tel.:  572 433 073, 572 433 082.

Fakultativní činnosti

ANO

Nad rámec základních činností se v domově poskytují fakultativní činnosti, které se řídí organizační směrnicí Sociálních služeb Uherské Hradiště, p. o. Fakultativní činnosti při poskytování sociálních služeb, poskytování některých doplňkových činností v sociálních službách v aktuálním znění.

 

Aktuální sazebník fakultativních služeb je k dispozici na http://www.ssluh.cz/.

Architektonická bezbariérovost

ČÁSTEČNĚ

Areál Domova pro osoby se zdravotním postižením tvoří komplex několika samostatně stojících nízkých budov, které jsou vzájemně propojeny vzdušnými chodbami. V jednotlivých budovách jsou instalovány výtahy k přepravě uživatelů. K areálu zařízení patří rozlehlá zahrada s altány, ohništěm, skleníkem a antukovým hřištěm.

Domov není zcela bezbariérový, a to ve všech částech společných prostor. Výtahy v Domově nejsou lůžkové, nevhodné vyspádování přístupových chodníků do zahrady.

 

 

IČ poskytovatele

00092096

Kontaktní údaje na poskytovatele

Adresa:Štěpnická 1139, 68606 Uherské Hradiště
Telefon:572 414 512
Email:marie.fremlova@ssluh.cz; sekretariat@ssluh.cz
Web:www.ssluh.cz

Mapa

Fotografie zařízení


Kliknutím na obrázek ho zvětšíte a zobrazíte celou fotogalerii.

Kontaktujte službu

 

Akce