Jak pracovat s katalogem

Domov pro osoby se zdravotním postižením Velehrad-Vincentinum

piktogram

Služba naplňuje potřebu: Dlouhodobé ubytování spojené s dalšími službami

Území, na kterém je služba poskytována

Pobytová forma / služba s bydlením: Velehrad

Počet lůžek: 37Komu je služba určena

Osoby se ZP - osoby s kombinovaným postižením

Osoby se ZP - osoby s mentálním postižením


Věkové skupiny

19-26 let

27-64 let

65-80 let

Nad 80 let

Kontaktní údaje na službu

Adresa:Nádvoří 305, 68706 Velehrad
Telefon:572 433 071
Email:michaela.ungerova@ssluh.cz
Web:www.ssluh.cz

Popis sociální služby

1. Komu je služba určena

Služba je určena dospělým osobám od 19ti let, kteří mají sníženou soběstačnost z důvodu zdravotního, mentálního a tělesného postižení a jejichž situace vyžaduje pravidelnou pomoc druhé osoby.

Služba není určena osobám se smyslovým postižením, osobám ohroženým závislostí nebo závislé na návykových látkách, osobám s chronickým duševním onemocněním, osobám s poruchami chování, které znemožňuje kolektivní soužití a osobám, jejichž stav vyžaduje nepřetržitý dohled.

Podle Usnesení Rady Zlínského kraje 0678/R23/20 byla schválena aktualizace transformačního plánu domova. Podle této aktualizace budou do domova přednostně přijímáni uživatelé z DOZP Velehrad Buchlovská. Nebudou přijímány osoby s neurodegenerativním onemocněním, osoby po CMP, po úrazech apod., které nemají mentální postižení.

 

2. Smysl, poslání a cíl služby

Posláním Domova pro osoby se zdravotním postižením Velehrad-Vincentinum je zachovat důstojný a plnohodnotný život uživatelů, kterým z důvodu jejich zdravotního znevýhodnění nelze zajistit podporu a pomoc v přirozeném sociálním prostředí. Poslání je zaměřeno na vytváření podmínek pro zachování přirozených vztahových vazeb uživatelů a umožnění takového způsobu života, který by se co nejvíce přibližoval běžnému životu v rodině.

Cílem poskytování sociálních služeb Domova pro osoby se zdravotním postižením Velehrad Vincentinum je nabízet uživatelům takový rozsah služeb, který je přizpůsoben jejich individuálním požadavkům s důrazem na podporu co nevyšší míry samostatnosti a soběstačnosti.

Cílem služby je poskytnout uživatelům co nejvíce možností rozhodovat o svém životě a za pomoci a podpory kvalifikovaných pracovníků jim nabídnout smysluplné využití volného času, které vede k udržení a rozvíjení jejich dovedností a schopností.

Principy

dodržování práv a zachována důstojnosti uživatelů

podpora přirozených sociálních kontaktů uživatelů, pomoc při upevňování a udržování vztahů s rodinou

přizpůsobení služby potřebám uživatelům

respektování osobnosti uživatele; uživatel je individuální osobnost a na základě jeho potřeb je sestaven jeho individuální plán

zvyšování odbornosti pracovníků a zabezpečování jejich soustavného vzdělávání

zapojování uživatelů do rozhodování o způsobu poskytování služby

odstraňování předsudků a negativního hodnocení našich uživatelů na veřejnosti

poskytnutí pocitu bezpečí, zázemí a sounáležitosti

přiblížit život uživatelů co nejvíce běžnému způsobu života ve společnosti

prohloubení vědomí společné existence a spolupráce s obecní komunitou

3. Nabízené činnosti

Sociální služba je poskytována na základě uzavřené smlouvy o poskytování sociální služby

Sociální služba je poskytována na adrese Nádvoří 305, 687 06 Velehrad, doprovody v rámci základních činností mohou být realizovány i mimo adresu zařízení..

Součástí smlouvy je dojednání o míře podpory a pomoci při základních činnostech, které předchází společnému vytvoření individuálního plánu

Domov poskytuje ubytování v jedno a dvoulůžkových pokojích s nábytkem, moderními lůžky, televizí a signalizačním zařízením; část pokojů má WC a sprchový kout, v ostatních pokojích je umyvadlo a společné WC je na chodbě. Uživatelé jsou ubytováni ve třech podlažích.

Je zajištěna celodenní stravu ve vlastní kuchyni odpovídající zásadám racionální výživy a potřebám dietního stravování na základě ordinace lékaře v rozsahu 3 hlavních jídel. Druhy jídel jsou jsou předem připravovány a zveřejňovány na jídelním lístku.

Na základě individuálního plánu, který je zvlášť uzpůsoben potřebám každého uživatele

· zajišťujeme pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu, pomáháme při oblékání, při podávání jídla a pití, při vstávání při přesunu na lůžko nebo vozík, při prostorové orientaci, při samostatném pohybu ve vnitřním i vnějším prostoru

· zajišťujeme pomoc při osobní hygieně a poskytujeme podmínek pro osobní hygienu, pomáháme při úkonech osobní hygieny, při základní péči o vlasy a nehty, při použití WC. Využíváme moderní vybavení koupelen včetně Parkerovy vany a vybavení zvedáky pro pomoc při přesunu imobilních uživatelů

· zajišťujeme výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti, v této oblasti nabízíme možnosti pracovních, volnočasových a zájmových aktivit, nácvik a upevnění motorických, psychických a sociálních dovedností. Uživatelé využívají nabídku různých zájmových činností a volnočasových aktivit. Nabízíme výtvarné vyžití s využitím různých technik malování a kresby, nácviky udržování a zlepšování kognitivních funkcí např. formou her, četby apod., keramická dílna, další ruční práce jako vyšívání, háčkování, využití přírodních materiálů, lepení z papíru apod.Dále nabízíme našim uživatelům možnost pracovat na zahradě, která je vybavena skleníkem a je možno na ní pěstovat zeleninu, květiny, ovoce, bylinky. Uživatelé jsou motivováni k zlepšení nebo zachování samostatnosti a soběstačnosti v běžných činnostech, jsou prováděny nácviky v péči o domácnost, o svou osobu, při hospodaření s finančními prostředky, při vaření, praní a dalších domácích pracech.Poloha domova v blízkosti velehradské baziliky je ideální z hlediska duchovního vyžití. Uživatelé mají jednak možnost se denně zúčastnit bohoslužby v ústavní kapli.Každoročně nabízíme uživatelům možnost účastnit se výletů, zájezdů a rekreací, návštěvy divadla, diskotéky i táboráky s opékáním špekáčků. Na programu a plánování společných akcí se podílejí i sami uživatelé.

· podporujeme a pomáháme při zprostředkování kontaktu se společenským prostředím, tj. využívání běžně dostupných služeb a zdrojů, pomoc při obnovení a upevnění kontaktů s rodinou a pomoc a podpora při dalších aktivitách podporujících sociální začleňování uživatelů – uživatelé využívají služby v obci, v obci jsou obchody, školy, pošta, autobusová zastávka

· nabízíme sociálně terapeutické činnosti, které vedou k rozvoji osobních a sociálních schopností a dovedností podporující sociální začleňování uživatelů

· nabízíme pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí

Poskytování základních činností vychází z potřeb uživatelů, zdravotního stavu a z schopností a možností každého jednotlivce.

4. Specifika služby

Pravidla pro ukončení služby jsou součástí smlouvy o poskytnutí sociální služby, kterou má domov jako poskytovatel uzavřenou s uživatelem.
1) Uživatel a Poskytovatel se mohou kdykoliv dohodnout na ukončení této Smlouvy, a to
písemnou dohodou.
2) Uživatel je oprávněn Smlouvu vypovědět kdykoli bez udání důvodu, na základě
písemného oznámení Poskytovateli. Výpovědní lhůta je jeden měsíc a končí uplynutím
posledního dne kalendářního měsíce následujícího po měsíci, v němž byla Poskytovateli výpověď doručena.
3) Poskytovatel smí Smlouvu vypovědět pouze z těchto důvodů:
a) Uživatel hrubě porušuje své povinnosti vyplývající ze Smlouvy. Za hrubé porušení Smlouvy se považuje zejména jestliže:
 - Uživatel nesdělí Poskytovateli, že mu byl přiznán příspěvek na péči do 8 dnů od
okamžiku, kdy se o této skutečnosti dozví
 - Uživatel nezaplatí úhradu za poskytnuté služby do jednoho měsíce od okamžiku, kdy
byl Uživatel Poskytovatelem k platbě vyzván
b) Uživatel i po opětovném napomenutí hrubě poruší povinnosti, které mu vyplývají z
vnitřních předpisů Poskytovatele. Co je hrubým porušením povinnosti stanoví příslušný
vnitřní předpis Poskytovatele - Domácí řád. Jedná se zejména o nevhodné
chování narušující kolektivní soužití, cílenou verbální i nonverbální agresivitu vůči
spolubydlícím i personálu domova, nadměrné užívání alkoholických a psychotropních
látek.
c) Pokud u Uživatele došlo dle stanoviska lékaře(ů) prokazatelně k takovým změnám
zdravotního stavu, které vylučují poskytování takové sociální služby dle § 36 vyhlášky č.
505/2006Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona o sociálních
službách, ve změně pozdějších předpisů.
V případě vypovězení Smlouvy Poskytovatelem končí výpovědní lhůta uplynutím
posledního dne kalendářního měsíce, který následuje po měsíci, v němž byla výpověď Uživateli doručena.
4) Po dohodě s uživatelem je Poskytovatel oprávněn odstoupit od smlouvy v těchto případech:
- Uživatel odmítne podepsat dodatek Smlouvy, který stanoví změnu výše úhrady
 - Uživatel zamlčí své příjmy nebo výši příspěvku na péči nebo uvede jejich nesprávnou výši anebo nesdělí změnu výše svých příjmů (platí jen při snížené úhradě)
 - Uživatel nevyužívá dlouhodobě služeb zařízení Poskytovatele s výjimkou hospitalizace ve zdravotnickém zařízení, kdy služba nenaplňuje dohodnutý cíl a stává se neúčinnou.

  • Identifikátor sociální služby: 9147782
  • Druh sociální služby: § 48 - Domovy pro osoby se zdravotním postižením
  • Skupina služby: Služby sociální péče
  • Služba je poskytována od: 01.01.2007

Časový rozsah poskytování služby

Pobytová forma

Nepřetržitě

Úhrada za služby

PLACENÁ SLUŽBA

Úhrady za poskytnuté sociální služby se řídí platnou organizační směrnicí Sociálních služeb Uh. Hradiště, p.o.

Informace o úhradách sdělí sociální pracovník domova, tel.: 572 501 815

Fakultativní činnosti

ANO

Nad rámec základních činností jsou poskytovány fakultativní činnosti, které jsou zajišťovány pracovníky domova. Domov se řídí platnou směrnicí Sociálních služeb Uherské Hradiště,p.o.

V rámci fakultativních činností domov poskytuje:

- příležitostné použití služebního vozidla pro uživatele - 10 Kč/ 1 km (vozidlo je opatřeno hydraulickým zařízením pro převoz uživatelů na invalidním vozíku)

- šití nad rámec drobných oprav - přešívání oděvů, všívání zipu apod. - 120 Kč/ 1 hodina

- možnost používat vlastní elektrické spotřebiče na pokoji (pokoj je standardně vybaven televizí, ve společenských místnostech a prostorách kuchyňky je možné využívat spotřebiče - varná konvice, mikrovlná trouba, TV, radiomagnetofon atd.) - 30 Kč /měsíc

- možnost využívat perličkovou koupel - 80 Kč/30minut

Uživatel může požádat o úschovu cenností - 20 Kč/měsíc

 

 

Architektonická bezbariérovost

ANO

IČ poskytovatele

00092096

Kontaktní údaje na poskytovatele

Adresa:Štěpnická 1139, 68606 Uherské Hradiště
Telefon:572 414 512
Email:marie.fremlova@ssluh.cz; sekretariat@ssluh.cz
Web:www.ssluh.cz

Mapa

Fotografie zařízení


Kliknutím na obrázek ho zvětšíte a zobrazíte celou fotogalerii.

Kontaktujte službu

 

Akce