Jak pracovat s katalogem

Domov pro seniory Buchlovice

piktogram

Služba naplňuje potřebu: Dlouhodobé ubytování spojené s dalšími službami

Území, na kterém je služba poskytována

Pobytová forma / služba s bydlením: Buchlovice

Počet lůžek: 50Komu je služba určena

Osoby se ZP - osoby s ALZ a jinými typy demencí


Věkové skupiny

27-64 let (Pobytová - od 50 let)

65-80 let

Nad 80 let

Kontaktní údaje na službu

Adresa:U domova 470, 68708 Buchlovice
Telefon:572 435 521
Email:martina.martinakova@ssluh.cz
Web:www.ssluh.cz

Popis sociální služby

1. Komu je služba určena

Domov se zvláštním režimem - sociální služba je určena osobám od 50ti let, které z důvodu Alzheimerovy choroby či jiných typů demencí, nejsou schopny o sebe pečovat, pro trvalé změny zdravotního stavu potřebují pravidelnou podporu a péči jiné osoby. Tato podpora a péče jim nemůže být zajištěna jiným způsobem (rodinou, pečovatelskou službou, osobními asistenty apod.).

 

2. Smysl, poslání a cíl služby

POSLÁNÍ SLUŽBY

Posláním služby Domov se zvláštním režimem Buchlovice je poskytování pobytové sociální služby osobám s různými typy demence, které z důvodu trvalých změn zdravotního stavu potřebují pravidelnou podporu a péči, kterou jim nemůže zajistit rodina nebo návazná služba. Poskytování kvalifikované sociální služby je přizpůsobeno specifickým potřebám uživatelů tak, aby mohli prožít co nejspokojenější život.

Cíle služby:

 • Zajistit bezpečný, důstojný a klidný život uživatelů
 • Zachovat co nejdelší fyzickou a psychickou pohodu uživatelů aktivním prožíváním volného času a společenského vyžití
 • Podporovat uživatele v kontaktech s rodinou a blízkými osobami

 

3. Nabízené činnosti

Sociální služba je poskytována na základě písemně uzavřené smlouvy o poskytování sociální služby. Základem individuální sociální práce s uživatelem je společně zpracovaný individuální plán, který navazuje na osobní cíl stanovený uživatelem a je součástí smlouvy.

Služba obsahuje tyto základní činnosti:

 • poskytnutí ubytování ve dvou a jednolůžkových pokojích, které jsou standardně vybaveny.
 • poskytnutí stravy - denně jsou podávána tři hlavní jídla. Strava je připravována dle dietního systému: racionální, diabetická, dietní a individuální.
 • pomoc při osobní hygieně nebo vytvoření podmínek pro osobní hygienu,
 • pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu,
 • zprostředkování kontaktu se společenským prostředím,
 • sociálně terapeutické činnosti,
 • aktivizační činnosti: posilování a kondiční cvičení v tělocvičně při hudbě, za přítomnosti společnic aktivní využití volného času (zájmové kroužky dle výběru - pěvecký, rukodělný, čtenářský, výtvarný, práce na zahradě), trénování paměti
 • pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí.

 

4. Specifika služby

Smlouva o poskytování sociální služby může být ukončena výpovědí:

1) ze strany uživatele

2) ze strany poskytovatele služby pouze z těchto důvodů:

a) Uživatel hrubě porušuje své povinnosti vyplývající ze Smlouvy. Za hrubé porušení Smlouvy se považuje zejména nezaplacení úhrady za poskytnuté služby do jednoho měsíce od okamžiku, kdy byl Uživatel Poskytovatelem k platbě vyzván, 

b)Uživatel nesdělí Poskytovateli změnu výše a jiných změn (zvýšení, snížení, odebrání) v přiznaném příspěvku na péči do 8 dnů od okamžiku, kdy se o této skutečnosti dozví,  

c)U Uživatele došlo ke změnám potřeb, které není poskytovatel schopen zajistit,

d)Uživatel úmyslně zatajil informace o zdravotním stavu v době příchodu do sociální služby,

e)Uživatel odmítne podepsat dodatek Smlouvy, který stanoví změnu výše úhrady za ubytování, stravování či jiné služby sociální péče v rozsahu stanoveném právním předpisem,

f)Uživatel zamlčí své příjmy nebo uvede jejich nesprávnou výši anebo nesdělí změnu výše svých příjmů, a to pouze v případě, kdy příjem Uživatele nebude dostatečný na úhradu v plné výši,

g)Uživatel nevyužívá dlouhodobě služeb v zařízení poskytovatele, a to v součtu jednotlivých nepřítomných dnů více jak 120 dnů v kalendářním roce, s výjimkou hospitalizace Uživatele ve zdravotnickém zařízení, kdy služba nenaplňuje dohodnutý cíl a stává se neúčelnou.
 

Ukončení smlouvy je vždy písemné.

 • Identifikátor sociální služby: 6289201
 • Druh sociální služby: Domovy se zvláštním režimem
 • Skupina služby: Služby sociální péče
 • Služba je poskytována od: 01.10.2009

Časový rozsah poskytování služby

Pobytová forma

Nepřetržitě

Úhrada za služby

PLACENÁ SLUŽBA

Aktuální výše úhrad je zveřejněna na webových stránkách zařízení:

http://www.ssluh.cz/ds-a-dzr/domov-se-zvlastnim-rezimem-buchlovice-1/poskytovane-sluzby.html

Kontakt na pracovníka: Bc.Eva Výstupová, sociální pracovnice - 572 435 554

Fakultativní činnosti

ANO

Aktuální seznam a ceník fakultativních činností je zveřejněn na webových stránkách:

http://www.ssluh.cz/ds-a-dzr/domov-se-zvlastnim-rezimem-buchlovice-1/dokumenty.html

Architektonická bezbariérovost

ANO

IČ poskytovatele

00092096

Kontaktní údaje na poskytovatele

Adresa:Štěpnická 1139, 68606 Uherské Hradiště
Telefon:572 414 512
Email:marie.fremlova@ssluh.cz; sekretariat@ssluh.cz
Web:www.ssluh.cz

Mapa

Fotografie zařízení

Domov pro seniory Buchlovice


Kliknutím na obrázek ho zvětšíte a zobrazíte celou fotogalerii.

Kontaktujte službu

 

Akce