Jak pracovat s katalogem

Domov pro seniory Buchlovice

piktogram

Služba naplňuje potřebu: Dlouhodobé ubytování spojené s dalšími službami

Území, na kterém je služba poskytována

Pobytová forma / služba s bydlením: Buchlovice

Počet lůžek: 158Komu je služba určena

Senioři


Věkové skupiny

27-64 let (Pobytová - od 60 let)

65-80 let

Nad 80 let

Kontaktní údaje na službu

Adresa:U domova 470, 68708 Buchlovice
Telefon:572 435 521
Email:martina.martinakova@ssluh.cz
Web:www.ssluh.cz

Popis sociální služby

1. Komu je služba určena

Domov pro seniory - Senioři, kteří se ocitli v nepříznivé sociální situaci. Tyto osoby potřebují podporu a pomoc v oblasti zdraví, v péči o sebe a sociálních vztahů a nemohou žít bez pomoci druhých osob v přirozeném prostředí. Péči o ně není schopna zajistit jiná sociální služba.

Věková kategorie cílové skupiny: mladší senioři (60 - 80 let) starší senioři (nad 80 let)

2. Smysl, poslání a cíl služby

Poslání: Domov pro seniory v Buchlovicích poskytuje pobytovou sociální službu občanům, kteří v důsledku věku nebo zdravotního stavu potřebují přiměřenou podporu nebo péči pro zachování důstojného a aktivního způsobu života.

Cíle služby:

 • Zajistit bezpečný, klidný a pokud možno plnohodnotný život uživatelů.
 • Zachovat co nejdelší fyzickou a psychickou pohodu uživatelů aktivním prožíváním volného času a společenského vyžití, pomáhat při nalézání smyslu života ve stáří.
 • Podporovat uživatele v kontaktech s rodinou a blízkými osobami.

3. Nabízené činnosti

Sociální služba je posyktována na základě písemně uzavřené smlouvy o poskytování sociální služby. Základem individuální sociální práce s uživatelem je společně zpracovaný individuální plán, který navazuje na osobní cíl stanovený uživatelem a je součástí smlouvy.

Služba obsahuje tyto základní činnosti:

 • poskytnutí ubytování-ubytování je poskytováno ve dvou a jednolůžkových pokojích, které jsou vybaveny nábytkem, přičemž uživatel má možnost si pokoj dovybavit,
 • poskytnutí stravy- jsou podávána 3 hlavní jídla (snídaně, oběd a večeře) a dvě svačiny, strava je připravována dle dietního systému,
 • pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu,
 • pomoc při osobní hygieně nebo vytvoření podmínek pro osobní hygienu,
 • zprostředkování kontaktu se společenským prostředím,
 • sociálně terapeutické činnosti,
 • aktivizační činnosti: trénink paměti, kondiční skupinové cvičení v tělocvičně, filmový klub, možnost rukodělných prací pod vedením aktivizačních pracovníků, cvičení jemné motoriky,
 • pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí.

4. Specifika služby

Smlouva o poskytování sociální služby může být ukončena výpovědí:

 1. Uživatel a Poskytovatel se mohou kdykoliv dohodnout na ukončení této Smlouvy, a to písemnou dohodou.

       2. Uživatel je oprávněn Smlouvu vypovědět kdykoli bez udání důvodu. Výpovědní lhůta je jeden měsíc a končí uplynutím             

          posledního dne kalendářního měsíce následujícího po měsíci, v němž byla Poskytovateli výpověď doručena.

       3.  Poskytovatel smí Smlouvu vypovědět pouze z těchto důvodů:

 1. Uživatel hrubě porušuje své povinnosti vyplývající ze Smlouvy. Za hrubé porušení Smlouvy se považuje zejména nezaplacení úhrady za poskytnuté služby do jednoho měsíce od okamžiku, kdy byl Uživatel Poskytovatelem k platbě vyzván,

       b. Uživatel nesdělí Poskytovateli změnu výše a jiných změn (zvýšení, snížení, odebrání) v přiznaném příspěvku na péči do 8 dnů             od okamžiku, kdy se o této skutečnosti dozví, 

       c. U Uživatele došlo ke změnám potřeb, které není poskytovatel schopen zajistit,

       d. Uživatel úmyslně zatajil informace o zdravotním stavu v době příchodu do sociální služby,

       e. Uživatel odmítne podepsat dodatek této Smlouvy, který stanoví změnu výše úhrady za ubytování, stravování či jiné služby                   sociální péče v rozsahu stanoveném právním předpisem,

    f. Uživatel zamlčí své příjmy nebo uvede jejich nesprávnou výši anebo nesdělí změnu výše svých příjmů, a to pouze v případě,           kdy příjem Uživatele nebude dostatečný na úhradu v plné výši,

       g. Uživatel nevyužívá dlouhodobě služeb v zařízení poskytovatele, a to v součtu jednotlivých nepřítomných dnů více jak 120 dnů             v kalendářním roce, s výjimkou hospitalizace Uživatele ve zdravotnickém zařízení, kdy služba nenaplňuje dohodnutý cíl a                    stává se neúčelnou.

 

 • Identifikátor sociální služby: 4873208
 • Druh sociální služby: § 49 - Domovy pro seniory
 • Skupina služby: Služby sociální péče
 • Služba je poskytována od: 01.01.2007

Časový rozsah poskytování služby

Pobytová forma

Nepřetržitě

Úhrada za služby

PLACENÁ SLUŽBA

Aktuální výše úhrad je zveřejněna na webových stránkách zařízení:

http://www.ssluh.cz/ds-a-dzr/domov-pro-seniory-buchlovice/poskytovane-sluzby.html

Kontakt na pracovníka:

 • Mgr. Libuše Stýskalová, sociální pracovnice - 572 435 620
 • Mgr. Alena Trnčáková, sociální pracovnice - 572 435 524

 

 

Fakultativní činnosti

ANO

Aktuální seznam a ceník fakultativních činností je zveřejněn na webových stránkách:

http://www.ssluh.cz/ds-a-dzr/domov-pro-seniory-buchlovice/dokumenty.html

Architektonická bezbariérovost

ANO

IČ poskytovatele

00092096

Kontaktní údaje na poskytovatele

Adresa:Štěpnická 1139, 68606 Uherské Hradiště
Telefon:572 414 512
Email:marie.fremlova@ssluh.cz; sekretariat@ssluh.cz
Web:www.ssluh.cz

Mapa

Fotografie zařízení

Domov pro seniory Buchlovice


Kliknutím na obrázek ho zvětšíte a zobrazíte celou fotogalerii.

Kontaktujte službu

 

Akce